Tweede Kerstdag Kerst-lnn in Immanuëlkerk Henk Stemmer achter de schermen man Hervormde uit roulatie predikant maanden Voor Nationale Rijtest is er in Waddinxveen gefilmd Open tafel bejaarden WADDINXVEEN Open Tafel op donderdag 20 december voor alle be jaarden die willen deelnemen aan het kerstdiner. Prijs 5,-, aanvang-12.30 uur. Opgeven tot en met 18 december in het Anne Frankcentrum, tel. 5555, op welk adres men zich ook kan opgeven voor autovervoer. ELLEN BLOM KWAM MET MOEDER FIETS HALEN EXTRA KOOP- AVONDEN Kerstavond van de Plattelandsvrouwen FIRMA VAN TILBURG EN VISSER voor nieuws over ons overdekte zwembad zie pag. 6 (DORPSTRAAT) IN HET NIEUW Kleuren T.V. Heemskerk B.V. Kerstmiddag Kerstmiddagen voor bejaarden Niet hamsteren, denk Nieuwsblad Onafhankelijk ook aan een ander! TANTE PIE 89 JAAR Kleurentelevisie GRUnDIG Zelf kaarsen dompelen bij Doktersdiensten met 100% service HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Ernstige heupfractuur i ZIE PAGINA 6 met en zonder draadloze af standbediening WADDINXVEEN Hier neemt Ellen Bom (8) uit de Chopinlaan de hoofdprijs (een fiets) in ontvangst. De tweewieler heeft zij gewonnen in het kader van de door het Weekblad voor Waddinxveen georganiseerde kleur en raadwedstrijd. Haar moeder is er bij als de man van de exploitatie van het Weekblad, de heer F. van Kempen, het spiksplinternieuwe karretje uitreikt. aan de dat hij Algemene beschouwingen WADDINXVEEN In dit Weekblad voor Waddinxveen treft u een belangrijk deel aan van de algemene beschouwin gen zoals die door de PvdA zijn gehouden. Vorige week plaatsten we een overzicht van meningen in de gemeen teraad ten aanzien van de be groting 1974. Volgende week komen we daar nog uitvoerig op terug. WADDINXVEEN Leden van de jeugdklub „Together” van de Immanuëlkerkgemeente zijn van plan op de Tweede Kerstdag een Kerst-lnn te organiseren. Dit gebeuren zal plaats vinden in de Immanuëlkerk, die dan open is van 11 uur ’s morgens tot 12 uur ’s avonds. Op Eerste Kerstdag, ’s avonds van 20.00 uur tot 22.00 uur, zijn telefonisch via abonneenummer 3194 inlichtingen te verkrijgen. De leden van „Together” zijn tot deze Kerst- lnn gekomen om een alternatief te kunnen plaatsen tegenover het traditionele „kerstfeest - vreetfeest”. Het doel van de Kerst-lnn is het creëren van een ontmoetingsplaats, waar men kan discussiëren, gezelschapsspelen kan doen, creatief bezig kan zijn en waar gelegenheid is tothet luisteren naar diverse soorten muziek. De discussies zullen zoveel mogelijk voorafgegaan worden door een inleidende film. Over een aantal onderwerpen zal infor matie aanwezig zijn. Daarnaast is er een bar waar consumpties verkregen kunnen worden (o.a. brood en soep). In de avonduren zal het programma een wat meer ontspannend karakter hebben. Er zijn dan onder meer en kele groepjes uitgenodigd, die voor diverse soorten muziek zorgen. Er is dus voor iedereen wat te doen op deze dag en iedereen is welkom! WADDINXVEEN Het Weekblad voor Waddinxveen kwaïn in contact met een ou de bekende inwoonster onzer gemeente nl. mej. P. Zwanen burg, gewoond hebbende op de KeiHkweg tegenover de spijs fabriek van C. P. Broer. Sinds 20 november 1969 (nu 4 jaar geleden) vertoeft „Tante Pie” in de Ichthuskliniek te Capel- le a.d. IJssel en lichamelijk verkeert zij nog in een goede gezondheid. Opmerkelijk is echter dat zij nog kras ter been is en vorige week zater dag haar 89e verjaardag vier de. Schrijf eens naar Tante Pie, Ichthuskliniek, Hoofd weg 50, Capelle a.d. IJssel. WADDINXVEEN Voor de zevende keer sinds 1966 gaat maandag avond 17 december AVRO’s Rijtest via zender Lopik naar de consument. Een programma dat tot doel heeft kijkers die voor een zeer groot deel ook verkeersdeelnemers zijn een uurtje met de neus op feiten te drukken en waarvoor erg veel is gefilmd in Waddinxveen (o.a. Bomenwijk en Groens- waard). Feiten over autorijden, over verkeer en inzicht in dat verkeer, waarin wij dagelijks fouten maten die voorkomen kunnen worden. WADDINXVEEN De Waddinx- veense predikant van de Centrale Hervormde Gemeente, ds J. van den Heuvel, zal vele maandenlang zijn werk niet kunnen verrichten. Vori ge week vrijdagavond kwam hij bij het verplaatsen van een maaima- chine achter zijn woning Sniepweg zodanig ten val, een heupfracteur opliep. Vandaag is hij in het Goudse Bleulandzieken- huis geopereerd. WADDINXVEEN In ver band met de kerstdagen zijn de winkels volgende week woensdagmiddag geopend en is het tevens dezelfde avond koopavond. Ook donderdag avond zullen de winkels tot negen uur geopend zijn. Op maandag 24 december gaan alle winkels om vijf uur dicht. Kom kijken naar onze grootse kollektie^™ orgels/piano’s WADDINXVEEN Schildersbedrijf en verfhandel firma van Tilburg en Visser heeft zichzelf in een nieuw jasje gestoken. Het bedrijf met in totaal zes man personeel „met de winkel achter” is nu met „de winkel aan de weg” een sieraad voor het oog geworden. De Dorpstraat is daardoor weer een stukje aantrekkelijker. Gisteren er werd toen ’s middags en ’s morgens open huis gehouden kwamen zeer velen de heren Van Tilburg en Visser gelukwensen methun nieuwe, geheel uitgebreide en gemoderniseerde zaak in verf, gereedschap en wandbekleding. Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 13 DECEMBER 1973 29e JAARGANG - Nr. 1337 Foto Sjaak Noteboom (Advertentie) ADVERTENTIE '"fff ADVERTENTIE (Advertentie) Advertentie) Foto Sjaak Noteboom ~W" TT -i 1 WADDINXVEEN De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Waddinxveen, houdt maandagavond 17 december om 8 uur in het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat haar jaarlijkse kerstavond. Het eigen koortje zingt Hollandse, Poolse, Engelse, oud-VIaamse en Franse kerstliedjes. Na de pauze volgt het kerstspel „Schaduw van Bethlehem” dat ook door eigen leden wordt verzorgd. Aan het slot wordt gezamenlijk het „Ere zij God” en „Men sen geeft elkaar de hand” gezongen. WADDINXVEEN In het Anne Frank-centrum worden maandagmiddag en dinsdagmiddag voor alle Waddinx- veense bejaarden kerstmiddagen gehou den. De organisatie daarvan is in han den van de bejaardensociëteit. Zij die aan één van deze kerstmiddagen willen deelnemen worden verzocht de op één der advertentiepagina’s van dit Week blad voor Waddinxveen geplaatste bon in te zenden. ZATERDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: dienstdoende arts ZONDAG Arts: Th. G. Blom, I. Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Maandagavond na het journaal van acht uur kunnen we allemaal in de tv-stoel zonder riemen veilig meedoen aan dit serieuze spel van vijftig minuten. En dan wel even heel eerlijk zijn met ons zelf Het is regisseur Fred Hagenaar en eind redacteur Henk Stemmer van de KNAC weer gelukt een programma in elkaar te steken dat op uiterst doelmatige wijze de kijker/deelnemer betrapt. Dat klinkt wat onaardig, maar dat is het niet. Als je mensen iets wilt bijbrengen moet je ze overtuigen. Dat is zelfs via de televisie moeilijker dan velen ge neigd zijn te denken. Een redelijk effec tieve manier om dat te bereiken is de vorm waarin deze rijtest is gegoten: een informatieve quiz in zekere zin, waarbij de kijker zijn kennis (of gebrek daar an) direkt kan testen. Een deel van het programma is gewijd aan anticiperen vooruitzien in het verkeer dat echter buiten de punten telling blijft omdat het praktisch niet mogelijk is dit duidelijk in beeld te brengen. „We doen het er toch bij, om dat het zo belangrijk is.” De rijtest heeft dit jaar slechts vier auto’s gekost (vorig jaar waren het er zes). Henk Stemmer zelf en slipschoolhouder Rein Leppink hebben (na de nodige oefening met speelgoed-autootjes op papier) onder meer een akelige preciese kettingbotsing bij 70 km per uur afgehandeld. Het hoopt erbij. „Om mensen aan het den ken te zetten en misschien te overtui gen”, mijmert Hagenaar. Opvallend is dat Hagenaar/Stemmer sim pele, alledaagse details hebben gevonden en uitgewerkt die iedereen bekend zou den moeten zijn, maar dat juist niet zijn. Het staat dan ook zo goed als vast dat j Waddinxveen01328123011 WADDINXVEEN Het telefoonpro- gramma „Speciaal voor u” van de Cen trale Hervormde Gemeente organiseerde vanmiddag (donderdag) in „De Hoek steen” aan de Esdoomlaan een kerst middag voor bejaarden, invaliden en alleenstaanden. Het programma vermel de toespraken van de hervormde predi kanten ds. W. Verboom en ds. D. van Vliet en een optreden van „De Zang vogels”. Het team is, samen met Rijkspolitie, ANWB en KNAC, maanden bezig ge weest een tiental praktische vragen in beeld te brengen. Situaties gericht op verkeersinzicht. Wat gebeurt je bij een kettingbotsing en hoe kun je zoiets voor komen? Wat gebeurt er als je de berm ingaat en de vangrail pakt. Praatpalen, wat doen we ermee? Hoe is de voor- rangsregeling op klaverbladen? Wat hoort bij een trekhaak dat de meeste automobilisten niet hebben? niemand het predikaat „uitmuntend” zal halen. Ook niet de vijf vrouwen en vijf mannen die tijdens de presentatie als panel fungeren. Dat panel is verdeeld in de categorieën „beroeps”, „semi- beroeps-” en „vrije tijdsrijders”. Aan hun score kan de kijker thuis zijn vaar digheid af meten. Ds. Van den Heuvel is pas 60 jaar ge worden. Hij is sinds maart 1968 aan de Centrale Hervormde Gemeente verbon den. Zijn collega’s ds. D. van Vliet en ds. W. Verboom zulten hem zoveel mo gelijk vervangen. I uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL I Kerkweg 171 db boumci drogisterij parfumerie groensvoorde10 waddinxveen MUZIEKHANDEL CRABETHSTRAAT1. hoekKATTENSINGEL GOUDA. Telefoon 01820-19920. Vrijdag tot 9 uur s avonds geopend en voorts iedere avond na afspraak. F.-?- Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogeMjk. Uw adviseur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1