Tragisch ongeval op kwekerserf Henegouwerweg PPR Waddinxveen samen met Boskoop Heemskerk B.V. bij de Rabobank voor en in 25 jaar Koningin Juliana WINKELS DICHT; WEEKBLAD OP VRIJDAG jubilerende E. Vermeij Rabobank Q Bronzen medaille Brand in flat konstruktiewerkplaats Uw salaris of pensioen via een Privérekening 2 Jongen (12) speelt met vrachtwagen en verwondt zijn neef (9) dodelijk WADDINXVEEN Een verschrikkelijk tragisch ongeval heeft gister avond het leven gekost van de 9-jarige Marinus Jacobus Oosterom. Hij kwam op het aan de Henegouwerweg gelegen erf van zijn oom, de bloemen- kweker D. Oosterom, onder een oude vrachtwagen terecht die door het spel van zijn neef Bastiaan Oosterom (12) plotseling aan het rijden was gegaan. De jongen werd door die bij een sloot staande vrachtwagen tegen de grond gegooid en in het water ge- Kleuren T.V. DE LANTAARN Met 'n pennestreek van alle rompslomp af. ORANJEFEESTEN Onafhankelijk Nieuwsblad Dinsdag 4 september 1973 14.30 uur - Feestmiddag bejaarden met 100% service Woensdag 5 september 1973 Kleurentelevisie GRUDDIG Doktersdiensten 20.00 uur - Herdenkingsbijeenkomst 17.00 uur - Opening historische expositie 8.00 uur - Jubileumrit Gouwe-Rijders 8.00 uur - Klokkenspel 22.00 uur - Vuurwerk 7.30 uur - Reveille 10.00 uur - Waddinxveense „Prinsjesdag” 19.00 uur - Standwerkersconcours 19.30 uur - Lampionnenoptocht 15.00 uur - Individuele tienkamp 16.00 uur - Swieb in paniek HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Na het eten met en zonder draadloze af standbediening WADDINXVEEN Loco-burgemeester H. Huizer heeft dinsdagmiddag bij de heer E. Vermeij de bronzen ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau op de revers gespeld. De gedecoreerde was op die dag veer tig jaar in dienst van de speelgoederen- en houtwarenfabrieken G. Okkerse BV in Waddinxveen. LOEMPIA’S SATé SALADES BROGDJES enz. sleept. Bastiaan slaagde er in, snel geholpen door toegeschoten familie leden, zijn neef ouder de auto en uit de sloot vandaan te halen. Op dat moment leefde hij nog. Direct ge waarschuwde politiemannen pasten kunstmatige ademhaling toe. Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 30 AUGUSTUS 1973 29e JAARGANG - Nr. 1323 (Advertentie) Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen Advertentie) (Advertentie) Bel nu 2218 financiering mogelijk. FESTIVITEITEN TER GELEGENHEID VAN HET REGERINGSJUBILEUM VAN KONINGIN JULIANA, OP 4 EN 5 SEPTEMBER rekeningstaten vormen een overzichtelijke admini stratie. En zelfs sparen wordt gemakkelijker, omdat u op gezette tijden een bedrag kunt laten over schrijven van uw privé- rekening naar uw spaarrekening. Bij de Rabobank. Gemakkelijk dicht in de buurt. Kom er eens over praten I De twee jongens waren na het avond eten nog wat op het erf bij het huis aan de Henegouwerweg 102c aan het spelen. Het was omstreeks acht uur. Met het voorste deel naar de sloot stond daar een oude, eigenlijk nauwelijks meer gebruik te, vrachtwagen, waarin Bastiaan kroop. Samen zouden ze proberen de wagen te starten. Dat lukte niet direct en Marinus Jacobus ging voor de auto staat te kijken met de rug naar de sloot. Op een gegeven moment ging de motor lopen. Bastiaan kon niet weten dat de vrachtauto in zijn derde versnelling Er ontstond schade aan twee lasappa raten. I het plezierig is in onze gemeente be drijven te hebben waar de mensen naar verhouding lang willen werken. Hij meende dat medewerkers als de heer Vermei) onontbeerlijk zijn om bedrijven naar grotere hoogten te stuwen. Voor dat de bronzen ere-medaille werd uit gereikt voerden directeur C. E. G. Ok- kerse jr. (namens de directie) en J. van Gennep (namens het personeel) het woord. Hun woorden gingen vergezeld van geschenken. RABOBANK WADDINXVEEN Kerkweg 161, Waddinxveen, tel. 01828 - 4566 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde14 Openingsuren: Maandag t.m. vrijdag van 9-4 uur Vrijdagavond van 7-9 uur WADDINXVEEN Er is deze week een begin van brand geweest in een flat aan de Prinses Marijkestraat en er is vorige week brand uitgebroken in de hal van de constructiewerkplaats van de firma W. Roskam aan de Kerkweg. In een flat van de familie D. Lodder werd de brand veroorzaakt door kinde ren die op zolder met lucifers aan het ZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Pr. Beatrixlaan 6, tel. 2676 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: G. Siemens, Pr. Beatrixlaan 6, tel. 2676 Apotheek: Van Doom PO LUIE 3000 BRANDWEER 2222 debark voor iedereen In de Ontmoetingskerk wordt een feestelijke herdenkingsbijeenkomst gehouden waar een klankbeeld wordt vertoond, waar zal worden gesproken door prof. dr. I. Schöfer en waar gezongen zal worden door vier Waddinxveense koren. De kerk is om half acht open. In de museumzaal van de Rabobank aan de Kerkweg opent burgemeester C. A. van der Hooft de tentoonstelling „Van Willem tot Juliana” met vele kostbare stukken uit diverse verzamelingen. Openingstijden: dinsdag, donderdag 14.00-16.00 uur; vrijdag 19.00-21.00 uur. Tussen acht en negen uur kan er gestart worden voor de jubileumrit van de Gouwe- Rijders. Vanaf half acht kan men zich in De Hoeksteen laten inschrijven. Van acht tot half negen en dan elk kwartier van de dag zal juwelier Ez. Vermeij van de Kerkweg zijn klokkenspel oud-Vaderlandse liederen ten gehoren laten bren gen. He vuurwerk wordt afgestoken, op een terrein tussen de Esdoomlaan en de Putte- laan en laat zich het best bekijken vanaf de Kerkweg en de Puttelaan. Per open koets maken een zestal herauten een rondgang door de gemeente. De reveille duurt ongeveer anderhalf uur. Bij het gemeentehuis start een grote historische optocht met 22 hoofdstukken. De drie Waddinxveense muziekverenigingen verlenen aan dit spektakel medewerking. De optocht gaat door een groot deel van het dorp. In de Juliana van Stolberglaan wordt een standwerkersconcours gehouden. Deze wedstrijd duurt ongeveer twee en een half uur. Prijsuitreiking in Royal-Inn. In de St. Victorwijk wordt door de speeltuinvereniging „Zonnig Zuid” een lampion- optocht gehouden. Er wordt gestart bij het speeltuinterrein. Op het atletiekterrein aan de Alberdingk Thijmlaan wordt een individuele tienkamp gehouden, waaraan iedereen van zestien jaar kan deelnemen. In de veilinghal aan de Bredeweg wordt het kinderprogramma „Swieb in paniek” gebracht voor zo’n 1500 kinderen van alle kleuterscholen en de eerste en tweede klassen van de basisscholen. Voor de kinderen die niet gebracht en gehaald kunnen worden vertrekt er vanaf drie uur een bus naar de veilinghal. De voorstelling is om ongeveer half zes afgelopen. SNACKBAR bij de Elzenhorst De tijd verandert, dus ook onze zendtijd wordt anders. Met in gang van 4 sept. zenden wij uit: Dagelijks vanaf 12 uur ’s mid dags en zondags vanaf 1 uur. Maandags gesloten. Ons programma bestaat uit vele lekkere hapjes zoals de bank voor iedereen In de Ontmoetingskerk en in het Anne Frank-centrum wordt voor alle Waddinx veense bejaarden een feestmiddag verzorgd door het bestuur van de bejaarden sociëteit en de Federatie Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening. In de Ontmoetings kerk wordt een klankbeeld over het werk en leven van koningin Juliana vertoond en zal burgemester C. A. van der Hooft spreken, in het Anne Frankcentrum is een gezellig samenzijn met het „Bezewa-koor”. Men komt eerst in de Ontmoetingskerk bijeen. Loco-burgemeester Huizer herinnerde er in zijn toespraak tot de heer Vermeij in de kantine van het bedrijf, waarbij het gehele personeel aanwezig was, aan dat In verband met deze nationale feestdag zal het Weekblad voor Waddinxveen volgende week niet op donderdag, maar een dag later, op vrijdag verschijnen. Dit is een gevolg van het feit dat ook het personeel van Drukkerij Veldwijk BV een dag vrij heeft, waardoor het technisch wat moeilijk is met de krant op donderdag te komen. De heer Elbert Vermeij (net 55 jaar) is in 1933 als handschilder bij Okkerse geko men. Toen dit werk verviel liet hij zich omscholen tot machinaalhoutbewerker. De jubilairs is ongeveer vijftien jaar lid geweest van de fabriekskern, de voor loper van de huidige ondernemingsraad. stond. Toen zijn voet dan ook van het koppelingspedaal schoot voltrok zich voor de ogen van de jongen iets ver schrikkelijks. De wagen kwam in de sloot snel tot stilstand, waarop Bastiaan uit de cabine sprong om zijn neefje nog te redden. Met ernstige hoofdletsel kon de jongen onder de auto en uit het wa ter worden gehaald. De verslagenheid was groot. Het gebeurde heeft Bastiaan aangegrepen. De ouders van zijn neef, die een paar huizen verder op het adres Henegouwerweg 100 wonen, zijn zonder te slapen vandaag weer in hun woon plaats aangekomen. Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Rechts de heer E. Vermeij, in het midden wethouder H. Huizer en links directeur C. E. G. Okkerse jr. spelen waren. De schade bleek mee te vallen, alleen wat beddegoed was in de vlammen opgegaan. Bij de firma Ros kam was brand ontstaan nadat tijdens laswerkzaamheden een vonk op een zeil was overgesprongen. Het zeil diende als vervanging voor een uitgebroken muur. Het heeft niet mogen baten. In de am bulance op weg naar het Gouds Bleu- landziekenhuis overleed Marinus Jaco bus Oosterom aan zijn verwondingen. De jongen logeerde bij zijn neef Basti aan, omdat zijn ouders op vakantie in Luxemburg waren. Pas toen zij van het tragische nieuws op de hoogte konden worden gesteld en direct huiswaarts te keren om vandaag in Waddinxveen aan te komen verstrekte adjudant M. A. Rui&sen van de rijkspolitie ons vannacht de gegevens. WADDINXVEEN Het vol gende week woensdag 5 septem ber overal in het land te vieren zilveren regeringsjubileum van koningin Juliana is er de oorzaak van dat in Waddinxveen op die dag alle winkels de gehele dag gesloten zullen zijn. De midden- standsvereniging Waddinxveen volgt hiermee het advies op van het Centraal Overleg Detailhan del. WADDINXVEEN De afdeling van de Politieke Partij Radikalen (PPR) in Waddinxveen gaat pogingen onderne men om met de Boskoopse PPR-afdeling samen te werken. In onze gemeente werd, gestimuleerd door de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in 1972 begin dit jaar het PPR-actiecentrum op gericht. Tussen tien Waddinxveners ont stond een hechte samenwerking, waar aan men nu een bredere grondslag wil geven. In de Boskoopse „Loods” wordt dit alles op maandag 3 september be sproken. Eenmaal op ons afgestemd. En uw keus is voor altijd bepaald I»..J a» I j uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL 1 Kerkweg 171 I Waddinxveen ‘O1E32E3:2c3Ol{ ,.45 Een privérekening bij onze bank. Dat is de moderne, gemakkelijke manier. Voor de ontvangst van uw salaris, pensioen en andere inkomsten. Alle betalingen laat u dan eenvoudig door ons verzorgen - automatisch eventueel - met 'n simpele pennestreek. U kunt altijd vrij over uw tegoed beschikken, regelmatig toegezonden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1