ZEVEN KRANTEN Huren Commissies R. den Haag toko openbaar Burgemeester tot raadsleden: Het gemeentelijk blad wordt geen nieuwtj esblad Antennesysteem moet goed opgezet worden mag pachten omhoog moes^zF38’ COMMISSIE AD HOC: Foto Sjaak Noteboom Taptoegarantie Concordia THEO THIJSSEN- SCHOOL NEEMT SEX OP IN HAAR LESPROGRAMMA een duidelijke zaak „Zo’n blad verbetert communicatie overheid-burger nauwelijks” Waarom Apeldoorn en de meeste andere gemeenten geen voorlichtingsblad nemen Jos van Maanen over eigen werk Als u een film laat ontwikkelen en afdrukken bij Gratis een vergroting van één van uw foto’s 229.- G. VALK HEEFT LAAKBAAR GEHANDELD PAGINA 11 DONDERDAG 21 MAART 1974 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Waarom wel? Kosten Onderzoek 1 Waarom niet? Populariseren 1 (kleur en zwart-wit) Passage 143 Telefoon 2477 WADDINXVEEN De wijze waarop de sexuele voorlichting op de Waddinxveense basisscholen moet worden gegeven is reeds een aantal jaren onderwerp van discus sie bij onder meer de gemeente en de schoolraad. Tot nog toe is het echter nog niet tot een algemeen aanvaarde benadering gekomen. De leerkrachten en de oudercom missie van de Theo Thijssen school waren echter unaniem van mening dat het onaanvaardbaar was om dit belangrijke onderwerp nog langer buiten het leerplan te houden. WADDINXVEEN/APELDOORN De Waddinxveense gemeenteraad heeft besloten „objectieve voorlichting van overheidswege” te gaan bedrij ven door met een viermaal per jaar verschijnend gemeentelijk voorlichtings blad te komen. In gemeentelijke- en journalistieke kring is het uitgeven van een dergelijk blad een omstreden zaak. Omdat ook de gemeente Apeldoorn een communicatieblad wilde uitgeven (en het tenslotte niet deed) is het van belang te weten hoe voorlichtingsambtenaar Wim H. Nijhof in opdracht van dit gemeentebestuur aan de slag is gegaan om de behoefte te peilen. Zijn verhaal werd kortgeleden gepubliceerd in „De Journalist”, het orgaan van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Hier volgt een samenvatting: WADDINXVEEN ,,’t Wordt geen nieuwtjesblad,” verduidelijkte bur gemeester C. A. van der Hooft voordat vorige week donderdagavond de gemeenteraad besloot in eerste instantie 12.000,beschikbaar te stellen om viermaal per jaar een gemeentelijk voorlichtingsblad te kunnen uit geven. Voor dit blad, „met voorlichting over uiteenlopende gemeentelijke aangelegenheden die voor alle Wad- dinxveners van belang kunnen zijn”, fungeren Burgemeester en Wethou ders als hoofdredacteur. Zij bepa len dan ook de inhoua. is Kees Moes altijd, zonder rxf oh infarfrlrrxlat'i WADDINXVEEN Er ver schijnen in Waddinxveen ten minste zeven kranten met plaatselijk nieuws: Weekblad voor Waddinx- veen. Verschijnt in negen van de tien gezinnen. Dagblad van Rijn en Gou we. Totale oplage 21.627. Kopblad van het Algemeen Dagblad. a Goudsche Courant Totale oplage 17.618. Kopblad van de Haagsche Courant Rijnlandsche Courant. To tale oplage 10.085. Insteek- krant van Het Binnenhof en Haagsche Courant a De Rotterdammer. Totale oplage 32.607. Kopblad van Trouw/Het Kwartet. Alphens Dagblad. Totale oplage 2.761. Kopblad van het Leidsch Dagblad. Holland Silhouet (adver tentie- en nieuwsweekblad). Totale oplage 20.300 (editie II). De oplagecijfers (behalve die van HS) zijn van de Stichting Media Informatie Centrum en hebben betrekking op het eer ste kwartaal van 1973. WADDINXVEEN „We moeten niet opnieuw een zaak als die des tijds van de wijkverwarming krij gen.” Dat is de mening, die maan dagavond een aantal keren werd uitgesproken tijdens de eerste open bare vergadering van de commissie ad hoe ter voorbereiding van een centrale antenne-inrichting. lokkertjes of stuntartikelen, O Moes berekent u altijd de I m i sclierpste prijs. VjV -t- R Opmerkingen waaruit dat bleek, waren: Overwegingen zijn: d. kosten te hoog. Voorzichtig I ■KB Het is nuttig als het maar populair wordt gehouden. Het raadsvoorstel, waarvoor de Wad dinxveense public-relationsman K. Wijd- ooge gegevens heeft aangedragen, werd In alle 54 gemeenten verschijnt een nieuwsblad of een huis-aan-huis-blad en door PvdA-fractievoorzitter M. Boere toegejuicht. Het was al jarenlang een punt in het programma van zijn partij. a. Zo’n blad verbetert communicatie burger-overheid nauwelijks; Uit een onderzoek dat het Apeldoornse bureau voorlichting heeft verricht, blijkt Uit de landelijke enquête komt duidelijk naar voren, dat de gemeenten met een communicatieblad over het algemeen overtuigd zijn van het nut en het effect van een dergelijk blad. Het voorziet in een behoefte om ge meentelijke zaken nader toe te lichten. Het moet veel aandacht schenken aan achtergrondiformatie. De reacties zijn gunstig maar het la ten verschijnen kost wel veel tijd. Een belangrijk punt is altijd de plaatse lijke pers. Een communicatieblad kan immers een concurrent worden. Opgemerkt wordt dat 30.000 inwoners in een gemeente de grens is waarboven de belangstelling voor wat er zich in de eigen gemeente afspeelt, minder wordt (prof. dr. H. A. Brasz en drs. L. de Jong in (Burger en Gemeente). De heer D. Uitbeijerse (SGP/Hervorm- de Kiesvereniging) vond dat een ge meentelijk voorlichtingsblad te veel met oud nieuws gevuld zal zijn en vroeg zich af waarom de gemeentelijke bekendma kingen in de kranten niet uitgebreid zouden kunnen worden. in het merendeel der gemeenten ver schijnen één of meer plaatselijke dag bladen of regionale dagbladen met een plaatselijke nieuwspagina. Het dekkings percentage (aantal gezinnen van de hon derd dat de krant etc. leest) van het meest gelezen dagblad, nieuwsblad of huis-aan-huisblad ligt tussen de 75 en 100. Wat Apeldoorn betreft komt het ge meentelijk bureau voorlichting tot de conclusie dat er in deze gemeente (nog) geen plaats is voor een gemeentelijk communicatieblad. b. regionale pers en radio besteden ruim aandacht aan Apeldooms nieuws; c. zo’n blad kan alleen kritiekloos sig naleren en geen nieuws brengen om goede relatie met nieuwsmedia niet te verstoren; Het populariseren van het gemeentelijke „nieuws” vond de heer P. F. J. van Schie (kath.v.) een voorwaarde voor de leesbaarheid van het gemeentelijk voor lichtingsblad. Hij zei dat dit punt moge lijk nog met de raadsleden uitgewerkt zou kunnen worden. Om die „inspraak” had ook de heer J. van den Roovaart (chu) als woordvoerder van de commis sie voor de financiën verzocht De voor zitter ging daarop niet in en zei alleen dat het college verantwoordelijk zal zijn voor de inhoud. De voorzitter deelde mee, dat er drie sollicitaties waren binnengekomen om de toko in ’t openluchtzwembad te pach ten, nu de heer T. Ververs jr. het college had meegedeeld daarop niet langer prijs te stellen. De in de gemeenteraad ge maakte opmerkingen gaven de voorzitter aanleiding na de sluiting van het open luchtzwembad de heer Den Haag ook nog eens te verzoeken een accountants rapport te overleggen, op grond waar van de pachtprijs mogelijk kan worden verhoogd of zo nodig - hoewel dit niet voor mogelijk wordt gehouden - ver laagd. De heer Barth had daarom met name gevraagd. Burgemeester Van der Hooft maakte duidelijk dat de verpachting van de toko tot nu toe geschiedde naar een percen tage van 10 van de bruto-omzet. Om verschillende redenen meent het college thans overigens voorkeur te moeten ge ven aan een vaste pachtsom van in dit geval zesduizend gulden. De voor zitter zei in de plichtsbetrachting van cafetariahouder Den Haag te geloven, omdat hij ook bij wat minder goed zwemweer toch de gehele dag geopend zal zijn. WADDINXVEEN De commissie voor sociale zaken en volksgezondheid en de commissie voor de opzet van een centrale antenne-inrichting gaan voor taan in het openbaar vergaderen. Vanuit de gemeenteraad, zo bleek tijdens de vorige week donderdagavond gehouden vergadering, zal worden gepoogd nu nog besloten vergaderende commissies ook openbaar te doen laten zijn. Tot de in stelling van de commissie voor sociale zaken en volksgezondheid werd door de raad op 17 januari besloten en tot de in stelling van de commissie voor de opzet van een centrale antenne-inrichting op 14 februari. De eerste commissie zal wel eens besloten bijeen zijn, indien een in breuk op de privacy van bepaalde in- '“woners dreigt. De vraag waarom er in een gemeente geen communicatieblad verscheen, le verde een aantal belangwekkende uit spraken op: De niet toereikende financiële moge lijkheden speden de voornaamste rol. Vaak kan men in de redactiekolom- men het plaatselijke nieuws kwijt. De behoefte is nog niet gevoeld. Men verwacht dat het blad te weinig gelezen wordt, omdat de gemeentelijke informatie minder pakkend is. Via de plaatselijke pers kan men a. actueel zijn, b. heeft men lage kosten en c. heeft geen verspreidingszorgen. Vereiste objectiviteit in de nieuws- verstrekking wordt door een onafhanke lijk nieuwsmedium het beste gewaar borgd. Verhouding met plaatselijke journa listen zou kunnen verslechteren. Het is noodzakelijk ter verbetering van de verhouding burgerij-overheid. WADDINXVEEN Het gemeentebe stuur heeft een garantie verstrekt van maximaal duizend gulden ten behoeve van het Waddinxveense fanfarekorps „Concordia”, dat van plan is in septem ber een taptoe te organiseren. Burge meester en Wethouders schreven in hun WADDINXVEEN De commissie voor de beroepschriften vindt het terecht dat Burgemeester en Wethouders een verzoek van de heer J. G. Valk van de Jan Dorrekenskade om een kweekkas tot woning om te bouwen niet hebben ge honoreerd. Rapporteur P. F. J. van Schie (kath.v.) zei vorige week donder dagavond in de gemeenteraad dat de betrokkene laakbaar had gehandeld, om toch met de inmiddels stilgelegde ver bouwing te beginnen. De commissie heeft daarom geadviseerd het bij de ge meenteraad ingediende beroepsschrift ongegrond te verklaren, hetgeen de raadsleden hebben gedaan. WADDINXVEEN De schrijfster Jos van Maanen-Pieters komt haar boek „Gods geheimschrift” bespreken op de volgende week woensdagavond in de Hoeksteen aan- de Esdoornlaan te hou den avond van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB). Begonnen wordt om kwart voor acht. Belangstellenden zijn van harte welkom. dat veel gemeenteu in Nederland er wei nig voor voelen een communicatieblad voor de burgerij uit te geven. De ge meenten die wei een huis-aan-huisblad verspreiden, zijn meestal overtuigd van het effect en het nut van een dergelijk blad. van de kinderen daartoe aanleiding geeft. In de derde plaats mag het geven van sexuele voorlichting op school nooit een reden zijn voor de ouders om het dan thuis maar achterwege te laten. Het moet gezien worden als een aanvulling met als voornaamste doel om het onder werp wat verder uit de taboesfeer te ha len. Op donderdag 14 maart belegde de oudercommissie in de school een discussie avond waarbij door de ouders samen met de leerkrachten werd over legd hoe de leerstof over de klassen zal worden verdeeld en waar de grenzen zullen worden gelegd. Als basis werd hierbij een leerplan gebruikt dat op an dere scholen buiten Waddinxveen al ge bruikt wordt. Een aantal aanpassingen werden op deze avond voorgesteld. Met deze aanpassingen zal nu een nieuw do cument worden opgesteld dat voor de leerkrachten als basis zal dienen voor het komende schooljaar. Het onderzoek was een opdracht van B en W van de Veluwse gemeente, na dat een lid van de gemeenteraad in een discussienota had gepleit voor een com- niunicatieblad in Apeldoorn. Er werden vragenlijsten gezonden aan 54 gemeenten in Nederland die werden uitgezocht aan de hand van de ledenlijst van de Ver eniging voor Voorlichtings-ambtenaren bij lagere publiek-rechtelijke lichamen (WA). Van de 54 gemeenten waaraan een vragenlijst is toegezonden, hebben er 35 geen communicatieblad, 18 ge meenten wel en 1 gemeente heeft niet gereageerd. WADDINXVEEN Cafetariahouder R. den Haag van de Dorpstraat gaat de ze zomer de toko in het openluchtzwem bad „De Sniep” voor zesduizend gulden per seizoen pachten van het Waddinx- veens gemeentebestuur en zal tevens de stoelenverhuur voor zijn rekening ne men. De vorige week donderdagavond vergaderende gemeenteraad is daartoe accoord gegaan, al zegde burgemeester C. A. van der Hooft - na opmerkingen daarover van de heer H. P. Barth (D’66) - toe de verpachting van de toko aan het einde van de zomer opnieuw te zullen bekijken. De democraat had te kennen gegeven het juister te hebben gevonden indien gegadigden door middel van een gemeentelijke publikatie waren opgeroe pen zich in verbinding met het gemeen tebestuur te stellen, om zo een keus te kunnen maken. KOELKAST INDESIT, 2*. 145 Itr., volautom. drukknop-ontdooiin- richting, binnenverlichting, formi ca bovenblad; breedte 50 cm, hoogte 85 cm, diepte 60 cm GRATIS THUISBEZORGD. Besloten is daarom om met ingang van het schooljaar 1974-1975 de sexuele voorlichting op de school ter hand te nemen. Hierbij zijn de volgende uit gangspunten gekozen. De voorlichting zal in alle klassen van de school gege ven worden door de eigen leerkracht. Tevens zal getracht worden het onder werp op zo normaal mogelijke wijze in de lessen op te nemen, dus als regel wanneer de andere lesstof of een vraag WADDINXVEEN De huren van de 88 woningwetwoningen van de rooms katholieke woningbouwvereniging „St Joseph” in het bestemmingsplan Zuid- kade zijn door de minister van Volks huisvesting en Ruimetelijke Ordening nu definitief vastgesteld op 243,15 per maand. De voorlopige huurprijs van de ze reeds geruime tijd bewoonde huizen was 231,25. Het is het recht van de woningbouwvereniging of zij het huur- verlies van de te weinig geïnde huur ten laste van de „risicoreserve” laat komen. In de gemeenteraadsvergadering van vo rige week donderdagavond noemde de heer J. van den Roovaart (chu) het na mens de commissie voor de financiën sneu dat de bewoners weer een huur verhoging moeten incasseren. „Dat zal wel meer voorkomen,” reageerde wet houder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging). De raad ging accoord met het voorstel de grond- en bouw- voorschotten voor deze woningbouw van destijds te herzien, omdat de bouwkosten door risicoverrekening lonen en materi alen, hogere btw en hogere rente hoger waren uitgevallen. In dezelfde raadsvergadering werd voorts besloten de huren van zeven ge- meentewoningen (waarin onder meer de dienst Openbare Werken en Bedrijven en het politiebureau zijn gehuisvest) met 7, respectievelijk 6 procent te verhogen. Het onbewoonde pand Henegouwerweg 40 (waarin ds. H. I. Voors woonde) zal worden verkocht. de commissie, een keus maken uit negen kandidaten, die bereid zijn het project uit te voeren, en daarna het project be geleiden. Een aantal kandidaten zei ook de financiering en exploitatie voor zijn rekening te willen nemen. De commissieleden spraken maandag avond uitvoerig over de exploitatie. Overeengekomen werd dat het oprichten van een stichting niet aantrekkelijk kan zijn, hoewel enkele raadsleden wel voor keur toonden voor de oprichting van zo’n stichting, waar ook Waddinxveen deel van zouden kunnen uitmaken. De bedragen waarvoor het communi- catieblad op de diverse begrotingen voorkomen, lopen sterk uiteen: van 6.000,— tot 120.000,—. Duidelijk blijkt dat het begrotingsbedrag een re latie vertoont met de grootte van de gemeenten en wel in die zin dat in het algemeen het bedrag op de begroting stijgt naarmate het aantal inwoners van de gemeente toeneemt. Dit is verklaar baar: met het bevolkingscijfer stijgen de oplage, de bezorgingskosten etc. en oplettend werken aan een centrale antenne-inrichting. Dat is dus het parool, van deze commissie, die nu eerst aan het college van Burgemees ter en Wethouders heeft geadviseerd cantact met de PTT op te nemen om te komen tot het aantrekken van een des kundig technisch adviesbureau. Dat bu reau moet straks, met goedkeuring van De commissie, met de raadsleden H. P. Barth (D’66), M. Boere (soc.), P. F. J. van Schie (kath.v.) en D. Uitbeijerse (SGP/Hervormde Kiesvereniging) en Openbare Werken-directeur A. M. Zwamborn, staat onder leiding van wet houder Ph. Kroes en is eenmaal eerder in besloten vergadering bijeen geweest. SPECIALE AANBIEDING r voorstel aan de vorige week donderdag avond vergaderende gemeenteraad grote waarde te hechten aan dergelijke activi teiten. „En het is een stimulans, deze garantie, voor de zelfwerkzaamheid van het korps,” aldus burgemeester C. A. van der Hooft. D’66-fractievoorzitter H. P. Barth verduidelijkte nog even dat een gelijkluidende garantieverlening vorig jaar op advies van de subsidiecommissie is afgewezen, omdat het onpraktisch ge vonden werd een paar dagen na het regeringsjubileum van de koningin met een taptoe te komen. Tegen de „duizend gulden garantie” stemde de heer J. Ha venaar (SGP/Hervormde Kiesvereni ging). Overigens is in de gemeenteraad nog wel even gesproken over de advisering rond de subsidies en het subsidiebeleid in het bijzonder. Daaraan had met name de heer Barth (D’66) uiteraard ook als voorzitter van de subsidiecommissie behoefte, omdat de ene keer een garan tieverlening wel in de subsidiecommissie komt en de andere keer niet. Burgemees ter Van der Hooft zei de zaak nader te zullen bekijken, zodat de zaken ook daar behandeld worden waar ze thuishoren: het college van B. en W„ de subsidie commissie of de commissie voor de fi nanciën. Uit het vorige week maandag avond gehouden openbaar fractieberaad van de PvdA en D’66 werd duidelijk dat er behoefte bestaat aan een aantal crite ria op grond waarvan subsidies en/of garanties wel of niet worden verleend. Toenmende stroom van gratis (kleu- ren-)fokiers houdt het gevaar in, dat ook een gemeentelijk informatieblad niet voldoende gelezen zou worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 11