bestuursbesluit over aan Toren weer Sint ook in hersteld Victorwijk SPEELT OP NVV- AVOND Mevrouw Hooftman is a Leden moeten zich nog uitspreken D’66 Waddinxveen doet niet mee Burgemeester geeft in het postkantoor startsein 2e fase kinderpostzegelactie TOI-TOI” weer bezig gemeenteraadsverkiezingen INTOCHT SINT NICOLAAS Kleuren T.V. Heemskerk B.V. ■B— 'i (gruddig) 125+15 cent npdprlAnd Aankomst per boot aan de Nesse Sint Nicolaas nu ook met de trein IWt Nieuwsblad Onafhankelijk SINT NICOLAAS- DANSA VOND K47V DE INSTUIF CONCERT MET EEN WERK, DAARNA IMPROVISATIE OP THEMA’S VAN BEZOEKERS SCHOENEN ZETTEN BIJ WINKELIER met 100 service Kleurentelevisie I Doktersdiensten I I I I I I I I ft K ZATERDAG 17 NOVEMBER, Nesse, 14.00 uur. HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG Taxatie StemmenRe] In 1970 ■l A SB EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN - met en zonder draadloze af standbediening M 111 [i tjP Verrassing WADDINXVEEN De politieke partij Democraten ’66 is niet van plan zelfstandig deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 1974. Het plaatselijk bestuur is na „am pele discussies” tot het besluit ge komen, schrijft secretaresse me vrouw C. van Tilborgh-Tak in een brief aan leden en belangstellenden van D’66 afdeling Waddinxveen. Zij worden gevraagd volgende week maandagavond op de algemene le denvergadering in het Anne Frank centrum zich over het bestuurs- standpunt uit te spreken. WADDINXVEEN Het concert dat Arie J. Keijzer op woensdag avond 21 november zal geven op het Van Vulpen-orgel in de her vormde Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan vermeldt maar één werk: de Partita „Sei gegrüsset, Jesu giitig”, van Joh. Seb. Bach. Dit werk, dat ongeveer 25 minuten in beslag neemt, vult het programma voor de pauze. WADDINXVEEN Hij komt, hij komt. De stoomboot is al in zicht. Zaterdagmiddag zal hij afmeren aan de Nesse. Om twee uur ’s mid dags. Met aan boord Sint Nicolaas en een groot gevolg. Burgemeester C. A. van der Hooft en leden van het bestuur van de afdeling Wad dinxveen van het Koninklijk Ver bond van Ondernemers (KVO) de nieuwe naam van de midden- standsvereniging „Waddinxveen” zullen de Goedheiligman daar wel kom heten, alvorens hij aan zijn in tocht in Waddinxveen begint. LaatU deskundig voorlichten door onze gedipt Wavierbouwer.^ y I I 1 11 I I I 11 I I I Tl ■Ki AA,-A Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 15 NOVEMBER 1973 29e JAARGANG - Nr. 1334 ADVERTENTIE -- (Advertentie) *m Advertentie} TT Uw adviseur Vleugels en Kte ~~XT “I’ -- Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. gemeenteraadsverkiezingen op basis van een gemeenschappelijke programma mo gelijk is. Vloten, 3. R. Gaykema, 4. A. A. I. Meijer, 5. A. G. F. Lindeijer, 6. J. H. Ruiter, 7. J. v.d. Ploeg, 8. J. W. Kooren- gevel, 9. F. P. M. Slits, 10. W. L J. de Wit, 11. H. H. M. Overkamp. De hui dige D’66 raadsleden vooral fractie voorzitter H. P. Barth heeft zich in de loop der tijd in de Waddinxveense gemeenteraad laten kennen als een actief en initiatiefrijk tweetal. Zij is heel optimistisch gestemd over de reacties die spoedig los zullen komen. Maar om alle gulle gevers en bepaald niet alleen in Boskoop toch nog een beetje te stimuleren, vraagt zij, eventu eel na overleg met haar, de geschenken leuk te verpakken en er eventueel een briefje of gedichtje bij te doen. Daarbij moet men natuurlijk wel beden ken dat de patiënten lang niet allemaal kinderen zijn, ook al is de actie in de eerste plaats bedoeld om de ware gelo vigen, dus de kinderen tot een jaar of ze-zeven, te plezieren. Voor de vele trouwe helpers van Sint- Nicolaas die via zijn vertrouwensvrouw in Boskoop zijn taak een beetje willen verlichten is het nuttig te weten dat mevrouw Hooftman verhuisd is. Zij woont nu Graskamp 4. Maar ook op het oude adres, dat van het automobiel bedrijf Hooftman, Zijde 6 wil men graag geschenken ontvangen. Wie geen speel goed of andere geschenken ter beschik king van de actie kan stellen, zal Sint- Nicolaas en de hem zo dierbare „Kat- wijkertjes” toch heel dankbaar kunnen stemmen door een gift te storten op de Rabobank in Boskoop, onder vermel ding van „speelgoedactie”. D’66 deed woensdag 3 juni 1970 voor het eerst mee aan de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad en behaalde direct 1029 stemmen, goed voor twee zetels. Destijds bezet door lijstaanvoer der H. P. Barth en P. C. G. van Vloten. Sinds het vertrek van de laatste zit R. Gaykema voor D’66 in de gemeenteraad. De lijst waarmee men toen aan de ge meenteraadsverkiezingen deelnam zag er zo uit: 1. H. P. Barth, 2. P. C. G. van WADDINXVEEN Volgende week zaterdagavond organiseert de Instuif voor Gehuwden weer een dansavond in het Anne Frankcentrum. De avond staat in het teken van Sint Nicolaas. De mu zikale verzorging is in handen van The Melody Mixers uit Alphen aan den Rijn. Kaarten kunnen telefonisch besteld wor den op donderdag 22 november tussen 19.00 en 21.00 uur op het nummer 3792. ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde. Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Beatrixlaan, tel. 4162 ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 WADDINXVEEN Ook volgende week zaterdag maakt Sint Nicolaas met zijn gevolg een rondtoer door Waddinx veen. In een „bootauto” en een geluids- wagen start hij dan 's middags om twee uur in de Victorwijk voor een tocht langs alle winkelcentra in ons dorp. Achter eenvolgens bezoekt Sint Nicolaas win kels aan de Zuidkade, het Brugcentrum, de Passage, de Oranjegalerij, de Luifel- baan, Groensvoorde, de Dorpstraat en het Sniepkwartier. van alle gezindten, preventieve zorg, welzijnsbevordering en directe hulp aan jeugd in Suriname, Nederlandse Antil len en ontwikkelingslanden. Inmiddels is de verantwoording van de opbrengst van de kinderzegelactie tot en met sep tember 1973 in druk verschenen. De uit gave ligt in de kraam op het postkantoor en in de bibliotheken voor een ieder ter inzage. Mochten er toch nog vragen zijn dan is het plaatselijk comité van harte bereid die vragen te beantwoorden. U kunt zich wenden tot de heer L. Hipke (De Genestetlaan 104, tel. 3513) en de drie vaste vrijwillige medewerksters me vrouw Haccou (Lindengaarde 3, tel. 5315), mevrouw Kloet (Burgemeester Trooststraat 49, tel. 4567) en mevrouw Meissen-Kok (Peter Zuidlaan 160, tel. 4335). Een intocht die anders zal zijn dan in voorgaande jaren, omdat Sint Nicolaas zich zaterdagmiddag ook per trein zal verplaatsen: van het station Waddinx veen naar het station Waddinxveen- Noord. Aan het verwelkomen van de kindervriend zal worden meegewerkt door de muziekvereniging „Voorwaarts” Exclusive koliek tie, EIGEN IMPORT! WADDINXVEEN Dinsdagmorgen heeft burgemeester C. A. van der Hooft in het postkantoor aan de Kerkweg het startsein gegeven voor de tweede fase van de 26e kinderpostzegelactie. In de hal van „Tante Pos” staat een fleurig kraampje, waar vrijwillige medewerk sters van het plaatsclijk comité naast de inmiddels verschenen kinderpostzegels ook een grote verscheidenheid aan wens kaarten ten verkoop aanbieden. Zoals bekend is de kinderpostzegelactie begin september ingeluid door de schoolkin deren, die huis aan huis in Waddinxveen bestellingen hebben opgenomen voor zakjes kinderpostzegels en mapjes prent briefkaarten. De bestellingen worden de ze en volgende week thuisbezorgd. Bij het kraampje in het postkantoor aan de Kerkweg is er gelegenheid nu eens rus tig te neuzen in en te kiezen uit het vol ledige assortiment wenskaarten, dat de actie „voor het kind” op de markt brengt. De verkoop wordt tot eind de cember voortgezet. Kerst- en nieuwjaars kaarten nemen uiteraard een belangrijke plaats in, maar er is ook een ruime keu ze aan kaarten, die zowel voor zakelijke als privédoeleinden het hele jaar bruik baar zijn. Foto Gijs Kooren Torenspits St. Victor kerk. WADDINXVEEN De toren van de rooms-katholieke St. Victorkerk is weer hersteld. Vooral de rukwinden begin april hadden niet veel goeds gedaan. Financieel moet de St. Victorparochie nog zien de eindjes aan elkaar te knopen om ook dit werk te kunnen bekostigen. Foto Sjaak Note Burgemeester C. A. van der Hooft kiest kinderpostzegels en wenskaarten. De nieuwe serie kinderpostzegels bestaat uit vier stuks, gemaakt naar ontwerpen van F. Hazelebach (vierde jaars Acade mie voor Beeldende kunst in Rotter dam), één van de winnaars van de twee jaar geleden uitgeschreven wedstrijd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Grafisch Studie Centrum in Den Haag. De voorstellingen zijn: dambord, dominospel, boter, kaas en eieren en doolhofspel. De verkoop van kinder postzegels en wenskaarten heeft in 1972 6.050.000,- opgebracht, waarvan alleen al door de scholieren vier miljoen gul den. De gelden worden verdeeld op ba sis van een in maart van dit jaar door de stichtingsraad van het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels (giro 65955, Den Haag) aanvaard beleidsplan en gaan naar de volgende vier gebieden: ernstige nood bij Nederlandse kinderen WADDINXVEENMorgenavond (en nu écht morgenavond, vorige week vergisten we ons) wordt in het Gereformeerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat de feestavond van het NW, afdeling Waddinx- veen-Boskoop gehouden. Nadat districtsbestuurdcr H. Overmeyer een aantal jubilarissen zal hebben gehul digd voert de Waddinxveense toneel vereniging „Toi-Toi” het blijspel „Mijn Lieve Schim” op. De avond, die om kwart voor acht begint, wordt besloten met een gezellig samenzijn. Het bericht dat D’66, met twee zetels in de Waddinxveense gemeenteraad, niet van plan is zelfstandig aan de gemeen teraadsverkiezingen in 1974 deel te ne men en ook niet kiest voor een ander alternatief komt in Waddinxveen als een verrassing. Het bestuur schrijft in de brief tot dit besluit gekomen te zijn op grond van landelijke opiniepeilingen en recente verkiezingsuitslagen. Dat waren ook de redenen om zich nog eens te be raden op het begin september ingeno men standpunt alle plaatselijke partijen uit te nodigen tot gesprekken om te be zien of samenwerking bij de komende en door de drumband „De Formula’s”. Sint Nicolaas komt dus met de boot uit de richting Boskoop in Waddinxveen aan. Nu ligt het in de bedoeling, dat hij te voet naar de Zuidkade zal lopen, om daar op te stappen en zijn rondtoer te beginnen. De route is: Zuidkade, Jan Dorrekenskade, Julianastraat, Kerkweg, Dorpstraat, leplaan, Puttelaan, Stations plein. Daar aangekomen stapt Sint Nico laas in de trein van 15.19 uur in de richting van het station Waddinxveen- Noord. Zijn gasten heeft hij namelijk te kennen gegeven de dit jaar geopende „voorstadhalte” te willen bezoeken. Een paar minuten later stapt hij daar uit en zal hij niet alleen verwelkomd worden door een kinderschare, maar ook door de drumband „De Formula's”. De route die dan gevolgd wordt luidt: Bilderdijk- laan, Brederolaan, Koningin Wilhel- minasingel, Koningin Wilhelminaplein, Willem de Zwijgerlaan, Beethovenlaan, winkelcentrum Groensvoorde. WADDINXVEEN/BOSKOOP De welbekende Boskoopse mevrouw W. Hooftman-Jansen is al weer begonnen met haar Sint-Nicolaasactie ten bate van de patiënten in het Zeehospitium in Katwijk. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I uw officiële Grundigdealer: I Radio DOOLKerkweg T71 I j Waddinxveen O1B28I 23011 Behalve het opnieuw zelfstandig deel nemen aan de komende gemeenteraads verkiezingen heeft men ook nog een ogenblik overwogen aan de verkiezingen deel te nemen, maar dan buiten D’66- verband, evenals het samen met anderen deelnemen aan de verkiezingen. Evenals in februari 1972 zal Arie Keij zer na de pauze improviseren op the ma’s die hem in de pauze door de be zoekers van het concert kunnen worden opgegeven. Het concert begint om acht uur, de toegang is gratis. I--- I l I WADDINXVEEN Alle Waddinx veense kinderen mogen hun schoen zet ten in de winkel van Ronaat Schoen- modes aan de Luifelbaan. Sint Nicolaas, die zaterdag in onze gemeente wordt in gehaald, heeft laten weten bijzonder ver rast te zijn door dit initiatief, dat hij als een welkome handreiking in deze drukke tijd ervaart. Afgesproken is dat kinderen tussen drie en acht jaar hun schoen kunnen zetten. j Eén van de kinderpostzegels uit de serie van dit jaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1