KVP’er Van Schie: GEMEENTE WIL DIT BEREIKEN over onze 20.110 mensen in 5861 huizen van Gedeputeerde: Gouda is dichtbij PvdA en D’66 zoeken naar Vrouwelijk Waddinxveen kan alle kanten op Spreken over terrasflat is prematuur Rijksbijdrage voor gasverwarming in schoolgebouwen alternatief centrumplan Verwijten aan gemeentebestuur Schoolhoofden krijgen ambtenarenrechter gelijk Oordeel van provincie woningbouw spoedig verwacht Wat moet ik met nota aan? CLCt/Yi P.F.J.van Schie: Pagina 1 3 Bezwaren Tweede Kamerleden Behoefte WADDINXVEEN „We wachten nog op de resultaten van de op de Kerkweg gehouden verkeerstellingen.” Dat was volgens burgemeester C. A. van der Hooft de reden waarom de gemeenteraad vorige week donder dagavond opnieuw geen voorstel tot het nemen van een voorbereid ings- besluit tot herziening van een gedeelte van het bestemmingsplan „Stations straat” voorgelegd heeft gekregen, hoewel dat wel in de bedoeling lag. Het afgevoerde agendapunt is bijzonder belangrijk omdat Waddinxveen bij het aannemen daarvan „eindelijk het centrum krijgt, dat het tot heden ont beert.” Principe-besluit WADDINXVEEN De ambtenarenrechter heeft bepaald dat het ge meentebestuur van Waddinxveen verkeerd heeft gehandeld door op een bepaald moment het betalen van een maandelijkse tegemoetkoming in de huishuur aan de heren L. A. Koegler (hoofd van de Jan Ligthartschool) en W. F. Muller (hoofd van de Klaas de Vriesschool) te staken. Dat gebeurde nadat Gedeputeerde Staten lieten weten een begrotingswijziging voor dat doel niet te zullen accepteren, omdat het verstrekken van een huurtoeslag in feite neerkomt op een verkapte salarisverhoging. Beroep WADDINXVEEN Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn van plan nog deze maand een integraal standpunt in te nemen ten aanzien van de woningbouw in Waddinxveen. Daartoe heeft dit college ruim drie weken geleden van Burgemeester en Wethouders de nota „Woningbouw op korte en lange termijn in de gemeente Waddinxveen” ontvangen. Dit stuk is openbaar gemaakt tijdens het bezoek van de ARP-Tweede Kamerfractie aan ons dorp op vrijdag 1 maart. W oningbouwbeleid DONDERDAG 21 MAART 1974 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Foto Sjaak Noteboom Drie creaties die tijdens de modeshow van de Brugboetiek worden geshowd. J WADDINXVEEN In Waddinxveen wonen 20.110 mensen. Zij zijn gehuisvest in 5861 woningen. Van die 5861 huizen zijn er maar liefst 4776 na 1945 gebouwd. Het naoorlogse woningbestand bestaat uit 1575 woningwetwoningen, 2204 premiewonin- gen en 997 vrije-sectorwoningen. De meeste van deze huizen beschikken over vier kamers. Onder de 4776 na 1945 gebouwde woningen bevinden zich 1851 flats. In Waddinxveen staan 1889 eigen huizen. Wordt het Waddinxveense gemeentebestuur in staat gesteld alle plannen naar wens uit te voeren dan zullen er naar verwachting op Nieuwjaarsdag 1980 6530 huizen staan. Het vooroorlogse woningbestand zal zijn geslonken tot 945 woningen, omdat aangenomen kan worden dat er in de komende jaren 140 van deze huizen aan de woningvoorraad onttrokken zullen worden. De voorzitter sprak tot de raadsleden al leen over de nog niet bekende resultaten van de - voor de realisering van het centrumplan broodnodige - verkeerstel lingen en onthield zich van verdere me dedelingen over het onderhavige agenda punt. Geen opmerkingen dus van zijn kant over de haalbaarheid van het al veelbeschreven centrumplan (met voor lopig 2200 vierkante meter winkelruimte en 145 flats), al dan niet gewijzigd. worden voorzien in de woonbehoefte op korte termijn van die inwoners, die naar een grotere of andere woning binnen onze gemeente zoeken. Burgemeester C. A. van der Hooft heeft de ARP-Tweede Kamerleden mr. W. Aantjes, mr. G. C. van Dam en me vrouw J. G. Kraaijeveld-Wouters bij hun bezoek aan Waddinxveen op vrijdag 1 maart er op gewezen dat het voor de gemeentelijke financiën geen goede zaak zou zijn als de door aankoop en ont eigening verworven gronden nog langer braak zouden blijven liggen. „Misschien hebben wij hier in het verleden de fout gemaakt te sterke winkelcentra in de nieuwe woonwijken te hebben neerge zet,” aldus de burgemeester die daar mee aangaf waardoor de realisering van het centrumplan zo lang op zich laat wachten. Hij zei dat zijn haren hem ten berge rezen toen Zuidhollands gedepu teerde ir. N. Buijsert in een gesprek zich liet ontvallen dat de Waddinxveners toch best ook in het nabijgelegen Gouda zou den kunnen gaan winkelen zet, een belangrijke rol omdat bij reali sering hiervan een enorme stijging van de verkeersdrukte in de Oranjewijk te verwachten valt. En een verschuiving van deze (verkeers)problemen vinden de thans in de gemeenteraad zitting hebben de raadsleden van PvdA en D’66 beslist niet acceptabel. De ten noorden van de Kerkweg geprojecteerde dienstweg wordt door PvdA-raadslid H. van Ek als een „mollengang” gekenschetst. De gehou den verkeerstellingen op de Kerkweg zouden de capaciteit van deze dienstweg gaan bepalen. woningen en 65 huizen in de premie- en vrijë-sector) in uitvoering waren geno men. Voor de resterende 153 huizen wa ren op die datum de plannen reeds goed gekeurd. Inmiddels is al gestart met de bouw van 145 flats in Groenswaard 3. „Knelpunten” zijn op dit moment de be stemmingsplannen Groenswaard 3 (wij ziging bouwvolgorde eerste fase), Zuid- kade 1 (bungalowbouw (28) naast de bouw van 349 huizen, nadat Groens waard 3 is afgerond) en Stationsstraat (centrumplan met winkels en 145 flats). Op langere termijn bestaat er een voor keur voor uiteindelijke groei van Wad dinxveen tot ongeveer 25.000 inwoners (1995), terwijl de daarvoor bestemde woningbouw in het zuiden van de ge meente zou moeten worden gepleegd. In voorbereiding is een structuurplan waarin die op onder meer hoorzittingen uitgesproken voorkeur wordt verwerkt. Dat Burgemeester en Wethouders drie jaar geleden een tegemoetkoming in de huishuur beloofden en tot maart 1972 ook uitbetaalden is een direct gevolg van een in het belang van het openbaar onderwijs gekozen handelwijze, zoals burgemeester C. A. van der Hooft het uitdrukte in de gemeenteraadsvergade ring van vorige week donderdagavond. Het bleek toen namelijk dat het zowel voor wat betreft de Jan Ligthartschool als voor de Klaas de Vriessshool uiterst moeilijk was een goed schoolhoofd te vinden, terwijl de heren Koegler en Mul ler slechts bereid waren een aanstelling te aanvaarden als ze de beschikking kre gen over een eengezinswoning, waarvan de huur niet meer zou bedragen dan on geveer 1/6 deel van hun maandsalaris. Een huurtoeslag werd in 1971 overeen gekomen en de beide onderwijzers wer- WADDINXVEEN In het kader van het extra werkgelegenheidsprogramma 1973 van de regering is aan de gemeente Waddinxveen een rijksbijdrage verleend van 149.220 in de kosten van vervan ging van elektrische of met olie gestook te centrale verwarming in scholen en gemeentelijke gebouwen door gasver warming. Het gaat om een drietal wer ken, waarvan de totale kosten 171.000 bedragen en waarin dus het rijk 82% bijdraagt. WADDINXVEEN Blauwe denim en ribcord is in. Dat wist u misschien al. De Brugboetiek wilde dat nog eens extra beves tigen in een twee-daagse modeshow voor vrouwelijk Waddinxveen, die m.m.v. Rien van der Graaf en Ronaat schoenmodes vorige week in het Gereformeerd Verenigingsgebouw werd gehouden. Met een gezellig achtergrondmuziekje deden de manne quins weer hun best om u leuke en vooral ook mooie creaties te laten zien. U kunt nog alle kanten op wat betreft de roklengte, dat bleek. Knielengte is in de mode, maar mini kon ook nog heel goed. Met lange broeken of broekpakken maakt u het hele maal, vooral broeken met steekzakken en leuke jasjes in blauw denim of ribcord. In deze stof zijn ook rokken leverbaar. En trekt u daar eens een leuk T-shirtje bij aan. Effen of met motieven, er is genoeg keus. De schoenmode is ontzettend leuk deze zomer. Voor iedereen in een betaalbare prijs. Groen en rood zijn wel de voornaamste kleuren, maar verder ook in velerlei andere kleuren. Vindt u klompschoenen ook niet erg leuk, vooral onder een lange broek? Voor het eerst is de Brugboetiek gestart met een leuke collectie badmode. Bikini’s, zonnejurkjes, zwierige lange rokken, kortom genoeg om heerlijk te flaneren langs de boulevards. De modeshow is zeer succesvo] verlopen. Het was keurig verzorgd, de presentatie door Adri de Bruin was goed en het was erg gezellig. Enfin, waarom gaat u niet naar de Brugboetiek, dan kunt u alles nog eens rustig bekijken. U slaagt er vast. En als u toch onderweg bent, gaat u dan ook naar Ronaat schoenmodes, die hebben overal leuke passende schoenen bij. Wat de woningbouw op korte termijn betreft staat in de nota dat er dit jaar in totaal 268 huizen gebouwd zouden kunnen worden, waarvan erop 1 januari van dit jaar reeds 115 (50 woningwet- Vooruitlopend op de beantwoording van deze vragen verwijst burgemeester C. A. van der Hooft naar een brief van het college, die vorige week woensdag (een dag nadat de heer Van Schie zijn vragen had gesteld) aan de gemeenteraadsleden is toegezonden. Daarin staat dat de wo- ningbouwnota op verzoek van Gedepu teerde Staten is samengesteld en met een begeleidende brief van B. en W. op woensdag 27 februari naar het provin ciehuis in Den Haag is gezonden. Een dag later hadden de raadsleden het stuk in bezit, „om u van de gang van zaken op de hoogte te houden”, aldus de brief. Een bespreking van de nota heeft inmid dels in een (besloten) vergadering van de commissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw plaatsgevonden. De progressieven zijn blijkens het open baar fractieberaad, waaraan werd deel genomen door raadsleden en kandidaat- raadsleden van PvdA, D’66, PPR en PSP. vooralsnog van mening dat als het maar eventjes kan flaübouw langs de Kerkweg moet worden tegengaan. „Nieuwbouw zal zoveel mogelijk in een gezinswoningen moeten worden uitge voerd,” is hun mening, zoals vorig jaar bij het ombuigen van het woningbouw beleid in Groenswaard 3 waar in de eerste fase de helft minder flats worden gebouwd zich dat al manifesteerde. Aan te nemen valt dat Waddinxveens burgemeester door zijn wethouder A. H. van Gent (soc.) vorige week dinsdag morgen tijdens de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders wel op de hoogte zal zijn gebracht van de bezwaren die in kringen van de Partij van de Arbeid en Democraten ’66 leven tegen de realisering van het nieuwe cen trumplan in zijn huidige vorm. Kan- didaat-raadsleden van de PPR en PSP steunen die bezwaren van hun progres sieve vrienden. Het vorige week maandagavond in café- restaurant „De Unie” gehouden open baar fractieberaad van PvdA en D’66 heeft duidelijk gemaakt dat er nogal wat bezwaren te overwinnen zullen zijn al vorens Waddinxveen aan het vervolma ken van zijn hart kan gaan werken. Bij dit alles hangt het financieel-economi- sche gegeven, dat het stuk grond aan de Kerkweg 2.811.000,zal moeten op brengen als het zwaard van Damocles (om de symbolisering van PvdA-fractie- voorzitter M. Boere aan te halen) boven de beslissing die de raadsleden straks toch na vijftien jaar plannenmaken zul len moeten gaan nemen. De gemeenteraad is met deze zaak in de gemeenteraadsvergadering van vorige week geconfronteerd omdat eerder ge noemde bedragen in de begrotingen van 1972 en 1973 verwerkt moeten worden. Daartoe is besloten. Hoewel de heer J. van den Roovaart (chu) van een begrij pelijke fout sprak, vond de heer P. J. F. van Schie (kath.v.) het gebeurde juist onbegrijpelijk. Dat zette kwaad bloed bij de voorzitter. De heer H. P. Barth (D’ 66) had graag gezien dat de raadsleden eerder van deze zaak op de hoogte wa ren gesteld. Daarop bracht burgemeester Van der Hooft naar voren dat de be treffende begrotingswijziging door de raad in oktober 1971 was goedgekeurd. De democraat vond dat een „flauwekul- opmerking”. De voorzitter onthulde nog dat Gedeputeerde Staten hem in het oor hadden gefluisterd de beide schoolhoof den met een onderwijsproject te belasten opdat op die wijze de huurtoeslag ver antwoord zou worden. Daaraan heeft het college niet willen meewerken. Nu de provincie niet in hoger beroep is ge gaan tegen de uitspraak van de ambte narenrechter achtte de burgemeester het juist, indien de raadsleden juist hun dank voor de handelwijze van het colle ge hadden geuit. D ebezonning van de bejaardenwoningen aan de Prins Bernhardlaan, die wel eens te wensen zou gaan overlaten bij de bouw van de drie evenwijdig aan elkaar staande oost-west georiënteerde corridor flats en het ongetwijfeld sluiten van be staande winkels in bepaalde delen van Waddinxveen zijn andere zaken die de progressieven eerst grondig onder ogen willen zien. Zij voelen er voorts niets voor om er „op korte termijn een plan door te drammen”, zonder dat er alter natieve plannen op tafel zijn gekomen die voorzien in de gedachte een centrum te ontwikkelen met sociale, culturele en maatschappelijke aspecten. PvdA en D’66 voelen er veel voor alsnog een commissie ad hoe voor het centrumplan te benoemen. Het vaststellen van een voorbereidings- besluit tot herziening van het bestem mingsplan „Stationsstraat” voor terrei- WADDINXVEEN KVP-frac- tieleider P. F. J. van Schie blijkt het prematuur te vinden dat in de woningbouwnota van Burgemees ter en Wethouders reeds wordt gesproken over een nieuwe wijzi ging van het bestemmingsplan Groenswaard 3 - nodig om de terrasflat te kunnen neerzetten -, terwijl de eerste voorziening (ver vallen haakflat met 146 wonin gen) nog niet is afgewikkeld. Dat blijkt uit zijn schriftelijke vragen over de woningbouwnota. De ge meenteraad sprak zich in zijn vergadering van 16 augustus 1973 uit voor de eerste herziening, waardoor Groenswaard 3 flat- armer wordt. den benoemd tot schoolhoofd. Een andere zaak is dat lang niet vast staat dat er in Waddinxveen behoefte zou bestaan aan de 145 (meergezins) premiehuurwoningen, die in combinatie met winkels in het centrum van onze ge meente zullen worden neergezet. Zou met name in de sectoren kleine wonin gen een aanzienlijke vraag naar deze woningen bestaan, hetgeen Burgemees ter en Wethouders van mening zijn, dan worden in Groenswaard 3 qua indeling de verkeerde huizen neergezet, zo rede neert men in progressieve kring. Bij dit alles speelt de afsluiting van de Kerk weg, waar tegen zich ook de fractie van de SGP/Hervormde Kiesvereniging ver- nen gelegen ter weerszijden van de Kerk weg wordt door de progressieven gezien als het nemen van een principe-besluit, waardoor na het nemen ervan nauwe lijks of geen weg meer terug is. Dit voorbereidingsbesluit is nodig om bij tijds de benodigde bouwvergunning te kunnen verlenen. Voordat het zover is zullen de door het architectenbureau L. Roggeveen, bouwbedrijf P. Rehorst, Kok Beheer en het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) te reali seren centrum plannen nog ter inzage worden gelegd, waarbij de mogelijkheid geboden zal worden tot het indienen van bezwaren. De beslissing van Gedeputeerde Staten noodzaakte het gemeentebestuur reeds met ingang van maart 1972 de tegemoet koming in de huishuur in te trekken. Daarentegen tekende de heer Koegler beroep aan en kort geleden heeft de ambtenarenrechter bepaald dat het ge meentebestuur het bij het verkeerde eind heeft gehad. Omdat de heer Koegler sinds 1973 een maandsalaris heeft, waar door hij niet meer voor een huurtoeslag in aanmerking komt heeft hij in totaal nog recht op 180,25 (maart tot en met decemer 1972) en kan de heer Muller nog 1.368,90 (maart tot en met decem ber 1972 en over 1973) tegemoet zien. Het laatste schoolhoofd kan ook nog dit jaar op een tegemoetkoming rekenen. Omdat KVP-fractieleider P. F. J. van Schie niet precies weet wat hij met die woningbouwnota aan moet heeft hij vorige week dinsdag daarover maar schriftelijke vragen gesteld. Zo zegt hij niet te weten aan wie de nota is geadres seerd, wiens standpunt deze nota weer geeft, onder wie hij is verspreid en wat er verder mee gaat gebeuren. In de inleiding van de woningbouwnota staat dat er onduidelijkheid blijkt te be staan bij GS over het beleid dat het ge meentebestuur van Waddinxveen met betrekking tot de woningbouw voert. Dat zou mede veroorzaakt kunnen zijn door het feit, dat het tot 1970 gevoerde beleid gericht was op het huisvesten van nieuwe inwoners. Sindsdien is het beleid gericht op het behouden van inwoners. Door die onduidelijkheid dreigt de wo ningbouw in Waddinxveen in een im passe te raken, waardoor vooral niet kan WADDINXVEEN Het gemeentebestuur van Waddinxveen wil, uitgaande van de voorkeur van een uiteindelijke groei tot ongeveer 25.000 inwoners (1995), op korte termijn bereiken dat: „Waddinxveen eindelijk het centrum krijgt, dat het tot heden ontbeert”. Gemeend wordt dat, na uitvoerig overleg met de stedebouwkundige, het bestuur van de Wad dinxveense middenstandsvereniging, het architectenbureau L. Roggeveen, het bouw bedrijf P. Rehorst, Kok Beheer en het GAK tot een alleszins aanvaardbaar centrum plan is gekomen, dat door partijen is aanvaard. Dit plan bestaat uit de realisering van maximaal 3050 vierkante meter winkeloppervlakte, waarvan voorlopig 2200 vierkante meter wordt gerealiseerd, en 145 (meergezins) premiehuurwoningen, onder te brengen in drie evenwijdig aan elkaar staande oost-west georiënteerde corridor flats; In Groenswaard 3 ongeveer 30 vrije-sectorwoningen gebouwd kunnen worden voor eigen inwoners. De bouwprijs per woning wordt geschat op rond 150.000, Op het gemeentehuis beschikt men over een lijst met 70 gegadigden voor dergelijke huizen. Als zij te zijner tijd hun huis verlaten bevorderen ze de doorstroming. In Groenswaard 3 een terrasflat alsmede 30 (eengezins) woningwetwoningen ge bouwd kunnen worden. Het door I. Reijm BV ingediende bouwplan om te komen tot de bouw van een terrasflat in depremiehuur- of koopsector bestaat uit 130 apar- tementen (gemiddeld drie kamers), en kan, in samenhang met 30 woningwetwonin gen, neergezet worden op de plaats waar in de tweede fase van Groenswaard 3 een verzorgingsflat voor bejaarden met 150 wooneenheden was opgenomen. Het gaat om het stuk grond aan de Groensvoorde bij het station Waddinxveen-Noord. Voor de bouw van de terrasflat moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. In het plan Zuidkade 1 ongeveer 28 bungalows (geschatte prijs respectievelijk 300.000,en 200.000,voor eigen bewoners gebouwd kunnen worden. Op de plaats waar eerst het openluchtzwembad zou komen. De bungalows en semi-bunga- lows kunnen komen neergezet langs de oostzijde van de ringvaart (10) en op de hoek Jan Dorrekenskade-Kanaaldijk (18). Er zijn al gegadigden bekend. Op de grond die in dit plan na deze bungalowbouw overblijft zal (na afronding van Groenswaard 3) nog een aantal van 349 huizen gebouwd kunnen worden. Het plan Stationsstraat, waarvan het centrumpian deel uitmaakt, ook qua grond exploitatie rond komt. De grondkosten die het totale nog te realiseren plan moet opbrengen bedragen 2.811.000,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 15