Nederlandse Rode Kruis Postlaan 72 Den Haag 30 46 072 Zes stukken zeep voor C. Bennemeer SI Nadere richtlijnen benzinetoewijzingen Ba- Ite «I nr UITSLAG PUZZEL NUMMER 3 SCHICK ^Nationale <^Actie cI^gde ^Kruiswöordpuzzel nr.5 GJJ kunt deze v/eek^ winneq: I KIENAVOND r ^Nationale <^4ctie GRgde cKruiswöordpuzzel nr. 5 Met medewerking van Uw nieuwsblad s Set mini lorries (puzzel 4) naar B. Breedijk-de Haan Gemeente-avond Immanuëlkerk DS. BAAN (27) DEED INTREDE IN AALBURG i DICKSON 7:2 De prijzen van deze puzzel: Stuurt u uw oplossing op een girobiljet is, dan is het gironummer van het in Den Haag gevestigde Rode Kruis Hiernaast staat nummer vijf van de Nationale Actie Rode Kruiswoordpuzzel. U weet het waar u uw oplossing naar toe moet zenden: Om te beginnen is er weer een schitterende kleurentelevisie van Philips Nederland ter waarde van niet minder dan 2595. En dan is er een produkt dat zeer in trek is, een grill, van Moulinex B.V. te Rotterdam. Prijs 255. Prijzen WADDINXVEEN Een set mini lorries ter waarde van 16,50 die worden geïmporteerd door A. Hi- rondel in het Noordbrabantse Son, is de prijs die mevrouw B. Breedijk- de Haan (Wilgenhorst 57) heeft ge wonnen door mee te doen aan de vierde Nationale Actie Rode Kruis woordpuzzel. 1Ö0.000 ninwoRDM WADDINXVEEN Vandaag staat de vijfde aflevering van de Nationale Actie Rode Kruiswoordpuzzel in het Weekblad voor Waddinxveen. Er volgen er nog acht. Opnieuw ook wordt een unieke naai machine uitgeloot, een Starlet 353 van Singer N.V. te Amsterdam. Kosten 549. Voor U gratis. Zeer toepasselijk ook in dit benzine- arme tijdperk is het achtdaags kris kras abonnement 1e klasse dat de Nederlandse Spoorwegen voor 2 personen aanbieden. Waarde 144. kruiswoordpuzzels in uw nieuwsblad voor de Rode Kruisactie „Vakantie voor gehandicapten”. Vijfduizend chro nisch zieke of invalide Nederlanders helpt U aan een heerlijke vakantie week aan boord van de J. Henry Du nant of in één van de speciale tehui zen van het Rode Kruis, als U aan deze actie deelneemt. De prijzen van deze puzzel: WADDINXVEEN/AALBURG Ds. M. Baan (27) uit Waddinxveen heeft zich gisteravond in zijn in- trededienst verbonden aan de Ne derlandse Hervormde Gemeente van het in het Noordbrabantse Land van Heusden en Altena gelegen Aalburg. De nieuwe predikant was ’s middags tijdens de bevestigings- dienst in het ambt bevestigd door zijn mentor ds. C. Vos uit Amers foort. B.V. te Rotterdam. Prijs 255. Zeer toepasselijk ook in dit benzine- arme tijdperk is het acht-daagse kris kras abonnement 1e klas dat de Ne derlandse Spoorwegen voor 2 perso nen. Waarde 144. 7 •4.,/ De hoofdprijs in de Nationale aktie Rode Kruiswoordpuzzel is deze luxe DICKSON stacara van, type 808 LS ter waarde van ruim 10.000 gulden. Deze eindhoofdprijs werd be schikbaar gesteld door BV Caravan Import DICK WISSINK, Willeskop. pö Am een naar Jz 33 14 35 38 B9 40 |41 142 143 44 45 23 3 11 13 5 IT 14 36 18 42 7 31 27 12 44 WADDINXVEEN Op de vanavond in het kerkgebouw aan de Prinses Bea- trixlaan te houden gemeente-avond van de Immanuëlkerk zal ds. H. J. Voors vertellen over zijn ervaringen in Aus tralië en zal ds. N. J. Flink een korte inleiding houden over de zakelijke kant van de kerk in Waddinxveen, naar aan leiding van mededelingen die door de kerkvoogdij zullen worden gedaan. Ook zal er informatie worden verstrekt over de op Nieuwjaarsdag in werking getre den Stichting Maatschappelijke Dienst verlening Zuidplas, waarover elders in dit Weekblad voor Waddinxveen meer naar aanleiding van een dinsdagmiddag in het Anne Frank-centrum gehouden persconferentie. Marinus Baan werd op 16 februari 1946 in het gezin van een Waddinxveense meubelstoffeerder geboren. Hij bezocht het christelijk lyceum in Gouda, waar aan hij in 1965 het diploma gymnasium B behaalde. Hij studeerde aan de rijks universiteit in Utrecht, eerst een jaar wiskunde en natuurkunde, daarna 6 jaar theologie. Op 19 april 1972 deed hij zijn kandidaatsexamen, anderhalf jaar later zijn kerkelijk examen. Nadat hij vier maanden stage had gelopen bij ds. Vos in Amersfoort werd hij op 24 oktober 1973 na een in Utrecht gehouden collo- quiem toegelaten tot de evangeliebedie ning in de Nederlandse Hervormde Kerk. Uit de talrijke beroepen koos kandidaat Baan de hervormde gemeente van Aal burg. Steeds weer opgetogen geluiden bij de winnaars en winnaressen van de puzzel actie, die ook in ons nieuwsblad wordt gepubliceerd. Het Rode Kruis heeft voor dit doel van het bedrijfsleven honderden fraaie prijzen gekregen, zodat er voor de lezers alle reden is om deel te nemen. Intussen steunt men de vakantieprojec- ten van het Rode Kruis voor chronisch zieken en invaliden. In maart gaat de Henry Dunant weer varen en ontvangen de speciale tehuizen weer hun eerste gasten. Mede dankzij deze actie. Doe dus vooral mee. Met meer kaarten, dan hebt u meer kans. De oplossing van puzzel nr. 4 luidde: Verstuur nu snel de kaart. Verreweg de meeste inzenders hadden dat gevonden. Maar op één van de kaarten die de no taris trok voor de prijs van een acht daags eerste klas kriskrasabonenment van de Spoorwegen bevond zich geen gulden extra aan postzegels, zodat de desbetreffende „winnaar” achter het net viste, Men denke er dus goed aan, als men per briefkaart inzendt, om genoeg postzegels bij te .plakken. Trouwens meer dan een gulden mag ook. Graag zelfs. Ook nu is er weer een schoenenwaardebon van 50, beschikbaar gesteld door Herman’s Schoenen B.V. te Utrecht. En wat dacht U van een luxe aluminium huishoudtrap (waarde 62,50) van Industrie- en Handelsonderneming „Bijstede” B.V. te Nunspeet. In onze gemeente zijn inmiddels al te recht gekomen een strijkapparaat van 669,-, een electronisch horloge van 229,-, een boek over prins Claus van 24,50 en een zuiver wollen shawl van 15,-. De Waddinxveense deelnemers aan deze Nationale Actie Rode Kruis woordpuzzel hebben inmiddels al ge merkt dat er iedere keer opnieuw ook in Waddinxveen prijzen vallen, die beschik baar zijn gesteld door het Nederlandse De hoofdprijs - een kleurentelevisie - ging naar Volendam. Andere grote prij zen kwamen terecht in Culemborg, Bus- sum, Kampen, Zijderveld (ZH), Uit hoorn, Beiien, Beetsterzwag, Wijster en Staveren. Aan de oplossing van puzzel nummer vier deden 177 Waddinxveners mee. .yyy - - - 1 a Rond de tweehonderd briefkaarten en giro-overschrijvingen komen er gemid deld uit Waddinxveen op elke, in samen werking met de Nederlandse Nieuws- biadpers (NNP) in ons blad geplaatste, puzzel in Den Haag binnen. Aan de derde puzzel, waarvan de uit slag „Doe met meer kaarten mee” was, namen in totaal 140 Waddinxveners deel. Dit keer kwam de heer C. Benne meer (Kromme Ésse 9) in het bezit van een prijs: zes stukken TCC-zeep van de Koninklijke Utermöhlen NV in Amster dam ter waarde van 7,50. De hoofd prijs - een kleurentelevisie - ging dit keer naar Landsmeer. Nieuw is een Damaiset bestaande uit twee lakens en vier slopen, één Daisy mosgroen en één Daisy bruin. Een prijs (van 47,90) van Wisselink’s Textielfabrieken B.V. te Enschede. En daarin zou U kunnen slapen in een tricot herenpyama van 36,50, afkomstig van Sir Edwin B.V. te Wildervank. De feestdagen zijn voorbij, maar een kalkoen is nooit weg. Het Produktschap voor Pluimvee ep Eieren te Zeist heeft er weer drie ter beschikking gesteld. Waarde 25 per stuk. Oók voor de eettafel zijn vijf blikken ham 5 per stuk) van Vleeswarenfabriek Th. S. van der Laan B.V. te Rijswijk. Bekend van vorige puzzels is de blikradio van Coca Cola Export Corporation te Amsterdam van f 25. Maple Leaf B.V. te Amsterdam schonk een doos kauwgom-mix van 24. Bij een lezer van elk nieuwsblad komt in elk geval een pakket Honig-artikelen (van 30) van Honig Merkartikelen B.V. te Koog aan de Zaan terecht; of een houder met 12 flessen Piccalilly 9,48), aangeboden door L. P. Uijttewaal B.V. in Ter Aar. Vorige winnaars hebben al veel plezier van de handzagen 35,50) van Sandvik Staal N.V. te Schiedeam. Ook deze week is er één te winnen. Als uw auto niet kan rijden kunt U hem in ieder geval wassen met een Giemme NT autowashandschoen van Fa. G. van Amers foort te Zeist. Waarde 10,95. i r X. M ur uc yciijAytjiiuiiiiiierue herenpyama van 36,50, afkomstig van Sir hebt gevonden. De zin die bij D \f 4-yy 1A1: IJzm-, .^„1. 1/—t— - a - hebben al veel plezier van de handzagen 35,50) van Sandvik Staal N.V. te Schiedam. Ook deze week is er één te winnen. Bij een lezer van elk nieuwsblad komt in elk CARAVANS Voor mensen met haast is er een Daalderop Presto Snelkookpan, beschikbaar gesteld door Van Perlstein Roeper Bosch N.V. te Amsterdam. In de winkel betaalt U er 5 16 37 Tenslotte heeft Schick B.V. te Amsterdam nog een groot aantal prijzen ter beschikking gesteld, zoals drie tubes crème, drie bussen scheerschuim „Menthol”, zes setjes scheer- apparaten en zes pakjes scheermesjes. De gezamenlijke waarde daarvan is liefst 110. Intussen maakt U kans op vele grote prijzen king zijn gesteld. Ook het prijzenpakket van deze week heeft een waarde van duizenden guldens, zoals hieronder staat aangegeven. Doe dus mee, want U kunt zowel anderen als Uzelf gelukkig maken. 91,85 voor, maar zoals dat met alle prijzen et geval Is kunt U hem nu al winnen met de Inzet van 1. We gaan verder met een koffieapparaat van Douwe Egberts Nederland B.V. te Utrecht van 75. Een eierkoker TE 0600 van Siemens Neder land B.V. Den Haag van 69. WADDINXVEEN/DEN HAAG Op het gemeentehuis zijn vanwege het mi nisterie van economische zaken inmid dels nadere richtlijnen ontvangen voor het aanvragen van extra benzine toewij zingen voor de volgende groepen: 1. personenauto’s t.b.v. invaliden zon der beroep, die zijn aangewezen op een auto; 2. personenauto’s met of zonder aan hangwagen voor bedrijfsmatigvervoer van goederen. Deze aanvragen worden niet behandeld door de distributiediensten. Aanvragen moeten worden gericht tot de directeur- generaal van het verkeer, Plesmanweg 1 te ’s-Gravenhage. Ter bespoediging van de afhandeling is het wenselijk gebruik te maken van een aanvraag-formulier dat op het gemeentehuis (afd. algemene zaken) kosteloos verkrijgbaar is en al waar men gaarne de nodige inlichtingen verstrekt. Voor mensen met haast is er een Daalderop Presto Snelkookpan, beschikbaar gesteld door Van Perlstein Roeper Bosch N.V. te Am sterdam. In de winkel betaalt U er 91,85 voor, maar zoals dat met alle prijzen het ge val is kunt U hem nu al winnen met de inzet van 1. We gaan verder met een koffieappa raat van Douwe Egberts Nederland B.V. te Utrecht van 75. Een eierkoker TE 0600 van Siemens Nederland B.V. Den Haag van 69. En wat dacht U van een luxe aluminium huis houdtrap (waarde 62,50) van Industrie- en Handelsonderneming „Bijstede” B.V. te Nun speet. Ook nu is er weer een schoenen waardebon van 50, beschikbaar gesteld door Herman’s Schoenen B.V. te Utrecht. Nieuw is een Damaiset bestaande uit twee lakens en vier slopen, één Daisy mosgroen en één Daisy bruin. Een prijs (van 47,90) van Wisselink’s Textielfabrieken B.V. te Enschede. En daarin zou U kunnen slapen in een tricot In onderstaand diagram vult U nu de letters in die U op de gelijkgenummerde vakjes van - -- I een goede oplossing 39. het rijden - 40. bedorven - 42. oude lengte- De Uitgeverij Lultlngh B.V. Publishers te Laren N.H. biedt weer een puzzelwoordenboek met 150.000 puzzelwoorden (prijs 16,90) aan. Op 28 januari trekken in Bergen (N.H.) notaris Van. Beusekom uit ’s-Gravenhage en notaris Brons uit Bergen de fantastische prijzen. WADDINXVEEN „Waddinxveen” houdt morgenavond (vrijdag) om acht uur weer een kienavond in het clubhuis. bedrijfsleven. De puzzelactie is opgezet om gehandicapten een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Horizontaal: 1. fijn meel - 4. vloeistof - 8. muzieknoot - 10. reeds - 11. voegwoord - 13. naam van een Zweedse munteenheid - 16. voorzetsel - 17. watering - 19. plaats in Gelderland - 20. be lofte - 21aanw. vnw. - 23. klein soort hert - 25. slaapplaats - 26. tijdperk - 28. niet vast - 30. gewicht - 32. vrouwelijk wezen met tover kracht - 34. mak - 36. open plek in het bos - 38. pers. vnw. - 39. navigatiemiddel - 41. water in Brabant - 42. klppenprodukt 43. rund - 45. ombultellng - 46. begin. Verticaal: 1. vergelijking - 2. voorzetsel - 3. boom - 5. voorzetsel - 6. neon verlichting - 7. onderdeel van een wedstrijd - 9. speelgoed - 12. deel van een franse ontkenning - 14. klein soort hert - 15. Ijzerhoudende grond - 16. dat is (afk.) - 18. adele - 20. rangtelwoord - 22. wereldtaal - 24. onbepaald'lidwoord - 27. rei nigen van vaatwerk - 29. bevel - 30. familielid lo.o ii, uio 3^- bedrukt stuk karton - 33. water In Frles- de puzzel landj 35 gravin van Holland - 37. dwarshout - Edwin B.V. te Wildervank. Vorige winnaars ontstaat, stuurt U op elders aangegeven wijze In. maat - 44. South Africa (afk) «n- Dit is alweer de vijfde van dertien geval een pakket Honig-artikelen (van 30) van Honig Merkartikelen B.V. te Koog aan de Zaan terecht; of een houder met twaalf flessen Piccalilly 9,48), aangeboden door L. P. Uijttewaal B.V. in Ter Aar. De feestdagen zijn voorbij, maar een kalkoen is nooit weg. Het Produktschap voor Pluimvee en Eieren te Zeist heeft er weer drie ter beschikking ge steld. Waarde 25 per stuk. Oók voor de eettafel zijn vijf blikken ham 5 per stuk) o.m.: „Ik ben niet alleen ontzettend blij met van Vleeswarenfabriek Th. S. van der Laan B.V. die prijs, maar ik heb me ook voorgenomen te Rijswijk. Bekend van vorige puzzels is de om iedere week te blijven meedoen Want bhkradio van Coca Cola Export Corporation graag wil ik het werk steunen dat het Rode die door het bedrijfsleven aratïs'terbeschik Afns'$erdam l/an f 25- Maple Leaf B.V. te Kruis voor de gehandicapte medemens ver- Jl j a.tls ter. .e?chlk. Amsterdam schonk een doos kauwgom-mix richt. Bij uw inspanningen daartoe wens ik U van 24. De Uitgeverij Luitingh B.V. Publishers heel veel succes”. te Laren N.H. biedt weer een puzzelwoorden- U kunt nu zelf uit deze brieven uw conclusie boek met 150.000 puzzelwoorden (prijs 16,90) trekken, door de slagzin van onderstaande aan. --- Als uw auto, niet kan rijden kunt U hem autowashandschoen van Fa. G. van Amers- zó inzenden kaaT--d-e ?!Yondèn «>P brief- drie tubes crème, drie bussen scheerschuim „Menthol", zes setjes scheerapparaten waarde daarvan Is liefst 110. Kruis, minimaal f 1,(maximaal 5,aan gel- gen. inzenden als U wilt, mits voldoende U kunt ook uw oplossing op een girobiljet (geen girobetaalkaart) schrijven. Maak dan uw tenminste 1,óf zoveel U wilt over op dan 7 259^' ™w zieke vrouw, die vorige zomer een'we’ek“aan 9j0, 3°43°'LVanh het Nederlandse Rode mach’n” XeZ? een" van Singer N.V. te Amsterdam. Kos- erYare? da* ik niet de en'ge ben die ten f 549 Voor U orati<? gehandicapt is en dat vele anderen er nog ten voor u grays. veel ernstiger aan toe zijn. En vooral heb ik En dan is er een grill, van Moulinex nieuwe krachten opgedaan om mijn leed zo brief was van een winnaar van één van de bate van de Rode Kruis-vakantieprojecten leend door de Staatssecretaris van Justitie, puzzel zo snel mogelijk op te sturen. MM.V luw,. (\«ll (IJUUII P.UIIL U lieill in ieder geval wassen met een Giemme NT autowashandschoen van Fa. G. van Amers- zó inzenden foort te Zeist. Waarde 10,95. Tenslotte heeft r - Schick B.V. te Amsterdam nog een groot kaart naar het speclaië^adrës "van“het aantal prijzen ter beschikking gesteld, zoals Nederlandse Rode Kruis drie tubes creme, drie bussen scheerschuim Post|aan 72, s-Gravenhage. „Menthol zes setjes scheerapparaten en - zes pakjes scheermesjes. De gezamenlijke p,al< naast dé gewone frankering (30 cent) -I---- 1 r m j-v»II 4 f I r- dige postzegels. U kunt net zoveel oplossin- In de eerste dagen van dit jaar 1974 kreeg U WHt’ m'tS voldoende ge' n het Nederlandse Rode Kruis met dezelfde Om tc boginnGn is er weer een schit- post twee brieven, die wel heel bijzonder van terende kleurentelevisie van Philips toepassing zijn op deze puzzelactie in u-.v Nederland ter waarde van niet minder n.ieowsblad. in de eerste schreef een al jaren glro 3046072 van rlan f PROt zieke vouw, die vorige zomer een week aan aan 2595. boord van het nieuwe schip had doorgebracht- „ruls s-Gravenhage. Starlet 353, danken voor die fantastische week, ik heb 2- zwaar gehandicapt is en dat vele anderen er r.cg veel ernstiger aan toe zijn. En vooral heb ik opgewekt mogeiljkrte“dragen”.De tweede De vergunning voor deze puzzelactie ten brief was van een winnaar van één van de bate van de, Rode Kruis-vakantieprojecten hoofdprijzen van puzzel nr. 2. Daarin stond yoorj chronisch ^zieken en invaliden is ver- bij besluit van 3Ï-iÖ-’73, nr. L.(J. 7ÖÖ/M3/23a 6 14 15 17 18 i19 26 i I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 10