Inspraak kiesgerechtigden Socialistische statenleden op bezoek in de Sniep Programmapunt gemeenteprogramma de veiling T. Tolman aan CHU bepleit: hulp de tuinbouw Mavo-leerlingen discussieerden Agenda Goudse VVD-Kamerlid over woningbezit bioscopen REUNIE Progressieven: raadhuis avond in de week open met twee politici SGP’er Kuyt: Geen vrijheid, gelijkheid en broederschap ill IDEALEN in DS’70 discussie morgen in Gouda DE JEUGD KOMT AF OP Gemeenteprogramma Doorzetten in 1974 PROGRESSIEVEN OP WEEKMARKT Nieuwe marktmeester DONDERDAG 21 MAART 1974 Pagina 15 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN W. G. de Meer” GPV-bijeenkomst restaurant Dr. R. J. H. Kruisinga THALIA SCHOUWBURG Openbaar WADDINXVEEN Het Tweede Kamerlid T. Tolman van de CHU heeft vorige week in Waddinxveen aangedrongen op een compensatie regeling voor de tuinders, die als gevolg van de sterke stijging van de olie prijzen in liquiditeitsmoeilijkheden zijn geraakt. Drie jaar geleden heeft Lardinois, die toen minister van landbouw was, in een niet zo ernstige situ atie wel voor een dergelijke regeling gezorgd. WADDINXVEEN Het Waddinxveense gemeentehuis moet één avond in de week open om de inwoners in de gelegenheid te stellen secretarie- zaken en dergelijke af te handelen. Dat staat in het programma „Doorzet ten in 1974” van de Progressieven (Pvd/D’66/PPR/PSP) voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het gemeentebestuur dient daarnaast de in woners eigener beweging de nodige informatie te verschaffen. in Gouds café- 1 sa BÉ lil '.'W'5 Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom In Waddinxveen is door de politieke partijen niet overdadig geplakt. De gemeenteraad spreekt zich in een vroegtijdig stadium in het openbaar uit over de kwaliteiten en de politieke kleur Het gemeentelijk bestuursbeleid dient tot uitdrukking te komen in een in be ginsel jaarlijks te herzien meerjarenplan. De per bestuurssector gespecificeerde plannen zullen onderling op elkaar af gestemd en in een prioriteitenschema vervat moeten worden. De nieuwe fractie van de Partij van de Arbeid in de provinciale staten zal, in samenwerking met andere progressieve partijen, haar uiterste best doen om haar programma waar te maken en dit vanzelfsprekend met inspraak van de kiezers. Met het oog gericht op een maatschap pij, waarin het woord „solidariteit” werkelijk iets betekent. Dit zal veel moeite en vooral veel tijd en over tuigingskracht vragen. Want er zijn ook andere krachten in onze samen leving, die alles het liefst bij het oude willen laten. En niet ingrijpen, als dat nodig is. Met uw steun en O De progressieve fractie stelt allen die daar prijs op stellen in staat met haar van gedachten te wisselen omtrent de in de komende raadsvergadering te behan delen onderwerpen; dit fractieberaad is openbaar; wethouders en fractieleden leggen periodiek rekenschap af van het uw stem kunnen we wél wat ver anderen! Daarom doen wij, als kan didaat voor de provinciale staten een dringend beroep op u, woens- De situatie is zorgwekkend, aldus de heer Tolman, en het kabinet mag niet in gebreke blijven. Hij bepleitte, dat de gestegen olieprijzen, niet al te snel in de gasprijzen zullen doorwerken (zoals be kend blijven de olieprijzen en gasprijzen in principe gekoppeld), zodat ook de bedrijven, die gas stoken in moeihjk- heden zullen komen. Gezien de slechte inkomensontwikkeling vroeg de heer Tolman, dat ook in de fiscale sfeer met name wat betreft de voorlopige aan slagen voor de inkomensbelasting 1974 de nodige terughoudendheid wordt betracht voor de tuinders. dag 27 maart te gaan stemmen. Met vriendelijke groeten, De Waddinxveense bevolking heeft de reputatie trouw ter stembus te gaan. Met kop en schouders steken wij daarbij uit boven de gemiddelde opkomst in Nederland: een compliment voor de activiteiten van onze plaatselijke politieke partijen. Op 27 maart a.s. zullen de deuren van de stembureaus wederom openstaan om u te ontvangen. Weer kunt u met het rode potlood uw keuze bepalen. Een opwekking om van dat stemrecht gebruik te maken lijkt voor de 12300 Waddinxveense kiesgerechtigden nauwelijks nodig. Toch maakten bij de laatste verkiezing 1400 kiezers geen gebruik van hun stemrecht. Op hen doe ik wel een beroep om gebruik te maken van deze mogelijkheid tot inspraak bij de samenstelling van onze vertegenwoordigers in de bestuursorganen. Zeg niet: „ik doe niet aan politiek", want dan doet u zichzelf te kort. Dagelijks worden in het parlement, in de provinciale staten, in de gemeenteraden beslissingen genomen waar u als burger direct of indirect bij betrokken bent. Besef dat uw recht om te mogen stemmen ook een mede verantwoordelijkheid inhoudt. Onttrekt u zich niet aan de verantwoordelijkheid door de stembus te negeren. Ook uw steun is nodig om een land, een provincie of een gemeente op democratische wijze te regeren. Dat geldt ook voor de stem die u a.s. woensdag 27 maart tussen 8 uur 's morgens en 7 uur ’s avonds kunt gaan uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en daarmede indirect voor de leden van de Eerste Kamer der Staten- Generaal. U heeft thans nog gelegenheid uw keuze te bepalen. Laat ook uw stem tellen als straks de balans wordt opgemaakt voor het regeringsbeleid in de komende jaren. *k wens u daarbij moed en vertrouwen! WADDINXVEEN De progressieven staan morgen met twee kramen op de weekmarkt. Het publiek zal dan kennis kunnen nemen van het kernprogramma van de progressieven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en opgewekt worden bij de provinciale statenverkie zingen van de volgende week progressief te stemmen. Er zullen onder meer sten cils worden uitgereikt, er zal worden ge probeerd „verkiezingen” te houden en er zal met het milieuspel van de PPR gespeeld worden. Uw burgemeester, C. A. van der Hooft. WADDINXVEEN/GOUDA Het WD-Tweede Kamerlid L. M. de Beer spreekt vanavond op een openbare bij eenkomst van de liberalen in Gouda. Onderwerp is het eigen woningbezit. De heer De Beer, die deskundig is op het gebied van de woningbouw, zal een om vangrijk plan van de VVD om het eigen woningbezit van mensen met lagere in komens te stimuleren uitvoerig toelich ten. WADDINXVEEN De heer A. C. v.d. Bosch van de leplaan is door Burge meester en Wethouders aangesteld tot marktmeester. Hij volgt in die functie de heer J. J. Slinger op, die vanaf de in stelling van de weekmarkt in 1962 als marktmeester is opgetreden. Van de heer Slinger is kortgeleden in een vergadering van de marktcommissie door voorzitter H. Huizer afscheid genomen. Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 5 en 7 uur DRACULA’S LUSTIGE VAMPIERVROU- WEN. In kleur, 18 jaar. Za. en Zo.middag 3 uur: DODENDANS DER APACHEN Kleur, 14 jaar. Vr. en Za. 11.30 uur (nachtvoorst.), Zo. 9.15 uur, Ma. t/m Wo. 8.15 uur; m.middag óók 3 uur: (SEX) JONG GE. LEERD IS OUD GEDAAN. In kleur, 18 jaar. Do. en Vr. 8.15 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8.15 uur Roger Moore als James Bond: een ongekend succes 1 4e en beslist laatste week van lan Flemming’s: LIVE AND LET DIE. In kleur, 14 jaar. Jeugdfilm: Za.ochtend 10 en 1.30 uur, Zo. 1.30 uur, Wo. 2.30 uur: De avon turen van een KLEIN DUIMPJE In kleur. Maandagcyclus 8.15 uur: Roman Polanski’s REPULSION. 18 jaar. Vr. 8.15 uur, Za. 3, 7 en 9.15 uur, Zo. 3, 5 en 7 uur, Ma. 8.15 uur: OP DE CHINESE VUIST. 18 jr. Zo. 9.15 uur, Wo. 8.15 uur Ibsen’s meesterwerk: NORA, HET POP PENHUIS (A doll’s house) met o.a. Jane Fonda, Edward Fox en Trevor Howard. In kleur, 18 jaar. Denkt u bijvoorbeeld maar ecus aan een paar voor u en uw omgeving toch zeer belangrijke dingen, zoals: het openhouden van het groene hart; het terugdringen van het milieubederf; bevordering van goedkopere woningbouw; verbetering van de openlucht rekreatie. WADDINXVEEN/GOUDA DS'70- fractieleider in de Tweede Kamer, dr. Willem Drees jr. en ARP-Tweede Ka merlid Hannie van Leeuwen zullen morgenavond (vrijdag) in het Goudse „Concordia” aan de Westhaven met el kaar en het publiek discussiëren over de huidige politieke situatie. Als gevolg van de oliecrisis is de prijs van de zware olie (ongeveer 3.000 tuin ders maken hier nog gebruik van) van 95,05 per ton per 1 januari 1974 ge stegen tot ongeveer 175 per ton op 1 maart 1974. Uitgerekend is, dat de be drijven, die zware olie stoken voor 30.000 meerkosten staan. Voor de zwa re olie krijgen de tuinders aan accijns WADDINXVEEN/GOUDA In Gou da is een voorlichtingsavond belegd, waarin CHU-Tweede Kamerfractievoor- zitter van de CHU, dr. R. J. H. Krui- singa optrad. De grote zaal van „Het Anker” was uitstekend bezet, onder meer door Waddinxveners. De heer Tolman sprak in de kantine van de veiling, waar een groot aantal veront ruste tuinders bijeen waren. Uit de dis cussie bleek, dat wanneer de regering niets doet, er protestdemonstraties zou den volgen. van Prinsterer die in zijn dagen al stelde dat het geen kleine zaak is om aan waar- chirsten-politicus moet er maar niet op rekenen dat er veel waardering voor hem zal zijn. Hij moet oproeien tegen de geest van de revolutie. Maar ondanks alles blijft het waar, dat de vreze des Heeren het beginsel der wijsheid is, al len die ze doen hebben goed verstand. WADDINXVEEN Het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 1974 van de Progressieven (PvdA/D’66/PPR /PSP) luidt „Doorzetten in 1974” en constateert dat de ongelijkheid in Neder land ook in de Waddinxveense woon- en werkgemeenschap haar weerslag vindt. Progressieve politiek is er op gericht door een planmatig beleid de levens omstandigheden van de bevolking te verbeteren en een grotere gelijkheid in kansen op welzijn voor alle mensen te bereiken. Uit het progressieve gemeente programma zullen wij hoofdstuksgewijs publiceren. Vandaag: Een democratisch functionerend gemeentebestuur. Vergaderingen van commissies, ad viesraden, overheidsdocumenten en ad viezen van niet-ambtelijke instanties worden openbaar; uitzonderingen kun nen slechts gemaakt worden ter be scherming van de persoonlijke levens sfeer of wanneer ernstige schade voor de gemeenschap dreigt; openbaarheid wordt regel, beslotenheid uitzondering. De Progressieven willen dat inwoners, wijkbewoners en belangengroepen in beginsel steeds bij de voorbereiding, de besluitvorming en de uitvoering van voor hen belangrijke aangelegenheden worden betrokken. Zij zouden ook, on der verantwoordelijkheid van de ge meenteraad, het beheer van belangrijke voorzieningen in handen gegeven kun nen worden. 10,30 per ton terug. De liquiditeits moeilijkheden, waarin de tuinders, die zware olie stoken, raken, kunnen moge lijk meevallen door de redelijke prijzen die ze tot mei-juni voor him produkten krijgen. waaraan de nieuw te benoemen burge meester zal moeten voldoen en zal dit door middel van een rechtstreeks ge sprek kenbaar maken aan de commis saris der koningin; bovendien zal ge tracht worden te bewerkstelligen dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de sollicitanten alvorens de voordracht aan de kroon wordt gedaan. t De totstandkoming van een program college wordt, indien mogelijk, nage streefd; indien de vorming hiervan on mogelijk blijkt te zijn, kan deelname in een afspiegelingscollege worden over wogen, zo mogelijk op basis van pro- gramma-af spraken. WADDINXVEEN D’66-Tweede Kamerlid mr. dr. Sjef Imkamp en PPR-kandidaat statenlid Kees Tilanus hebben vorige week donderdag morgen een bezoek gebracht aan Waddinxveen. Zij waren te gast van de Waddinxveense progressieven. Op het programma stond een discussie in het kader van de les maatschappijleer met leerlingen en leraren van de Konin gin Wilhehninaschool voor christelijk MAVO aan de Prinses Beatrixlaan over een aantal uiteenlopende politieke ke onderwerpen. Ter sprake kwamen de confessie als grondslag voor de partij vorming, de zelfstandigheid van Surina me en de Nederlandse Antillen, de macht van politici, de structuur van de politiek in ons land en dergelijke. Hij vergeleek onze tijd met die van koning Antiochus Epiphanes, omstreeks 170 jaar voor Christus. Ook toen was er al het droombeeld om één groot rijk te scheppen, waarin alle onderscheid weg was. Hierbij had deze Syrische koning de steun van verschillende kerkelijke leiders, die hij door vleierijen deed hui chelen. De heer Kuyt zag duidelijk ver wantschap tussen deze historie en de op mars van de huidige a-religieuze socia listische idealen in ons land. „God heeft in onze maatschappij onder scheid willen maken, omdat Hij een ge ordende kosmos heeft geschapen. Zo moet er gezag zijn in gezin, school, kerk en maatschappij. De moderne tijd kent het verouderde begrip ’gezag’ niet meer. Verder stelt men ook man en vrouw ge lijk, hoewel ze onderscheiden geschapen zijn. In de kerk zien we een aantasting van de ambten en de overheid weet nauwelijks meer gezag uit te oefenen. Onze defensie is waardeloos geworden door inspraak van mensen zonder in zicht en inzet. De minister van onder wijs wil van de school een broedplaats maken voor een maatschappij waarin geen onderscheid meer is. Het einde zal de chaos zijn,” aldus de heer Kuyt. Hij signaleerde verder als voorbeelden van deze nivellering: een afzwering van beginselen, een uitleven van hartstoch ten, een toename van misdaden, een ver regaande onzedelijkheid, een gelijkscha keling van alle dagen van de week, een middenschool voor iedereen, een samen werkingsschool vooral zonder indoctri natie. De diepste bedoeling van koning Antiochus en van de machten van deze tijd is de uitroeiing van de kerk. De heer Kuyt riep de SGP-ers op tot beleving van de beginselen, omdat het niet voldoende is om alleen bij bepaalde dogma’s te zweren. Hij citeerde Groen achtige christelijke politiek te doen. Een WADDINXVEEN/GOUDA De Ge reformeerde Kiesvereniging Gouda en omstreken, aangesloten bij het Gerefor meerd Politiek Verbond, houdt morgen avond (vrijdag) in het Goudse café- restaurant „Tergouw” een openbare ver kiezingsbijeenkomst. Sprekers zullen daar zijn de heren P. van Leeuwen ing. en J. C. Nieuwlaat, respectievelijk num mer 1 en 3 op de kandidatenlijst van het GPV voor de provinciale staten van Zuid-Holland. WADDINXVEEN De Zuidhol- landse socialistische statenleden en kandidaat-statenleden, waaronder het Waddinxveense PvdA-raadslid drs. W. G. de Meer, gaan vanavond op huisbezoek in de Sniep. Het ge zelschap bestaat voorts onder meer uit lijsttrekker drs. J. Borgman (wethouder in Gouda), nummer twee op de lijst C. J. de Ronde (bur gemeester van Gouderak) en num mer drie drs. R. Harms (voormalig Waddinxveens raadslid). Zij worden vergezeld door bestuursleden en enthousiaste afdelingsleden van de Partij van de Arbeid. Kandidaat- statenlid drs. De Meer (twaalfde op de provinciale lijst) heeft zich deze dagen met de volgende brief tot de inwoners van Waddinxveen gewend: „Deze maand gaat u weer naar de stembus. Voor de verkiezing van de provinciale staten, die hun werk in het algemeen niet verrichten in het licht van de schijnwerpers der pu bliciteit. Daarom is hun werk ech ter niet minder belangrijk dan dat van bijvoorbeeld de Tweede Kamer. gelmatige verversing van het parlement dringend noodzakelijk vindt, had hem doen besluiten na de huidige zittings periode niet meer in de Tweede Kamer terug te komen. Cees Tilanus legde er de nadruk op dat, hoewel velen binnen de PPR bindingen hebben met de kerk, zijn partij het niet expliciet kiezen voor links of rechts van de confessionele par tijen verwerpt. Het korte, maar volgens de progressie ven interessante bezoek van de twee politici aan Waddinxveen werd besloten met een lunch in café-restaurant „De Unie” aan de Kerkweg, waaraan Wad dinxveense vertegenwoordigers van PvdA, D’66, PPR en PSP deelnamen, ’s Middags en ’s avonds was men elders in Hollands Midden. Andere punten uit het hoofdstuk „Een democratisch funtionerend gemeente bestuur” zijn: De heer Kruisinga hield allereerst „poli tieke beschouwingen”, waarbij hij zich kritisch opstelde tegenover het kabinet Den Uyl. Over de plaatsbepaling van de CHU zei hij: „Wij wijzen af de hang naar collectiviteit van de socialisten en de verheerlijking van het individu door de liberalen.” De christen-democraten mogen nooit berusten in status-quo, maar moeten altijd opkomen voor de naaste, die in moeilijke omstandigheden verkeert. Over het CDA betoogde de heer Kruisinga met stemverheffing: „Ik weiger zonder meer te aanvaarden, dat het creëren van een groot lichaam zon der meer aantrekkingskracht op de jeugd zal hebben. Het gaat om de doelstellin gen, om de presentatie van het beleid, om je daden. Over de relatie met de AR en KVP deelde hij desgevraagd mede, dat de CH-fractie eerst haar eigen standpunt bepaalt en vervolgens contact zoekt met de andere confessionele par tijen, om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Wij zullen steunen waar het kan en corrigeren waar het moet. De gedeputeerde Ir. N. Buysert zei, dat zijn vertrouwen in de KVP ernstig was ge schokt, doordat deze partij samen met de linkse vier besprekingen begon over een programcollege. De besprekingen zijn inmiddels afgebroken, maar overeen stemming zou al zijn bereikt. WADDINXVEEN „De idealen van de Franse revolutie krijgen in ons land momenteel alle kansen.” Dat is de mening van de heer P. Kuyt, directeur van De Driestar in Gouda, die hij vorige week dinsdagavond gaf in zijn toespraak over „De zin van het onderscheid”. „Alleen ais we luisteren willen naar de Heilige Schrift is het mogeiijk om met onze maatschappij niet ten onder te gaan,” aldus de heer Kuyt, die sprak tijdens een openbare vergadering in Het Anker van de afdeling Waddinx veen van de Staatkundig Gereformeerde Partij. door hen gevoerde beleid tegenover hun partijen en de kiezers. Ook niet-raadsleden kunnen aan de beraadslagingen in raadscommissies deelnemen. De D’66-er Sjef Imkamp vond de macht van het parlement veel geringer dan hij voor zijn politike loopbaan had gedacht. De macht van actiegroepen, bewegingen met heel specifieke doeleinden, vond hij belangrijker. Dit, en het feit dat hij re Met name de democratische-socialisten blijven in Holland Midden druk in de weer, hoewel zij in een aantal gevallen zoals in Waddinxveen niet deel nemen aan de gemeenteraadsverkiezin gen. En dat terwijl plaatselijk DS’70 lid J. W. Blok, Diederik van Schagenplant- soen 3, in het Weekblad voor Waddinx veen van donderdag 15 november 1973 liet aankondigen dat voor wat onze ge meente betreft die mogelijkheid zeer zeker bestond. De discussie in „Concordia” wordt, evenals vorige week maandagavond in „De Bron” in Alphen aan den Rijn de spreekbeurt van oud-minister jhr. mr. M. L. de Brauw, georganiseerd door de Woerdense propagandist van de DS’70 afdeling Midden Holland, de heer B. J. de Lange. In Alphen zei het Tweede Kamerlid dat de parlementaire demo cratie beter moet functioneren. De Brauw deed toen een felle aanval op de vakbeweging. „Deze wordt nu geleid door mensen die niet alleen inspraak eisen buiten hun vakgebied, maar die hun medewerking zelfs afhankelijk wil len stellen van inwilliging van eisen aan de regering op het gebied van ontwik kelingshulp, middenstandsbeleid, onder wijs, defensie en belastingen. Gevolg: een verzwakking van de parlementaire democratie. L. 1 C 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 13