5 December Sinterklaas Sint Nicolaas is in Waddinxveen Bindingsavond BB, Geslaagde creativiteitsa vond Hartelijk dank! laat ons de zorg over uw verzekeringen mi Dinaingsavona dd, reserve rijkspolitie en brandweer end Rabobank Q Kleuren T.V. Heemskerk B.V. (GRunpio) olis een egnuil ass it renii Sinterklaasfeest van Zonnig Zuid Recreatieschap in recordtempo door agenda MliBiE Onafhankelijk Voorlichting Reeuwijks recreatieplan A. Warnaar: met 100 service Él!!» Kleurentelevisie Nieuwsblad i MINDER LICHT LANGS WEGEN VAN PROVINCIE Doktersdiensten om zeker te z'jn van ersooru r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 1 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN met en zonder draadloze af standbediening willige Brandweer dinsdag weer haar jaarlijks bindingsavond. WADDINXVEEN/DENHAAG In overeenstemming met de door Rijkswaterstaat genomen maatrege len zal de openbare verlichting langs de provinciale wegen in Zuid- Holland beperkt worden om zo doende te bezuinigen op het elec- triciteitsverbruik. WADDINXVEEN In de kantine boven het gemeentelijk garagecom plex aan de Noordkade hield de Waddinxveense Georganiseerde Zelfbe scherming tesamen met de leden van de Reserve Rijkspolitie en de Vrij- 66 HK-J' x Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 22 NOVEMBER 1973 29e JAARGANG - Nr. 1335 (Advertentie) Advertentie) Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. WADDINXVEEN Het onderwijzend personeel van de Groen van Prinsterer- school had vorige week de ouders uitgenodigd om kennis te maken met het materi aal waarmee hun kinderen zich creatief/expressief bezighouden. Na een welkomst woord en een korte inleiding door het hoofd van de school de heer J. Dijkhuizen, gaf de heer Groenendijk en uiteenzetting van de mogelijkheden (met voorbeelden) van alle aanwezige materialen: pitriet, verf, klei, linoleum, ribkarton, aluminium folie, touw, papier enz. Iedere leerkracht was als specialist aangewezen voor een der materialen en stond de wat onwennige ouders met goede raad terzijde, hoewel werd benadrukt, dat de eigen creativiteit moest worden aangewend. Met een kopje koffie kwam de stemming er al vlug goed in en werd het enthousiasme steeds groter. Som mige ouders ontpopten zich als ware kunstenaars, die verrast bleken over hun eigen talenten. Openingsuren: maandag t/m vrijdag van 9-4 u. vrijdagavond van 7-9 u. Of hoe uw huidige (en wellicht allang niet meer toereikende) verzekeringspakket het best en voordeligst kan worden aangepast bij de omstandigheden van nu en de verwachtingen van morgen. Zodat u er zeker Van kunt zijn, door de jaren heen. Daarom, geef de zorg over uw verzekeringen In handen van de bank die er deskundig werk van maakt. Ook als het op schade aankomt. ZONDAG Arts: dr C. A. de Geus, Mozartlaan 4, tel. 2676 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZATERDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2, tel. 2676 Apotheek: tot 13.00 uur Van Doom, daarna Bos- koopse Apotheek WADDINXVEEN/REEUWIJK Het Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving heeft een basis-recreatieplan vastgesteld, dat in een aantal deelplan- nen nader uitgewerkt moet worden. Het basisplan komt ter sprake in een open bare voorlichtingsbijeenkomst, die op woensdag 19 december in Reeuwijk wordt gehouden. De juiste plaats voor deze voorlichtingsavond die om acht uur zal beginnen, moet nog worden vast gesteld. Kerkweg 161, Waddinxveen tel. 01828 - 4566 Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 vertoonde hierna een korte film over Ierland, maar geen Ierland zoals wij dat de laatste jaren kennen van oorlog en ellende. Deze film liet voornamelijk de sport in Ierland zien, met hele mooie beelden van alle takken van sport welke in Ierland beoefend worden. Na deze film kwam het aloude kienspel weer ter tafel en werd de avond verder gevuld met een verwoed partijtje kienen. D “1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I j Waddinxveen O182S 2301 het einde van zijn toespraak een medail le zou kunnen uitreiken voor langdurige trouwe dienst, maar ook was hij blij, dat nog steeds jongeren zich bij deze groep van vrijwilligers voegen. „Hoewel de B.B., aanvankelijk bedoeld is als rampenbestrijdings-organisatie in oorlogstijd, zien wij deze organisatie te genwoordig toch ook optreden bij cala miteiten in vredestijd” aldus de heer van der Hooft, waarbij hij met name doelde op de samenwerking tussen de plaatse lijke B.B. en de vrijwillige brandweer tijdens de stormavond in april j.l. Voorts bracht hij nog ter sprake de voortreffe lijke samenwerking tussen rijkspolitie en brandweer bij de brand op zondag 16 september j.l. bij de firma Sliedrecht. Aan het einde van zijn toespraak reikte de burgemeester aan de navolgende B.B. mensen een onderscheiding uit voor langdurige trouwe dienst n.l. de heren J. H. Oudendijk en J. Benders die beiden het jaarteken voor 20 jaar vrijwilligers- dienst met de daarbij behorende oor konde ontvingen en de heer H. B. Min nes, die vrijwilligersmedaille met de daarbij behorende oorkonde voor tien jaar trouwe dienst mocht ontvangen. Vervolgens reikte burgemeester van der Hooft aan twee leden van de vrijwillige brandweer het door hen deze zomer be haalde diploma hoofdbrandwacht uit t.w. de heren I. H. P. Mulder en M. N. Vink. Hoofd Zelfbescherming W. A. J. de Winkel opende dit feestelijk gebeuren. Hij heette alle aanwezigen hartelijk wel kom en gaf hierna meteen het woord aan burgemeester van der Hooft. Deze richtte zich allereerst tot de eregasten van deze avond n.l. de heer J. C. den Broeder, hoofd van de kring Zuid- Holland D van de Bescherming Bevol king en de heer A. C. Bontenbal hoofd van de afdeling opleidingen van voor melde kring, die beiden met hun echt genoten aanwezig waren en groepscom mandant van de Rijkspolitie en als zo danig ook van de reserve-rijkspolitie, adjudant M. A. Ruissen. Burgemeester van der Hooft toonde zich bijzonder verheugd over het feit, dat er nog altijd een aantal mensen zijn die zich geroepen voelen om vrijwillig iets voor anderen te doen, waarbij hij met name aandacht schonk aan de ouderen onder hen de werkers van het eerste uur aan enkelen waarvan hij aan Dan kunt u er zeker van zijn. Want daar Is het u tenslotte om te doen. De polis te vinden, die juist uw persoonlijke belangen zo volledig mogelijk veilig stelt. Nu evengoed als straks. Daar hebt u deskundige hulp bij nodig. En die krijgt u bij onze bank. Van gespecialiseerde en objektieve adviseurs. Die weg weten in de verwarrende doolhof van de verzekeringsmarkt. En u precies kunnen vertellen welke polissen het gunstigst voor u zijn. de bank voor iedereen Hierna was het woord aan de heer I. C. den Broeder. Ook hij wees in zijn toe spraak met name op het bereid zijn tot helpen. „We hoeven niet iedere dag in een mooi uniform met de borst vooruit door de gemeente te paraderen, maar het gemeentebestuur weet, dat zij een „organisatie” achter de hand heeft, die bij calamiteiten elk moment kan worden ingezet om te helpen en daar ook de kennis voor heeft,” aldus de heer Den Broeder, waarbij hij eveneens de stonn- avond in april ter sprake bracht, toen de Waddinxveense B.B.-ploeg juist klaar stond om in Gouda deel te nemen aan een wedstrijd en het gemeentebestuur het raadzaam achtte om daar maar van af te zien op dat moment. „Laten we blij ven trainen voor de wedstrijd die, wij, naar wij hopen, nooit behoeven te spe len”, besloot de heer Den Broeder zijn toespraak. Hiermede was het officiële gedeelte van de avond teneinde. De heer Bontenbal De volgende maatregelen zullen onder meer gehouden worden: bij een middenbermverlichting zal, wanneer per armatuur 2 lampen aan wezig zijn, één lamp per armatuur wor den gedoofd; bij een middenbermverlichting zul len, wanneer per armatuur 1 lamp aan wezig is, de lampen om en om worden uitgeschakeld; bij een verlichting langs enkelbanige wegen zullen, althans bij een zogenaam de portaalopstelling, eveneens de lam pen om en om worden uitgeschakeld. Uiteraard zal erop gelet worden, dat door deze maatregelen het verkeer niet in gevaar gebracht wordt. Voor overige objecten (tunnels, bruggen, viaducten e.d.) wordt nog bekeken welke lichtpun ten - voor langere of kortere tijd - kun nen worden uitgelaten en welke moge lijkheden de betrokken electriciteits- bedrijven kunnen bieden. uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL Kerkweg 171 WADDINXVEEN In een recordtem po hebben de leden van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Reeu wijkse Plassen zich maandagmiddag in het gemeentehuis van Waddinxveen door de agenda gewerkt. Zo snel zelfs dat de koffie geserveerd werd op het moment dat de voorzitter de vergadering sloot De begrotingstekorten van de gemeen ten die zitting hebben in het Recreatie schap: Gouda, Waddinxveen en Reeu wijk, laten dan ook weinig financiële armslag voor het recreatieschap toe. Zo lang deze gemeenten hun bijdrage tot een minimum moeten beperken, zullen ook de activiteiten van het schap groten deels „bevroren” blijven. Wachten op betere (financiële) tijden dus. Daarom ook was er van de zijde der leden geen bezwaar om het dagelijks bestuur te machtigen in 1974 eventueel kasgeld leningen aan te gaan tot een bedrag van 2 miljoen. Ook de begroting van het jaar 1974 werd zonder moeite vast gesteld. WADDINXVEEN „Daar het mij ten enenmale onmo gelijk is allen die mij ter gele genheid van mijn 80ste ver jaardag van hun belangstel ling hebben doen blijken per soonlijk te bedanken hoop ik dat u mij wilt toestaan dat langs deze weg te doen. En dan wil ik in de eerste plaats het Weekblad voor Waddinx veen danken voor het waar derende artikel dat u aan mij wijdde. Maar vooral ook on ze burgemeester die dit alles arrangeerde. Ik ben altijd nog dankbaar dat God destijds mijn weg naar Waddinxveen leidde. Dat ik hier een aantal jaren zeer prettig heb mogen werken, en dak ik hier nu mijn laatste levensdagen slij ten mag. Moge God u allen zegenen.” A. WARNAAR Jz. Jan van Bijnenpad 119 WADDINXVEEN Op zaterdag 24 november houdt de speeltuinvereniging „Zonnig Zuid” haar St. Nicolaasfeest. Aanvang tweo uur. Medewerking wordt verleend door de muziekvereniging „Concordia”.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1