Algemene Beschouwingen VOORTBESTAAN VAN JEUGDBEWEGING WADDINXVEEN NIET VANZELFSPREKEND IK Waddinxveen Streven van B. en Kleuren T.V. Vrachtauto’s parkeren terrein eigen op een -Jl Heemskerk B.V. Bouw van geïntegreerde basis- en kleuterschool RECEPTIE-ALBUMS St. Nicolaas Voor Waddinxveen verzwaring belastingdruk WADDINXVEEN De financiële toe stand van de gemeente Waddinxveen voor 1974 is ten opzichte van 1973 ach teruitgegaan, zodat aan een verzwaring van de belastingdruk niet is te ontko men, zo schrijven B. en W. in hun be leidsnota, die zij de gemeenteraad heb ben aangeboden. wig |TÏ ff 1 CATHARINA VAN SIËNACROEP CHARLES DE FOUCAULDGROEP KLIMOPGROEP PIETER MARITZGROEP II- l(GRUnDIG) I Nieuwsblad Onafhankelijk I Kleurentelevisie 11 Doktersdiensten EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG Samen doen i Schoolmelk Taxatie StemmèiTReparafieW I met en zonder draadloze af standbediening Schooladviesdienst Vleugels en Groepsleidster: mevr Van den Nieuwendijk, Apollolaan 28, tel. 4107 GIDSEN: meisjes van 11-16 jaar. Bijeenkomsten: woensdagavond 18.45-20.45 uur. Hoofdkwartier: (Oude Petruskapel) t.o. Johan Frisoweg 71. Hoofdleidster: mejuffrouw J. v.d. Lans, Tuinbouwweg 5, tel. 2151. KABOUTERS: meisjes van 7-11 jaar. Bijeenkomsten: woensdagmiddag 14.00-16.00 uur. Hoofdkwartier: (Oude Petruskapel) t.o. Johan Frisoweg 71. Hoofdleidster: mejuffrouw K. Slaman, J.Dorrekenskade 56, tel. 2950 Groepsleider: de heer B. van Soest, Jacob Catslaan 55, tel. 5240. VERKENNERS: jongens van 11-17 jaar. Bijeenkomsten: dinsdagavond 19.00-21.00 uur. Hoofdkwartier: (Oude Petruskapel) t.o. Johan Frisoweg 71. Hoofdleider: de heer B. van Soest, Jacob Catslaan 55, tel. 5240. WELPEN: jongens van 7-11 jaar. Bijeenkomsten: zaterdagmiddag 14.00-16.00 uur. Hoofdkwartier: (Oude Petruskapel) t.o. Johan Frisoweg 71. Hoofdleidster: mejuffrouw M. Walta, Zuidkade 34, tel. (zaak) 2232. Groepsleidster: mevrouw E. H. Ligterink, Henegouwerweg 112. WATERPADVINDSTERS: meisjes van 11-16 jaar. Bijeenkomsten: vrijdagavond 19.00-20.45 uur. Hoofdkwartier: „De Blokhut” achter Mauritslaan 37. Hoofdleidster: mevrouw E. H. Ligterink, Henegouwerweg 112. KABOUTERS: meisjes van 7-11 jaar. Bijeenkomsten: woensdagmiddag 14.00-16.00 uur. Hoofdkwartier: „De Blokhut” achter Mauritslaan 37. Hoofdleidster: mevrouw E. H. Ligterink, Henegouwerweg 112. Groepsleider: de heer E. A. Ph. van Eijk, Tuinbouwweg 20, tel. 2769. PADVINDERS: jongens van 11-16 jaar. Bijeenkomsten: zaterdagmiddag 14.30-1730 uur. Hoofdkwartier: „De Blokhut” achter Mauritslaan 37. Hoofdleider: de heer E. A. Ph. van Eijk, Tuinbouwweg 20, tel. 2769. WELPEN: jongens van 8-11 jaar. Bijeenkomsten: zaterdagochtend 9.30-12.00 uur. Hoofdkwartier: „De Blokhut” achter Mauritslaan 37. Hoofdleidster: mejuffrouw T. Notenboom, Kerkweg 141, tel. 2477. WINKELCENTRUM „GROENSVOORDE” WADDINXVEEN Nu de finan ciering is geregeld wordt in Wad dinxveen spoedig begonnen met de bouw van een geïntegreerde basis en kleuterschool in Groenswaard 3. Boekhandel Veldwijk BV WADDINXVEEN In de be leidsnota bij de gemeentebegroting 1974 kondigen b. en w. diverse plannen aan. Onder meer de aanleg van een parkeerterrein voor vracht auto’s in de Dorpsstraat na afbraak van café Van de Water en op de hoek van de Sniepweg en de IJser- manweg. WADDINXVEEN Het voort bestaan van de Jeugd beweging Wad dinxveen, waarvan de padvinderij (scouting) in onze gemeente nieuwe paden verkent en oude waarden op de weegschaal legt, is geen vanzelf sprekende zaak. Ieder jaar weer zijn er jongens en meisjes die de lagere school vaarwel zeggen en na het zomerkamp zeggen: „Het was ont zettend gezellig en leuk, inaar ik ga er af.” Steeds opnieuw verteld Spel zonder grenzen Ook onder de overige leden is er al tijd wel enig verloop. Redenen te over: verhuizen naar buiten de ge meente, studieproblemen, samen vallen van tijden van de bijeen komsten en van andere vaste af spraken; minder vrije tijd voor sport en spel. LaatU deskundig voorlichten door onze gedipt klavierbciiwer.^ I’ ^^■l i i 1 ekblad voor Waddinxveen VANAVOND, RAADZAAL, 20.00 UUR i 29e JAARGANG - Nr. 1335 DONDERDAG 2Q NOVEMBER 1973 Foto WvW/Sjaak Noteboom ADVERTENTIE (Advertentie) (Advertentie) ADVERTENTIE Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogell|k. Ook in 1974 worden standaardproef werken gegeven op de openbare basis scholen. Daarnaast bestaat de mogelijk heid voor hoofden van scholen om in overleg met de betrokken ouders te be sluiten een kind psychologisch te testen. In verband met de afnemende belang- melk is een enquête gehouden onder de oudercommissies van de openbare scho len en de besturen van de bijzondere scholen. Hieruit is de voorlopige con clusie getrokken dat het gewenst is met de schoolmelkvoorziening door te gaan, stelling voor het drinken van school- met zijn knecht op bezoek in ZATERDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2, tel. 2676 Apotheek: tot 13.00 uur Van Doom, daarna Bos- koopse Apotheek ZONDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 Zaterdagmiddag 1 december om plm. 14.30 uur komt Naast de veelzijdigheid in aktiviteiten wil scouting het accent leggen op het samen spelen, op het samen doen. Dit aspect wordt uitgedrukt in specifieke eigenschappen zoals het uniform en be paalde groepsgebruiken zoals bijvoor beeld het gezamenlijk openen van de groepsbijeenkomst. Scouting staa tzelf zeer kritisch tegenover deze aloude en bekende gebruiken en zal regelmatig on- Daarom houdt de leiding van de Jeugd beweging Waddinxveen ieder jaar weer even de adem in, wordt er in spanning de overgang naar het nieuwe jaar afge wacht. In feite is dit volstrekt overbodig. Want de leiding is enthousiast, besteedt zeer veel tijd aan een goed verzorgd en attractief programma voor bijeenkom sten, uitstapjes en kamp. Zo ontstaat er een grote binding. feugdbeweging is niet Naar b. en w. menen kunnen enkele ob jecten in aanmerking komen voor uit voering binnen het kader van het wer- kenbestand voor e.v. bestrijding van ex cessieve werkloosheid door de Dienst Aanvullende Civieltechnische werken: reconstructie van de Kanaaldijk, ge legen in Waddinxveen en Moordrecht; aanleg van sportvelden (hockey en Vooruitlopend op de wetteHjke regeling van de integratie van kleuter- en basis onderwijs willen B. en W. van Waddinx veen een verdergaande samenwerking tussen de twee schoolsoorten bevorde ren. voetbal) in het recreatieplan ’De Sniep’; aanleg van een weg ten westen van de Dorpsstraat; jeugd- en jongerencentrum „De Bon- kelaar”; renovatie woningen Zeeheldendijk. Het verhaal van het spel van verkennen, ruim 60 jaar jong, is steeds door jon geren zelf aangepast en verder verteld. Daarom dat bijna 100.000 jongens en meisjes met hulp van zo’n 20.000 leiders en leidsters nog steeds hun eigen spel speten, op het land en op het water. Ook jongens en meisjes met een handi cap hebben hun eigen plaats in Scouting Nederland. Het aanbood van Scouting is een Spel zonder grenzen waarin jonge ren talrijke mogelijkheden hebben om zichzelf en de wereld te ontdekken. Scouting wil daarmee, samen met zoveel andere jeugd- en jongerenorganisaties, mogelijkheden blijven scheppen voor een plezierige besteding van de vrije tijd. Voor diegenen, die benieuwd zijn hoe alles precies hier reilt en zeilt geven we u op dezelfde pagina een beeld van de in Waddinxveen werkzaam zijnde groe pen. Het beste wat u kunt doen is, zou den we willen zeggen, contact opnemen met de leiding, of beter nog: stap eens naar een bijeenkomst en kom eens een paar keer kijken hoe leuk en gezellig het is. De vele groepen van Scouting in Wad dinxveen zijn een weerspiegeling van de nieuwe bloei en groei, welke de jeugd beweging in Nederland momenteel door maakt. De officiële opening van het nieuwe landelijke hoofdkwartier van Scouting Nederland in Amersfoort, dat met een open dag op grootse wijze werd gevierd, kan als definitieve start van een moderne, sportieve, eigentijds opgezette jeugdorganisatie worden beschouwd. Padvinderij heet tegenwoordig ook in Waddinxveen scouting. Dat is een spel zonder grenzen, zou je kunnen zeggen. Misschien geeft de titel van het televisie spel met dezelfde naam wel het beste weer wat scouting is: een spel voor jon gens en meisjes met ontzettend veel mo gelijkheden. De begrippen „padvinderij” of „verkennerij” ondergingen een naams verandering. Maar dat niet alleen. Scouting paste zich aan in haar aktivi teiten op grond van zoveel veranderin gen die onze maatschappij onderging. De vier scoutingorganisaties voor jongens en meisjes, die Nederland rijk was, be staan niet meer. Opgegaan in de nieuwe vereniging Scouting Nederland willen zij samen het spel van verkennen aanbieden aan jongens en meisjes. Het spel kenmerkt zich door een grote verscheidenheid van activiteiten waar van we er een paar willen noemen: grote themaspelen, speurtochten, kamperen, handenarbeid, creatief spel en sport voor Exclusieve kollektle, EIGEN IMPORT! Een bekende activiteit in de padvinderswereld: de installatie. zo ouderwets als sommigen wel denken. De jongens en meisjes gaan er dan ook niet graag af, eerder zorgen ze door een aanstekelijk enthousiasme voor nieuwe leden. Zo ook dit jaar weer. derzoeken of deze nog passen in de tijd waarin we leven. Tevens is op dit ogen blik een identiteitsonderzoek gaande. Een ander aspect dat Scouting regel matig als groep doet herkennen is het contact op nationaal en internationaal niveau. Tijdens landelijke aktiviteiten kunnen jongens en meisjes uit alle delen van het land elkaar ontmoeten. Uitwis seling met groepen uit andere landen vindt vooral in de zomermaanden plaats. In 1974 zullen verschillende internatio nale bijeenkomsten in Nederland wor den gehouden. Door vele groepen in het land wordt meegewerkt aan acties die de verbete ring van het milieu op het oog hebben. Als vereniging onderhoudt Scouting Nederland nauw contact met het Insti tuut voor natuur-beschermings-educatie. Omdat het buitenleven altijd een grote rol speelt in Scouting wil de vereniging juist daarin haar steentje bijdragen. In de jongste groeperingen gaan zich situ aties voordoen waarin jongens en meis jes samen het spel van verkennen willen spelen. Scouting zal het vraagstuk van de co-educatie, samen met deskundigen, spoedig ter hand nemen. Alhoewel Scouting nog druk doende is met haar nieuwe organisatorische opzet wil zij tegelijkertijd alle aandacht schenken aan facetten van het jeugd- en jongerenwerk. De gemeenteraad kan binnenkort een voorstel tegemoet zien voor de aanschaf van oproepontvangers t.b.v. de brand weer. Daarmede kan dan in regionaal verband de brandweer vanuit Gouda centraal worden gealarmeerd. Ook zal binnenkort de Dodge autospuit 1952 worden vervangen. Voor het gemeen schappelijke antenne-systeembedrijf is een nota in de maak, waarin mogelijk heden voor een systeem voor de gehete gemeente worden opgenomen. Binnen het kader van het intergemeente lijk overlegorgaan Midden-Hofland streeft het schoolbestuur naar de instel ling van een schooladviesdienst. Enkele weken geleden is met de hoofden van schoten opnieuw gesproken over invoe ring van een gezamenlijk leerplan voor het basisonderwijs. Er wordt thans aan de voorbereiding gewerkt. B. en W. wil len dit plan in 1974 realiseren. Reeds werden in november enkele be lastingverhogingen door de gemeente raad aanvaard en alsnog zal een voor stel tot verhoging van de straatbelasting van 37% naar 47% van de belastbare opbrengst op de gebouwde eigendom men en van 15 naar 17% op de onge bouwde eigendommen de raad worden voorgelegd. Voorts zal een voorstel wor den gedaan tot het invoeren van een „toeristenbelasting” voor het hebben van een standplaats met een caravan. Van een z.g. „verfijningsuitkering, die in 1973 nog 96.000 bedroeg, zal voor 1974 geen sprake zijn. In het komende jaar zal het college ook een voorstel doen tot heffing van een onroerendgoed- belasting. de 7-11 jarigen. Veel van de aktiviteiten worden buiten uitgevoerd en hebben vaak ook betrekking op het leven in de natuur. Bij deze leeftijdsgroep speelt de volwassene nog een vrij grote rol als lei der of leidster, in tegenstelling tot de oudere leeftijdsgroepen. Daar wordt het programma door de jongeren zelf be paalt en zijn alten ten nauwste betrok ken bij de gang van zaken Aktiviteiten die we voor die groep jongeren o.a. aan treffen zijn: grote speten, sport, kam peren, pionieren, koken, weekendtoch- ten, fotograferen, handenarbeid enz. Er zijn nog veel meer mogelijkheden die per groepje gekozen kunnen worden. De jongeren van 16 jaar en ouder vormen zelfstandige groepen die hun eigen pro gramma kiezen. I- I X I I I I uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL Kerkweg 171 I '^ddmxveen O1S2B 2301* I 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1