Gedrag plattelandsgezin op zondag anders dan dat van flatbewoners! Zal dagvaarding spoedig worden verzonden? SLAGER COMPEER AL ZEVEN i Lezers schrijven Oude mensen Hoe dwaas is het kinderen vrij te laten? Pim Dessing exposeert ■o B' JAAR IN ONTEIGENDE ZAAK plaats van geld te geven, met gratis bouwtekeningen er bij. Die grond, tus sen de winkels aan de Kerkweg en de gereformeerde kerk, was eerder tijdens de onderhandelingen al eens te koop aangeboden aan Compeer. Uiteindelijk stemde alleen wethouder Kroes voor de regeling die de raadslieden van beide partijen hadden ontworpen. Petteplas (2) DS. J. VAN DEN HEUVEL SCHRIJFT OVER DE ZONDAG r Wethouder„Betreurenswaardig” W addinx veens hert naar paardeslager Ej „Kerkdiensten hoogtepunten van de door God gegeven rustdag” WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 17 JANUARI 1974 Pagina 9 1 Fel verzet t Klinkt misschien heel modern Onbetaalbaar - Gratis grond Sterk argument Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. WADDINXVEEN „Gekregen uit de hand van God” heet het boekje dat ook in Waddinxveen door kerke- raden wordt uitgereikt aan ouders, die pas een baby hebben gekregen. Aan de samenstelling ervan is onder meer meegewerkt door de nu in Ede wonende en werkende ds. T. van ’t Veld, oud-predikant van de Centrale Hervorm de Gemeente van Waddinxveen. BEDRIJFSKORRESPONDENTIE nederiands, trans, duits, engels, spaans, Italiaans (associatie) HOOFDKORRESPONDENT engels (associatie) en duits (ver. v. leraren) AVONDMAVO 4 (2-jarige cursus per september a.s.) - - Bungalow WADDINXVEEN/AMERSFOORT „Christenen zullen hun gedrag op zondag moeten laten bepalen door de hoogtepunten van de door God ge geven rustdag en dat zijn de kerkdiensten. Wat we daar mogen zoeken en verwachten drukke een stempel op ons gedrag vóór de kerkdienst; wat we in de kerkdienst mochten ontvangen stempele ons leven na de kerkgang.” w IIIH F WADDINXVEEN Een „betreurenswaardige manier van handelen” is er de oorzaak van dat een overbodig geworden hert uit het Warnaarplant- soen bij een paardeslager in Gouda terecht is gekomen. Dat gaven wet houder Ph. Kroes (lib.) en directeur A. M. Zwamborn van openbare wer ken ruiterlijk toe in de maandagavond gehouden vergadering van de raads commissie voor openbare werken en bedrijven. H. DIRKSEN-HONDIUS Zuidelijke Dwarsweg 12A ADVERTENTIE WESTHAVEN 31-32. 001820-17861 tl alleen Dit is het pand van slager J. A. Compeer aan de Kerkweg Foto Gijs Kooren Over het nemen of krijgen van kinderen staat er in het boekje: „Man en vrouw hebben hun verantwoordelijkheid. Er kunnen omstandigheden zijn, waarin het om dringende redenen niet verantwoord zou zijn indien op dit moment het gezin werd uit gebreid. Dan zou het liefdeloos en dus tegen Gods gebod zijn om daarmee in het geheel geen rekening te houden. We zullen aan God antwoord moeten geven, of onze handelwijze in dit opzicht juist is. Kinderen némen is een onmogelijkheid. We hébben niets te nemen.” Over christelijke opvoeding: „Er zijn tegenwoordig heel veel mensen, die beweren: „Ik laat mijn kinderen vrij wat de gods dienst betreft. Ze moeten later zelf maar kiezen. Je moet ze niet teveel beïnvloeden.” Dat klinkt misschien heel modem. Maar weet u, hoe dwaas dit is? Dat is net als wanneer die Israëlitische boer uit het Oude Testament gezegd zou hebben: „Ik zaai geen koren op mijn land, mijn erfdeel. Ik ploeg en wied ook niet. W ant je moet je land vrij laten, wat er op wil groeien.” Nu, dan weten we allemaal, wat er met zo’n akker gaat gebeuren. Daar groeit vanzelf echt geen tarwe op, maar één brok onkruid en dorens. Het land vrij laten betekent: het overlaten aan distels en brandnetels. Zo is het ook met onze kinderen.” Tot de straks volwassen man of vrouw: „Je hebt dit boekje van je ouders gekregen, als een kleine herinnering aan vroeger. Ik kan me best voorstellen, dat je het dan een ouderwets geval vin dt. Het kan ook best zijn, dat je de inhoud hopeloos verouderd vindt. Maar wat nooit veroudert is dat Christus jouw Redder en Helper wil zijn en blijven.” Tegen het gedragspatroon „eerst even gauw naar de kerk en dan zo snel mo gelijk naar het strand of naar het sport terrein” heeft de kerk zich eeuwenlang, vóór en na de reformatie, fel verzet. „Overigens vaak met erg weinig succes,” voegt ds. Van den Heuvel er aan toe. Al schrijvend over de viering van de zondag, de heiliging van de rustdag, wil de Waddinxveense predikant er voor waken een verschil te maken tussen de zondag en de zaterdag en de maandag als een verschil tussen dag en nacht. Bij het naleven van het vierde gebod „De sabbathdag, de zeVende dag, zullen we gedenken, heiligen; op die dag zul len wij en de onze geen werk doen zou volgens hem iedereen zich ergens tussen twee uitersten opstellen. Dit gebod wordt in de christelijke kerk ook anders gehanteerd dan de andere negen gebo den, die samen de tien geboden vormen de zedelijke wet „We moeten zeggen dat er in de kerk vrijwel niemand is die dit vierde gebod in zijn geheel accep teert, volledig, zoals het in Exodus 20 telijk Het de gemeente weten dat ze be reid is schadevergoeding te betalen. Maar ook de Waddinxveense predikant weet wel, dat lang niet iedereen dat zal willen toegeven. „We gaan stilzwijgend voorbij aan de sabbattisten, de Zevende- Dags-Adventisten en we blijven maar wat dichter bij huis. Ook binnen de kerk der reformatie horen we de opvatting verdedigen dat het vierde gebod uitslui tend een zedelijk gebod is en niets cere monieels in zich heeft. Overigens wijkt men hiermee af van de oud-christelijke kerk en van de reformatie. Om nu maar in ons eigen land te blijven, in de zeven tiende eeuw komt hier een strenge op vatting over de zondag op onder invloed van de geschriften van puriteinen uit Engeland, Schotland en Amerika. Al spoedig beginnen zich twee partijen te vormen die elkaar fel bestrijden in ge schriften en in scheldpartijen, zelfs van af de kansel. Er dreigen zelfs straatge vechten en tenslotte ziet de overheid zicht genoodzaakt in te grijpen en het schrijven en (s)preken over dit twist punt te verbieden. De hoofdinstelling voor de strenge opvatting over de zon dag was: Het vierde gebod is alleen maar voluit een zedelijk gebod. Het staat in de tien geboden de zedelijke wet en we mogen dit gebod niet zo maar geheel of gedeeltelijk bij de cere moniële wetten gaan onderbrengen.” De D’66-er H. P. Barth kwam met het voorstel de slager gratis bouwgrond in Ds. Van den Heuvel noemt dit inder daad een sterk argument, maar stelt daar dan direct de vraag tegenover hoe de christenen in het reine moeten komen met de verschuiving van de sabbath (de zevende dag) naar de zondag (de eerste dag) als rustdag. Naar het inzicht van de predikant van de plaatsehjke Centrale Hervormde Gemeente zal men er nooit in slagen aan te tonen dat het vierde gebod uitsluitend een zedelijk gebod is om dan vervolgens de verschuiving van de zevende dag naar de eerste dag te verdedigen. „Als deze „strenge opvat ting” (alleen een zedelijk gebod) de bij belse opvatting is, dan is deze strenge opvatting niet streng genoeg. We zullen dan van de eerste dag terug moeten naar de zevende dag als rustdag, want zo staat het in het vierde gebod,” aldus ds. Van den Heuvel, die meent dat christenen de vrijmoedigheid hebben in het vierde ge bod ook iets ceremonieels te onderschei den omdat Christus toen Hij op aarde was in woord en daad bezig is geweest erop te wijzen dat het ceremoniële in het sabbathsgebod aan het aflopen was, terwijl Hij door en na Zijn opstanding het bijzondere van de eerste dag van de week in het licht heeft gesteld. De apos tolische brieven wijzen hier ook op. Na mijn vrije stukje van vorige week nu een min of meer verplicht nummertje. Dit niet naar aanleiding van het aanbod van een vrijwilliger om de toppen van de golfjes van de Petteplas rood te ver ven. Maar wel omdat ik de bewoners van het flat tegenover de plas oude men- sen heb genoemd. Daartegen maken ze bezwaar. Met oude mensen bedoel ik mensen van hogere leeftijd. Ik noem bij voorbeeld Tilanus, Golda Meir en Mao Tse Toeng oude mensen. Ik hoop zelf zeer oud en wijs te worden. Dat men denkt dat ik iets anders bedoel is bij nader inzien een gevolg van de andere betekenis die het woord „oud” de laatste tijd heeft gekregen onder invloed van de reclame. Volgens de reclame is alleen „nieuw” goed, „oud” gooi je weg. Nu is mijn fout dat ik me zo weinig mo gelijk laat beinvloeden door de reclame. Mijn verdere fout is dat ik dat probeer vol te houden- Als ik over Methusalem spreek zal ik hem een oud mens noemen en niet bejaarde of 65-plusser. Ir. W. J. DE VOS, Prinses Beatrixlaan 130 Het boekwerkje, waarin allerlei persoonlijke gegevens geschreven kunnen worden, gaat in op de geboorte, de Heilige Doop en de christelijke opvoeding en is zowel bedoeld voor de ouders als (later) voor het kind, dat het als een kleine herinnering aan vroeger kan krijgen. WADDINXVEEN De Waddinxveen se kunstenaar Pim Dessing exposeert vanaf zaterdag 19 januari tot 18 febru ari aan de Nesse 4 in Waddinxveen. De tentoonstelling is te bezichtigen op zater dagen van 2-4 uur en op zondagen van 12.4 uur. peer zou 185.000,- schadevergoeding krijgen, die som zou met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 1970 meestijgen met de kosten in de bouw. Die afspraak werd in december 1971 gemaakt. Toen de gemeenteraad op 27 maart 1972 de regeling onder ogen kreeg, was het be drag door de indexering al opgelopen tot 225.000,-. De volksvertegenwoordiging telde dit bedrag bij de ruim 115.000,- die al bij de onteigening was toegekend en ging als één man in de oppositie. „Dit kunnen we niet tegenover de kie zers, de belastingbetalers, verantwoor den”, voer KVP-aanvoerder P. F. J. van Schie uit in een betoog vol verwijten aan burgemeester en wethouders en de advocaat van de gemeente. met de aanleg van een 15.000,- kosten de oefenbaan bij de tennisbaan in het Wamaarplantsoen ten behoeve van de tennisvereniging „Waddinxveen”. De oude oefenbaan komt in de knel door dat men een nieuw clubgebouw gaat neerzetten, dat groter zal zijn dan het bestaande (oude) gebouwtje. De heer J. Havenaar (SGP/Hervormde Kiesver eniging) stemde tegen dit laatste punt. Aandacht vroeg commissielid M. Boere (soc.) voor de verlichting van het pad dat dicht bij de spoorlijn loopt van de Kerkweg naar de Peter Zuidlaan. Direc teur A. M. Zwambom van openbare werken deelde mee, dat het in de be doeling ligt dit pad te verlichten. Zowel de heer J. L. van Heteren (Gemeente belangen) als de heer Boere brachten naar voren dat de aan de Sniepweg ge legen trainingsmogelijkheid van de voet balvereniging „Be Fair” verre van com fortabel is en dat niet altijd elke gevon den uitwijkmogelijkheid toe te juichen is. De heer Zwambom wees er op, dat het slechte oefenveld geen eigendom is van de gemeente en dat het straks (ge- deelteHjk) nodig zal zijn voor de bouw van het HAVO/Atheneum. In verband daarmee vroeg de heer J. Havenaar (SGP/Hervormde Kiesvereniging) er op toe te zien, dat de particuliere tuinders daar op de hoogte worden gebracht van de gemeentelijke plannen, voor zover ze daar nog geen kennis van dragen. Me vrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (lib.) deed de heer Zwambom een aan tal suggesties uit Hoogland aan de hand om van het overdekte zwembad een wa re natte speeltuin te maken. SPREEKVAARDIGHEID trans, duits, engels, Italiaans, zweeds, portugees, esparanto HANDELSKENNIS voor de middenstand PRAKTIJ KDIPLOM A’S boekhouden- M.BA.- marketing IVIO individueel onderwijs kantoor-assistent(e), dag- an avondoplekflng, alg. ontwikkeling, alg. voortgezette vorming, alg. ontwikkeling leerling verpi. 1 en 2, nedertand», rekenen, boekhouden, correepondentja Daarna volgde de moeizame onderhan- delingen over de hoogte van die schade loosstelling. Aanvankelijk werd gepraat over een vergoeding op basis van liqui datie van het bedrijf. Het bleek echter te duur voor de gemeente om de goed bekend staande en druk beklante slagerij volledig te laten verdwijnen. Met recht kon Compeer zeggen dat kwaliteit on betaalbaar is. Bij de onderhandelingen liet Compeer zich bijstaan door mr. Slager en mr. Dommering, advocaten te Rotterdam, de advocaat van de gemeente, mr. Schilt- huis, haalt de Leidse onteigeningsdes- kundige ir. B. J. Huurman er bij. Na veel en zeer langdurig overleg kwam dit gezelschap met een regeling. Com- Het punt om een perceel grond van on geveer 835 vierkante meter, waaronder 135 vierkante meter water, in het toe komstige bungalowwijkje Wilhelmina- kade aan de de heer T. Ververs uit Wad dinxveen te verkopen werd teruggeno men, omdat de aanvrager zich nader wilde beraden. Voor het bouwrijpmaken van dit bungalowwijkje heeft de gemeen teraad onlangs 250.000,- beschikbaar gesteld. De raadscommissie voor openbare wer ken en bedrijven zal Burgemeester en Wethouders adviseren accoord te gaan met de vijf mille vergende aanschaf van een motortrilwals ter vervanging van de huidige trilwals die meer is geschikt om paden en verharde velden aan te walsen dan bestratingen. Ook ging men accoord Dat schrijft de Waddinxveense predi kant van de Centrale Hervormde Ge meente, ds. J. van den Heuvel, in een in de informatieserie van de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gere formeerde Grondslag verschenen publi- katie over de zondag. Het geschrevene is bedoeld voor gebruik op gespreks- en lidmatenkringen, vorming van ambtsdragers en kerkelijke medewerkers, terwijl ook het jeugdwerk en het gods dienstonderwijs op middelbare scholen er een goed gebruik van kunnen maken. Ook al laat men het gedrag op zondag bepalen door de hoogtepunten, de kerk diensten, dan kan ds. Van den Heuvel zich goed voorstellen, dat er een groot verschil zal zijn in het gedrag van een gezin dat in de wijde ruimte op het platteland leeft en een gezin dat in de grote stad driehoog achter woont; tussen een man die op de akker zijn werk heeft en de man die tussen het lawaai van machines in de fabriek zijn brood ver dient. jAfci WADDINXVEEN In het voor genomen rechtsgeding van de ge meente Waddinxveen tegen slager J. A. Compeer van de Kerkweg (waarover wij in het Weekblad voor Waddinxveen van donderdag 6 de cember 1973 hebben bericht) met als inzet ontruiming van de slagerij is nog niet gedagvaard. Anderhalve maand geleden, zeven jaar nadat de slagerij door onteige ning in het bezit van de gemeente kwam, besloot de gemeenteraad naar de rechter te stappen om Com peer uit zijn slagerij te laten zetten. „Een dagvaarding zal waarschijn lijk niet lang meer op zich laten wachten,” aldus een woordvoerder van de gemeente tegen een journa list van de Sijthoff Pers, die de za ken eens op een rijtje heeft gezet. Het resultaat daarvan geven wij hierbij graag aan u door. Zij deden dat op een vraag van de soci alist M. Boere, die al in de raadscom- missievergadering van maandagavond 17 december om opheldering over deze zaak had gevraagd. Een Waddinxveense had hem van dit gebeuren een getuigen verslag kunnen geven. Wethouder Kroes kon de heer Boere meedelen, dat dit niet meer zal voor komen mede doordat men indien nodig dieren uit het Wamaarplantsoen hoopt uit te wisselen met de gemeente Haar lem. „Indien er te veel komen moet er natuurlijk wel worden geruimd,” aldus de wethouder van openbare werken, die toegaf dat het verkopen van harten aan een slager in aanwezigheid van publiek een volstrekt verkeerde manier was. staat. Maar er is ook vrijwel (nog) nie mand die het in zijn geheel, volledig, uit de wet schrapt zodat er nog maar negen geboden in de wet Gods overblij ven. Men stelt zich ten aanzien van het gebod over het in acht nemen, het hei ligen van één dag in de week, ergens op tussen twee uitersten, niet alleen wat be treft de naleving van dit gebod door ons mensen, maar ook wat betreft de eis van God in dit gebod.” Het is volgens ds. Van den Heuvel duidelijk dat het vierde gebod zowel iets ceremonieels (ceremoniële wetten zijn door God aan Israël gegeven wetten en waren van kracht tot de komst van Christus) als iets zedelijks (de zedelijke wet geldt voor alle plaatsen en voor alle tijden) in zich heeft. Dan ontstaat een impasse. Eind 1972 volgt nog een bod van 110.000,- aan Compeer dat echter wordt afgewezen. Daarna komt de zaak op 29 november 1973 opeens weer in de openbaarheid; de gemeenteraad besluit, zonder enig debat, burgemeester en wethouders te machtigen een rechtsgeding tot ontrui ming te voeren. De overwegingen achter dat besluit werden niet uitgesproken, evenmin is dus duidelijk hoe een ont- ruiming-zondermeer kan worden geëist vijf jaar nadat aansprakelijkheid voor schade schriftelijk is erkend. Voor de gemeente is de ontruimingseis het laatste redmiddel in deze slepende, netelige zaak. Compeer is begin 1967 voor 115.917,50 onteigend, de gemeen te is in feite eigenaar van de slagerij en de grond er onder. Aan enkele bijko mende voorwaarden die in het onteige- ningsvonnis zijn opgenomen heeft de gemeente echter nimmer kunnen vol doen. De gemeente zou bewerkstelligen dat Compeer een nieuw bedrijf zou kun nen kopen in het winkelcentrum dat de Waddinxveense aannemer Rehorst zou bouwen aan de Kerkweg. Tot de nieuwe slagerij er zou zijn mocht Compeer de onteigende gebouwen gebruiken. Met zelfs globale maten er bij liet de ge meente in het vonnis opnemen wat Compeer zou kunnen, kopen: een winkel, souterrain en twee bovenwoningen. Maar al in het volgende jaar, in decem ber 1968, moest de gemeente erkennen dat ze aan die verplichtingen niet kon voldoen; de firma Rehorst zou panden voor de verhuur bouwen. Schnf- Naar aanleiding van de Petteplas- ideetjes in het vorige Weekblad voor Waddinxveen, volgen er hier nog een paar. De fontein van meneer Van Hete ren moet er zker komen, liefst een hele hoge, waarvan je de druppeltjes voelt als je langs de Kerkweg fietst. Maar over fietsers gesproken, dat zou niet alleen langs maar ook op de Petteplas moeten kunnen. Waterfietsen dus. Een beetje „pret op de pet” zogezegd. Zeer onschuldige pret overigens, want water fietsen kosten geen energie, maken geen lawaai, vervuilen het milieu niet, zijn geschikt voor jong en oud, kunnen zo mer en winter worden gebruikt, bieden een vrolijke aanblig, enz., enz. Wie volgt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 9