Raadsleden Gereformeerd Kerkkoor concerteert Over toekomst van ons STUK POLDERLAND TEN OOSTEN VAN SPOORLIJN Kleuren T.V. Heemskerk B.V. Gemeenteraad voorgesteld elf bestemmingsplannen te herzien VESTIGING VAN CONSUMENTENMARKTEN Schoolraad wil telefoons alle gymnastieklokalen vergaderen vanavond dorp wordt eensgezind meegedacht WADDINXVEEN Er wordt be hoorlijk eensgezind meegedacht over de toekomst van Waddinxveen. Deze conclusie kan worden getrok ken it de hoorzittingen die vorige week maandagavond voor de „ge organiseerde bevolking” en donder dagavond voor de „ongeorganiserde bevolking” zijn gehouden. Ir. A. P. M. Franken: Bevolkingsgroei is daar beslist niet op te vangen WIL MEN EENS EN VOOR ALTIJD TEGENGAAN c V I GEMEENTERAAD Nieuwsblad Onafhankelijk Bevolkingsonderzoek op longtuberculose WETHOUDER A H VAN GENT DOET TOEZEGGINGEN met 100 service Kleurentelevisie GRUHDIG Doktersdiensten 1 GEMEENTEHUIS, 20.00 UUR HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Dinsdag 16 oktober I Discussieavond Prijsklaverjassen met en zonder draadloze af standbediening bevolkingsgroei op te vangen. Dat is niet het gevat ’t Is maar dat ieder een het weet,” aldus projectleider ir. Franken. Bouwen in de Zuidplas- polder was ook door Stad en Kind schap als ruimtelijk alternatief voor zien, zij het dat er gebouwd zou gaan worden in een gebied van on geveer 100-120 hectare (exclusief reservering voor wegen) ten zuiden van de gehele Sniepwes. Daar zou den 7.000 a 8.000 mensen kunnen wonen, en dat is zoals het er naar uit ziet voor de bevolking op dit moment een beetje te veel van het goede. Uit de hoorzittingen is dui delijk gebleken, dat de bevolking woningbouw in de Zuidplaspolder ten zuiden van het sportcomplex „De Sniep” zoveel mogelijk wil be perken. In het gebied ten oosten van de spoorlijn staat rijksweg 3 (Am sterdam-Rotterdam) gepland. Bou wen daar betekent overigens wel dat er een goed gebruik gemaakt kan worden van en dat de Victorwijk er wat minder ten. Dit is de mening van ir. A. P. M. Franken van het adviesbureau voor ruimtelijke ordening en vorm geving BV te Rotterdam, die hij ons desgevraagd gaf nadat de hoorzit tingen van vorige week hadden dui delijk gemaakt dat grote delen van de bevolking sterk denkt aan een uitbouw van de gemeente na 1980 in het zuiden. „Ik heb de indruk dat hier en daar wordt gedacht dat in het gebied tussen de spoorlijn en de Kanaaldijk voldoende nieuw bouw gepleegd kan worden om de WADDINXVEEN Het stuk polderland begrensd door de spoor lijn, Sniepweg, Kanaaldijk en Zui delijke Dwarsweg een gedeelte daarvan hebt u vorige week in kaart gezien op de voorpagina van het Weekblad voor Waddinxveen is te klein om de bevolkingsgroei over eenkomstig landelijke natuurlijke aanwas (0,7 tot 0,9 procent per jaar) op te vangen. Er zal ook ten westen van de spoorlijn gebouwd moeten worden om de gewenste 25.500 in woners in 1995 te kunnen huisves- WADDINXVEEN De schoolraad voor het openbaar onderwijs zal Bur gemeester en Wethouders met klem verzoeken telefoons aan te brengen in de gymnastieklokalen in Waddinxveen. Dit is in de schoolraadsvergadering van vorige week woensdagavond besloten. WADDINXVEEN Dinsdag avond 16 oktober concerteert het Gereformeerd Kerkkoor „Dient Den Heer” in de Ontmoetingskerk. Er is een veelbelovend programma sa mengesteld met veel koorzang en samenzang onder leiding van de heer W. Doornebal. Discussie De Waddinxveense bevolking die de laatste tijd in woord en geschrift op de discussienota „Structuurplan Waddinxveen” en/of de populaire brochure „Waddinxveen Waarheen” hartelijk heeft gereageerd is vrijwel unaniem van mening, dat onze ge meente een dorp aan de Gouwe moet blijven. Een woonplaats met over twintig jaar niet meer dan 25.000 inwoners. Ingenomen WADDINXVEEN Het zal de consumentenmarkten onmogelijk worden gemaakt zich in Waddinxveen te vestigen. „Consumentenmarkten” is de ver zamelnaam van een uiteenlopende reeks „detailhandelszaken”, die zich bijvoorbeeld met gebruikmaking van aanduidingen als cash-and- carry, discount en dergelijke doorgaans met goedkopere artike len rechtstreeks tot de klant wen den. Deze zaken, die vrijwel alles tegen lagere prijzen kunnen aanbieden door uitschakeling van de tussen- handel, vestigen zich het liefst od al I of niet voor de detailhandel in aan merking komende terreinen buiten de bebouwde kom. Daar wil het Waddinxveense college van Burge meester en Wethouders nu een stok je voor steken. Jurisprudentie openbaar vervoer geïsoleerd bij komt te liggen. Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 20 SEPTEMBER 1973 29e JAARGANG - NR. 1326 (Advertentie) (Advertentie) Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. Vermoed wordt dat deze zaak vanavond breed-uit zal worden besproken, omdat in de aula van de Prof. Kohnstamm- school voor openbaar MAVO. Op die avond zal de heer A. G. C. Kappenburg van de Stichting Regionaal Pedagogische Centrum Zeeland een inleiding over dit integratie-onderwerp houden. De school raad zal zich verder dit schooljaar nog bezighouden met ouderparticipatie en de huisvesting van de scholen. WADDINXVEEN De van avond vergaderende gemeenteraad behandelt de volgende korte agenda: ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, J. Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: Dienstdoende arts. ZONDAG Arts: C. N. Vreeken, Kerkweg 222, tel. 2979 Apotheek: Boskoopse Apotheek, tel. (01727) 2834 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 WADDINXVEEN Morgenavond (vrijdag) is er prijsklaverjassen in de kan tine van V. en AV. Waddinxveen. Aan vang 20.00 uur. Mededelingen en ingekomen stukken. Herziening van (de voorschrif ten van) een aantal bestemmings plannen ter regeling van de vesti ging van detailhandelsbedrijven. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ten behoeve van het overdekte zwembad. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een gemeentelijk antenne-systeem. Voorstel tot voorziening in een vacature (algemene raad Water leidingsbedrijf De Rijnstreek). Q Voorstel tot benoeming van twee leden uit de raad in de stichting „Stichting Zaalsport Waddinxveen”. Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend lid van de raad van overleg van het Intergemeentelijk Overlegorgaan Midden-Holland. Rondvraag. MHI Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren onderwijs. Onder meer zal de schoolraad meer bij de beleidsvoorbereiding van onderwijszaken worden betrokken. De voorzitter van de schoolraad kan deel nemen aan de vergaderingen van de (raads)commissie voor onderwijszaken. Tevens ontvangen alle leden van de schoolraad voortaan de raadsstukken met betrekking tot onderwijszaken. De begeleiding wordt verzorgd door de organist Ben Kramer uit Boskoop, pia nist Loek v.d. Leede n uit Wageningen en een combo onder leiding van Gerrit Valk uit Waddinxveen. Ais solisten wer ken mee Reinate Heemskerk (alt) en Henry Blackmon (bariton). De programma’s voor dit concert zijn tegen betaling van vier gulden bij de koorleden verkrijgbaar. Speciale voor verkoopadressen zijn: Sigarenmagazijn „Sonneveld”, Kon. Wilhelminaplein; Drigisterij A. v.d. Heiden, hoek Zuid- kade-Kerkweg; Vivo Supermarkt v.d. Sluis, winkelcentrum „Groensvoorde”; Kapsalon „Blok”, winkelcentrum „Lui- felbaan”. Met nadruk vestigde de heer De Ruijg de aandacht op de voorlichtings- en dis cussieavond over integratie van het kleuter- en basisonderwijs, die gehouden zal worden op dinsdagavond 2 oktober Op de schoolraadsvergadering was aan wezig wethouder A. H. van Gent (soc.), die door voorzitter C. H. de Ruijg har telijk welkom werd geheten. Tijdens de vergadering ontlokte de voorzitter de nieuwe wethouder reeds enige uitspraken en toezeggingen in het belang van het - Het aanbrengen van telefoonaansluitin gen in gymnastieklokalen was op ver zoek van de oudercommissie van de Mr. A. de Roosschool op de agenda van deze schoolraadsvergadering geplaatst. Het wordt een ernstig gemis gevonden, dat mocht er een ongeval zijn gebeurd eerst naar de dichtstbijzijnde telefoon buiten het gebouw gezocht moet worden om hulp in te roepen. Met name de „georganiseerde bevol king” heeft de wens uitgesproken, de be volkingsaanwas in de komende tijd op te vangen door huizenbouw in het stuk polderland tussen spoorlijn en Kanaal dijk. Van de „ongeorganiseerde bevol king” is daarover nauwelijks een uit spraak verkregen. niet alle raadsleden direct voor zijn. Er zijn er uit kringen van de PvdA, SGP/ Hervormde Kiesvereniging en D’66 die er niets voor voelen ook de vestiging van detailhandelszaken tegen te gaan, zonder dat die bedrijven de plaatselijke middenstand oneerlijke concurrentie wordt aangedaan. Gedacht wordt bij voorbeeld aan postorderbedrijven, die zich hier zouden willen vestigen. Daar voor moeten evenals voor de (be staande) detailhandel in kascomplexen - uitzonderingsbepalingen komen. Tegen de plannen, waarover herhaaldelijk in besloten commissievergaderingen is ge praat, zijn in de tijd dat ze ter visie heb ben gelegen (mei/juni) drie niet ont vankelijke bezwaarschriften ingediend. WADDINXVEEN Van volgende week tot half oktober wordt in Wad dinxveen een bevolkingsonderzoek op longtuberculose gehouden. De plaatse lijke huisartsen doen een dringend be roep op de Waddinxveners dit onder zoek, dat eens in de drie jaar wordt gehouden, te ondergaan. Het nood- schoollokaal aan de J.W. Frisoweg, het Anne Frankcentrum en het Groene Kruisgebouw aan de Stationsstraat zijn de plaatsen waar alle Waddinxvenersvan 10 jaar en ouder terecht kunnen. Voor nadere bijzonderheden over dit bevol kingsonderzoek verwijzen wij naar een publikatie van burgemeester C. A. van der Hooft op pagina 5. E 1 Jdv officiële Grundigdealer: ~fedio DCDOL Kerkweg 171 I Waddinxveen j 01828 2301j In ieder geval vinden B. en W., samen met een deel van de commissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw, dat de vestiging van consumentenmark ten in onze gemeente ongewenst is. „Dit is een ontwikkeling, die het gevaar met zich brengt dat het ruimtelijk spreidings- patroon van detailhandelsvestigingen zo wel in de eigen gemeente als in de aan grenzende gemeenten ernstig verstoord. De detailhandelsvestigingen in de centra worden door de vestiging van detailhan delsbedrijven buiten deze centra in een ongelijke concurrentiepositie gedrongen” aldus het college in het voorstel. Vrijwel iedereen is zeer ingenomen met de door het gemeentebestuur geboden mogelijkheden gezamenlijk mee te den ken en mee te praten over de toekomst van Waddinxveen. Hier en daar werd wat onwennigheid, zowel bij gemeente lijke overheid als bij de bevolking, be speurd, maar in het algemeen is men vol lof over bijvoorbeeld de hoorzittingen en de populaire brochure „Waddinxveen Waarheen”. Kritiek hadden velen op de korte tijd van voorbereiding. Tot zeer laat heeft men dan ook van de mogelijk heid gebruik gemaakt schriftelijk te rea geren. In het Weekblad voor Waddinxveen van vorige en van deze week hebben wij u zo uitvoerig mogelijk willen informeren over datgene dat in woord en geschrift zowel door Waddinxveense organisaties als individuele personen naar voren is gebracht als reactie op de discussienota. In een later stadium hopen wij u nog te vertellen hoe officiële instanties buiten Waddinxveen en aanliggende gemeente besturen op de plannen hebben gerea geerd. Volgende week dinsdagavond wordt in het Anne Frank-oentrum een openbare commissievergadering voor ruimtelijke ordening en woningbouw ge houden, waarvoor iedereen hartelijk wordt uitgenodigd. De vanavond vergaderende gemeente raad wordt dan ook voorgesteld elf be stemmingsplannen wat de vestiging van detailhandelsbedrijven betreft te herzien, omdat de huidige voorschriften het neerzetten van dergelijke bedrijven op terreinen voor nijverheid, handel en in dustrie niet uitdrukkelijk uitsluit. Een en ander gebeurt ook op verzoek van de minister van volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de staatssecre taris van Economische Zaken, die in een rondschrijven ook bij Waddinxveen aan dringen op herziening van de desbetref fende voorschriften. Daarnaast is de jurisprudentie gewijzigd, doordat de (la gere) rechtbank voortaan onder handel ook „detailhandel” verstaat. Het wach- ten is nog op de uitspraak van de Hoge Raad. ï'iijSÏ./ii-i - ht-If;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1