de hefbrug Rondom zaken in Waddinxveen Dit is onze r r Wiertsema in nieuwe kapelaan Vooral PvdA beeft daarom gevraagd Commissie voor sociale Pastoor Saulenn: Prinses Margriet viert zaterdag 31ste verjaar dag Open-deur-dienst in Ontmoetingskerk WILLEM^ DEJQNG/k Salaris” van raadsleden mag weer stijgen het Zuidhollands provinciehuis wordt gewerkt met een (gewijzigde) schaal, die aangeeft dat het maximum bedrag voor gemeenten van 10.000-20.000 inwoners 65,bedraagt en voor gemeenten van 20.000-50.000 inwoners 75,Drie kwart van het bedrag voor het bijwonen van raadsvergaderingen geldt als ver- „Subsidie bibliotheek niet achteraf herzien” College willigt meer verzoeken dan subsidiecommissie adviseert i PLASTIC HUISVUILZAKKEN MET EN ZONDER OPDRUK NATIONALE BEKENDHEID VOOR „FIETS”-PASTOOR OOK IN HOGER BEROEP 3 JAAR VERSNELDE BIJSTANDSPROCEDURE VOOR TUINDERS OOK 640 DEKENS UIT WADDINXVEEN TWEE QUASI HISTORISCHE FEITEN n ft i'. %'i Hl VOOR WADDINXVEEN Hl WEEKBLAD VOOR WADD1NXVEEN DONDERDAG 17 JANUARI 1974 Pagina 5 Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 Samenstelling: Bert J. Woudenberg '1 Peuterspeelzalen Bibliotheek WADDINXVEEN De Waddinxveense gemeenteraad kan vanavond be sluiten over te gaan tot de instelling van een commissie voor sociale zaken. Om die commissie is tijdens de in december 1973 gehouden begrotings- debatten hardnekkig en bij herhaling gevraagd door de PvdA-fractievoor- zitter M. Boere. Prinses Margriet viert komende zaterdag haar 31ste verjaardag. Zij zal dat doen in huiselijke kring met haar man mr. Pieter van Vol lenhoven en hun kinderen. Jonge parochie WADDINXVEEN Pastoor J. A. M. Saulenn heeft tijdens de eucha ristievieringen van de St. Victor- parochie, afgelopen zondag, kape laan P. Ólsthoorn uit Gouda aan de Waddinxveense parochianen voor gesteld. Burgemeester en Wethouders, die in hun voorstel schrijven zich met de instelling van een dergelijke com missie te kunnen verenigen, achten het wenselijk op dit moment nog geen uitspraak te doen over de aard van de commissie voor sociale za ken. De gemeentewet biedt een paar mogelijkheden. WADDINXVEEN Van de twaalf subsidieverzoeken, waarover de van avond vergaderende gemeenteraad een besluit moet nemen, zijn er zes die het volgens Burgemeester en Wethouders verdienen gehonoreerd te wor den. Daarmee wordt afgeweken van het advies van de subsidiecommissie, die slechts drie van de twaalf verzoeken wilde inwilligen. ADVERTENTIE hele kwestie tot op de bo- maken.” ADVERTENTIE BLOEMTTEK Half dekens Eign. H. J. Zeypveld Kerkweg, Waddinxveen, tel. 2097 een deel van de transport- Mozambique naar achter hem aan en haakte oor- vervoerd waar ze genomen partikulieren Wat de subsidieregeling voor de Chris telijke Openbare Uitleenbibliotheek be treft (het bestuur heeft over de jaren 1970.1972 nog 16.142,- van de gemeen te tegoed) merken B. en W. op, dat het onjuist is achteraf de gebruikelijke sub sidiëring te herzien en stellen dan ook voor het totale subsidiebedrag over 1970, goedingsnorm voor het bijwonen van commissievergaderingen. Het presentie geld voor raads- en commissievergade ringen bedraagt sinds Nieuwjaarsdag 38,50. Vorig jaar was dit 35,De zeventien raadsleden krijgen een onkos tenvergoeding per lid per jaar van hon derd gulden. WADDINXVEEN „Open Kerk” is het onderwerp van de open-deur-dienst, die komende zondagmiddag om half vijf in de Ontmoetingskerk wordt gehouden. Ds. A. M. Brouwer uit Rotterdam zal het woord voeren. Muzikale medewer king zal worden verleend door het In terkerkelijke Jeugdkoor Watergraafs meer onder leiding van Peter Dogger. Voor deze open-deur-dienst worden spe ciaal mensen uitgenodigd, die de kerk- van-nu eens willen leren kennen. De mening van de subsidiecommissie dat de volgende zes subsidieverzoeken moeten worden afgewezen wordt door het college gedeeld: Subsidie Medisch Opvoedkundig Bureau (wegens subsidi ëring door het rijk), Goudse stichting voor Rheumabestrijding (wegens beëin diging activiteiten), Vormingscentrum voor Jong Volwassenen „Troef” in Lei den (Waddinxveen valt buiten de Leidse regio), Bijdrage Comité Jubileum Rijks- politiekapel (geen gemeentelijke taak), Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers en de Jeugdbeweging Wad dinxveen. Een aantal van deze afwijzin gen hebben reeds in voorgaande verga deringen van de gemeenteraad hun be slag gehad. SAVED BY THE BELL o.a. Earth Fire: ’’Maybe Tomorrow, Maybe Tonight”; The who: „See me feel me”; Dawn: „Tie a yellow Ribbon”; Robin Gibb: Saved by the bell; John Mayall: „Room to move”; Bobby Bloom: „Montego bay” e.v.a. 10. M. Saulenn nog onlangs in een brief aan het gemeentebe stuur van Waddinxveen ge- WADDINXVEEN/DEN HAAG De advocaat-fiscaal bij het hoog militair gerechtshof in Den Haag heeft volgens het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) vorige week drie jaar gevange nisstraf en ontslag uit militaire dienst geëist tegen de 45-jarige adjudant J. W. uit Waddinxveen, wegens doodslag op de Haagse barbediende Ronald van Vliet (30) en bedreiging van een andere Ha genaar met een beladen pistooL Mr. J. G. Boekraad bevestigde daarmee het vonnis van de krijgsraad in Arnhem. on geveer 200.000,- binnen- WADDINXVEEN Burgemeester en Wethouders geven geheel vrijblijvend de vanavond vergaderende gemeenteraad in overweging het provinciaal bestuur te verzoeken de presentiegelden voor het bijwonen van raads- en commissiever gaderingen tot een door de raadsleden zelf te bepalen bedrag te verhogen. In Getipt door Veronica en ver krijgbaar bij: middels nauw samenwerkende studie kringen aangaande culturele aangelegen heden van de Culturele Raad van Zuid- Holland en het Instituut voor Bestuurs wetenschappen. De Nederlandse Pad vinders in Wassenaar krijgen als het aan het college ligt een bijdrage van honderd gulden in de kosten van iedere invalide padvinder uit ons dorp. Het inkomen van de ouders van zo’n kind zou hierbij geen rol mogen spelen. ,®8en dat door toevoeging van een gemeentewapen of een nen vervolgens een vijftal raadsleden geen wethouders tot lid van die commissie worden benoemd. De leden van de commissie zullen na het nemen van het raadsbesluit op korte termijn voor de eerste maal door wethouder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereni ging) van sociale zaken worden bijeen geroepen. Beide geestelijken leiden een parochie die als „jong” gekenschetst kan worden: het aantal bejaarden is vergeleken met andere parochies erg laag; het aantal kleuters is ondanks een teruggang van 770 in 1971 naar 668 (eind 1973) aanzienlijk. Bij de burgerlijke stand van de gemeente Waddinxveen staan 4303 inwoners als rooms-katholiek geregis treerd. Dat waren er een jaar geleden 4260. Het aantal kinderen van 0-6 jaar is 668, het aantal parochianen van 65 jaar en ouder is 143. 1 'T IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER - Gerard Cox 2 DIRTY OL’ MAN - Three Degrees 3 SOMERDAY, SOMERWHERE - Demis Roussos 4 ROCK 'N ROLL - The Cats 5 SEBASTIAN - Cockney Rebel 6 ELLA - André Moss 7 LA MONTANARA - Helno 8 IK DOE WAT IK DOE - Astrid Nygh 9 MERRY XMAS EVERBODY - Slade 10 MISS WONDERFUL - Wally Tax 1 WHO EVER TOLD YOU - Chi Coltrane 2 DON’T BREAK THIS HEART - Jack Jersey de zaak vanuit de verte; m’n blik is waar ’t WSE schrijft hij. Quasi histo risch zegt hij „geheel per toeval” twee feiten over Waddinxveen te zijn tegen gekomen die Met de subsidiecommissie is het college het eens dat de Utrechtse Stichting voor onderwijs aan zieke en ziekelijke kin deren financiële steun verdient en dat het aanbeveling verdient een post voor dit doel aan de begroting toe te voegen. Voor 1974 wordt aan een bedrag van vijfhonderd gulden gedacht. Als gevolg van de verhoging van de premies van de bedrijfverenigingen krijgt de Stich ting Waddinxveense Peuterspeelzalen een aanvullende subsidie van afgerond 975.-. De tennisvereniging „Waddinx- échte fietsroutes omdat het dorp dicht groeit. Hij meente dat er nu maatre gelen moeten worden ge nomen om het fietsverkeer in de toekomst blijvend Uit het voorstel aan de raadsleden blijkt dat de subsidiecommissie onder voor zitterschap van de D’66-er H. P. Barth twee samenwerkende (culture)e) studie kringen, de Nederlandse Padvinders in Wassenaar en de Christelijke Openbare Uitleenbibliotheek in Waddinxveen ach ter het (subsidie) net hadden willen la ten vissen. Daar is het college het vol strekt niet mee eens. van de woonwijken scholen, werk- In het Weekblad voor Waddinxveen van donder dag 20 september van het maar meer voor „buiten en over rijden”, wat dat het Zuiden af dreef. De rubriek „Morgen Bren- sprong van deze verering hem ontslagen. Zijn gehoor gen” is weer terug in „De ligt in een wonderbaarlijk Voltreffer”, in van de voetbalvereniging De nu veen” komt in aanmerking voor een subsidie van 2200,- om de kosten van gas, licht, water, telefoon en het onder houd van het clubhuis te kunnen dek ken. Burgemeester en Wethouders zijn de ming toegedaan dat „Waddinxveen” huur voor het clubgebouw moet beta len. De Waddinxvener had op 7 oktober 1972 als officier van piket in de Alex- anderkazeme in Den Haag in de onder officiersmess bezoekers lastig gevallen en een echtpaar met zijn geladen pistool bedreigd. De adjudant, die zo’n tien gla zen whiskey had gedronken, werd boos op de barbediende en zijn collega, die hem uit de mess hadden verwijderd. Even later schoot hij driemaal op Van Vliet en bedreigde diens collega. Van Vliet werd ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht en daar geopereerd. Twee maanden later stierf hij tijdens een tweede operatie. De nieuwe kapelaan is vorige week maandag naar onze gemeente verhuisd en woont op het adres Zuidkade 176 (telefoon 2452). Met pastoor Saulenn heeft hij inmiddels de Ontmoetingskerk bekeken en de drie rooms-katholieke basisscholen bezocht. „Dat ik erg blij ben met de komst van kapelaan Olst- hoom, zal hem intussen wel duidelijk zijn. Dat de parochianen blij zijn met zijn komst, zouden zij kunnen tonen door hem zoveel mogelijk behulpzaam te zijn om zich in te werken,” aldus de pastoor in „Victorientje van Waddinx veen”, het nieuwsblad van de St. Victor- parochie. Het opstellen van een advies over de aard van de nieuwe commissie (artikel 61 of artikel 62, lid 2, van de gemeente wet), gecombineerd met het uitbrengen van een advies inzake de regeling van haar bevoegdheden ziet het college als een eerste taak van de commissie. Weet men wat men wil, dan kan een en ander door de gemeenteraad in een verorde ning worden vastgelegd. voor schaats de dominee reed vermeldt de historie Gouwe gebruikte in haar niet. Misschien was ’t wel hij de lezers van „De Vol- religieuze vormgeving. De een Waddinxveense. Wie treffer” niet onthoudt en konkurrentie zat aller- had daar ooit van ge- wij op onze beurt u niet willen onthouden. Huug van als u allen weet is Wad dinxveen een bedevaart plaats. Maria wordt ver een konkurrentie zat aller- had daar ooit minst stil. Het navolgende hoord? Er blijkt een Wad dinxveense schaats te be staan; 't was een doorlo per waarvan het ijzer tot Er zijn begin november in werden. Half december dekenactie in 1971 werden Waddinxveen maar liefst werd de eerste lading de- 70.000 dekens opgehaald. 640 dekens opgehaald kens (13.000) naar Dar es Op de girorekening van de (plus 698,91 aan baar Salaam verscheept. Voor Mondlane-Stichting is geld), landelijk heeft de in het einde van deze maand Haarlem gevestigde Mond- zullen de overige dekens gekomen. Van dit geld zal lane-Stichting 60.000 de- worden verstuurd: 43.000 kens weten op te halen, naar het Frelimo, 15.000 kosten van de dekens wor- Dat is nogal wat. De de- naar de Paigc en 2000 naar den betaald. Om Frelimo met het transport van de Wordt vanavond inderdaad besloten over te gaan tot de instelling van een commissie voor sociale zaken, dan kun- bericht zal u dan ook ver- den Dool: „Zo- bazen, niet in ’t minst de bewoners van de pastorie.” „In de winter van 1620 achteraan de schaats liep; preekte de afgezette predi- de hals zeer kort was en de eerd. De niet al te jonge kant Passchier de Fijne, schenkel 3 mm breedte lieden onder ons herinne- bijgenaamd IJsvogeltje, mat. Ze waren niet erg ge ren zich nog dat voor 10, vlag bij Gouda op ’t ijs schikt voor lange streken 15 jaren „pelgrimages” van de Gouwe. Dat ge naar Waddinxveen werden beurde onofficieel want de georganiseerd. De oor- Dordrechtse Synode had ook zijn moge.” chie had geschreven dat steden en dorpen speciale, „een pientere redacteur van veilige routes voor fietsers ons plaatselijk nieuwsblad” in te stellen. In het bijzon- vorige jaar hebben wij u had ontdekt dat J. A. M. der verteld dat pastoor J. A. Saulenn dezelfde was als naar scholen, werk- en M. Saulenn in een brief de pastoor en zodoende, winkelcentra. In verschil- aan het gemeentebestuur De kern van de zaak lende gemeenten zijn door van Waddinxveen heeft ge- fietsroutes in Waddinxveen de overheid hiertoe reeds pleit voor de aanleg van blijkt inmiddels ook de initiatieven genomen en échte fietsroutes in Wad- „Stichting: Fiets!” in Am- ook partikulieren laten dinxveen. „Het dorp groeit sterdam niet te zijn ont- zich niet onbetuigd. Zo dicht,” was zijn mening, gaan. In het pas versche- heeft pastoor J. A. die hij ventileerde ter ge- nen „De fiets”, actuele in- legenheid van de schrifte- formatie uit binnen- en lijke en mondelinge dis- buitenland, werd ons oog cussie over het in voorbe- getrokken door het volgen- pleit voor de aanleg van reiidng zijnde structuur- de bericht: plan van Waddinxveen. Twee weken later meldden „PASTOOR PLEIT wij in deze rubriek, dat de VOOR VEILIGE FIETS- pastoor in „Victorientje ROUTES van Waddinxveen”, het Meer en meer raakt men nieuwsblad van de rooms- ervan doordrongen dat het aanlokkelijk en moge lijk te katholieke St. Victorparo- noodzakelijk wordt om in naar de Paigc en 2000 naar kens moesten bijvoorbeeld de Mpla; dat zijn de be- naar regionale opslagplaat- vrijdingsbewegingen in An- dekens van de haven in sen worden gebracht. Van- gola, Mozambique en Tanzania naar de grens van uit die depots werden ze Guinee-Bissau, die midden Mozanbique te helpen zijn plaatsen vorig jaar om dekens had- twee zware vrachtwagens in balen geperst den gevraagd. Bij de eerste besteld. 1971 en 1972 beschikbaar te stellen en de begroting in die zin te wijzigen. Aangevoerd wordt dat telkenjare bij het opmaken van de gemeentebegroting de begroting van de bibliotheek wordt op gevraagd. Het rijk subsidieert namelijk alleen dan wanneer de gemeente ook subsidieert volgens een bepaalde' for mule (hoofdbibliotheek en filialen). Ten aanzien van de jeugdafdelingen geldt de gemeentelijke verplichting niet. Tot op heden was dit wel gebruikelijk. Het be stuur van de bibliotheek heeft hier dan ook altijd rekening mee gehouden en daarop haar uitgaven gebaseerd. Omdat het zou gaan om een nuttige in stelling, waarvan in de toekomst ook de gemeente Waddinxveen profijt kan heb ben achten Burgemeester en Wethouders het zinvol 40,- per jaar uit te trekken voor een collectief lidmaatschap van in was echter groot. Toen de clubblad beeld dat in de 17e eeuw dominee de slotpsalm had Waddinxveense vanuit het Zuiden de ingezet schaatste hij weg WSE. Gouwe afdreef. Alhier naar ’t noorden. Z’n aan- in het Utrechtse werd het opgevist en toen hang ging psalmen zingend Vinkeveen wonende Huug bleek het Mariabeeld te van den Dool is er weer zijn. Kort daarna gebeur- pas bij Waddinxveen af. mee begonnen. „Ik bekijk den enige wonderlijke za- Zo zien we de Gouwe niet ken die sommigen in ver- alleen als zomaar een ri- wat mistig band brachten met het vier maar ook als trans- betreft,” Mariabeeld. Tegenwoordig porteur van religieuze at- vinden we zoiets belache- tributen en schaatsende af lijk, toen echter allerminst, gezette dominees. En wat historische Het blijkt nu dat niet al leen de katholieke zuil de recreatie en werk geschiedt de verwarming rantie) krediet van een van de kassen grotendeels bank te overwinnen- Als met zware olie of aardgas, zij daarvoor niet in aan bieden aan tuinders, die Voor 15% wordt er echter merking komen, kan een door de energieschaarste nog lichte olie (of petro- beroep worden gedaan op in financiële moeilijkheden leum) gebruikt. Omdat de de Algemene Bijstandswet, komen. Deze hulp kan prijs zeer sterk gestegen is, De op die wet gebaseerde worden verleend op grond kunnen de op lichte olie Rijksgroepsregeling Zelf van de Algemene Bijstands (of petroleum) stokende standigen maakt het mo- wet, althans als er geen tuinders in financiële gelijk, financiële hulp te andere financieringsmoge- moeilijkheden komen. De ontvangen op gematigde lijkheid is, zo heeft de tuinders moeten trachten voorwaarden. In de Waddinxveense ge- strijden. Maar daar gaat dem laten uitzoeken door meenteraad is de laatste het in wezen niet om. Het de Hoge Raad. Hij meent tijd al een paar keer ge- gaat eerst en vooral om bleken, dat het niet alge- plastic zakken van goede meen noodzakelijk wordt kwaliteit en van voldoende opschrift in sterke mate geacht dat ons huisvuil in inhoud. Inmiddels is er een de vrijheid van de burger plastic zakken met de op- uitspraak van een Haagse wordt aangetast en wil druk „Gemeente Waddinx- rechtbank, die duidelijk daarom tot in de hoogste veen” langs de kant van de maakt dat een gemeente instantie een beslissing uit weg wordt gezet om ze aan niet zomaar haar inwoners lokken. In ieder geval is de vuilnisman aan te bie- kan verplichten van plastic het ook duidelijk geworden den. Natuurlijk weten de huisvuilzakken met ge- dat indien gebruik gemaakt raadsleden ook wel dat meentelijke opdruk ge- moet worden van plastic door dit distributiesysteem bruik te maken. Het ging zakken met gemeentelijke een bepaald (klein) bedrag hier om een zaak tegen opdruk (om welke reden bij de gemeente binnen- een dertigjarige inwoner dan ook) een en ander in komt om zeer summier de van Voorschoten. De offi- de algemene politieveror- kosten van het huisvuilop- cier van justitie wil deze dening (APV) geregeld zal haalsysteem te kunnen be- hele kwestie tot op de bo- moeten zijn. Staatssecretaris W. Meijer staatssecretaris onder- die moeilijkheden op eigen van cultuur, recreatie en streept. In de glastuinbouw kracht hetzij met een (ga- maatschappelijk werk geschiedt de verwarming rantie) krediet van neemt maatregelen om zo doelmatig mogelijk hulp te JBTfRFlORfl'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 5