WADDINX VEENSE BELASTINGEN GAAN MET 10 TOT 50 PROCENT OMHOOG Muisstil HALF MILJOEN IN PRIJZENPOT PUZZELACTIE Hij komt, hij komt Heemskerk B.V. PTT plaatst brievenbus Kleuren T.V. iim Firma De Bas opende speelgoed-speciaalzaak op autoloze zondag „De Gouwe Dis” bij station „Noord” a Piet van Egmond speelt in Bethelkerk Wordt er ook toeristenbelasting ingevoerd? GEMEENTERAAD Nieuwsblad Onafhankelijk Plattelandsvrouwen op bezoek bij Kleurentelevisie met 100 service Reprodukties Posters (GRUnDIG) I autoloze zondagen GESLOTEN drukkerij Veldwijk at CONTACTAVOND VAN BE FAIR Kis MW1',1 VANAVOND, GEMEENTEHUIS, 20.00 UUR. HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Taxatie Stemmen Boekhandel Veldwijk BV F met en zonder draadloze af standbediening S i Voetgangers zorgen voor een gezellige drukte bij de Ontmoetingskerk. Foto Gijs Kooren Doktersdiensten WADDINXVEEN De PTT gaat binnenkort tegenover het sta tion Waddinxveen-Noord een brie venbus en een postzegelboekjesauto- maat neerzetten. Eveneens zal een brievenbus worden geplaatst op de Zwarteweg tegenover de Middel- burgseweg. Druk op het station bij aankomst en vertrek van treinen. WADDINXVEEN De autoloze zondag is in Waddinxveen bijzonder goed verlopen. Er werd veel gewan deld en gefietst. Kinderen vermaak ten zich op de rijbaan met spelle tjes. Druk was het nergens. Snack bars hadden het zelfs rustig. Ds. D. J. Modderaar van de Gereformeer de Kerk kon met een op het laatste nippertje ontvangen ontheffing ’s morgens en ’s middags gaan preken in Bergambacht, na aanvankelijk het sympathieke verzoek te hebben gekregen mee te rijden met de bus van de damesvoetbalvereniging „Waddinxveen”, die in dezelfde plaats moesten spelen. WADDINXVEEN Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen willen de belasting voor 1974 flink verhogen. De vuilnisman wordt vijf gul den duurder. Voor het opschroeven van de bouw leges, de los- en landrech ten, de marktgelden en de reinigingsrechten heeft het college al voorstellen aan de raad gedaan. Tijdens de behandeling van de begroting zal gespro ken worden over verhoging van de straatbelasting en het invoeren van een toeristen belasting. WADDINXVEEN Hij komt, hij komt. Volgende week zaterdagmid dag zet Sint Nicolaas weer voet op Waddinxveense bodem. Zoals ge bruikelijk zal hij aan de Nesse wor den verwelkomd door burgemeester C. A. van der Hooft en ongetwijfeld een grote schare kinderen. LaatU deskundig voorlichten door onze gedipt klavierbotmr.^ r Btt 1 ■WW B &r -H- SM sftaSL Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 8 NOVEMBER 1973 29e JAARGANG - Nr. 1333 ADVERTENTIE i (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) ADVERTENTIE Specialiteitenrestaurant - bistro TT Uw adviseur Dames en Heren opgelet!! Dorpstraat 33, Waddinxveen Zie onze advertentie op pagina 5. Bel nu 2218 financiering mogelijk. Ons voorproefje van rijmelarij nu op zij gezet. Sinterklaas zal zoiets uit het oog verliezen. I WADDINVEEN Bijna een half miljoen gulden is het prijzenpakket waard dat door het Nederlandse bedrijfsleven ter beschikking is gesteld voor de puzzelactie, die deze winter door het Weekblad voor Waddinxveen in samenwerking met de Neder landse Nieuwsbladpers (NNP) zal worden gehouden ten bate van de vakantiepro- jecten van het Nederlandse Rode Kruis voor chronisch zieken en invaliden. Voor deze puzzelactie heeft het ministerie van Justitie toestemming verleend onder nr. L.O. 700/143/230. Over twee weken starten wij met deze tweewekelijkse actie, waar bij men in totaal dertien keer zal kunnen meedingen naar vele honderden prijzen, van een luxueuze stacaravan, fraaie kleuren-Lv.-toestellen en complete vakantie- vliegreizen tot en met stofzuigers, wasmachines, serviezen, tapijten, kamerparket, wasemkappen en een heus orgel. Het enige dat men zal behoeven te doen is de slagzin in te vullen die ontstaat bij het oplossen van de (Rode) kruiswoordpuzzels. Die slagzin schrijft men op een brief kaart, welke men met tenminste 1,extra aan postzegels aan het Neder landse Rode Kruis in Den Haag zendt. Elke keer dat men aldus meedoet heeft men kans om één van de vele waardevolle prijzen te winnen. Voor de hoofdprijs zal men in aanmerking komen als men aan het slot van de puzzelactie juist invult hoevaak een bepaalde letter in alle oplossingen tesamen is voorgekomen. Neemt u nu reeds voor, aan alle puzzels deel te nemen. Niet alleen vanwege dat unieke prijzenpakket, maar ook ter ondersteuning van het onbaatzuchtige werk van het Rode Kruis. Het het mes snijdt aan twee kanten. Om u nog wat meer inzicht te geven in de zteeri bijzondere artikelen, die door het bedrijfsleven voor dit doel worden afgestaan, kun nen hier alvast worden genoemd: wasdrogers, 50 kalkoenen, 25 zagen, 100 shawls, 26 toegangskaarten voor de werelddkampioenschappen voetbal in 1974 in West- Duitsland, een complete keuken, 13 autowashandschoenen, schokdempers plus mon tage daarvan, doe-het-zelf-sets, koffieserviezen, reliefglobes, een aanhangwagen, buitenlantaarns, een luxe toiletkast, boeken, kazen, handwerkpakketten, radio’s, bar becue’s, dozen zeep, donsdeken plus overtrekken en kussenslopen, haarkrulsets, auto banden. En dan nog die eerder genoemde, heel grote prijzen. Kortom, alle reden dus om straks mee te doen aan onze Rode Kruiswoordpuzzelactie. I I I I I I I I I I I Zuidkade 22, Waddinxveen tel. 01828 - 2026 ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, J. Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts ZONDAG Arts: C. N. Vreeken, Kerkweg 222, tel. 2979 Apotheek: Boskoopse Apotheek, tel. 01727-2834 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 is i.p.v. maandag op Exclualev» koWetrtte, EIGEN IMPORT! WADDINXVEEN Een dertigtal le den van de afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen hebben gisteravond een bezoek gebracht aan drukkerij Veldwijk BV. De dames kwamen onder de indruk van het veelsoortige en kleurrijke drukwerk, dat hier voor talrijke Nederlandse opdracht gevers wordt gemaakt. Bijzondere be langstelling had men ook voor de ver vaardiging van het Weekblad voor Wad dinxveen. Presidente mevrouw S. van Straalen-van der Breggen dankte de heer J. B. Veldwijk voor zijn gastvrij heid, toelichting en rondleiding. Haar dank gold ook bedrijfsleider H. M. Win kels. WADDINXVEEN Aanstaande zater dag 10 november geeft Piet van Egmond een concert op het orgel van de Bethel kerk aan de Bilderdijklaan. Van Eg mond, die een grote bekendheid heeft gekregen door zijn orgelbespelingen voor de NCRV en door zijn gramofoon- platen, brengt in dit programma werken van Stanley, Haendel, Wesley, Reger, Guilmant, Nieland en een eigen impro visatie. De Bethelkerk is geopend om half acht en de programma’s rijn aan de kerk verkrijgbaar voor 2,50. Kinderen betalen 1, ten bij de reinigingsdienst, en dan voor al de salariskosten. Al deze voorstellen tot verhoging van belastingen komen vanavond in de gemeenteraadsvergade ring aan de orde. Deze vergadering is openbaar en begint om acht uur in het raadhuis. Het college stelt tenslotte voor om de reinigingsrechten vast te stellen op 49,80 per woning. Dit betekent een stijging van ongeveer 12 procent ten op zichte van het tarief van 44,40 dat in 1971 is vastgesteld. Ook deze verhoging vloeit voort uit de stijging van de kos- Foto Gijs Kooren uw officiële Grundigdealer. Foto Gijs Kooren WADDINXVEEN De firma De Bas heeft aan de Jan Dorrekenskade een speel- goed-spcciaalzaak geopend. Dat betekent voor deze middenstander een belangrijke uitbreiding van het assortiment. Reeds vorig jaar oktober werd door de firma De Bas een afdeling speelgoed toegevoegd aan de bestaande doe-het-zelf-zaak. Het speel goed moest nu het veld ruimen voor een uitbreiding van het verf en behangassorti- ment. De afdeling behang zal sterk worden vergroot tot 200 dessins. De één jaar oude speelgoedafdeling in haar nieuwe jasje is fris en overzichtelijk ingedeeld. De firma De Bas heeft hiermee zijn derde winkel gekregen. Aan de Luifelbaan de ge combineerde zaak in speelgoed, ijzerwaren, verf en behang, de doe-het-zelf-zaak aan de Jan Dorrekenskade 71 en nu ook de speelgoedzaak aan de Jan Dorrekenskade 65. Met de decembermaand in zicht voelen wij het als onze plicht om te letten op uw tanden en kiezen. WADDINXVEEN Morgenavond or ganiseert de christelijke sportvereniging „Be Fair” voor de tweede maal in dit seizoen een contactavond. In het club gebouw is de muziek in handen van The Twangy’s. Begonnen wordt om half negen. De bouwvergunningen moeten vanwege de loonkostenstijgingen van bouw- en woningtoezicht circa 15 procent duurder worden vindt het college van b. en w. Het minimum bedrag komt dan van tien op vijftien gulden. Bij een bouw som van twee ton, zullen de leges van 1.110,- op 1.260,- gebracht worden. De los- en laadrechten willen b. en w. met vijftig procent verhogen. Deze rech ten, die voor het laatst in 1952 verhoogd zijn, bedragen momenteel acht cent per vierkante meter waterverplaatsing van het schip. De vroede vaderen willen het bedrag op twalf cent brengen, wat onge veer 3.250,- meer in het laadje zal brengen. Hiervan is een vijfde deel be stemd voor de kademeesters, de rest wil het college besteden aan herbestratings- werkzaamheden binnen de gemeente. De marktgelden wil het Waddinxveens college verhogen met tien procent. Dit zou gelijke tred houden met de reële kostenstijging van de weekmarkt. I Radio DOOL Kerkweg 171 I Waddinxveen10182812301J ËlS fWW 5»iS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1