HUIZEN VERDEELD Raadsleden vanavond Waddinxveense bibliotheek van 'een SLAAT ALLE RECORDS Suède- lerenkleding en Kleuren T.V. gestolen bij Verbakel Heemskerk B.V. Rabobank Q Blijkt uit jaarverslag „LEESHONGER” WADDINXVEEN De leeshonger van de Waddinxveners slaat records. Voor Nederlandse begrippen is zowel het ledental van de Openbare Chris telijke Uitleenbibliotheek en Leeszaal (4060) als het gemiddeld aantal jaar lijks per lid gelezen boeken (43) uitzonderlijk hoog. Leden, uitleningen, kosten per boek llll POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Onafhankelijk Nieuwsblad met 100% service Kleurentelevisie ORUODIG Doktersdiensten „TOI-TOI” i n HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN I De woningwetwoningen in Groenswaard 3 die bijna klaar zijn oin te worden bewoond. Subsidies Boekenbezit KOSTEN PER BOEK LEDEN UITLENINGEN 171.887 4060 I met en zonder draadloze af standbediening Hoofdbibliotheek Victorbibliotheek Anne Frankbibliotheek 3002 181 877 124.426 8.508 38.953 WADDINXVEEN De 127 een gezinswoningen in Groenswaard 3, die eind deze maand, begin volgen de maand, zullen worden gaan be woond zijn op een handvol na toe gewezen. Dit zei ons maandagavond desgevraagd wethouder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging). Hij deelde mee dat in deze huizen, die voor doorstroming zijn bedoeld, bijzonder veel Waddinxveners gaan wonen. Misschien zelfs wel 98 pro cent. ƒ0,83 ƒ1,14 ƒ1,25 !HH F-* -J Taxatie Stemmen Reparatie^ WADDINXVEEN Bij Verbakel BV aan de Zuidkade is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. Er wordt f 25.000,vermist aan suède en lerenkleding. De rijkspolitie, die de zaak in onderzoek heeft, ont breekt nog elk spoor. Dit staat in het pasverschenen jaar verslag over 1972 van de penning meester van de bibliotheek, de heer J. van den Roovaart. Overigens blijkt de groei van de Openbare Christelijke Uitleenbibliotheek en Leeszaal vorig jaar in percentages uitgedrukt minder te zijn dan het jaar daarvoor. Dat wordt geweten aan het feit dat Waddinxveen min der snel groeit. WADDINXVEEN Uit het jaarverslag over 1972 van de Waddinxveense Openbare Christelijke Uitleen bibliotheek en Leeszaal haalden we deze cijfers: Laat IJ deskundig voorlichten door onze gedipt klavierbouwer.^ i1 y Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG 13 OKTOBER 29e JAARGANG - NR. 1329 DONDERDAG 11 OKTOBER 1973 Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren Foto: WvW/Gijs Kooren (Advertentie) (Advertentie) a Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen HM? “TT gg^i^ Bel nu 2218 financiering mogelijk. Het bestuur van de biblotheek, dat nog niet verder is gekomen met het realise ren van de plannen van een nieuw filiaal in de Victorwijk, bestaat uit tien leden, afkomstig uit diverse godsdienstige rich tingen. Ondanks de stijging van het aan tal leden en uitleningen kon het meer dere werk door vrijwel hetzelfde aantal personeelsleden gedaan worden. „Maar weinigen weten wat door een betrekke lijk klein aantal dames week in week uit gepresteerd" wordt. Dit alles tegen een vergoeding die zeker aan de zeer lage kant is,” aldus de heer Van den Roo- vaart in zijn verslag. Hij herinnert eraan Tot en met 31 december 1976 kunnen ook jongeren van 15, 16, 17 en 18 jaar zich als deelnemer aanmelden. met „Mijn Lieve Schim” in het Anne Frank-centrum, 20.30 uur. Kerkweg 161, Waddinxveen tel. 01828 - 4566 Bijkantoren: Kon. Wilhelmina- plein 2 - Groensvoorde 14 Openingsuren: Maandag t.m. vrijdag van 9-4 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur WADDINXVEEN De ge meenteraad van Waddinxveen komt vanavond om acht uur in de raadzaal van het gemeentehuis bijeen voor de afhandeling van de volgende agenda: de bank voor iedereen S Mededelingen en ingekomen stukken Voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling Vuilverwerkingsbedrijf Midden- Holland en Rijnstreek Voorstel tot vaststelling van de verordening geldelijke steun be woners bij krotontruiming, door stroming en woningverbetering Voorstel tot het beschikbaar- stellen van een krediet voor de aanleg van een trottoir bij de Jan Ligthartschool Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor „Voorlichting verdere studie mogelijkheden” Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor bus vervoer van leerlingen naar het overdekte zwembad Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de aanschaf fing van het „Liedboek voor de kerken” ten behoeve van de scholen van de Vereniging „Groen van Prinsterer” Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de inrichting van een documentatiecentrum in de St. Jozefschool en de St Paulusschool Voorstel tot benoeming van periodiek en tusentijds aftredende leden en plaatsvervangende leden van de commissie van bestuur voor de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum in Waddinxveen Voorstel tot verkoop van grond aan de Staringlaan aan Bouwmaterialenhandel De Waardt BV te Waddinxveen Voorstel tot verkoop van grond aan de Mercuriusweg aan Neco Europa BV te Waddinxveen Voorstel tot verkoop van een perceel grond in het plan „Brug- centrum” Voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting 1973 Voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke vergoedingen aan de bijzondere kleuterscholen over de jaren 1968 tot en met 1970 Rondvraag vorige week door de eigenaar, de heer A. P. Captein van de Tweede Bloksweg, in een sloot gevonden. De dieren waren verdronken. Men vermoedt dat hier een hond aan het werk is geweest. Op de zelfde Tweede Bloksweg werd maandag een Marokkaan zonder middelen van bestaan aangetroffen. Hij bleek in Duits land te hebben gewerkt De man is het land uitgezet. Jongelui hebben de schut ting achter de M AVO-school voor open baar onderwijs aan de Mauritslaan ver nield. Met hun ouders wordt over de schade gesproken. Bekend is dat de soms stormachtige groei ook bij het biblotheekwezen een toename van diverse moeilijkheden kan betekenen. De Waddinxveense Openbare Christelijke Uitleenbiblotheek en Lees zaal kent die moeilijkheden slechts in bescheiden mate. De bibliotheek, die in december tien jaar bestond, beantwoordt geheel aan het gestelde doel en verwach tingen, zo wordt geschreven. Naast de hoofdbibliotheek is er een Victorbiblio theek en een Anne Frankbibliotheek. De o dat de bibliotheek hierover al in 1971 een waarschuwend geluid heeft laten horen. Het uitblijven van de nieuwe bibliotheekwet zou er de oorzaak van zijn dat verhoging van de activiteit van Exclusieve kollektle, EIGEN IMPORT! aan de aankoop van nieuwe boeken. De kosten per uitgeleend boek bedragen voor de hoofdbibliotheek 0,83, voor de Victorbibliotheek 1,14 en voor de An ne Frankbibliotheek 1,25. Financieel gezien moet in 1972 voor het eerst een totaal nadelig saldo van 5.849,72 worden opgevangen. De heer Van den Roovaart schrijft in zijn ver slag dat de groei en het gebruik van de biblotheek en verkregen subsidies wat de financiële situatie betreft geen reden tot ongerustheid geeft. „Wel is grote voorzichtigheid geboden.” Dinsdagmorgen half negen is de 14- jarige Dina Bennemeer uit Waddinxveen op het kruispunt Juliana van Stolberg- laan-Kerkweg door een zilverkleurige auto aangereden. De bestuurder reed door. Het meisje fietste op de Kerkweg. De auto kwam uit de Juliana van Stol- berglaan en had daar voorrang moeten verlenen. Bij de botsing liep het meisje verwondingen op aan schouder en lies. Getuigen van het ongeluk worden ver zocht zich in verbinding te stellen met de rijkspolitie van Waddinxveen. Drie rammen van acht maanden oud zijn ZATERDAG Arts: G. Siemons, Pr. Beatrixlaan 6, tel. 2676 Apotheek: tot 13.00 uur Van Doorn, daarna Boskoopse Apotheek ZONDAG Arts: C. A. de Geus. Pr. Beatrixlaan 6. tel. 2676 Apotheek: Van Doom. tel. 4162 muziekAani foTT^;tó.SNSINGEL, Vrildaq tot 9 uur Jwonds oeooend en vooris Iedere «vond'03 iKCUMkr een biblotheek zonder verhoging van subsidie financiële gevolgen heeft. In 1972 werd 137.824,68 gesubsidieerd. Aan contributies kwam 16.032,22 bin nen. Bijna zeventien mille werd besteed aan de Juliana van Stolberglaan geves tigde hoofdbibliotheek heeft 3002 leden en de filialen respectievelijk 181 en 877. Ten opzichte van 1971 is het ledental, dat nu totaal 4060 bedraagt, met twintig procent toegenomen en daardoor is de Waddinxveense bibliotheek een van de weinige met een ledenbestand van boven de twintig procent van de bevolking. Het boekenbezit daalde iets tot 22.029. Door intensief gebruik is de slijtage van het boekenbezit zeer groot. De finan ciële mogelijkheden zijn altijd niet vol doende om alles wat afgeschreven is tij dig te vervangen. Het aantal uitleningen steeg tot 171.887 in 1972. Op een totaal van 4060 leden geeft dit een gemiddelde van 43 boeken per lid per jaar. Grijp 5 liet nieuwe juniorspaarplan van de Rabobank voor jongeren van 11 t/m 14 jaar De Rabobank heeft een aantrekkelijke spaarvorm ontworpen voor alle jongeren van 11 t/m 14 jaar.* Een vijf jarig spaarplan dat na afloop, behalve 'n mooie rente, ook nog eens een premie van 5 gulden oplevert over elke gespaarde 100 gulden. Vandaar de naam: GRIJP 5. Met de mogelijkheid om tussentijds geld van de spaarrekening op te nemen als dat nodig is. Zelfs met behoud van het recht op premie, indien een bedrag (reissom zakgeld) wordt opgenomen ten behoeve van een door de 'Stichting voor Educatieve Reizen" georgani seerde meerdaagse buitenlandse schoolreis. Wij zuHen u er graag meer over ver tellen. U kunt er ook alles over lezen in een folder, die bij onze bank voor u klaar ligt. Dan weet u precies waarom jongeren van die leeftijd met GRIJP 5 zouden moeten gaan sparen. Bij de Rabobank, de bank met de meeste spaarders, gemakkelijk dicht bij huis. uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL i Kerkweg 171 J Waddinxveen!01828;230’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1