Raads Raad verkiezingen vanavond Crossers een weer van start Deur niet dicht En de rest Groslijst Op maandag 7 januari 1974 is in prin cipe overeenstemming bereikt tussen ARP, CHU en KVP over het uitkomen met één lijst (CDA) bij de komende ge meenteraadsverkiezingen. De samenstel ling van die lijst zal er zo gaan uitzien: 1. ARP, 2. KVP, 3. CHU, 4. ARP, 5. KVP, 6. CHU, 7. ARP, 8. KVP, 9. CHU, 10. ARP, 11. KVP, 12, CHU, 13. ARP, 14. KVP, 15. CHU, 16. ARP, 17. KVP, 18. ARP, 19. KVP, 20. ARP. Overigens: het gemeenschappelijke programma, waar in commissieverband aan wordt gewerkt door drs. T. I. Bouwers, Th. B. Mourits, mevrouw H. I. Groenendijk- Bemard, P. de Lijster, P. Noordam, J. van den Roovaart, P. F. I. van Schie en C. J. Th. I. M. Smit moet nog worden vastgetseld. In concept aanvaardt het CDA het CDA het evangelie als richt snoer voor het politiek handelen. PvdA nieuwsgierig Enquête Nog voor Kerstmis gingen de enquête formulieren de deur uit. Er werden vier vragen gesteld. Of men het eens was met het streven naar meer eenheid tussen de christen-democratische partijen, of men er mee kon instemmen met de oprich ting van de landelijke CDA en of men vond dat deze landelijke ontwikkeling ook plaatselijk gevolgen moet hebben. De „hamvraag” luidde: „Vindt u dat er bij de komende gemeenteraadsverkiezin gen op 29 mei 1974 in Waddinxveen één CDA-lijst moet komen in plaats van af zonderlijke lijsten van KVP en ARP/ CHU?” De laatste vraag werd door de 115 formulieren inleverende ARP-leden het minst enthousiast, maar toch altijd nog voor 90 procent, beant woord. CDA OPRUIMING 150,- en 98,-- 398,— 98,- en 69,- 98,- en 59,-- 975,- 1 75,- 159,- 49,- en 29,-- 14,90 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 17 JANUARI 1974 Pagina 13 vervolg van pag. 1 JAPONNEN HEREN KOSTUUMS WENGè EETHOEK VOORDEELPRIJS VOORDEELPRIJS DAMESMANTELS HEREN COATS VOORDEELPRIJS HOEK COMBINATIE SPENCERS HEREN PANTALONS VOORDEELPRIJS FAUTEUILS T-SHIRTS HEREN OVERHEMDEN VOORDEELPRIJS JONGENS JACKETS HEREN PULLOVERS BERBER TAPIJT VOORDEELPRIJS VOORDEELPRIJS 35,- en 25,- VOORDEELPRIJS VOORDEELPRIJS VOORDEELPRIJS VOORDEELPRIJS v.a. 15,- VOORDEELPRIJS 25,- VOORDEELPRIJS 1O,“ VOORDEELPRIJS 15,- WADDINXVEEN De ge meenteraad van Waddinxveen komt vanavond om acht uur in openbare vergadering bij een. De bijeenkomst, die in de raadzaal van het gemeente huis wordt gehouden, staat onder leiding van loco-burge- meester H. Huizer, omdat burgemeester C. A. van der Hooft met zijn vrouw op va kantie in Cura^au is. WADDINXVEEN De jaarlijks door de afdeling Gouda georgani seerde crosscompetitie is weer be gonnen. In Alphen aan den Rijn werd de eerste cross gelopen. Zoals ieder jaar deden aan dit evenement ook leden van de atletiekvereniging „Waddinxveen” mee. k die 1 d 'tyerbakel per meter bestaande uit: 4 stoelen met een moderne stof bekleding. Tafel 120 x 80 met formicablad ijzersterke huiskamer kwaliteit met foam rug, 400 cm breed bestaande uit3 en 2 zitsbank goed zittend model met "iosse~kus- sens prima gestoffeerd, royaal model met hoge rug in diverse stofsoor- ten moeizame gang in Waddinxveen maken. In dergelijk ge- al onze enkele stuks moeten weg voor jongens en meisjes de mooi ste jaquard dessins van Azet, maat 92-146 en coats. Warme loden en mohair- stoffen Sportief model met contrastgarne ring koopt u nu voordeliger dan ooit te voren in wol of Terlenka stoffen van een prima kwaliteit Terlenka in vele kleuren ook in extra grote ma ten normaal pasbereik in vele uni en fantasie dessins prachtige tweed en mohairstoffen pelijke lijst acht namen leveren, de KVP 7 en de CHU 5. Op de ARP-groslijst ko men (alphabetisch) deze namen, voor: P. v.d. Berg, H. Boersma, drs. T. J. Bou wers, G. M. Dubois, mevrouw M. W. Dijkshoom-Sinke, P. Glasbeek, I. A. Hielema, C. van ’t Hoog, J. H. Koetsier, drs. T. Kraayenbrink, G. T. Kroon, P. de Lijster, mevrouw S. Modderaar-van Dijk, K. H. v.d. Loo, R. van Reenen, M. P. van Tol, G. I. Verflagen, drs. P. Verweerd en mevrouw M. J. J. van der Vloed-Heemskerk. De naam van de heer P. Nordam komt er dus niet meer in voor. Overigens is het een pikant detail te weten dat KVP-leider Van Schie de nu vertrekkende raadsleden P. Noor- dam en J. van den Roovaart in hun ge- meenteraadswerk nooit heeft bejubeld. Hoe het ook zij: De definitieve volgorde en kandidaatstelling van de ARP-kan didaten zal onderwerp van gesprek uit maken op de volgende week donderdag avond in het Gereformeerde Verenigings gebouw te houden ledenvergadering van die partij. in uni of moderne jaquard dessins Vaststelling notulen van de vergaderingen van 26 september en 8 oktober, Mededelingen en ingekomen stukken, Voorstel tot het verlenen van grond- en bouwvoorschotten en tot verkoop van grond ten be hoeve van 145 galerijwoningen in Groenswaard 3, Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten be hoeve van de doorstroming, Voorstel tot het verlenen van een krediet voor verbetering straatverlichting Burgemeester Troost straat, Voorstel tot het verlenen van een krediet voor de inrichting van het verbouwde ketelhuis aan de Busken Huëtjaan, Voorstel tot verkoop van een perceel grond aan de Zuidkade, Voorstel tot verkoop van grond nabij de Burgemeester Trooststraat aan de heer J. van der Zwaard te Waddinxveen, Voorstel tot ruiling van grond met de heer C. van Leeuwen, Voorstel inzake vergoedingen voor het bijwonen van raads- en commissievergaderingen, Instelling van een commissie voor sociale zaken en benoeming van de leden van die commissie, Voorstel inzake subsidies, Begrotingswijzigingen, Rondvraaag. Voor de andere in de Waddinxveense gemeenterad vertegenwoordigde partijen lijkt de politieke onrust nog niet te zijn begonnen. De voor de SGP/Hervormde Kiesvereniging in de raad zittende wet houder H. Huizer en de raadsleden D. Uitbeijerse en J. Havenaar willen graag deel blijven uitmaken van het politieke leven. Dat geldt ook voor de vertegen woordigers van de VVD, wethouder Ph. Kroes en mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester. Wethouder Kroes, die in de afgelopen raadsperiode wel eens heeft laten doorschemeren dat hij er in 1974 een punt achter zou willen zetten is ken nelijk daarop teruggekomen. Blijft over de eenmansfractie van Gemeentebelan gen. Men zal de heer J. L. van Heteren straks met node naar zijn nieuwe huis in de gemeente Leimuiden zien vetrekken. Uit een advertentie van deze partij, die zichzelf een niet-politieke groepering noemt, lijkt de indruk te kunnen worden getrokken dat men niet van plan is zich van het politieke strijdtoneel te verwij deren. Integendeel men zoekt nieuwe le den en misschien ook wel nieuwe kan didaten. Nieuwe partijen dienen zich voorlopig nog niet aan, al is het wel zo dat DS’70 naar een vertegenwoordiging wil streven. Bekend is dat het GPV (dat reeds deelneemt aan de gezamenlijke fractievergaderingen) met de SGP/Her vormde Kiesvereniging in gesprek is om gezamenlijk met een lijst de verkiezings strijd in te gaan. De resultaten daarvan zijn ons op dit moment niet bekend. Geen geheim is ook dat de heer T. Ver- Op de enquêteformulieren konden ook opmerkingen worden gemaakt. Een zaak, die vooral ARP-leden nu al blijkt bezig te houden is het fractievoorzitterschap van het plaatselijke CDA. KVP-leider P. F. J. van Schie wekt weerstanden op. Dat voelt het katholieke raadslid zelf ook wel aan, want voorzichtig is hij aan het informeren geweest hoe hij „ligt” in protestants-christelijke kring. Dat weet hij nu. Overigens is het te verwach ten dat de CDA-leider c.q. wethouder uit ARP-kringen zal worden gekozen, omdat die partij de grootste van de drie is. De grootste overwinning was voor Ri- lensink bij de jongens B (3000 m). Hij liep de concurrentie op bijna IJ minuut. Zijn tijd over de 3000 m was 11.48.1 min. R. SHngerland werd derde in 13.24.2 min. en T. Versluys achtste in 15.30 min. Voor de derde overwinning zorgde P. v.d. Lans bij de jongens A (4000 m) hij had voor de 4000 m 18.15.8 min. D. van Vuuren werd hier derde in 19.37.4 min. Bij de heren (7000 m) werd P. van Herk veertiende in 31.16. min. I. Droog drie-en-twintigste in 33.22 min. W. van Breetnen negen-en-twintig- ste in 34.30 min. T. van Pinksteren één- en-dertigste in 34,49 min. en Gerard twee-en-dertigste in 35.09 min. vers sr., één van de oprichters in 1966 van Gemeentebelangen, door oudere Waddinxveners is benaderd met een nieuwe groepering aan de gemeente raadsverkiezingen deel te nemen. De heer Van Schie merkte op: „Met de gemeenteraadsverkiezingen in het voor uitzicht mag men op dit moment van onze KVP-fractie op zijn minst haar zienswijze verwachten op een christen democratische samenwerking op ge meentelijk niveau. De officiële gesprek ken tussen de plaatselijke afdelingen van CHU, ARP en KVP zullen op korte termijn geopend worden, waarbij reeds bekend is dat de ARP en CHU-leden het indienen van een gezamenlijke kan didatenlijst voor CHU en ARP zeker zullen goedkeuren. Dit laatste betekent overigens slechts een herstel van de situ atie van vóór 1970, in welk jaar de be zetting van een mogelijke wethouders - zetel (die er achteraf niet inzat) het breekpunt in de besprekingen werd en tot afzonderlijke lijsten bij de gemeente raadsverkiezingen van 1970 leidde. Juist die les uit het verleden, dat met name een meningsverschil over een pejfcoon of een functie de samenwerking kapot kan maken maakt onze fractie huiverig voor vrijblijvende overeenkomsten. Te duidelijk bleven er in het verleden een aparte CHU-vleugel en een aparte ARP- vléugel, die elk waakte over de belangen van hun eigen partij en eigen mensen. Om dit soort problemen (en diverse an deren) te voorkomen ziet onze fractie maar één afdoende oplossing. Dit is het vormen van een nieuwe bij voorkeur landelijk, maar desnoods plaatselijke politieke partij waarvan de leden van de CHU, ARP en KVP lid worden. Die partij zou Christen-Democratisch Appèl (CDA) kunnen heten, En dan bij voor keur zo’n CDA niet met als eerste doel een betere taakverdeling of zetelwinst, maar wel een CDA waarvan de leden constateren, dat hun levensbeschouwe lijke uitgangspunten duidelijk gelijk ge richt zijn (dat is niet hetzelfde als „in alle details” gelijk zijn). Wanneer dan bovendien de praktische politiek ten aanzien van gemeentelijke vraagstukken gelijk gericht is kan op die pijlers een gemeenteraadsfractie worden gebouwd die positief kan werken voor het welzijn van de gemeenschap.” sproken over een bestuursbesluit D’66 niet aan de verkiezingen te laten deel nemen ofwel ontbiding van de partij; dit na opstelling van een aantal alter natieve mogelijkheden. Het geringe aan tal mensen ter vergadering en eerderge noemd bestuursbesluit doen bij ons wel de vraag rijzen of D’66 in feite nog wel bestaat Ook plaatselijk lijkt het élan te zijn verdwenen, afgezien van een enkele werker. Overigens wil onze fractie be nadrukken dat wij het geen goede zaak zouden vinden, als D’66 zich terugtrekt uit de plaatselijke politiek, dan dreigt naar onze mening een aantal kiezers dakloos te worden- Maar nogmaals, bij wel meedoen moet men zich duidelijk distantiëren van de VVD, als samenwer king met de PvdA wordt gezocht. De PvdA wil overigens aan de verkiezingen deelnemen met een eigen lijst, maar wel zoeken naar vormen van samenwerking met duidelijk gelijkgezinde partners.” Bij het opstellen van de algemene be schouwingen vooral in 1971 en 1972 pleegden PvdA en D’66 met daarbij de KVP veel vooroverleg met elkaar. Daar was eind vorig jaar geen sprake meer van. KVP-fractievoorzitter P. F. J. van Schie daarover: „De reden is niet dat mijn nieuwe fractiegenoot (de heer C. J. Th. J. M. Smit, redactie) zich hier tegen verzet. Integendeel, ook hij heeft in negen maanden raadslidmaatschap ervaren dat gemeentepolitiek in de raad van Waddinxveen alleen perspectief biedt in nauw contact met andere frac ties die op een grote dosis kennis en werkkracht kunen bogen. Dat contact is er de laatste tijd overigens vrij intensief via de veel frequenter gehouden com missievergaderingen. Om die reden wel licht, en waarschijnlijk ook wegens de wisseling in de samenstelling van de PvdA-fractie toonde de PvdA zich tegen over ons niet meer enthousiast voor het tijdrovende overleg. Het leek ons toen niet kies om D’66 te benaderen, omdat er door PvdA net een handreiking was gedaan om die fractie van D’66 te be hoeden voor ondergang. De ARP gaat dus voor de gemeenschap- partijen hebben zich inmiddels in een pas gehouden enquete massaal uitge sproken voor dat samen gaan. Bij de ARP en CHU zag maar liefst 90 pro cent wat in een fusie en bij de KVP 83 procent. Woensdag 28 november 1973 kwamen de besturen van de AR- en CH-kiesver- enigingen in een vergadering met de drie leden tellende raadsfractie overeen te streven nara één gemeenschappelijk pro gramma en één kandidatenlijst (12 ARP- leden, 8 CHU-teden). Op dat moment wisten de leden nog van niets. Een dag later, tijdens de algemene beschouwin gen in de gemeenteraad, zouden de he ren Pi de Lijster (arp) en P. F. I. van Schie (kath.v). daarover voor het eerst in het openbaar reppen. Dit zei de heer De Lijster: ,Jn de voor bije raadsperiode is de samenwerking tussen ARP en SHU hersteld. Reeds nu kan ik meedelen, dat de besturen van AR- en CH-kiesverenigingen hun leden zullen adviseren hun goedkeuring te hechten aan het deelnemen aan de ver kiezingen met een gezamenlijke lijst. Op landelijk niveau heeft de samenwerking tussen ARP, CHU en KVP gestalte ge kregen in het CDA. Ik constateer daar bij met voldoening dat het CDA het evangelie aanvaardt als richtsnoer voor het politiek handelen. Vanuit dit uit gangspunt streven wij naar een maat schappij, waarin de bijbelse gerechtig heid meer gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid beter kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend. Ik ben van mening dat de ontwikkeling die gestalte heeft gekregen in het CDA niet zonder gevol gen voor de gemeentepolitiek van Wad dinxveen kan blijven en hoop dat de fractie onmiddellijk aan mijn linkerhand (KVP, redactie) het daarin met mij eens is.” PvdA-fractievoorzitter M. Boere liet tij dens dezelfde vergadering al weten erg nieuwsgierig te zijn naar een mogelijke oprichting van een CDA in Waddinx veen, volgens hem nodig indien je een landelijke ontwikkeling (de partijraden van KVP, ARP en CHU besloten op 15 december 1973 met grote meerderheid van stemmen een verdergaande stap op weg naar de sinds 1967 gewilde samen werking te zetten door in principe te be sluiten bij de volgende Kamerverkiezin gen uit te komen met één lijst) plaatse lijk niet zonder gevolgen wil laten. De nieuwsgierigheid van de heer Boere zou tijdens de voortgezette behandeling van de begroting op donderdag 13 december bevredigd worden. Hij kreeg te horen, dat er ook in Waddinxveen gestreefd zou worden naar de oprichting van een CDA. den gehouden onder alle leden van ARP, CHU en KVP. Toch moet het spreken over deze zaak voor de ARP-leden als een verrassing zijn gekomen, want de uitnodiging voor deze ledenvergadering meldde daar niets over. De agenda vermeldt de volgende punten: Bij de meisjes D (1000 meter) werd M. Dullemtijer negentiende in 5.32 minu ten- Bij de jongens D (1000 meter) liep E. van Gemeren een goede wedstrijd; hij werd in 3.39.4 derde. J. Honkoop werd in deze groep zesde in 3.58.6 mi nuten. Bij de meisjes C (1000 meter) werd M. Jaspers achtste in 4.58 minuten en A. Heemskerk veertiende in 5.39 minuten. L. van Donk liep bij de meis jes B (1500 m) een goede wedstrijd. Zij werd in de sprint net verslagen door L. Heemskerk (S-R.). Haar tijd was 8.05.3 min. tegen 8.04.2 min. voor de winnares. Bij de jongens C (1500 m) was P. Ko- brua goed op dreef, hij werd tweede in 6.08.8 min. R. van Geerenstein werd vierde in 6.41.2 min. en M. Honkoop vijfde in 6.53.4 min. A. Posthuma stelde enigszins teleur met zijn dertiende plaats in 7.52 min. Bij de dames (2000 m) kon den we onze eerste overwinning noteren n.l. C. Burghoorn werd hier overtuigend eerste in 11.194 min. tegen nummer twee met 11.48.6 min. van Barbara Farber met lange mouw in vele kleuren Op de op donderdag 20 december 1973 gehouden vergaderingen van de afdelin gen van PvdA en D’66 zijn de letten ge ïnformeerd over de stand van zaken en werden besluiten genomen over verder te nemen stappen. Ternauwernood heeft PvdA-partijvoorzitter H. Th. Stegeman (een resolute voorzitter, hij ontneemt zelfs oud-wethouder P. Lips gemakkelijk het woord met: „Piet, dat had je alle maal eerder kunnen zeggen”) die avond ver na het middemachtelijk uur de leden van de PvdA kunnen weerhouden de deur om voorafgaande aan de gemeente raadsverkiezingen tot samenwerking te komen dicht te smijten. Van elf leden (waaronder de raadsleden M. Boere en drs. W. G. de Meer) mocht het, van vijf en twintig (waaronder wethouder A. H. van Gent en raadslid FL van Ek) mocht het (nog) niet. En zo kon de sterk ge wijzigde motie van oud-PvdA-partij- vorzitter L. Vleggeert worden aangeno men, zij het dat het afdelingsbestuur had te accepteren dat de deur naar de kamer die tot samenwerking bij de ge meenteraadsverkiezingen moet leiden op een kier open is blijven staan. Het zoeken naar ontsnappingsmogelijk heden in die motie lijkt op dit moment het belangrijkste „tijdverdrijf” te zijn voor de bestuursleden van de vier pro gressieve partijen. Getracht zal nog een keer worden de PvdA-leden massaal, al thans in grote meerderheid, over te ha len mee te doen aan de vorming van één gemeenschappelijk programma en één gemeenschappelijke kandidatenlijst, wat verkiesbare plaatsen betreft een zo redelijk mogelijke weerslag vormt van de te verwachten stembusuitslag, en wel als volgt: 1. PvdA, 2. PvdA, 3. PvdA, 4. D’66 of PPR, 5. PPR of D’66, 7. PSP. Fractievoorzitter M. Boere (soc.) heeft al te kennen gegeven conclusies te zullen trekken uit een eventueel samengaan tussen PvdA, D’66, PPR en PSP. Zijn oordeel over de PPR: „Het is ons niet duidelijk wat de PPR plaatselijk bete kent Zij hebben zich nauwelijks gemani festeerd, terwijl daarvoor recent toch een unieke kans was, namelijk een bijdrage te leveren in de discussie over de toe komstige structuur in onze gemeente.” Toen was er al (op vrijdag 30 november) een bijeenkomst geweest met de raads fracties van ARP, CHU en KVP en de respectievelijke partijvoorzitters drs. T. JBouwers, mevrouw H. J. Groenendijk- Bemard en Th. B. Mourits. Daar werd niet in het minst van KVP-zijde opnieuw op samenwerking in CDA-verband aan gedrongen. De (krachtig georganiseerde) kiesvereniging van de ARP (140 leden) en die van de CHU (30 leden) zeiden dit alles eerst met de eigen leden te willen bespreken, alvorens een besluit te ne men. De leden van de AR-kiesvereni- ging kregen op woensdag 12 december voor het eerst officieel te horen, dat er plaatselijk gesprekken gaande waren om te komen tot de oprichting van een Christen-Democratisch Appèl, zonder dat er overigens door het bestuur bij de leden op een definitieve besluitvorming werd aangedrongen. Wel werd besloten dat een gemeenschappelijke enquete over de samenwerking zou moeten wor- Vooralsnog lijkt het een die de progressieven -aan. D’66 blijkt toch wel het grootete struikelblok. Intern wordt er nu gescho ven met namen, omdat de aversie ach mogelijk ook voor een belangrijk deel kanrichtentot én of meerdere personen. De kans bestaat dat door dit alles D 66- fractievoorzitter H. P- Barth het pohüe- ke strijdtoneel zal wensen te verlaten, om een figuur als mr. R H. o ruime te bieden zijn plaats in te ne mogelijk daardoor D’66 voor met nam de PvdA „verteerbaar” te hoeverre PPR en PSP een schuif toestaan moet nog worden bezien Voorts wordt er in Waddinxveen en daadwerkelijk geprobeerd tot een samengaan van de AK en KVP bij de komende gemeente verkiezingen door oprichting v Christen-Democratisch Appè 1- van deze drie protestants-chnstelijke

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 13