JAARVERGADERING CBTB raadsleden Vragen van GEMEENTE, DOE BEROEP OP INWONERS OM TE GAAN STEMMEN van CONCORDIA CONCER TEERDE Kleuren T.V. Heemskerk B.V. Raadsleden informeren vrouwen over functie het gemeentebestuur Waddinxveens nieuwe hart Volgende week weer kinderkledingbeurs IN IMMANUËLKERK i (GRUnDIG I Nieuwsblad Onafhankelijk met 100 service Kleurentelevisie ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS CHR. OPENB. BIBLIOTHEEK Geneesmiddel ontdekt tegen kaalheid 1 I met en zonder draadloze af standbediening DOKTERSDIENSTEN Kom kijken naar I r onze grootse kollektie^™ orgels/piano’S muziekhandel i I Weekblad voor Waddinxveen EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 29e JAARGANG - Nr. 1348 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG DONDERDAG 7 MAART 1974 Advertentie) (Advertentie) (ADVERTENTIE) (Advertentie) Uw adviseur Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom met lezing van burgemeester C. A. van der Hooft VRIJDAG 8 MAART, De Hoeksteen, 19.30 uur Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. Zij hebben daarover deze week schrifte lijke vragen gesteld. Die vragen zijn: 2. Bent u met ons van mening dat het hopelijk overbodig is, maar niettemin erg wenselijk om alle jonge kiezers, die nu voor het eerst het recht hebben om naar de stembus te gaan, persoon lijk te attenderen op de maatschappe lijke verantwoordelijkheid en het be lang om van dit recht gebruik te ma ken? HELSINKI (DPA) Een groep Finse artsen heeft na een onderzoek van tien jaar een middel ontdekt dat haarwor tels als het ware tot nieuw leven wekt In de meeste gevallen werkt het pre paraat reeds na 5 tot 10 weken. Het moet worden gebruikt tot het haar zijn volle lengte heeft bereikt. WADDINXVEEN Voor een vol Gereformeerd Verenigingsgebouw heeft vorige week vrijdagavond „Concordia” e enconcert gegeven. Gesproken worden van een zeer muzikale avond, die bij iedereen in de smaak viel. gezien vanuit het milieu-hygiënisch standpunt. Op 26 maart zullen eveneens in het Gereformeerd Verenigingsgebouw te Waddinxveen twee belangrijke onder werpen aan de orde komen, n.l.: Hoe wordt het dagelijks bestuur van de ge meente (B.enW.) samengesteld? toege licht door de heer P. F. J. van Schie, St Victorstraat: di. en vr. 19 tot 21 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di en vr 14.30 tot 17uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. ZONDAG Arts: Th. G. Blom, J. Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: diensdoende arts KVP-raadslid te Waddinxveen. De vraag „Wat vindt u van grote winkelvestigin- gen buiten steden of dorpen” zal bespro ken worden door de heer W. H. van Eek AR-raadshd te Boskoop. ZATERDAG Arts: G. Siemens, Mozartlaan 2, tel. 2676 Apotheek: tot 13.00 uur Van Doom, daarna Boskoopse Apotheek Jul. v. Stolberglaan: ma. wo. en vr. 14.30 tot 17.30 u en 18.30 tot 20.30 uur; di 10 tot 12 uur. Plaatselijk vertegenwordigsters is me vrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Ef- fenlaan 5, telefoon (01828)4138. Moe ders Voor Moeders beijvert zich urine van zwangere vrouwen in te zamelen voor strikt medische doeleinden. Xd9n“l^“aaka™nd’ 9'“P'nd ”°,U iede,e Op 12 maart zullen de verkeersproble men, die zich in de gemeenten Waddinx veen en Boskoop voordoen besproken worden door adjudant J. van Gelder te Boskoop. Mevrouw L. Oosterbroek- Waagmeester, WD-raadslid te Wad dinxveen zal de dames voorlichting ge ven betreffende de huisvuilverwerking, WADDINXVEEN Zoals de maquette het laat zien, zó moet Waddinxv eens nieuwe hart er gaan uitzien. Alles wat vrijwel wit is is nieuwbouw. Rechts ziet u de Prinses Beatrixlaan en links de Juliana van Stolberglaan. Boven de Stationsweg. De maquette toont een gedeeltelijk afgesloten dwars door het plan lopende Kerk weg. Het nieuwe hart beschikt over rui me parkeermogelijkheden. Foto WvW/Sjaak Noteboom a. op alle inwoners, indringend en bij herhaling, een beroep te doen om zowel bij de provinciale staten- als de gemeenteraadsverkiezingen naar de stembus te gaan c. De gemeenteraad op zeer korte ter mijn voorstellen te doen om het hiervoor benodigde geld beschik baar te stellen? b. alle jonge kiezers, die voor het eerst van het kiesrecht gebruik kunnen maken, middels een per soonlijk schrijven, trachten te over tuigen van de belangrijkheid van het verkregen recht en de morele noodzaak om daar ook gebruik van te maken De onderzoekers hebben het preparaat met succes bij mensen en dieren be proefd. Onder de proefpersonen bevindt zich een hoogleraar in de medicijnen die zijn volle haardos terugkreeg. Het middel is thans onder de naam ANTISCAL verkrijgbaar bij Drogisterij A. van der Heiden, Zuidkade 1, Wad dinxveen. 1. Binnen korte tijd zullen er twee be langrijke verkiezingen gehouden wor den, namelijk provinciale staten- en gemeenteraadsverkiezingen. Bent u met ons van mening dat ook het ge meentebestuur van Waddinxveen moet proberen zoveel mogelijk kie zers op te wekken om hun stem te doen gelden bij deze verkiezingen 3. Indien de voorgaande vragen, naar wij veronderstellen, door u positief beantwoord worden, bentu dan bereid om: WADDINXVEEN De Waddinxveense gemeenteraadsleden H. P. Barth (D’66) en M. Boere (soc.) blijken het uitermate belangrijk te vinden als het gemeentebestuur indringend en bij herhaling de inwoners duidelijk maakt dit jaar tweemaal naar de stembus te gaan. J uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL Kerk weg 171T Waddinxveen!0182812301j WADDINXVEEN De derde en vierde politieke scholingscursusavonden zullen respectievelijk gehouden worden op 12 maart en 26 maart in het Gereformeerd Verenigingsgebouw te Waddinxveen en beginnen om 8 uur. WADDINXVEEN Volgende week zal er voor de vijfde maal in Waddinxveen een kinderkledingbeurs worden gehouden. Vrijdag 15 maart van 9.30-11.00 uur en van 14.00-16.30 uur is er gelegenheid om in de Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan zomerkleding in te leveren. Deze kleding zal de volgende dag, zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur, ten verkoop worden aangeboden. Waarom het gaat is u bekend: Kinderkleding is duur en kinderen zijn er binnen korte tijd weer uitgegroeid. Vandaar dat sommige moeders op de gedachte zijn gekomen een kledingbeus te houden, waar gedragen kinderkleding kon worden aangeboden en verkocht. Dit idee bleek aan te slaan. Vanzelfsprekend gaat het om zomerkleding voor kinderen in de leef tijd van twee tot tien jaar, die er nog goed uitziet. Schoenen, nacht kleding of ondergoed kan niet worden aangeboden. Het afrekenen en afhalen van niet verkochte kleding gebeurt zaterdagmiddag om half vijf, na afloop van de kinderkledingbeurs. Als u inlichtingen over deze beurs wilt hebben kunt u bellen in Waddinxveen 4957 of 6017. !'2'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1