Ledenvergadering KVP Stichting vraagt deelnemers 15,— per persoon Carnaval met de Er zal op woensdag 12juni weer Instuif bejaardenreis worden gehouden een Kleuren T.V. Heemskerk B.V. tot BU5~ REIZEN Anne van Gent op glijbaan Overzicht van werkstukken slijpen stenen GRUDDIG I Nieuwsblad Onafhankelijk Kleurentelevisie met 100% service SI MAANDAG 4 FEBRUARI, 20.00 UUR, Ontmoetingskerk, Groensvoorde EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG j met en zonder draadloze af standbediening De heer J. Koelma, oud-groeps- commandant van de rijkspolitie, thans voorzitter van de „Stichting Bejaardenreis Waddinxveen’ i.o. Vijftien gulden DOKTERSDIENSTEN En nog vele andere aantrekkelijke spaarvormen; het is de moeite en de rente waard eens te gaan praten bij de zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken Tekort Kom kijken naar onze grootse kollektie^™ orgels/piano’s WADDINXVEEN - Er zal dit jaar op woensdag 12 juni weer een reis voor alle Waddinxveense bejaarden worden gehouden. Dat is het positieve resultaat van een onderzoek waarmee een op ini tiatief van het Weekblad voor Wad dinxveen vorig jaar juni in het leven geroepen voorbereidingscommissie haar werkzaamheden heeft beëin digd. In oprichting is nu de „Stich ting Bejaardenreis Waddinxveen”, welk orgaan voortaan alle jaarlijks te houden bejaardenreizen zal orga niseren. i uw officiële Grundigdealer: j Radio DOOL Kerkweg 171 I Waddinxveen 01323 2301 WADDINXVEEN Glijdend over een glijbaan heeft onderwijswethouder A. H. van Gent vorige week een door de ouders getimmerd klim-glijtoestel in de peuterspeelzaal „Pieter Pierebas” officieel in gebruik genomen. De peuterspeelzaal is nu ondergebracht in een lokaal van de kleuterschool „Pinkelotje”. De peuterspeelzaal „Pieter Pierebas” is gestart in november 1972 in een lokaal van De Savomin Lohmanschool en bedoeld voor Groenswaard II. De naam Pieter Pierebas komt van de reus van de toren van Boskoop (aldus de vader van een van de peuters, die dagelijks aan zijn zoon en diens vriendjes verhaaltjes vertelde). Pieter Pierebas is een goedaar dige reus, die wensen kan vervullen en die bovendien niet uit zijn toren kan komen. „Jammer is wel, dat we door de peuterspeelzalennood nu nog verder van ons oorspronkelijke „toeleveringsgebied” Groenswaard II af komen te zitten” aldus de mensen van de peuterspeelzaal. De heer Van Gent deelde mee, dat het college naar een mogelijkheid zoekt om in Groenswaard II een peuterspeelzaal neer te zetten. Overigens: een aantal handige va ders de heren J. J. de Bruin, H. C. Remmerswaal, A. J. J. Simons en J. Slegtenhorst timmerden in de avond uren het bijzonder functioneel klim-glijtoestel. ■w Weekblad voor Waddinxveen 29e JAARGANG - NR. 1343 DONDERDAG 31 JANUARI 1974 (ADVERTENTIE) Foto Gijs Kooren (ADVERTENTIE) (Advertentie) (Advertentie) Uw adviseur Wij zijn -thul»- in uw vakantieI té Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. Het stichtingsbestuur, dat vorige week donderdagavond in het Anne Frank- centrum werd gevormd, bestaat nage noeg uit dezelfde mensen die ook zit ting hadden in de nu opgeheven voor bereidingscommissie. Voorzitter is de heer J. Koelma, die ook leiding gaf aan de door de voorbereidingscommissie ge dane werkzaamheden. Het secretariaat van de stichting is hem tevens in handen gegeven. De heer P. van Helden treedt op als penningmeester. Leden zijn me vrouw H. J. van Drimmelen (tweede secretaris) en de heren H. G. Kooyman (vice-voorzitter), A. G. M. van Ginkel (tweede penningmeester), T. Ververs jr. en B. J. Woudenberg. De voorbereidingscommissie heeft vast gesteld, dat de jaarlijkse bejaardenreis levensvatbaarheid bezit zolang de oude ren die er aan wensen deel te nemen be reid zullen zijn in de kosten bij te dra gen. Dat is noodzakelijk, omdat het Koninklijk Verbond van Ondernemers (KVO) de Waddinxveense midden- standsvereniging vorig jaar de wens te kennen heeft gegeven niet langer meer alle kosten te kunnen opvangen. Met de bejaardenreis in 1973 was een kleine dertienduizend gulden gemoeid. Uitvoerig is in de afgelopen maanden besproken of en op welke wijze de be jaarden in de kosten van een dergelijke reis sinds 1930 een traditie in onze gemeente zullen kunnen bijdragen, tot welk bedrag de middenstanders in Waddinxveen bereid zullen zijn over de brug te komen en hoe gewaarborgd kan worden, dat het sociale karakter van de bejaardenreis kan worden gehandhaafd. Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Overeen is gekomen dat een bijdrage van vijftien gulden per persoon alleszins re delijk mag worden genoemd. Verwacht wordt ,dat evenals in voorgaande ja- ren rond de vierhonderd bejaarden weer mee zullen gaan. En dat dat begrip er wel degelijk is kan worden afgeleid uit het opsteken van ontelbaar veel handen tijdens het diner in het vogelpark „Avifauna” in Alphen Openingsuren: maandag t/m vrijdag van 9-4 u. Kerkweg 161, Waddinxveen tel. 01828 - 4566 ZATERDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: C. N. Vreeken, Kerkweg 222, tel. 2979 Apotheek: Van Doom POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Rabobank Q 9% (voor spaarvormen met een looptijd van 5 jaar vast) Het KVO zal jaarlijks proberen het te kort weg te werken door mogelijk suc cesvolle Sint Nicolaasacties. Voor dit jaar is dat verzekerd, omdat de eind 1973 gehouden middenstandsactie uiterst succesvol is verlopen. Uiteraard is het stichtingsbestuur bijzonder ingenomen met deze belangrijke financiële steun van de Waddinxveense middenstanders. Daardoor is het behoud van de bejaar denreis een vaststaand feit geworden. Het bedrag waarvoor het Koninklijk Verbond van Ondernemers (KVO) zich garant stelt is namelijk behoorlijk hoger, dan de bejaarden gezamenlijk zullen gaan opbrengen. Op een op donderdagavond 28 februari in het Anne Frank-centrum te houden vergadering van de „Stichting Bejaar denreis Waddinxveen” i.o. zal worden bekeken hoe de bejaarden die aan de dit jaar op woensdag 12 juni te houden reis wensen deel te nemen hun vijftien gul den per persoon kwijt kunnen. Na die vergadering zal daarover in het Week blad voor Waddinxveen mededeling ge daan worden. Het stichtingsbestuur zal bij de Rabobank in onze gemeente een rekening openen. „Voor de rest zal alles bij het oude blijven,” aldus voorzitter J. Koelma. „De Waddinxveense bejaarden zuilen jaarlijks op reis kunnen, met dit verschil dat voortaan van hen een bij drage in de kosten zal worden gevraagd. En we hopen dat iedereen daarvoor be grip zal kunnen opbrengen.” aan den Rijn aan het einde van de be jaardenreis 1973. Om dat handopsteken werd toen gevraagd door de heer P. van Helden, die te kennen gaf daarmee tot uitdrukking te willen brengen, dat de be jaarden ten volle bereid zijn in de kosten van zo’n „heerlijke dag” te willen bij dragen. De vijftien gulden per persoon die hij toen noemde blijken nu dus wer kelijkheid te worden. WADDINXVEEN Met „De Boeren- kwiek Swingers” uit Zoeterwoude zal de „Instuif voor gehuwden” volgende week zaterdag 9 februari een geweldige car navalsavond gaan bouwen in het Anne Frank-centrum. De avond, die om acht uur begint, zal zeker tot één uur des nachts duren. Het bestuur van de instuif verwacht vanzelfsprekend dat de cama- valsgangers er ook als echte camavallers zullen uitzien. De toegangskaarten voor deze avond kunnen telefonisch worden besteld op donderdagavond 7 februari tussen zeven en negen uur op nummer (01828-3792). WADDINXVEEN Eergisteren (dins dag) heeft het NIVON-Waddinxveen in het Gereformeerd Verenigingsgebouw een overzicht gegeven van het werk, dat de cursisten „hand stenen slijpen” en „macramé” in de afgelopen maanden hebben gepresteerd. Naast een collec tie geslepen halfedelstenen, werden ook ruwe stenen tentoongesteld. Een „klein” vervolg eigenlijk van datgene wat we kenlang in de museumzaal van de Rabo bank aan de Kerkweg te zien is geweest en nog deze week te zien blijft. In het Gereformeerd Verenigingsgebouw stond ook een informatiestand over de 700-800 natuurvrienden-vakantiehuizen in bin nen- en buitenland. MUZIEKHANDEL CRABETHSTRAAT1, hoekKATTENSINGEL GOUDA. Telefoon 01820-19920. Vrijdag tot 9 uur 's avonds geopend en voorts iedere avond na afspraak. Bij ons ruime keuze-mogelijk- heden voor elk soort reis en voor elk budget. WIJ zijn reis- specialisten, die gaarne advi seren uit de bekende ANVR- reisorganisaties o.a.: De Jong/lntratours (elke be stemming); O.A.D. (zeer con- curerend); Cebuto (goede repu tatie); Broere (al jaren hier be kend); Snelle Vliet (zeer prijs bewust); Magneet (allround or- (gganisatie); Europa Expresse (gerenomeerde reizen); Christof- fel (goede reizen) en vele ande ren zoals Arke, Snel Reizen, Ter Riet, Groeneveld etc. Reis- en passagebureau wifii ginkelbv Kerkweg 207, Waddinxveen Tel. 01828 - 4488 Nóg hogere spaarrente bij de Rabobank I Irwsvn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1