Verf- en behangwinkel van P. van Blitterswijk aan Nesse ARP KOMT MET GESTENCILD BULLETIN CONCERTEERT Waddinxveen terug Lezers schrijven CDA kan jaloers zijn op Onder aanvoering van mr. W. Aantj komen ARP’ers Agenda Goudse bioscopen REUNIE „CONCORDIA” Commissie van overleg met alle betrokkenen Middenstanders willen van dichtbij bouw van het winkelcentrum volgen besluitvaardigheid van ons in STEEDS MET GAT IN RUIT Prof. J. Verkuyl preekt in de Ontmoetingskerk JUWELIER EZ. VERMEIJ ZIT NOG Hearing, gesprekken, rondleidingen, zorgen voor informatie TheOld Classics naar AF-centrum Juwelier J. den Haag WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 28 FEBRUARI 1974 Pagina 9 expositie, GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WADDINXVEEN 1974 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WADDINXVEEN 1974 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WADDINXVEEN 1974 GEMEENTER GEMEENTER Juwelier J. den Haag was even op de Scandinavische THALIA SCHOUWBURG Overlegorgaan WADDINXVEEN De AR-Kiesvereniging „Nederland en Oranje” heeft vorige week het „ARP-Bulletin” het licht doen laten zien. Dit bulletin, zo schrijft voorzitter drs. T. J. Bouwers, wil fungeren als een ledencontact orgaan. „Het doel van dit blad is om te voorzien in een behoefte.” BV. fl WADDINXVEEN De afdeling Waddinxveen van het Koninklijk Ver bond van Ondernemers (K.VO) de plaatselijke middenstandsvereniging heeft op een vorige week dinsdagavond in het Anne Frank-centrum ge houden spoedeisende buitengewone ledenvergadering duidelijke eisen op tafel gelegd, alvorens gepoogd gaat worden aan de Kerkweg een hoofd winkelcentrum (eigenlijk een te wijdse naam, bovendien nog historisch be last) neer te zetten. ’s Avonds GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WADDINXVEEN 1974 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WADDINXVEEN 1974 GEMEENTER A ADSVER KIF.ZINGF.N WADDINXVEEN 1974 ADVERTENTIE A fijn U kijkt maar in de nieuw geëtaleerde etalage bij WADDINXVEEN Het Waddinxveense fanfarekorps „Concordia” vorig jaar om deze tijd druk in de weer om het 75-jarig bestaan te gaan vieren geeft morgenavond in het Gereformeerd Verenigingsgebouw weer een jaar lijkse uitvoering. Men begint om kwart voor acht en tegen betaling van een rijksdaalder kan iedereen van dit evenement getuige zijn. Op het programma staat een optreden van de drumband (maitre J. Langendam, instructeur F. Alblas), de majorettes (onder leiding van mevrouw C. van Eijk-Kool en van de muziekafdeling (dirigent G. de Knegt). De jaarlijkse uitvoering wordt be sloten met gezellige balmuziek, nadat in de pauze een verloting is gehouden. WADDINXVEEN Onder aanvoering van de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, mr. W. Aantjes, komen de ARP’ers morgen terug in Wad dinxveen. Het gezelschap bestaat voorts uit het Tweede Kamerlid mevrouw J. Kraaijenveld-Wouters, het Tweede Kamerlid mr. G. C. van Dam en het statenlid J. van Katwijk. speciaal in zilveren sieraden van moderne ont werpers. Daar heb ik weer mooie sie raden ingekocht vooral ook ringen met bergkristal al van af 42.25 en vele andere sie raden. In het „Weekblad voor Waddinxveen” van 21 februari j.l., beëindigden de heer A. A. de Bruin enerzijds en de heren N. Bakker en C. van ’t Hoog anderzijds, een algemene vergadering van de AR-kies vereniging worden gehouden met als thema: „De verkiezingen in”. Op deze Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. avond zullen aanwezig zijn: mr J. N. Schollen, mevrouw I. G. Kraayenveld- Wouters en de heer J. van Katwijk. Foto Sjaak Noteboom Een kijkje in het interieur van de verf- en behangwinkel van de firma P. van Blitterswijk v.h. Van der Zwaard. Uiteraard wordt ook veel aandacht ge schonken aan het Christen-Democratisch Appèl (CDA) en de (Waddinxveense) ge schiedenis hiervan. Hoe men zich op de verkiezingsdag kan laten vervoeren voor het uitbrengen van een stem of hoe het stemmen bij volmacht in elkaar zit wordt ook geduldig uitgelegd. Tenslotte worden de AR-kandidaat-gemeenteraads- leden, zoals die voorkomen op de CDA- lijst, nog eens op een rijtje gezet. „We hopen dat dit blad u zal stimuleren in al uw politieke activiteiten. Wij moeten steeds weer beseffen dat wij een op dracht hebben om aan politiek te doen,” aldus drs. Bouwers. De heer Van ’t Hoog doet in zijn na schrift evenwel een aantal uitspraken, die, ons inziens, moeilijk onbeantwoord kunnen blijven. WADDINXVEEN Met een glunderend gezicht heeft mevrouw M. van Blitterswijk-Verkerk gistermiddag de zaak van haar 26-jarige man met het doorknippen van een lint officieel geopend. Vanaf dat moment is er dus pas echt sprake van het schildersbedrijf en de verf- en behangspeciaal- zaak P. van Blitterswijk v.h. Van der Zwaard. Gisteren was het bijna een dag lang een gezellige, feestelijke drukte in de in een nieuw, modern jasje gestoken winkel aan de Nesse 22. Een zaak in verf, gereedschap en wandbekleding die door de oudere heer C. van der Zwaard is overgedaan aan de jongere - uit Gouderak afkomstige - heer P. van Blitterswijk. Oor spronkelijk komt de nieuwe Waddinxveense middenstander in het Winkel centrum "De Brug” uit Moordrecht. In 1968 nam hij een zaak in Gouderak over en ging daar wonen, na het schildersbedrijf in 1972 met een winkel te hebben uitgebreid. Stond de dag van gisteren in het teken van recep ties, vandaag, morgen en overmorgen wordt er in het winkelpand aan de Nesse open huis gehouden. Iedere belangstellende ontvangt een leuke attentie. W. C. VERBAAN, Heggewinde 9 P. H. WAPSTRA, Heggewinde 53 Oranjelaan 36 b, Waddinxveen Telefoon 7868 Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 5 uur Wang Yu, de gruwelijke chinees, veroor zaakt een bloedbad in: KARATE TIJGER. Regie: Lo Kawa. Spectaculaire gevechten. In kleur, 18 jaar. Za. en Zo. 3 uur: THE LEFT HANDED GUN. (14 jaar). Vr. en Za. 11.30 uur (nacht voorst.), Zo. 7 en 9.15 uur, Ma. t/m Wo. 8.15 uur. Ma.middag óók 3 uur VAN HET NAAKT- FRONT VEEL NIEUWS (Sex- Report blutjunger Madchen). Onthullende episodes van vrou wen die anders „tekort kwa men”. In kleur, 18 jaar. Ma. middag speciale SEX- matinee 3 uur. Do. en Vr. 8.15 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8.15 uur. Roger Moore als JAMES BOND maakt het bond-er dan ooit in Ian Flem ming's LIVE AND LET DIE. Plaatsbespreken: telefonisch en aan de kassa van 10-12 uur en voor en tijdens de voorstellin gen. In kleur, 14 jaar. Jeugdfilm: Za. 10 en 1.30 uur, Zo. 1.30 uur, Wo. 2.30 uur: Nieuwe avonturen in WINNE- TOU, het grote opperhoofd. In kleur, alle left. ATTENTIE! Voortaan ook Zamiddag 1.30 uur JEUGDFILM. Maandagcyclus 8.15 uur: Fel- lini’s SATYRICON. In kleeur, 18 jaar. Do. 8.15 uur, Za. 3, 7 en 9.15 uur, Zo. 3 en 5 uur DE ROEP VAN DE ZWARTE WOLVEN met Ron Ely en Gila von Weitershausen. Een grandioze avonturenfilm, spelend in Alaska. Naar het beroemde boek van JACK LONDON „Cry of tbe Black Wolvest”. In kleur, 14 jaar. Zo. 7 en 9.15 uur, Ma., Di. en Wo. 8.15 uur. Massimo Ranieri en Ottavia Piccolo (beste ac trice Cannes) in: DE VROUW VAN EEN ANDER. Een sterk bewogen kleurenfilm van meesterregisseur MAURO BOLOGNI („Huis der On tucht”) naar het boek „Bubu de Montparnasse” van Charles Louis Philippe. In kleur, 18 jr. Dat Van 't Hoog bij De Bruin een angst voor het CDA veronderstelt, lijkt, gezien de bewegingen in het confessionele elec toraat, weinig reëel. Vreemder is overi gens dat Van 't Hoog De Bruin verwijt de aandacht van de politieke zaak af te leiden. Bij herlezing van De Bruin’s re actie, gaat men zich toch wel afvragen welke betekenis van 't Hoog aan het be grip politiek toekent. Het meest vreemde zit echter in de staart. De heer Van 't Hoog slaat compleet op hol als hij de progressieve concentratie confronteert met het CDA. Hierbij wordt gesproken over moeilijkheden bij de totstandko ming van een links samenwerkingsver band, als gevolg van het ontbreken van een eenheid van uitgangspunt. Hierte genover wordt dan gesteld de snelheid waarmee het CDA totstandgekomen is. Welnu, op het moment van publicatie van Van 't Hoog’s reactie, was de pro gressieve samenwerking reeds een feit Dat eenheid van uitgangspunt bij de pro- gressieven afwezig zou zijn, is een ver onderstelling die van 't Hoog bij lezing van het progressieve programma wel zal moeten herroepen. WADDINXVEEN Er kan weer vol op gestijldanst worden in Waddinxveen, schreven wij in het Weekblad voor Wad dinxveen van vorige week donderdag doelend op de pas opgerichte dansclub „The Old Classics”. Maar dansen kan er niet meer gedaan worden - na morgen avond - in de Toos-soos aan de J.W. Frisoweg. De stijldansers hebben daar gedurende korte tijd een gastvrij gebruik van gemaakt, maar het omkijken naar nieuwe dansruimte is nu beloond. Voor lopig zal de dansclub „The Old Clas sics” dansavonden beleggen in de grote zaal van het Anne Frank-centrum op zaterdag 9 maart, zaterdag 6 april en zaterdag 27 april. Uit de caravan' van de heer J. Ros uit Den Haag op de camping Breedijk aan de Henegouwerweg is voor een bedrag van 500,-. aan goederen gestolen. De inbrekers hebben zich toegang tot de caravan verschaft door het stukslaan van een ruitje. Van de dader(s) ontbreekt vooralsnog elk spoor. Op de Henegou werweg heeft zich een botsing voorge daan, waarbij drie personenauto’s en een vrachtauto waren betrokken. Persoon lijke ongelukken deden zich niet voor. Een inhalende automobilist moest, rich ting Waddinxveen, plotseling invoegen. Een vrachtauto botste achter de kleine file die toen ontstond en duwde de drie personenauto’s tegen elkaar. Een 17- jarige Waddinxveense is deze week in Gouda gewond geraakt toen zij als bromfietsberijdster geen voorrang ver leende aan een van rechts komende auto. Zij werd tegen het wegdek gesmakt en liep beenletsel op. lange discussie over samenwerkings scholen. Het verzoek van De Bruin en zijn opponent Bakker de discussie als af gedaan te beschouwen, is te begrijpen. De middenstanders konden zich scharen achter het bestuurvoorstel dat er een commissie van overleg komt, waarin ge meente, belegger, middenstand, bouwer en beheerder met elkaar praten en over leggen over zaken als de huur bijvoor beeld. Deze huur zou maximaal 140,- per vierkante meter per jaar met een tienjarig huurcontract mogen bedragen. Van de kant van de Waddinxveense middenstand is het ook een eis dat eerst 2200 vierkante meter winkelruimte wordt gebouwd en in een later stadium de resterende 800 vierkante meter. Eerst zouden ook in aanmerking moeten ko- Vervolgens spreekt Van ’t Hoog van moeilijkheden in linkse kringen. De be slissing tot samenwerking is door de le den van de vier partijen genomen met volledige unanimiteit! Een percentage dat door geen van de CDA-partners bij hun keuze voor samenwerking is be haald. Van *t Hoog spreekt verder van de termijn waarop de samenwerking be reikt is. Met het progressief accoord was in het totaal een termijn van ruim twee WADDINXVEEN Juwelier Ez. Vermeij zit nog steeds met een proviso risch dichtgemaakt gat in de ruit van zijn winkel aan de Kerkweg, terwijl ook het hekwerk niet onaangeroerd is ge bleven. Het zijn de stille bewijzen van de werkzaamheden van (een) inbrekeifs), die onlangs de juwelier „in de kleine uurtjes” bezocht en zijn slag sloeg door voor tien a twaalfduizend gulden aan gouden horloges en armbanden mee te nemen. Het gebeurde allemaal in de nacht van zaterdag op zondag. De poli tie speurt nog naar de daderfs). In het eerste (gestencilde) nummer van het „ARP-Bulletin” wordt niet alleen uitvoerig aandacht besteed aan de dag van morgen, wanneer onder leiding van de AR-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, mr. W. Aantjes, AR-volksver- tegenwoordigers Waddinxveen bezoeken. maanden gemoeid. In deze twee maan den is niet alleen een accoord bereikt over de formule voor de zetelverdeling, de kandidaten en de naam, maar tevens ligt daar een totaal, progressief, pro gramma. Ook hier kan het CDA jaloers op zijn, want het CDA zit inmiddels nog steeds in de besprekende fase over het conceptprogramma. We citeren het „Weekblad voor Waddinxveen” van 21- 2 j.l. „Het concept gemeenteprogramma van het CDA zal donderdag 7 maart in een besloten bijeenkomst van leden van de gemeenschappelijke programmacom missie en de twintig candidaten, die een plaats hebben gekregen op de CDA-lijst voor de op woensdag 29 mei te houden gemeenteraadsverkiezingen, worden be sproken.” We tekenen hierbij aan dat bij het CDA, de democratie op zijn kop wordt gezet: alvorens een programma tische eenheid bereikt is, is reeds tot samenwerking besloten. En: slechts een select groepje mensen mag op een be sloten vergadering over een conceptpro gramma praten. Overigens wordt de eenheid van uit gangspunt, het Evangelie, voor de con fessionele partijen steeds meer een lege, politieke huls. Wie de laatste tijd de lan delijke politiek heeft gevolgd, heeft kun nen constateren dat eenheid van uit gangspunt zich bij confessionele partijen op essentiële punten kan vertalen in ge scheiden politiek handelen. Hiermee zijn we terug bij de Waddinxveense situatie: het goochelen met vrije kwesties. Alle eenheid van uitgangspunt ten spijt. WADDINXVEEN In de om vijf uur beginnende middagdienst van de gere formeerde Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde gaat komende zondag voor prof. dr. J. Verkuyl, hoogleraar in de zendingswetenschappen aan de Vrije Univeristeit van Amsterdam. Prof. dr. Verkuyl preekt in ’t kader van de die dag - in tal van kerken - te houden zendings- dag. Zo leidt oud-zendingspredikant (en oudAVaddinxvener) drs. B. Oosterom de om half zeven aanvangende avonddienst in de hervormde Brugkerk. men die ondernemers die zich* van el ders in de gemeente verplaatsen en wel in volgorde van belangrijkheid. „Ten eerste sanering, branchepatroon centrum en vervolgens daarna verplaatsing. Aan vragen van de nu gevestigde Passage- winkeliers vormen een apart punt bij het overleg,” aldus het middenstandsbestuur. Volgende week komen wij op deze ver gadering terug met het verhaal: „De ge schiedenis van een hoofdwinkelcentrum”, waarover in 1964 al werd gesproken. Over het hoofdwinkelcentrum (we ge bruiken die naam nog maar even) is vo rige week dinsdag voor de zoveelste maal gesproken. Aanleiding tot de spoedeisende buitengewone ledenverga dering was het in een zeer kort tijds bestek op tafel gekomen nieuwe plan, waardoor in feite de in december 1972 in het leven geroepen Stichting Winkel centrum Waddinxveen overbodig is ge worden nu het door L. Roggeveen ont worpen en door P. Rehorst BV te bou wen centrum (in totaal ongeveer rond vijftien winkels en 145 twee- en drie kamerflats in de premiesector) wel eens neergezet zou kunnen worden door het pensioenfonds van de Gemeenschappelij ke Administratie Kantoren (GAK) en geëxploiteerd kunnen worden door de beheersmaatschappij van Kok-Beheer De middenstanders, die middels dia’s en tekeningen van het plan konden kennis nemen, waren er tenslotte van overtuigd dat hun bestuur de middenstandsbelan- gen nooit uit het oog hebben verloren en zullen verliezen en betuigden hun waardering voor het feit dat zij zich door welke gesprekspartner dan ook niet in de hoek lieten drukken. sprek met het gemeentebestuur, over al gemene gemeentelijke zaken. 10.15-10.45 uur: Rondrit door Waddinxveen, onder leiding van burgemeester C. A. van der Hooft. 10.45-12.00 uur: Twee fractie leden brengen een bezoek aan de machi nefabriek J. v.d. Berg Zn - Waddinx- veen B.V. waar gesprekken zullen plaats vinden met dirèktie en personeel. De twee overige AR-leden honden een hearing in de hal van de Ontmoetings kerk, waar iedereen welkom is. „Juist in deze tijd is het noodzakelijk uw mening over de zaken waarbij u nauw betrokken bent naar voren te brengen. Maak dus van deze gelegenheid gebruik” aldus de AR-kiesvereniging. Ook de georgani seerde bevolking van Waddinxveen zoals bijv, de middenstand, land- en tuinbouw, woningbouwverenigingen, onderwijs, sport, enz. zijn uitgenodigd hun wensen kenbaar te maken. 12.00-13.00 uur: Lunch, aangeboden door het gemeente bestuur. ’s Avonds om 19.45 uur zal, eveneens in de hal van de Ontmoetingskerk, een Op het programma staat een open baar gesprek met het gemeentebe stuur, een rondrit door Waddinx veen, een hearing in de Ontmoe- tingskerk, een bezoek aan de ma chinefabriek J. van den Berg Zn. BV en een lunch, ’s Avonds spreekt in de Ontmoetingskerk onder meer het Tweede Kamerlid mr. J. N. Scholten. Vrijdag zijn overigens nog meer Kamer leden voor de ARP in de Gouwestreek op bezoek, zoals in Boskoop en Alphen aan den Rijn. De ARP acht het van bij zonder belang dat haar vertegenwoor digers in de regering, staten-generaal, provinciale-staten en gemeenteraden re gelmatig contact onderhouden met de kiezers. Om deze reden brengen de Ka merfracties en bewindslieden regelmatig werkbezoeken door het gehele land in het kader van de actie „Wij komen te rug”. Het volledige Waddinxveense program ma, dat voor improvisatie de ruimte laat, luidt: 9.30-10.15 uur ontvangst op het gemeentehuis voor een openbaar ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 13