Conclusie adviseurs middenstand opmerkelijk WEER NADER BERAAD OVER CENTRUMPLANNEN PASSAGE ze advertentie Kleuren T.V. Heemskerk B.V. Inleiding over fiscale regelingen Rabobank S3 mensen tussen 15 en 21 jaar... is alleen voor jonge J. NEVEN (62) Jaarcijfers van de Vereniging „De Waddinxveense Weegbrug” s College trekt raads voorstel opnieuw in Losse vrachten maakten het jaar goed ZILVER VOOR Htf Nieuwsblad Onafhankelijk met 100 service Kleurentelevisie GRUDDIG Onderscheiding voor jubilaris GEMEENTERAAD Secretariaat PPR in handen van Ad Meskens I c EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG 29e JAARGANG - Nr. 1349 DONDERDAG 14 MAART 1974 Groot vakman !!!!3! met en zonder draadloze af standbediening Op de agenda voor deze vergade ring staat de behandeling en goed keuring van diverse jaarverslagen en de verkiezing van een voorzitter Vleugels en voor de weegbrug heeft gedaan. Dat de Waddinxveense weegbrug het vorig jaar toch weer goed heeft ge daan is een gevolg van een behoor lijke toename van losse vrachten. Daardoor kon een belangrijk deel van de inkomsten, verloren door de bieten, worden gecompenseerd. De 24 jaar oude en bijzonder zuiver wegende (zoals bij de laatste ver plichte ijking bleek) weegbrug is het schrijft secretaris F. M. van Tol van de vereniging „De Waddinxveense Weegbrug” aan de leden, die maan dagavond in café-restaurant „De Unie” aan de Kerkweg in algemene vergadering bijeen zullen komen. WADDINXVEEN Op zijn 62e verjaardag heeft dinsdagmiddag de heer Johan Neven uit handen van burgemeester C. A. van der Hooft de zilveren medaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau opgespeld gekregen. Hij kreeg deze onderscheiding voor veertig jaar trouwe dienst en de herverkiezing van het be stuurslid P. Oudijk. Kandidaat voor de voorzittersfunctie zijn door het bestuur gesteld de heren P. Oudijk en J. v.d. Maas. Eén van deze twee gaat voorzitter P. Lamens opvolgen. Hij heeft gemeend met zijn functie te moeten stoppen door tijdgebrek. Het bestuur is hem veel dank ver schuldigd voor alles wat hij na het overlijden van de heer Joh. Oudijk DOKTERSDIENSTEN Laatü deskundig voorlichten door ^xsar rxas. gedipt klavierbouwer.^ troetelkind van de „overijverige waagmeesteres”, mevrouw De Jong. Zij moest wel een teleurstelling ver werken toen zij hoorde dat er geen suikerbieten meer verladen zouden worden via de loswal in Waddinx veen. Uiteindelijk kwam er in 1973 nog 13.946,85 aan waaggeld bin nen (1972: 18366,70, m 1971: 19.855,90). De winst bedroeg on geveer 3.500,-. Rapport Thxatie Stenuneiwteparatie^jj import i Ei.'" Hr u L Weekblad voor Waddinxveen VANAVOND (DONDERDAG) GEMEENTEHUIS, 20.00 uur ADVERTENTIE I I M ADVERTENTIE I (Advertentie) (ADVERTENTIE) 3 Uw adviseur TT Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. En hiermee is het hangijzer metterdaad ’gesmolten’. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het afzien van de stichting van een hoofdwinkelcentrum zal aldus de prijs zijn die betaald moet worden, zeker niet enkel, maar wel me de voor het beleid ten aanzien van de winkelbouw en winkeluitbreidingen in de afgelopen decennia c.q. jaren. De be rekeningen zijn mede gebaseerd op be paalde (zij het zorgvuldig overwogen) veronderstellingen o.a. ten aanzien van de koopkrachtsaldL Door uitgebreide enquetes in Waddinxveen en de naaste regio zouden deze, althans voor wat het heden betreft, te verifiëren zijn. ALLE BANKDIENSTEN ONDER EEN DAK Kerkweg 161 Kon. Wilhelminaplein 1 Groensvoorde 14 Telefoon 01828 - 4566 De aan de Burgemeester Trooststraat wonende heer Neven trad op zijn 22e verjaardag in dienst van Van Schaik Berghuis Interieurbouw BV aan de Zuid- kade. Hij begon in dit bedrijf als meu belmaker, trad na de oorlog op als voor man buitendienst, waarbij onder zijn lei ding diverse schepen, kantoren en labo ratoria werden ingericht en werd in 1960 benoemd tot chef van de meubelmakerij. In die functie geeft de heer Neven lei ding aan ongeveer veertig mensen. WADDINXVEEN De heer H. J. Volriet, direkteur van het accountants en belastingadviesbureau van de Hol landse Mij van Landbouw houdt op maandagavond 18 maart in de middel bare landbouwschool, Ronsseweg 555 te Gouda (aanvang 19.45 uur) voor agrari sche- en middenstandsvrouwen een inlei ding over fiscale regelingen. Een balans en rekeningen van onkosten en opbreng sten zal worden opgemaakt, waarbij aan de orde komen: loon meewerkende ge zinsleden, afschrijvingen, investeringen, bedrijfsovername, samenwerkingsvormen enz. Ook de mannen zijn welkom! Gedurende zijn veertigjarig dienstver band heeft de jubilaris zijn beste krach ten aan het bedrijf gegeven. Uit de hul diging in de showroom van het bedrijf bleek dinsdagmiddag dat hij een door zijn chefs en ondergeschikten alom ge waardeerd medewerker en een groot vakman is. De koninklijke onderschei ding „Het schouderklopje van onze koningin”, zoals burgemeester Van der Hooft dat altijd pleegt te zeggen viel hem ook ten deel voor zijn kerkelijke activiteiten. Zo werd de heer Neven in 1948 gekozen als diaken van de Neder landse Hervormde Kerk, welke functie hij tot 1960 vervulde. Tezamen met pre dikanten en ouderlingen heeft hij voorts een zeer werkzaam aandeel gehad in het huisbezoek. Sinds 1 januari 1958 be- doeld hangijzer is sindsdien steeds ’’he ter” geworden. Zulks is toe te schrijven aan tal van factoren: de (distributieve) ontewikkelingen in de regio, de sterke stijging van de (winkel) bouwkosten enz. De hoop was gericht op „afkoeling” in de vorm van animo bij met name enkele grotere ondernemers om (een deel van) hun elders in Waddinxveen gevestigd be drijf naar het eventuele hoofdwinkelcen trum te verplaatsen, mede om aldaar als „trekker” te fungeren. Deze hoop is re cent in zijn tegendeel verkeerd. Bedoelde verplaatsing van grotere bedrijven kan nu wel „vergeten” worden; wel hebben rond 10 kleinere bedrijven „belangstel ling” ter zake, maar kwantitatief en kwa litatief zet dit niet zoveel zoden aan de dijk. En zoals het er nu uitziet zal een eventueel kemwinkelapparaat van Wad dinxveen op geen enkele „trekker” kun nen bogen. Maar daarbij komt ook nog dat er recent nota bene wel elders in de gemeente relatief zeer forse winkeluit breidingen plaatsvinden. Zulks gevoegd bij nieuwere bevolkingsprognoses die de hoge verwachtingen van vroegere jaren logenstraffen, doet de vraag rijzen of het hangijzer al met al niet zo heet wordt dat hetsmelt”. grootse kollektie^^ zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken Overigens zijn er misschien nog wel meer detailpunten waarover getwist kan worden. Maar de uitkomst is té sailant dan dat zulks wezenlijk zoden aan de dijk zou kunen zetten voor de eigenlijke (huidige) problematiek. Het behoeft geen betoog dat een eventuele hogere lease- (of huur)prijs alleen maar olie op bezwaren, maar anderzijds zou aldus door de bundeling van „winkelkracht” via koopkrachtsaldo extra economische ruimte voor uitbreiding van het winkel- bestand gecreëerd kunnen worden. Aldus zou het (bijkans) gesmolten hangijzer mogelijk toch nog „uit het vuur gerukt” kunnen worden”, aldus het C.I.N.K. Lfgg. T7' Tot slot moge volledigheidshalve nog de (gelet op de grondpolitiek thans wellicht irreële) suggestie worden gedaan om van de nod een deugd te maken door voor de opbouw van een plaatselijk kemwinkel- apparaat de aandacht (weer) te richten op het „Brug”-centrum, ten einde aan sluiting te zoeken bij het aldaar reeds gevestigde winkelareaal. Enerzijds stuit men daarbij wel op stedebouwkundige het vuur zal zijn. Daarentegen zou een drastische verlaging van de grondprijs (en alsdan van de leaseprijs) als „water op het vuur” kunnen dienen. Dit vraagt niet alleen een kwantitatieve herbezinning (alles opnieuw doorreke nen), want het gaat om méér dan een „invuloefening”. Ook een kwalitatieve herbezinning is dan nodig omdat men voor het heden nu eenmaal met een brok overbewinkeling zit. Lagere huisvestings kosten voor winkelnieuwbouw maken het mogelk met lagere vloerproduktivi- teiten aldaar te volstaan, maar dit is iets waar de consument zich (door dan maar meer koopkracht dan anders voor de be staande winkelbebouwing te „reserve ren”) maar matig of nauwelijks aan stoort. WADDINXVEEN In verband met de kandidatuur voor de komende gemeente raadsverkiezingen van Willem Verbaan (progressief) is het secretariaat van het Waddinxveense actiecentrum van de Politieke Partij Radikalen (PPR) over gegaan op Ad Meskens. Informaties over de activiteiten van de PPR kunnen voortaan bij hem worden ingewonnen. Ad Meskens woont op het adres Da Costa weg 13 (telefoon 3094). Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Burgemeester C. A. van der Hooft speldt de heer J. Neveh de koninklijke onderscheiding op zijn revers. kleedt de jubilaris de functie van afge vaardigde ter synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. De heer C. A. Ruigrok, directeur van Van Schaik Berghuis Interieurbouw BV, memoreerde dat de heer Neven vier decennia lang heeft meegeholpen de naam van Van Schaik Berghuis in het land een goede te laten zijn. Het werk zaam aandeel van alle Waddinxveners, toen en nu, werd geprezen door burge meester C. A van der Hooft die de ju bilaris dankte voor zijn trouw en in die dank ook de echtgenote van de heer Ne ven en. hun dochter en schoonzoon be trok. De heer P. Revet, bedrijfsleider/ procuratiehouder, noemde de heer Ne ven een man bij wie het mogelijk is je weer „op te laden”. De jubilaris, die van de directie ook nog een envelop met inhoud en zijn vrouw een bloemstuk had gekregen, sprak een kort dankwoord. De uitgevoerde berekeningen duiden metterdaad in deze richting. De recente nieuwbouw in aanmerking genomen is er in Waddinxveen. momenteel van (een behorlijke) overbewinkeling sprake, met name in de d.o.g.-sector. Zonder verdere winkelbouw zal er zelfs in 1975 nog sprake zijn van een surplus. Tegen 1995 zal dit surplus (min of meer qua ontvang én branchegroep) in zijn tegendeel ver keerd zijn. De economische ruimte zal alsdan nog maar slechts 300 500 be dragen. Met deze „ruimte” kan nog wel voorzien worden in incidentele winkel nieuwbouw c.q. winkeluitbreidingen, maar het is uiteraard geen maat meer om daarmede nog te denken aan een h oofdwi nkelcentrum. ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 tot 13.00 uur daarna Boskoopse Apotheek ZONDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: dienstdoende arts ...want alleen zij kunnen profiteren van het Ideaal Spaarplan de Zilvervloot’. Hoe dat gaat? Heel eenvoudig. Je mag per jaar sparen tussen de f30,- en f300,- in de Zilvervloot Op het bedrag dat je spaart krijg Je een extra hoge rente. MAAR JE KRUGT NOG 10% EXTRA PREMIE OP DE KOOP TOE! Wees gerust nieuwsgierigstap gewoon even de dichtstbijzijnde Rabobank binnen. Er is er vast wel één vlak bij Je in de buurt. En laat je daar haarfijn uitleggen hoe de Zlvervloot reilt en zeilt Inmiddels hebben de raadsleden ook de notulen van de middenstandsvergadering gekregen waarin het centrumplan ter dis cussie is geweest en de conclusie van het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, waarin op verzoek van de middenstand de laatste cijfers en prog noses voor de toekomst zijn verwerkt. Het advies van het CIMK heeft de mid denstand nast zich neergelegd. Dit is de conclusie: Reeds sinds 1964 (COM-rapport) heeft de auteur van de Onderhavige notitie de totstandkoming Van een hoofdwinkelcentrum in Wad dinxveen bepleit Overigens is dit op zich zelf van meet af aan (terecht) een heet hangijzer geweest vanwege de be- iekkelijk sterke winkelvoorzieningen el- ders in de gemeente nabij de plaats van een eventueel kemwinkelapparaat. Be- i oi M UZI E KH AN E U- L Vrijdag tut 9 uur s avonds geopend en voorts .edere avond na «Ispraak. WADDINXVEEN Het voorstel tot het nemen van een voorbereidings- besluit tot herziening van het bestemmingsplan „Stationsstraat”, dat prijkte op de agenda voor de vanavond vergaderende gemeenteraad, is door het college van Burgemeester en Wethouders voor de tweede maal „voor na der” beraad teruggenomen. Dit voorbereidingsbesluit is in feite een principebesluit om in Waddinx veen een centrum te realiseren. B. en W hebben kennelijk behoefte ge voeld om de raadsleden nog uitvoe riger en nog indringender te con fronteren met alle aspecten van dit plan. Overigens zal het college van B. en W. natuurlijk bekend zijn geweest, dat PvdA- en D’66-raadsleden blijkens het maandagavond gehouden openbaar fractieberaad er niets voor voelden om dit plan er nu „door te drammen”, zoals ze het noemden. De progressieven willen met name alternatieven gaan on derzoeken. Misschien dat een centrum mogelijk wordt met culturele- en sociale aspecten. Afsluiting van de Kerkweg en de gevolgen daarvan voor andere wijken en in het plan opgenomen flatbouw zijn andere moeilijke zaken. WADDINXVEEN Hoewel de suikergrootmachten vorig jaar be sloten geen suikerbieten meer te ver laden via de loswal in Waddinxveen en dus geen gebruik meer te maken van de Waddinxveense weegbrug aan de Noordkade is een gunstig oordeel over het rendement toch mogelijk. „Onze weegbrug heeft het weer goed gedaan in 1973, zij het dat de winst wat moest terugvallen,” -v on Lz>runaigaeaier: ladio DOOL Kerkweg 171 I Vaddinxveen j 0182823Olj •!“i i._ MS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1