naar B. en DIT MOET ER GEBEUREN 1 Wiertsema KETELHUIS WORDT MOOI WIJKGEBOUW Parkeerterrein „Beukenhof” vordert kluitje in 't riet Straks ook hier Met een 2 giffen inleveren 3 fotografie op elk qebied alles voor foto en film Brief met 196 bandtekeningen Bewoners Chopinlaan eo willen zeggen hoe ze over de maatregelen denken WADDINXVEEN De bewoners van de Chopinlaan, Sweelinckhof, Schuberthof, Mozartlaan en het in Groenswaard 1 liggende gedeelte van A»Beethovenlaan hopen dat het gemeentebestuur van Waddinxveen gestuurd? BOUWPLAN 145 FLATS AANGEPAST studiecentrum gouda Bewoners Peppelhorst: T4LEHPR4KTKUFT1 Pagina 7 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 17 JANUARI 1974 Bezorgdheid Maatregelen BLOEMTIEK Daarna: controle '1 Inzameling landbouwbestrijdingsmiddelen Argumenten WADDINXVEEN Erg veel kinderen moeten dagelijks de drukke Chopinlaan oversteken om hun school (Jan Ligthartschool, Mgr. Bekkersschool, Koningin Julianaschool, kleuterschool Woelwater, Prins Willem-Alexanderschool en kleuterschool ’t Hazeveld) te be reiken. Hetzelfde geldt voor de bejaarden, die van het Anne Frank- centrum naar het winkelcentrum Groensvoorde willen gaan. Ten einde tot nu toe gelukkig uitgebleven (ernstige) ongelukken te voorkomen zouden op langere en kortere termijn de volgende ver keersmaatregelen, volgens de bewoners daar, overwogen kunnen worden: Die hoop wordt uitgesproken in de brief, die de heren R. H. Holl (Chopinlaan 40) en A. A. Klik (Chopinlaan 34) hebben geschreven aan het college van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen. Het schrijven wordt vergezeld van 196 handtekeningen. Op korte ter mijn blijken de twee initiatiefne mers te willen spreken met B. en W. en de het college adviserende ambtelijke verkeerscommissie. Daarna zou dat „groot-overleg” WADDINXVEEN De bouw van 45 garages achter de haakflats Peppelhorst en Wilgenhorst is wenselijk uit een oogpunt van algemeen belang, hoewel begrip kan worden, opgebracht voor eventuele bezwaren daar tegen. ADVERTENTIE ADVERTENTIE (Advertentie) stroken „Wad- Eign. H. J. Zeypveld WESTHAVEN 31-32.Z01820 17861 Kerkweg, Waddinxveen, tel. 2097 Foto Gijs Kooren i PASSAGE 143 - TEL. (01828) 2477 WADDINXVEEN .WTfRftORfl' Wij realiseren ons dat een oplossing als onder 1 bepleit niet op korte termijn valt te verwezenlijken. Daarom bepleiten wij de volgende maatregelen: a) plaatsing van drukknopverkeerslichten op de Chopinlaan ter hoogte van het Jan van Beynenpad (t.b.v. de kinderen die de Chopinlaan moeten over steken om de rond dit pad gelegen scholen te bereiken); b) plaatsing van drukknopverkeerslichten op de Beethovenlaan even voorbij (richting Noordeinde) de kruising Beethovenlaan/Groenvoorde; c) aanwijzing van de Beethovenlaan als voorrangsweg; d) intensieve controle op naleving van de maximumsnelheid op Chopinlaan en Beethovenlaan. B. en W. schrijven, dat de argu menten vóór de realisering van het bouwplan - zoals zij zijn ge formuleerd door de woningbouw vereniging - zich als volgt laten samenvatten: De brief-met-handtekeningen is het lo gische gevolg van het schrijven, dat een poosje geleden onder de bewoners van de eerder genoemde lanen en hoven werd verspreid. Daarin brachten de twee bewoners van de Chopinlaan hun be zorgdheid onder woorden over de toe nemende verkeersonveiligheid op deze laan in Groenswaard 1 alsmede op de kruisingen Chopinlaan-Beethovenlaan en Beethovenlaan-Groensvoorde. Inmiddels is er in de gemeenteraad al een initiatief genomen om mogelijk de bezorgdheid bij de bewoners in Groens waard 1 over de verkeersonveiligheid voor een belangrijk deel of misschien wel helemaal weg te nemen door in een aan B. en W. overhandigd amendement Er komt een parkeerterrein naast de Rabobank aan de Kerkweg. De werkzaamheden daarvoor zijn in volle gang. Een wezenlijke beperking van de verkeersintensiteit op Chopinlaan/Beet hovenlaan valt slechts te bereiken wanneer het doorgaande verkeer dat thans van deze wegen gebruik maakt, daarvan wordt geweerd. Daartoe zal een door trekking van het Noordeinde door of westelijk van de Dorpsstraat, waarna via de Sniepweg de uitvalswegen worden bereikt, geboden zijn. •FRANS DUITS ENGELS NÉDËRLANDs'ivóoi'” buitenlanders) PORTUGEES ‘onder leiding van docent 'individuele studie WADDINXVEEN De Waddinxveen- se gemeenteraad zal vanavond de reeds in juli 1972 genomen besluiten tot de bouw van flats in Groenswaard 3 aan passen, omdat de plannen inmiddels zo zijn gewijzigd dat in eerste instantie 145 galerijwoningen zullen worden neerge zet in plaats van 291. Bij de door de rooms-katholieke woning bouwvereniging „St. Joseph” in het ka der van desociale woningbouw te bou wen flats behoren 21 (inpandige) ga rages. De huizen zullen worden aan gesloten. op het gemeenschappelijk an- tennesysteem. De gemeenschappelijke tuinen bij deze flats zullen worden on derhouden door de gemeente Waddinx veen. Om de huizenbouw in Groens waard 3 financieel rond te krijgen zal het rijk om voorschotten worden ge vraagd. werd door het college van Burgemeester en Wethouders voorlopig ingetrokken om eerst de hele zaak nog eens te be kijken en de bewoners (althans de initia tiefnemers) hun bezwaren kenbaar te laten maken. te stellen, dat eerst de voetganger op en rond de Chopinlaan moet worden be schermd alvorens bijvoorbeeld op voor stel van het college de splitsingen Chopinlaan-Sweelinckhof in een voor- rangstelsel op te nemen. Dat voorstel WADDINXVEEN Met de in richting van het voormalige ke telhuis van de wijkverwarming aan de Busken Huëtlaan, dat is omgebouwd om te dienen als wijkgebouw, blijkt een kleine 25 mille gemoeid te zijn. De van avond vergaderende gemeente raad wordt voorgesteld dit bedrag beschikbaar te stellen, zodat er een verlaagd plafond kan komen en het schilderwerk, vloerbedek king, gordijnen, tafels en stoelen en brandblusapparaten bekostigd kunnen worden. WADDINXVEEN/DEN HAAG Er wordt half februari in de provincie Zuid-Holland een grote inzamelingsactie voor landbouwbestrijdingsmid- delen gehouden. Ingeleverd zullen kunnen worden (ook in Waddinxveen) landbouwgiffen, die inmiddels zijn verboden, landbouwgiffen, die toege staan zijn, maar niet meer gebruikt worden en leeg fust. De coördinatie van de inzamelactie, waaraan organisaties op het gebied van het milieu, de volksgezondheid en de land- en tuinbouw meewerken, is in han den van de provinciale waterstaat. Er is gekozen voor een systeem, waarbij de gebruikers van bestrijdingsmiddelen van 11 tot en met 22 februari hun restanten op een centraal gelegen punt kunnen inleveren. Nog bekend zal worden ge maakt waar de inzamelplaats in Wad dinxveen is gelegen. Alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen zullen persoonlijk benaderd worden. Ook handelaren zullen in de gelegen heid worden gesteld him restanten in te leveren. Betrokkenen zullen er op ge wezen worden dat kwikhoudende en niet-kwikhoudende stoffen apart inge leverd moeten worden, omdat de ver brandingsinstallaties, waar het ingelever de spul nadat de actie is afgesloten heen gaat, geen kwikhoudende chemicaliën mogen verbranden. Het zit er in dat de Algemene Inspectie Dienst na 22 febru ari een stringente controle zal uitoefe nen op het gebruik en in het bezit heb ben van verboden bestrijdingsmiddelen. Het overgrote deel van de bewoners in dit deel van Waddinxveen deelt dus de bezorgdheid van de heren Holl en Klik. Een aantal van hen is van mening dat niet alleen op de Chopinlaan, maar ook op de Beethovenlaan met hoge snelhe den wordt gereden, waardoor levensge vaarlijke situaties kunnen ontstaan. Urt het langs de deur gaan om een hand tekening is de initiatiefnemers gebleken dat niet iedereen even gelukkig was met de suggesties die zij in hun eerste brief hadden gedaan. Die suggesties waren overigens gedaan om de gedachtenvor ming over eventueel te nemen verkeers maatregelen op gang te brengen. De twee bewoners van de Chopinlaan bren gen die suggesties desalniettemin onder de aandacht van Burgemeester en Wet houders zij het niet namens alle bewo ners. Sommige van hen vonden het plaatsen van verkeerslichten op de krui singen Chopinlaan-Beethovenlaan en Beethovenlaan-Groensvoorde en verbre ding van de Esdoomlaan suggesties van meer ingrijpende aard dan een aantal andere gesuggereerde maatregelen zoals op korte termijn het plaatsen van druk knopverkeerslichten en de beperking van de verkeersintensiteit op langere termijn. Suggesties van meer ingrijpende aard dan degene, hiervoor onder 2 genoemd: a) plaatsing van (op elkaar afgestemde) verkeerslichten op de kruisingen Chopinlaan-Beethovenlaan en Beethovenlaan-Groensvoorde; b) verbreding Esdoomlaan zodat het van de Chopinlaan komende verkeer niet langer in een trechter terecht komt en creatie aldaar van een voet- gangersoversteekplaats. De afgelopen jaren werd voor steeds meer landbouwbestrijdingsmiddelen, die schade kunnen toebrengen aan het milieu, door de overheid een verbod uit- Het gemeentelijk schrijven is een reactie op de brieven, die de Pep- pelhorstbewoners 22 augustus en 19 december 1973 aan het ge meentebestuur hadden geschreven. B. en W. stellen hen er nu van in kennis, dat zowel het college als de gemeenteraad de beide brieven hebben gezien en bestudeerd. Meegedeeld wordt voorts dat de gemeenteraad donderdagavond 20 december 1973 - zoals het Week blad voor Waddinxveen heeft be richt - heeft besloten de voor de garagebouw bestemde grond toch te verkopen aan de woningbouwvereniging dinxveen”. gevaardigd op het gebruik en in het be zit hebben van deze middelen. Onder dit verbod vallen bijv, alle DDT bevattende middelen. Aldrin, endrin, dieldrin, hep- tachloor en chloordaan (gechloreerde koolwaterstoffen) zijn vrijwel voor alle gebruiksdoeleinden verboden. Ook het gebruik van kwikhoudende middelen is in veel gevallen niet toegestaan. Aange zien de gebruikers van deze middelen, door het ontbreken van een inleverings- regeling, niet in staat zijn om zich op legale wijze van de inmiddels verboden middelen te ontdoen vormden zich bij hen restanten van deze verboden be strijdingsmiddelen. - U T SJAAK NOTEBOOM IN SAMENWERKING MET TALENSCHOOL GEBO •om uw vakantietaal te leren 2 •talenopleidingen op elk ITALIAANS SPAANS-ZWEEDS 'niveau. 'basis en gevorderden •schriftelijke begeleiding •aanvangsdatum zelf te bepalen I •vrijblijvend kennismakingsles Daarnaast komt het voor dat men nog restanten van toegestane bestrijdings middelen heeft, die men niet meer wil of kan gebruiken. Regelmatig komen er nieuwe en betere bestrijdingsmiddelen op de markt, zodat de voorraden die men nog heeft van voorgaande jaren niet meer worden gebruikt. Ook kan men overgegaan zijn op een andere teelt, waarbij andere bestrijdingsmiddelen voor een vorige teelt. Hoewel deze voor- raadvormmg lang niet bij alle boeren en tuinders zal voorkomen bestaat de indruk bij vele deskundigen op het ge bied van plantenziekten en bestrijdings middelen, dat de totale hoeveelheid re stanten bijzonder groot is. hen in de gelegenheid zal stellen zich uit te spreken over eventueel op en rond de Chopinlaan te treffen maatregelen om vooral overstekende kinderen en ouderen beter te beschermen. met alle betrokken bewoners moe ten plaatsvinden. WADDINXVEEN Er wordt hard gewerkt aan het parkeerterrein, dat wordt aangelegd ten oosten van de Rabobank en tussen de Stationsstraat en de Kerkweg. Met de bestrating is na alle graaf- en metsehverkzaamheden inmiddels een begin ge maakt. De verplichting tot de aanleg van het parkeerterrein „Beukenhof” zou het gevolg zijn van een in juni 1969 genomen raadsbesluit tot het aangaan van grondtransactie met het bestuur van de Rabobank. Over het voorstel anderhalve ton beschik baar te stellen voor de aanleg van het parkeerterrein raakten in de december 1972 gehouden raadsvergadering de stemmen be hoorlijk verhit. De heer A. H. van Gent toen raadslid voor de Partij van de Arbeid, nu wethouder van onderwijs voor de zelfde partij zou na het met 97 aannemen van dit voorstel bedanken. Het parkeerterrein „Beukenhof” ligt 50 centimeter lager dan het trottoir van de Kerkweg. Het hoogteverschil langs deze weg en de Rabobank zal worden overbrugd door een grondtalud, terwijl langs de Stationsstraat een keermuurtje is gedacht. De bomen zullen blijven staan. Het aantal parkeerplaat sen bedraagt rond de honderd. De mogelijkheid bestaat dat de vrijdagse weekmarkt, die nu op de Juliana van Stolberglaan wordt gehouden, naar dit parkeerterrein te zijner tijd gaat uitwijken. Beslissingen hierover zijn echter nog niet genomen; binnen de marktcommissie is er wel over gesproken. a. een bestaande wachtlijst voor huur van garages; b. het vrijwel ontbreken van ga rages in de wijken Groenswaard 2 en 3; c. Verhoging van voorwaarde der woningen door het in onmiddel lijke nabijheid daarvan beschik baar zijn van een stallingsmoge- lijkheid voor auto’s; d. een anticipatie op een zeer waarschijnlijk in te voeren belas ting voor op de openbare weg ge parkeerde automobielen. Erop gewezen wordt, dat bij rea lisering van de garagebouw ge tracht zal worden de door de ga rages in beslag te nemen open ruimte (plantsoen) te compense ren door het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen in de open lucht. Tegenover de door de bewoners als bezwaar aange voelde mogelijkheid dat de ga rages voor andere doeleinden zouden kunnen worden gebruikt dan het stallen van auto’s stellen B.énW. dat daartegen opgetreden kan worden op grond van het be paalde in de plaatselijke bouw verordening. De bewoners van de haakflat Peppelhorst: „De brief is aan merkelijk minder postitief dan de toezeggingen van burgemeester C. A. van der Hooft in de gemeente raadsvergadering van donderdag avond 20 december 1973. Over groenvoorziening op andere plaatsen dan nu en speelgelegen- heden voor kinderen wordt nu helemaal niet meer gesproken. Zouden we dan toch met een kluitje het riet zijn ingestuurd?” Dat schrijft het college van Bur gemeester en Wethouders (loco- burgemeester H. Huizer en ioco- secretaris J. Meuleman) in een brief aan de bewoners van de haakflat Peppelhorst, die bij her haling tegen de garagebouw ver zet aantekenden. ^SgV*;**

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 7