artikelen van eigen Rode Kruis voor ons Nieuwe Huis-aan-huis verkoop Jeugdraad zet actie op touw voor staat Israël Zeventig mensen willen Heerlijk puzzelen met het Weekblad v. Waddinxveen langspeler Vox Jubilans eigen huis bouwen A Z Tot volgende week dinsdag M krijgt iedere spaar- der iets aardigs van ons. ZAKKEND EN SCHEUREND Kleuren T.V. Heemskerk B.V. (grudpig) NOORDEINDE HERFSTBAL Nieuwsblad Onafhankelijk SPOEDEISENDE VERGADERING met 100% service Kleurentelevisie Algemene raad GEB GEMEENTERAAD r EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG Preek Huis-aan-huis Over plan Brugweg? Grondverkopen Leuke attentie f-v met en zonder draadloze af standbediening 5 a 6000 Doktersdiensten kinderen bijvoorbeeld zo'n grappig 'Nng'-kleurboek of 'n spannend 'Ping'-stripboek. Omdat onze bank de Spaarweek feestelijk wil vieren krijgt iedere spaarder tot en met 30 oktober (Wereldspaardag) 'n aardige attentie. Voor de WADDINXVEEN Burgemees ter C. A. van der Hooft kent zeven tig Waddinxveners, die in Groens- waard 3 een huis willen neerzetten. Hij deelde onlangs mee, dat zij op zijn initiatief er over denken een bouwgroep te vormen. Spaarplanrsn uitvoeren Als u komt, kunt u meteen uw spaarplannen in daden omzetten. Laat u maar eens vertellen hoe u bij de Rabobank kunt sparen volgens uw eigen wensen en omstandigheden. I i i I I I I I I I I I I l I I I sparen doet u bij de de bank voor iedereen WADDINXVEEN - In Waddinxveen start volgende week een veertien dagen durende actie om de zwaar getroffen bevolking van de staat Israël financieel te helpen zich te herstellen van de door de jongste oorlog aangerichte schade. De actie is in een snel tempo op touw gezet door de Hervormde Jeugdraad van de Centrale Her vormde Gemeente Waddinxveen en zal worden gevoerd onder de naam „Sjaloom, herstel van Israël”. Weekblad voor Waddinxveen ■TJ INSTUIF VOOR GEHUWDEN, AF-centrum, zaterdag 27 oktober, 20.00 uur 29e JAARGANG - NR. 1331 DONDERDAG 25 OKTOBER 1973 (Advertentie) (Advertentie) k Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen f3 Bel nu 2218 financiering mogelijk. In „De Hoeksteen” aan de Esdoomlaan wordt dinsdagavond 13 november de af- shiitingsavond van deze Israël-actie ge houden. Er zullen dia’s van dit land worden vertoond en een .Amerikaanse” verkoop worden gehouden van waarde volle voorwerpen. Tijdens deze avond zal tevens het eindbedrag van de actie worden bekendgemaakt. duizend patiënten, die over het algemeen aan huis en bed zijn gekluisterd, een week te gast bij het Rode Kruis. En niet alleen zijzelf genieten dan uitbundig, hun vakantie betekent ook een afwisse ling voor de familieleden door wie zij dag-in-dag-uit worden verzorgd. Die taak wordt dan overgenomen door Rode Kruis-vrijwillig(st)ers, die in de meeste gevallen een week van hun eigen vrije tijd opofferen om de chronisch zieken en invaliden te laten genieten. Twee duizend jonge en oudere vrouwen en mannen staan telkens weer klaar om de ze hulp te verlenen en zij vormen dan ook de basis van de Rode Kruis-vakan- tieprojecten. Maar er blijven natuurlijk hoge kosten verbonden aan het varen met de J. Hen ry Dunant, een verblijf in de unieke te huizen in De Steeg en Wezep, een vlieg tocht naar een buurland, kampen voor gehandicapten en niet-gehandicapte jon geren en kleinere uitstapjes. Wie dat menslievend werk niet kent zou eigen lijk eens om een hoekje moeten kijken als daar aan boord een groep jongeren Kerkweg 161, Waddinxveen tel. 01828 - 4566 Bijkantoren: Kon. Wilhelmina- plein 2 - Groensvoorde 14 WADDINXVEEN/GOUDA De al gemene raad van het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda en omstreken ver gadert woensdag 28 november in het stadhuis van Gouda. Begonnen wordt om half vier. WADDINXVEEN Het Weekblad voor Waddinxveen gaat in samenwer king met de Nederlandse Nieuwsblad- pers (NNP) een grote puzzelactie voe ren voor het Nederlandse Rode Kruis. De opbrengst zal geheel ten goede ko men aan vakantieprojecten voor chro nisch zieken en invaliden. Tussen half november en half mei plaatsen wij in totaal dertien Rode Kruiswoordpuzzels. Het bedrijfsleven heeft zeer fraaie prij zen ter beschikking gesteld, die verloot worden onder de inzenders van de juiste oplossingen van deze puzzels. Bovendien zal men aan het slot nog eens naar een zeer bijzondere hoofdprijs kunnen mee dingen. De op een briefkaart in te zenden op lossingen zullen vergezeld moeten gaan van 1,- extra aan postzegels, waardoor men automatisch kans maakt op de door een notaris te trekken prijzen, en waar door het Rode Kruis een stevig bedrag zal kunnen ontvangen om nog meer ge handicapten een week vakantie te be zorgen. Per jaar zijn nu al weer een vijf- a zes- ZATERDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: dienstdoende arts ZONDAG Arts: Th. G. Blom, J.Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 r WADDINXVEEN Het splinternieu we wegdek van het Noordeinde zakt en scheurt. In de laatste gemeenteraads vergadering vroeg ARP-raadslid P. de Lijster daarover opheldering aan wet houder Ph. Kroes (lib.). De laatste kon meedelen, dat een en ander een gevolg is van het feit dat de breder gemaakte weg gedeeltelijk op een gedempte sloot ligt en gedeeltelijk op een twee eeuwen oude weg. Bovendien is de riolering ge fundeerd, en dat feit draagt ook tot het scheuren van het wegdek van het Noord- eind bij. Burgemeester C. A. van der Hooft merkte nog op dat de weg op bij zonder slappe bodem ligt en dat de boeren daar vroeger over moerasgas bronnen beschikten. In ieder geval be greep de gemeenteraad dat de weg voor lopig nog wel een poosje blijft zakken en scheuren. „Naar ik hoop toch geen twee eeuwen,” informeerde de heer I. Havenaar (SGP/Hervormde Kiesvereni ging). Komende zondag zal ds. B. Koekkoek van de Gereformeerde Kerk in Wad dinxveen in zijn preek aandacht beste den aan de verhouding tussen kerk en Israel. Zijn gemeenteleden heeft hij er inmiddels op attent gemaakt dat het hem niet te doen is te spreken over de staat Israël, maar dat het hem gaat om de theologische aspecten van het volk Is raël. In de Kruiskerk en Ontmoetings- kerk zal tevens worden gecollecteerd voor het werk van de evangelieverkon diging onder dit volk. WADDINXVEEN De Waddinxveen- se gemeenteraad heeft in zijn laatste vergadering twee stukken grond ver kocht. Bouwmaterialenhandel De Waardt BV kwam aan de Staringlaan in het be zit van ongeveer 1815 vierkante meter. Neco Europa BV uit Schiedam, inmid dels in Waddinxveen gevestigd, kwam aan de Mercuriusweg in het bezit van ongeveer 900 vierkante meter. Beide be drijven betalen voor deze grond zestig gulden per vierkante meter (exclusief btw). WADDINXVEEN Het con cert dat Vox Jublilans vorig jaar met Kerstmis in de Rotterdamse Doelen heeft gegeven is op de grammofoonplaat vastgelegd. De ze plaat zal zeer binnenkort in de handel worden gebracht. Het be stuur van de Hervormde Gemeng de Zangvereniging stelde ons in de gelegenheid de plaat te beluis teren. Vooropgesteld: qua muziek is het een goede plaat met een aantal werken die Vox Jubilans in een periode van vijf jaar in De Doelen heeft gebracht. We vragen ons alleen af of men met de ge brachte werken niet te hoog grijpt voor een bijeenkomst die eigen lijk ten doel heeft een groot aan tal mensen met de werkelijke be tekenis van Kerstmis te confron teren. Het is een aaneenschake ling van instrumentale en vocale solisten, waar „Vox” zelf maar twee maai goed naar voren komt, namelijk in het lied „Praise the Lord” en in het Hallelujah koor van Haendei. Het is echter wel zo dat deze twee werken de aankoop van de plaat voor de liefhebbers van het koor volledig rechtvaar digen. Ook de samenzang, mees terlijk begeleid door Feike Asma, brengt volledig de sfeer over van de concerten die elk jaar een paar duizend mensen naar De Doelen doen komen. WADDINXVEEN De Waddinxveen- se gemeenteraad komt volgende week donderdagavond om zeven uur in het gemeentehuis in spoedeisende zitting bij een. Nog niet bekend is gemaakt wat op de agenda staat van deze, als ongeveer een half uur durend aangekondigde, ver gadering. Uit goede bron hebben wij vernomen, dat er gesproken zal gaan worden over het bestemmingsplan „Brugweg”, waarover de raadsleden in hun vergadering van donderdagavond 28 juni een beslissing voor drie maanden hebben verdaagd om de ingekomen be zwaarschriften te kunnen onderzoeken. Volgende week is die periode voorbij. De kans zit er in dat opnieuw voor een periode van drie maanden de beslissing over het bestemmingsplan „Brugweg” zal worden verdaagd. Op dit moment worden in Waddinx- veens nieuwste woonwijk 16 semi-bun- galows en 14 herenhuienz gebouwd door de bouwgroep Groenswaard 3. In maart/ april van dit jaar zijn daarvoor de eer ste palen geheid door respectievelijk burgemeester C. A. van der Hooft en waamemend-gemeentesecretaris J. Meu- leman. In feite is de publikatie in het Weekblad voor Waddinxveen over deze door particulieren voorbereide huizen bouw de aanleiding voor de vorming van een tweede bouwgroep. Vooral na het bericht „Burgemeester wil tweede bouwgroep gaan formeren” in de krant van donderdag 22 maart kwamen bij het gemeentebestuur tientallen reacties bin nen. met ernstige hartgebreken, kinderver lamming en dergelijke ziekten met volle teugen van een week vankantie geniet Of tijdens de kerst- en nieuwjaarsweek in de vakantiehuizen moeten kunnen gadeslaan hoe eenzame bejaarden dank zij het contact met anderen zich weer mens gaan voelen. Al dat werk is deze speciale aktie van ons blad meer dan waard. AJ in de komende weken zult u in het Weekblad voor Waddinxveen nadere in formatie krijgen over de Rode Kruis vakantieweken voor gehandicapten en over het prijzenpakket dat bij de aktie te winnen zal zijn. Natuurlijk zal bij iedere puzzel uiteen worden gezet hoe men precies kan deelnemen. Intussen kan al worden verteld dat de oplossingen zullen worden gesorteerd door een groep zeer speciale vrijwilligsters zodat aan de administratie geen extra hoge kosten zijn verbonden en een zo groot mogelijk bedrag ten goede zal komen voor het doel dat ook ons voor ogen staat: het Rode Kruis te helpen en de lezers een half jaar een bijzondere ontspanning te bezorgen. I I j Waddinxveen 01823 j2301 I Rabobank H F" I I I i I I I I I I I I I I uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL Kerkweg 171 De Hervormde Jeugdraad is van plan tussen 28 oktober en 13 november zo veel mogelijk kaarsen, lucifersdoosjes, landkaartjes van Palestina, sinaasappels, postzegels, foto’s, bouwplaten, stickers en dergelijke te verkopen. Voor deze huis-aan-huis verkoop zullen de leden van de jeugdclubs worden ingeschakeld. De Waddinxveen.se bevolking wordt meegedeeld dat alle ten verkoop aan geboden artikelen zijn voorzien van een voor dit doel ontworpen sticker. Openingsuren: Maandag t.m. vrijdag van 9-4 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur Gepoogd wordt op korte termijn een groot bedrag bijeen te brengen ter leni ging van de materiële en sociale nood, die in dat land is ontstaan als gevolg van de oorlog. Het ingezamenlde geld zal in zijn geheel ten goede komen aan de landelijke Collectieve Israël Actie, die zoals bekend geen enkel politiek doel heeft. Alsjeblieft

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1