Kandidaat-raadsleden vallen Parool van drie samenwerkende schoolbesturen: Besluit vannacht genomen Beider van progressieven over Finland School met 800 leerlingen op het scholenplan 1976? Lions helpen Ethiopië met f 2800,-- -te op: er zijn nog al wat ambtenaren, weinig vrouwen en er is veel „import” Gemeentebelangen tóch de verkiezingsstrijd gaat praten Jan G. Haan presentatie van zn team BUS REIZEN Hard werken aan een christelijke scholengemeenschap in Waddinxveen WADDINXVEENSE BOMEN ZIJN GOED GEZOND is in Kleuren T.V. Heemskerk B.V. (gruodig) RECEPTIE-ALBUMS IHfl JAARLIJKSE UITVOERING „CONCORDIA" VRIJDAG 1 MAART, Mr. René Holl gaf interview Nieuwsblad Onafhankelijk met 100% service Kleurentelevisie BS EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG 1 Nieuw élan Aanzet Vriendelij kheden met en zonder draadloze af standbediening r i i i i i i i i i i i i Boekhandel Veldwijk BV Eensgezindheid WADDINXVEEN Waddinxveens huidige wethouder van onderwijs en kersverse lijstaanvoerder van de progressieven bij de komende gemeente raadsverkiezingen, Anne van Gent, gaat zaterdag als leider van het linkse team duidelijke afspraken maken over de presentatie van deze groepering in de komende maanden. De bijeenkomst moet ook dienen om onderlinge banden te verstevigen. WADDINXVEEN De zichzelf niet politiek noemende Vereniging Gemeentebelangen zal aan de komende gemeenteraadsverkiezingen deel nemen. Dat besluit is vannacht gevallen. Wekenlang is men aan het dubben geweest of opnieuw de verkiezingsstrijd zou worden ingegaan. WADDINXVEEN Er wordt hard en met voortvarendheid gewerkt aan de realisering van een in Waddinxveen te vormen protestants-christelijke scholengemeenschap, waarin opgenomen scholen voor Lager Beroeps On derwijs (LBO), Lager Huishoudkundig- en Nijverheids Onderwijs (LHNO) en Meer Algemeen Vormend Onderwijs (MAVO). Deze scholengemeenschap, zo is dinsdagavond uit een besloten ver gadering van het Protestants- christelijke Schoolraad voor ’t ray on Gouda" in het Gereformeerd Ver enigingsgebouw aan de Stations straat bekend geworden, zal na ver kregen rij ksgoed keu ring in het gun stigste geval in 1976 van start kun nen gaan. Prognoses willen dat de school plaats gaat bieden aan acht honderd leerlingen. Deze voor Waddinxveen toch wel opzienbaren de mededelingen werden gedaan door het dagelijks bestuur van deze schoolraad, de heren M. J. Dijks hoorn uit Bodegraven, C. Beverloo uit Gouda en N. Bakker uit Wad dinxveen. Gereformeerd Verenigingsgebouw, 19.45 uur Kom kijken naar onze grootse kollektie^™ orgels/piano’s WADDINXVEEN De door de Lionsclub Waddinxveen uitgestoken hand om Ethiopië, welk land zich in een kritieke situatie bevindt, ont staan door de grote droogte, een beetje te kunnen helpen hebben de Waddinxveners gegrepen. De twee weken geleden op de weekmarkt en elders in onze gemeente gehouden inzamelings- en verkoopactie heeft in totaal 3.595,93 opgebracht. Hiervan gaat ongeveer 750,- af ten behoeve van de aanschaf van diver se artikelen van Terre des Hommes en de aanmaakkosten van stickers. De netto-opbrengst (ruim 2800,-) is door de Lionsclub Waddinxveen overgemaakt aan Terre des Hom mes. DOKTERSDIENSTEN 29e JAARGANG - Nr. 1347 DONDERDAG 28 FEBRUARI 1974 l datenlijst zal zijn vastgesteld. (ADVERTENTIE) (Advertentie) (ADVERTENTIE) (Advertentie) Uw adviseur Wij zijn -thuis- in uw vakantiel uw officiële Grundigdealer: Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. De bij de schoolraad aangesloten Chris telijke Technische School ’Nieuwe Vaart’ in Gouda, de Christelijke MAVO-school ’Koningin Wilhelmina’ en de Christelij ke Huishoudschool ’De Rank’ - beiden in Waddinxveen - zijn inmiddels druk met elkaar in gesprek om de mogelijk heid te onderzoeken aan deze scholen gemeenschap vorm te geven. Wanneer de drie hierbij betrokken schoolbesturen besluiten tot het aangaan van een scho lengemeenschap zal een zelfstandig be stuur worden geformeerd. WADDINXVEEN De Waddinxveense bomen zijn goed gezond. Dat is het oordeel van de heer C. de Wild, hoofd van de - onder de dienst openbare werken en bedrijven vallende - plantsoenendienst. Hij komt tot die uitspraak, omdat het behandelen van langs de Piasweg en de Bredeweg in Waddinxveen staande bomen tegen wilgenhoutrupsen ten onrechte de indruk zou kunnen wekken dat het plaatselijke bomen bestand in bijzonder ongezonde staat zou zijn komen te verkeren. Niets is minder waar. Een vergaande wondbehandeling van die door deze wilgenrupsen geplaagde bomen - die voornamelijk in het Zuid plaspoldergebied blijken te staan - blijkt erger te hebben kunnen voor komen. In deze strijd wist de Waddinxveense plantsoenendienst zich desgevraagd gesteund door het plaatselijke bedrijf Van den Bosch Groenvoorzieningen. De heer De Wild en zijn mensen waken over 60 hectare Waddinxveens groen, waar tussen de zes a zevenduizend stambomen een plaats hebben gevonden. De aanvraag voor de nieuwe Lagere Technische School, die dus deel uit zou kunnen gaan maken van een protestants- christelijke scholengemeenschap met nog twee andersoortige onderwijsinstellingen (LHNO en MAVO), ligt reeds enige tijd bij het ministerie van Onderwijs en We tenschappen in Den Haag, met het ver. zoek deze school te plaatsen op het scho lenplan 1976. Het ministerie heeft mede werking aan dit plan toegezegd, terwijl het college van Burgemeester en Wet houders van Waddinxveen zich in 1971 reeds in principe beried verklaarden grond voor de Christelijke Lagere Tech nische School ter beschikking te stellen, indien aan alle voorwaarden zou worden voldaan. Het ligt in de verwachting dat het gaat om een stuk grond aan de Sniepweg. Temeer daar het MAVO- Het vraaggesprek, zoals dat gisteren is verschenen, draagt dan ook duidelijk sporen van het geschrap op verzoek van de heren Holl en Van Gent Zo moest er over de „nieuwkomer” Holl worden gesproken en moest er in het interview van worden gerept dat de man in kwes tie „achteraf vond” - zo luidt de gepu bliceerde tekst - dat de „nieuwkomers” Willem Verbaan van de PPR en Wim van Breemen van de PSP „net zo veel recht hadden als hij om voor een inter view als dit in aanmerking te komen.” den verhuizende J. L. van Heteren. Nog niet bekend is gemaakt wie hem zal gaan opvolgen. Verwacht wordt dat bin nen twee weken de definitieve kandi- i i i i i i i I Uw cji i mieie 01 uji luiiyuiejoid Radio DOOL Kerkweg 171 WADDINXVEEN Hondenkenner Jan G. Haan van de Waddinxveense Van Mecklenburg Schwerinlaan is in Finland op uitnodiging van de Duitse Herders hondenclub een tweetal lezingen wezen houden. Hij sprak daar over de anato mie, de bewegingsleer, de psyche van de hond, omgang mens en hond (in het bij zonder kind .en hond) en verschillende opleidingen van de hond (lawinehond, blindegeleidehond, verdedigingshond). WADDINXVEEN Wie maken in Waddinxveen kans op een raadszetel? Deze door steeds meer mensen gestelde vraag begint langzamerhand bijna iedereen bezig te houden nu we duidelijk op weg zijn naar de op woensdag 29 mei te houden ge meenteraadsverkiezingen. Er zijn al diverse ledenvergaderingen van politieke partijen - samensprekingsbijeenkomsten en programmabijeenkomsten voorbij, terwijl vrijwel elke aan de komende raadsverkiezingen deel te nemen partij of groepering de kan didatenlijsten hebben opgesteld. Er is dus van duidelijkheid sprake. Zo valt nu al te zeggen dat kandidaat-raadslid Willem Verbaan (progressief) met zijn 27 jaar de jongste zal zijn en de huidige wethouder Heimen Huizer (SGP/Hervonnde Kiesver eniging) bij herverkiezing met zijn 61 jaar de oudste. Wat bij het bezien van de kan didatenlijsten ook opvalt zijn de zeer vele „nieuwelingen” niet in Waddinxveen geboren Waddinxveners. In het oog springen ook de in de meerderheid zijnde kan didaat-raadsleden die elders in de Randstad werken, en dan in behoorlijk wat geval len ambtenaar blijken te zijn. Onder de kandidaat-raadsleden bevindt zich slechts één militair: de zich bij de VVD thuis voelende majoor Koos de Vogel. Zeer gering is het vrouwelijk aandeel in dit geheel. Slechts één vrouw kan zeker zijn van een plaats in de zittingsperiode 1974-1978 van de Waddinxveense gemeenteraad, en wel mevrouw Lous Oosterbroek-Waagmeester van de VVD. Mevrouw Jos Groenendijk- Bernard, een christen-democrate, moet lijdzaam afwachten of het kiezerskorps haar naar een zesde CDA-zetel zou willen tillen. Kortom: de gemeenteraad zal er doordat negen partijen (ARP, D’66, CHU, Hervormde Kiesvereniging, KVP, PPR, PSP, PvdA en SGP) in drie samenwerkingsverbanden zullen gaan samenwerken (CDA, Progressieven en SGP/Hervormde Kiesvereniging) anders van optreden én samen stelling gaan uitzien. Het Weekblad voor Waddinxveen biedt u daarvan een voor proefje op pagina 7. Voorzitter G. G. Boer zei ons vannacht dat de Vereniging Gemeentebelangen, die in 1966 onder meer door de heer T. Ververs sr. is opgericht, vooral de laat ste weken wel degelijk in een behoefte blijkt te voorzien. „Wij willen een alter natief zijn voor de blokvorming die zich in Waddinxveen bezig is te voltrekken,” aldus de heer Boer. Hij kon meedelen dat de advertentie in het Weekblad voor Waddinxveen van donderdag 24 januari met het verzoek om Gemeentebelangen „groter en invloedrijker” te maken suc ces blijkt te hebben gehad. Er wordt nu voortgebouwd op het mede daardoor ontstane enthousiasme en nieuw élan. De heer Boer ontzenuwde geruchten, die willen dat de heer Ververs sr. (72) op nieuw als lijsttrekker van Gemeente belangen gaat optreden. begin van ’t schooljaar 1973-1974 een sa menwerkingsschool voor HAVO/Athe- neum in Waddinxveen, voorlopig ge huisvest in de protestants-christelijke „De Savomin Lohmanschool voor basis onderwijs”. Daarvoor werden in januari 1970 de eerste stappen gezet. Oplettende lezers van de rubriek „Lezers Schrijven” in het Weekblad voor Waddinxveen moeten de laatste weken gemerkt hebben dat er in onze gemeente opnieuw ge streefd zou gaan worden naar een „sa menwerkingsschool”, zij het dat het dit keer gaat om een protestants-christelijke scholengemeenschap, waarin opgenomen een school voor Christelijk Lager Tech nisch Onderwijs. bestuur daar ook optie op grond heeft voor haar dringend noodzakelijke uit breiding. MUZIEKHANDEL CRABETHStRAAT 1. hoek KATTENSINGEL GOUDA telefoon 01820-19920. Vrijdag tot 9 uur 's avonds geopend en voorts iedere avond na afspraak De heer M. J. Dijkshoorn uit Bodegra ven, voorzitter van de Protestants- Christelijke Schoolraad voor het rayon Gouda, deed deze week het verzoek aan alle voorstanders van het protestants- christelijk onderwijs rekening te houden met en prioriteit te geven aan deze schoolaanvraag. De schoolbesturen als mede de ouders zullen zich gezamenlijk achter deze nieuwe plannen dienen te stellen, aldus de heer Dijkshoorn, zelf directeur van de Technische School in Gouda, die zei dat de voortekenen van een goede samenwerking in dit verband zich reeds duidelijk aftekenden. Zoals bekend bevindt zich reeds bij het I I I I i I I I I I j Waddinxveen IO1B2S j23011 Gemeentebelangen heeft in de huidige Waddinxveense gemeenteraad één zetel - in 1970 een rest-zetel - die wordt in genomen door de dit jaar naar Leimui- De socialist Anne van Gent kon voor deze handelwijze geen waardering op brengen. Ook al werd hij door Holl, die de vierde plaats inneemt op de kandi datenlijst van de progressieven, in een later stadium - maar achteraf - op de hoogte gesteld van het interview door kennis te nemen van de tekst, die de cor respondent voorafgaande aan de publi- katie ter lezing aan de D’66-er had aan geboden. Omdat het gesprek niet meer ongedaan gemaakt of uitgesteld kon worden moest een aantal passages door Zom worden aangepast. een zelfstandige Lagere Technische School in Waddinxveen. Niet zo verwon derlijk als men bedenkt, dat aan de ene kant onze gemeente na Gouda het be langrijkste voedingsgebied is en aan de andere kant omdat Waddinxveen cen traal is gelegen ten opzichte van de buur gemeenten Boskoop, Moerkapelle en Zevenhuizen. Vandaar ook dat de ver gadering van de schoolraad eergister avond werd bijgewoond door besturen en personeel van alle protestants-christe lijke kleuter-, basis- en voortgezet onder wijs uit deze gemeenten en Waddinx veen, alsmede belangstellende kerke- raden. Bij ons ruime keu ze-mogelijk heden voor elk soort reis en voor elk budget. Wij zijn reis- specialisten, die gaarne advi seren uit de bekende ANVR- reisorganisaties o.a.: De Jong/lntratours (elke be stemming); O.A.D, (zeer con- curerend); Cebuto (goede repu tatie); Broere (al jaren hier be kend); Snelle Vliet (zeer prijs bewust); Magneet (allround or- (gganisatie); Europa Expresse (gerenomeerde reizen); Christof- fel (goede reizen) en vele ande ren zoals Arke, Snel Reizen. Ter Riet, Groeneveld etc. Reis- en passagebureau Kerkweg 207, Waddinxveen Tel. 01828 - 4488 De belangrijkste aanzet om in eerste in stantie te komen tot het stichten van een school voor Lager Beroeps Onderwijs werd enkele jaren geleden gedaan door het bestuur van de Christelijke Techni sche School ’Nieuwe Vaart’ in Gouda. Deze school heeft door de voortdurende toename van leerlingen de uitbreidings- grens bereikt en koos als meest aan vaardbaar alternatief de vestiging van Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Daar is alle aanleiding toe nu één van de kandidaat-gemeenteraadsleden, de uit D’66-kring afkomstige mr. René Holl, zonder vooraf overleg te plegen met zijn lijstaanvoerder desgevraagd een inter view heeft toegestaan aan de Waddinx veense correspondent van het huis aan huis blad „Holland Silhouet”, Henk G. Zom. Dit vraaggesprek is gisteren op een binnenpagina van de betreffende krant verschenen. Het vraaggesprek met Holl, wiens komst wij in het Weekblad voor Waddinxveen van donderdag 17 januari al aankondig- den, staat bol van vriendelijkheden, is gespeend van nieuwe politieke feiten en maakt overigens nog tot ongenoegen van de heer Van Gent gewag van de „PvdA- kanonnen Anne van Gent en Marie Boete”.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1