WADDINXVEENSE GEMEENTERAAD EN ZIJ OOK? Geen leidende CDA-functie voor P.FJ. van Schie? Moet H. P. Barth verdwijnen voor mr. R. H. Holl? Trekt M. Boere conclusies uit fusie PvdA/D’66/PPR/PSP OVER 132 NACHTJES SLAPEN WORDEN ER RAADSVERKIEZINGEN GEHOUDEN Kleuren T.V. Heemskerk B.V. VLIEG REIZEN Jl ZIJ VERLATEN Progressiever! orgels/piano’s Onverkwikkelijk 1-1 I I J 1 i (GRUnDIG) I GEMEENTERAAD Nieuwsblad Onafhankelijk met 100 service Kleurentelevisie OPRUIMING! SPOTPRIJZEN! r EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG door BERT J. WOUDENBERG ADVERTENTIE ADVERTENTIE vervolg op pag. 1 3 i 1 r met en zonder draadloze af standbediening I IF DOKTERSDIENSTEN Kom kijken naar r onze grootse kollektie^™ I halve prijs en minder T I Weekblad voor Waddinxveen VANAVOND, DONDERDAG 17 JANUARI, raadzaal gemeentehuis, 20.00 uur DONDERDAG 17 JANUARI 1974 29e JAARGANG - NR. 1341 J. L. van Heteren (Gemeentebel.) R. Gaykema (D’66) P. Noordam (ARP) J. van den Roovaart (CHU) H. P. Barth (D’66) I (Advertentie) (Advertentie) Advertentie) H Uw adviseur Wil rijn -thuh- in uw vakantie! Wij rijn -thuis- in uw vakantiai I 1 Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. van 6.95 voor 2.95 van 6.50 nu 3.95 WADDINXVEEN Dit heeft KVP-fractievoorzitter P. F. J. van Schie over kie zers gezegd: „Bij vele partijen is de tijd helaas voorbij dat capabele en enthousiaste burgers gaarne bereid waren om als democratisch gekozen vertegenwordigers zich voor het algemeen belang in te zetten. De enorme hoeveelheid werk en de plicht zich te specialiseren op geheel nieuwe terreinen zal hieraan niet vreemd zijn. Als men daarbij bedenkt dat op de kandidatenlijsten die op korte termijn moeten wor den samengesteld voor de gemeenteraden, ook nog kandidaten moeten worden op genomen die beschikbaar zullen zijn als gewestraadslid wanneer het gewest Midden- Holland vóór 1978 van start gaan, dan vraag ik mij wel af of het begrip democratie, dat in wezen „regeren door hetvolk” betekent, in de versie van de jaren ’70 vertaald moet worden met: „democratie is die regeringsvorm waarbij 2 promille van de bur gers een groot stuk vrije tijd offert en 65°/o van de rest slechts eens in de vier jaar een rood potlood hanteert voor het inkleuren van ’n halve cm2”. II Ingevolge de machtiging van de leden vergadering van de PvdA in haar ver gadering van donderdag 27 september 1973- heeft het afdelingsbestuur van die partij contacten gelegd met D’66, PPR en PSP over de mogelijkheden tot even- voorzitter M. Boere dat allemaal zal slikken, want als het aan hem ligt gaat die samenwerking niet door. Hij is de man die niet zono dig alle meningen gebundeld wil zien. Door het vertrek van de heer J. van den Roovaart is de CH-kies- vereniging wel een beetje in moei- Maar dat zou ook helemaal niet de be doeling zijn geweest. Het in de pers her- haldelijk ter sprake gebrachte feit, dat D’66 in Waddinxveen zou worden op geheven zou volgens D’66-fractie- voorzitter H. P. Barth tijdens de op donderdag 29 november 1973 gehouden algemene beschouwingen in de Wad- dinxveense gemeenteraad voor een belangrijk deel het gevolg zijn van een „niet geheel juiste interpretatie van een wat ingewikkeld geformuleerd convo- Niettemin had het afdelingsbestuur van D’66 voor maandag 19 november 1973 een bijzondere ledenvergadering uitge schreven om te praten over de zeer na bije toekomst van deze partij. In de uit nodiging gaf het bestuur alvast maar te kennen niet bar veel (of liever: in het geheel niet) te voelen voor een zelfstan dige deelname als D’66 aan de gemeen teraadsverkiezingen. Met zeven tegen twee stemmen hebben de leden van deze partij het door het bestuur gekozen al ternatief van de hand gewezen. Eerst zou nog eens met PvdA, PPR en PSP om de tafel moeten worden gezeten om een werkbare basis te vinden. Dat dat met name met de socialisten nog niet eerder zou zijn gebeurd lag aan het zoekraken van een brief van de democraten aan de socialisten. In ieder geval overleed D’66 niet voortijdig. lijkheden gekomen. Direct is er zo nog geen geschikte nieuwe kandi daat te vinden, al heeft deze partij in partijvoorzitter mevrouw H. J. Groenendijk-Bernard (zij staat op de vierde plaats op de CHU-lijst voor de komende verkiezingen voor de provinciale staten van Zuid-Hol- men. Hij is misschien wel de groot ste architect van het op stapel staande Christen-Democratisch Ap pèl. De man voor wie in het CDA geen leidende functie zal zijn weg gelegd is de KVP-fractievoorzitter van dit moment P. F. J. van Schie. Vrienden had hij laten weten dat wel voor mogelijk te houden. dat D’66 niet mee zal doen of in welke formatie dan ook wel mee zal doen.” Reis-en passagebureau van ginkel W Kerkweg 207, Waddinxveen. Tel. 01828-4488 Rek-en passagebureau van ginkelbv Kerkweg 207, Waddinxveen. Tel. 01828-4488 ZATERDAG Arts: G. Siemens, Mozartlaan 2, tel. 2676 Apotheek: tot 13.00 uur Van Doom, tel. 4162, daarna Boskoopse Apotheek, tel. 2676 ZONDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 4 Apotheek: Van Doom, telefoon 4162 te willen kiezen voor opheffing, al thans niet te kiezen voor een zelf standige deelname aan de gemeente- radsverkiezing op woensdag 29 mei, lijkt nu nir. R. H. Holl als kandi daat naar voren te schuiven, om vooral PvdA-Ieden voor zich te win nen. De vraag is of de PvdA-fractie- samenwerking bij de komende gemeente- radsverkiezingen tussen de in de ge meenteraad van Waddinxveen vertegen woordigde fracties van PvdA (vier ze tels) en D’66 (twee zetels) en de daar nog geen afvaardiging bezittende PPR en PSP. Vorige week woensdag 9 januari hebben deze vier progressieve partijen afgesproken een groslijst te gaan samen stellen, die eind februari aan de leden van de PvdA, D’66, PPR en PSP zou kunnen worden voorgelegd, terwijl in commissieverband (vier socialisten, één radikaal, één democraat en één pacifist socialist) wordt getracht van het PvdA- concept-verkiezingsprogramma door ver anderingen en aanvullingen een gemeen schappelijk programma te maken. MUZIEKHANDEL 8^Drarjih8»^.NsiNGEL Vrijdag tot 9 uur s avonds geopend en voorts iedere avond na afspraak. Tegen de stroom in (de PvdA-raadsfrac- tie is verdeeld en een niet onbelangrijk aantal leden ziet het ook niet zitten) probeert de welbespraakte en optimisti sche socialistische afdelingsvoorzitter H. Th. Stegeman de handen op elkaar te krijgen voor een vergaande vorm van I Wij zijn reisspecialisten die U gaarne adviseren uit de beken de programma’s van de erken de A.N.V.R. reisorganisaties o.a. Eurotours (elke bestem ming); Christoffel (zeer prijsbe wust); Centouri (reputatie); Re lax (goede nieuwkomer); Mag neet (all round organisatie) Su nair (afkomstig uit België). en vele andere, als Marysol, Zonnetour, Broere, Touravia, Arke, Sterreizen, Silverjet, Fit, Europa Express, Airtouropa etc. WADDINXVEEN Op dit mo ment is het zeker dat het ARP- raadslid P. Noordam (totaal 13 jaar raadslid), het CHU-raadslid J. van den Roovaart (12 jaar raadslid) en het Gemeentebelangen-raadslid J. L. van Heteren (5 jaar raadslid) af scheid zullen nemen van de Wad- dinxveense gemeenteraad. De heer Noordam om leeftijdsredenen, de heer Van den Roovaart wegens steeds drukker wordende werk zaamheden en de heer Van Heteren vanwege zijn verhuizing naar de ge meente Leimuiden. De drie raads leden streven er wel naar deze raads periode - die tot september duurt - nog te zullen af ronden. Vertrekken zullen naar alle waarschijnlijkheid ook de D’66-raadsIeden H. P. Barth en R. Gaykema. Enerzijds als gevolg van de dalende belang stelling voor deze progressieve par tij, anderzijds omdat het door de samenwerkende progressieven „on verteerbaar” wordt geacht, indien in een eventueel straks nieuw te vormen progressieve raadsfractie (PvdA, D’66, PPR en PSP) de heer Barth daarvan deel blijft uitmaken. D’66, waarvan het bestuur aanvan kelijk als mening had uitgedragen CANARISCHE EILANDEN 15-daagse bungalow-vliegreis naar Gran Canaria (Play del In gles) met reisorganisatie Chris toffel vanaf f 454.- p. persoon COSTA DEL SOL 15-daagse ho- tel-vliegreis naar Torremolinos in 1e klasse B hotel op volpen sion basis met reisorganisatie Silverjet v.a. f 435.- p. persoon Gaarne adviseren wij u vrijblij- I vend als onafhankelijke reisspe- I cialisten bij uw keuzebepaling. I land) een bekwame vrouw. „Maar ik wil niet,” heeft zij inmiddels in familiekring gezegd, met een onder toon van ,Als niemand het wil, doe ik het wel.” De sterke man van de ARP zou wel eens partijvoorzitter drs. T. J. Bouwers kunnen worden, al was het maar achter de scher- Door de groei van de gemeente Waddinxveen zal de gemeenteraad worden uitgebreid van zeventien naar negentien zetels. De vraag is waar die naar toe zullen gaan. De vraag is ook wie dit jaar het slacht offer dreigen te worden van een an dere politieke mening bij de bevol king. Er staan een aantal potjes op het vuur. PvdA, D’66, PPR en PSP streven naar samenwerking. ARP, CHU en KVP zijn al vergevorderd met betrekking tot de oprichting van het Christen-Democra tisch Appèl. Komt Gemeentebelangen met nieuwe mensen terug en hoeveel nieuwe partijen zullen zich aandienen zijn andere nu nog niet exact te be antwoorden vragen. Maar laten we eens de balans op maken. Tijdens die bijeenkomst van de gemeen teraad bleef PvdA-fractievoorzitter M. Boere het een onverkwikkelijke zaak te vinden, dat een progressieve partij als D’66 contact over samenwerking met de VVD ging zoeken. De heer Boere: „Wij zijn van mening, dat als dat de politieke opsteling van D’66 gaat worden, samen werking met onze fractie toch erg moei lijk wordt. Wij willen tegenstellingen niet verdoezelen, in zoverre zijn wij inder daad dogmatisch. Daar komt nog bij, dat nog steeds niet vaststaat in Waddinxveen of D’66 nog wel meedoet aan de ge meenteraadsverkiezingen; dit is wel ge- bleken op een ledenvergadering van de- ze partij. Op die vergadering werd ge- db baumci drogisterij parfumerie groensvoorde10 waddinxveen caat” De heer Barth tijdens die verga dering: „Wij achten het nuttig om hier nadrukkelijk te verklaren, in overeen stemming met het standpunt van het af delingsbestuur van D’66, dat wij evenals in 1970 blijven streven nar de realisering van grotere blokken in deze raad. Dat maakt de standpunten en opstellingen doorzichtiger en het werk van de raad en raadsleden efficiënter. Bovendien menen wij dat hierdoor een verbetering in kwaliteit bereikt kan worden van de raad en van het college van Burgemees ter en Wethouders. Ook nu zijn wij sa men met anderen druk bezig om te kij ken welke mogelijkheden er hier in Wad dinxveen aanwezig zijn om te komen tot een grotere blokvorming. Deze bezig heden zijn op dit moment in volle gang en wij zijn van mening dat het prema tuur is om nu reeds te veronderstellen WADDINXVEEN Over een kleine negentien weken om precies te zijn 132 nachtjes slapen worden er weer gemeenteraadsverkiezingen ge houden. Het ziet er nu al naar uit, dat woensdag 29 mei 1974 in Waddinx veen een uiterst zenuwachtige verkiezingsdag zal worden met een onmis kenbaar spectaculair, uiterst verrassend en mogelijk ook zeer onverwacht verloop. De op woensdag 27 maart te houden verkiezingen voor de provin ciale staten van Zuid-Holland lijken op dit moment nog maar weinig men sen bezig te houden. ^1 tuele samenwerking bij de komende ge meenteraadsverkiezingen. Geoordeeld werd dat een gemeenschappelijk kern programma tot de mogelijkheden be hoorde, evenals een gemeenschappelijke kandidatenlijst zodat het mogelijk wordt een zinvolle en „verkoopbare” samen werking tot stand te brengen. j uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL Kerkweg 171 I Waddinxveen10182812301j Zie onze etalage. MAX FACTOR LIPSTICKS, 16 kleuren BADTASSEN VLOEIBARE MAKE-UP van 6.35 nu 2.95 TOILETTASJES van 3.95 nu 1.25 enz. enz- enz.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1