van PROGRESSIEVE SAMENWERKING IN WADDINXVEEN EEN FEIT Presentatie CDA van Carnaval bij Toos Vijf Waddinxveners ontvingen bloemen Kleuren T.V. Heemskerk B.V. B F Anne van Gent lijsttrekker Mr. René Holl „eerste de Progressieven van Democraten 66 YAMAHA VLIEG REIZEN man” „DOORZETTEN IN 1974” Van Leeuwen BV ook in Gouda vonginkelbv r>-Ji I (ORUnDIG) i I Stijldansen met Nieuwsblad Onafhankelijk Kleurentelevisie GOUWE-KLAVERJASAVOND met 100 service BROMFIETS „The Old Classics” Ti HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG M. BOERE Hans Barth Taxatie Stemmen Vleugels en F met en zonder draadloze af standbediening een kwart jaar een vrouw die door een rugoperatie haar werkzaam heden niet zelf kan verrichten. De heer W. van Dijk (35) van het Anne Frank-centrum. Hij doet erg veel goeds voor de bejaarden en staat altijd voor hen klaar. DOKTERSDIENSTEN I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN kader van de Zonnebloem. Mevrouw F. Hoogendoorn (24) van de Tesselschadelaan 206. Zij helpt regelmatig een zwaar gehan dicapte vrouw, zoals zij er zovelen voor haar huwelijk had geholpen. Mevrouw G. C. J. den Oudsten (48) van het Mevrouw Kuipers- Rietbergplantsoen 33. Zij helpt al WADDINXVEEN Tegen middernacht hebben de ledenvergadering van de Partij van de Arbeid (PvdA), Democraten ’66 (D’66), Politieke Partij Radikalen (PPR) en Pacifistisch Socialistisch Partij (PSP) in café-restau- rant „De Unie” besloten om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen samen te gaan werken en gezamenlijk een fractie in de raad te gaan vor men. Eensgezindheid WADDINXVEEN Het Christen- Democratisch Appèl (ARP, CHU, K.VP) zal zich op woensdagavond 3 april aan de Waddinxveense bevol king presenteren. In een - wat wordt genoemd - kennismakingsbijeen komst zullen ARP-, CHU- en KVP- leden en alle andere Waddinxveense geinteresseerden kunnen kennisne men van het CDA-gemeentepro- gramma en kunnen kennis maken met de CDA-kandidaat-gemeente- raadsleden. ook de volgende Waddinxveners feestelijk ontvangen: Mevrouw I. H. Verhagen (77) van het Mevrouw Kuipers-Rietberg- plantsoen 89. Zij verzorgt sinds 1932 haar zieke zuster. Mevrouw H. J. van Oosten (53) van de Sniepweg 47. Zij doet veel werk voor mindervaliden in het Laatü deskundig voorlichten door onze gedipL klavierbou'.ver.^ WADDINXVEEN Vijf Wad dinxveners hebben vorige week donderdag een Valentijnbloemen- hulde gekregen dank zij een initia tief dat genomen werd door bloem- tiek Wiertsema van de Kerkweg en bar-bodega Royal-Inn van het Koningin Wilhelminaplein. Tiental len Waddinxveners hadden van de gelegenheid gebruik gemaakt een in het Weekblad voor Waddinxveen geplaatste bon uit te knippen en in te vullen met de namen van men sen, die misschien nog nooit in de belangstelling hebben gestaan, maar toch ontzettend veel goeds doen in de gemeenschap waarvan wij deel uitmaken. In Royal-Inn werden dan Men zal aan de verkiezingen gaan I deelnemen onder de naam „Pro gressieven” (PvdA, D’66, PPR, PSP). Lijsttrekker is de huidige wet houder van onderwijs, Anne van Gent. Het gemeenteprogramma, dat er op is gericht de politiek weer bij de mensen te brengen, luidt „Door zetten in 1974”. Alle besluiten die moesten worden genomen om de progressieve samenwerking een feit te laten zijn zijn door de leden van deze vier partijen unaniem geno men. KRAUESTEIJN q| Iweekblad voor Waddinxveen 29e JAARGANG - Nr. 1346 DONDERDAG 21 FEBRUARI 1974 (ADVERTENTIE) I V (ADVERTENTIE) Invwv^artJel ADVERTENTIE ADVERTENTIE I I I 1 D'66-kandidaat mr. René Holl (Advertentie) De heer W. van Dijk Mevrouw H. J. van Oosten Mevrouw G. C. J. den Oudsten Mevrouw F. Hoogendoorn Mevrouw I. H. Verhagen Uw adviseur Foto: WvW/Sjaak Noteboom iwtnze Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. kon worden. Kennelijk heeft dit alles zo*n uitstralingseffect teweeg gebracht, dat zelfs de leden van de samenwerken de partijen, die mogelijk enige bezwaren hadden, overstag zijn gegaan. Alle pro gressieve kandidaten kregen applaus toen zij zich voorstelden, behalve lijst trekker Anne van Gent. Hij zit namelijk in het buitenland. I l l I I I I I I I I I I I I I I l I I l l I l l l I I I I I I I I l I I l I I I l l I l l I I I I l I Het concept gemeenteprogramma van het Christen-Democratisch Appèl zal donderdagavond 7 maart in een besloten bijeenkomst van leden van de gemeen schappelijke programmacommissie en de twintig kandidaten, die een plaats heb ben gekregen op de CDA-lijst voor de op woensdag 29 mei te houden gemeen teraadsverkiezingen worden besproken. Brirgweg 1, Waddinxveen tel. 2068 Bromfietsen en Rijwielen ELKE VRIJDAGAVOND 20.00 UUR, gebouw Toos-soos, J.W. Frisoweg I I I I I I I I I I I I I I I 1. Anne van Gent (PvdA), 2. Marie Boere (PvdA), 3. Henk van Ek (PvdA), 4. mr. René Holl (D’66), 5. Willem Verbaan (PPR), 6. drs. Willem de Meer (PvdA), 7. Wim van Breemen (PSP), 8. Leen Vleggeert (PvdA), 9. Huib van der Steen (PPR), 10. Hans Bart (D’66), 11. Lia Boere (PSP), 12. Ineke Klinkenberg-v.d.Hoven(PvdA) 13. Ruud Beekhuizen (PvdA), 14. Wil Erath (PvdA), 15. Nora de Boer-Alberti (D’66) 16. Kees Oosterwijk (PPR)-. 17. Wim van Baarle (PSP), 18. Hermien Kolb-de Valk (PvdA), 19. Jos van Roode (PPR), 20. Hans Bautz (D’66). WADDINXVEEN Morgenavond (vrijdag) wordt er door De Gouwe 50 de jubileumcommissie van de water- polovereniging De Gouwe weer een klaverjasavond gehouden in café-restau- rant „De Unie” aan de Kerk weg. Be gonnen wordt om half negen. ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 Apotheek: Dienstdoende arts ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Boskoopse Apotheek, telefoon 01727-2834 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 De nieuwe is er WADDINXVEEN Het camaval viert hoogtij in de Toos-soos aan de J.W. Frisoweg. Werd afgelopen zaterdag een carnavalsavond gehouden voor Toos- gymnastiekleden jonger dan zestien jaar, welke avond werd bezocht door 106 meisjes en jongens, komende zaterdag avond staat een carnavalsavond op het programma in de Toos-soos voor leden ouder dan zestien jaar. Het is toegestaan om één intrducee mee te nemen. CANARISCHE EILANDEN 22-daagse appartements vlieg reis naar Tenerife met reis organisatie CHRISTOFFEL vanaf f 476,per persoon. RHODOS 15-daagse hotelvllegrele In een 1e klasse hotel op nalfpenslon- basis met reisorganisatie EUROTOURS vanaf f 786,— per persoon. Gaarne adviseren wij u vrij blijvend als onafhankelijke reis- speciallsten bij uw keuze bepaling. Uitgaande van het feit, dat de progres- sieven tenminste zes, misschien zeven en ten hoogste acht zetels in de wacht i «oorts ieder» MUZIEKHANDEL; CRABETHSTRAAT1. hoek KATTENSINGEL GOUDA. Telefoon 01820-19920. L Vrijdag tot 9 uur s avonds geopend en voorts ieder» avond na afspraak - Exclusieve kollektle, EIGEN IMPORT! De sfeer was gisteravond uitermate ple zierig. PvdA-voorzitter Harry Stegeman meent dan ook dat van een verheugende eensgezindheid sprake kon zijn, doordat in grote openheid en met de mogelijk heid tot ruime discussie over de progres sieve politiek in de toekomst gesproken De volledige kandidatenlijst van de Progressieven luidt: kunnen slepen (volgens hun eigen voor spellingen), is het opmerkelijk dat de huidige fractievoorzitter van D’66 in de Waddinxveense gemeenteraad, Hans Barth, niet op een verkiesbare plaats staat. De eerste verkiesbare D’66-er is mr. René Holl, op dit moment nog lid van de schaduwfractie van de democra ten. Hans Barth zed ons vannacht: „Met die progressieve samenwerking en de nu vastgestelde gezamenlijke kandidatenlijst ben ik het helemaal eens. Ik heb er na melijk, gezien mijn persoonlijke omstan digheden, helemaal geen behoefte aan om weer een hele raadsperiode actief te zijn in de plaatselijke politiek. Réné Holl, de eerste verkiesbare kandidaat van D’66, is een voor honderd procent capabele man. Uiteraard zal ik het raads werk wel missen, maar ik wil wel in herinnering brengen dat ik - ook in de raad - mij altijd een voorstander heb ge toond van doorstroming.” KwkVMS 207. Wnddinxwwn. T.I, 01828 4488 WADDINXVEEN „Doorzetten in 1974”. Zo luidt het gemeenteprogramma van de „Progressieven” (PvdA, D’66, PPR en PSP). Uitvoerig wordt daarin aangegeven hoe men denkt progressieve politiek te bedrijven en hoe daarbij het publiek betrokken kan worden. De inleiding geeft een indruk van het uitgangspunt: In de wereld heerst ontstellend veel ongelijk heid. Om duidelijk in te zien, welke fundamentele betekenis dit verschil in gelijkheid heeft, behoeven wij b.v. maar te denken aan de schrijnende tegenstelling tussen onze welvaart, en het feit dat in de jaren ’70 in grote delen van Afrika miljoenen mensen honger lijden en van honger omkomen. In Nederland bestaat ook nog veel ongelijkheid. Bezit, macht en kennis zijn over ons volk erg ongelijk verdeeld. Discriminatie vindt plaats van vrouwen, buitenlandse werknemers en rijksgenoten. Kinderen uit lagere sociale milieus hebben aanzienlijk minder ontplooiingskansen dan die uit de hogere sociale milieus. Er bestaat fundamentele ongelijkheid in woon-, werk- en leefomstandigheden. Elke dag weer kunnen wij lezen dat inspraak, medezeggenschap en vooral medebeslissingsrecht telkens opnieuw bitter bevochten moeten worden. Hoewel erkend moet worden, dat Waddinxveen een relatief hoog welzijns- en voorzieningenniveau heeft, kan toch wor den geconstateerd, dat de ongelijkheid in Nederland in de Waddinxveense woon- en werkgemeenschap natuurlijk ook haar weerslag vindt. Volgende week meer over het verkiezingsprogramma van de progressieven. WADDINXVEEN/GOUDA Auto mobielbedrijf en oliehandel Van Leeu wen BV van de Waddinxveense Piasweg beschikt met ingang van deze week ook over een vestiging in Gouda. Het be drijf, dat ook al een nieuw telefoon nummer heeft (6333), is in de kaas- en kaarsenstad aan de Lange Tiendeweg 56 gehuisvest. I I I I I I I I I I I I I Imwo o. 1“ I uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL i Kerkweg 17*1 I Waddin xveen O182S12301

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1