Ouders gaan dorp proberen in ons een regio-middenschool op te zetten Bouw HAVO kan gaan beginnen Verkoop-, middag WH. samenwerkingsverband Arthur John Modderkolk (25) in één jaar mr. en drs. Gemeentebestuur gaat uitzoeken wie niet stemt Belastingspreekuur in gemeentehuis Kleuren T.V. Heemskerk B.V. HOOFDROL IN CARTOON VOOR A. H. VAN GENT GA STEMMEN stem VVD Nieuwsblad Onafhankelijk Noordeinde krijgt nog Ds. D. van Vliet krijgt beroep i (GRUDDIG) i een beurt Antwoord op vragen van H. P. Barth en M. Boere met 100% service Kleurentelevisie op 27 maart kunt U kiezen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG DONDERDAG 21 MAART 1974 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 29e JAARGANG - Nr. 1350 Goedkeuring GS Geen afbreuk met en zonder draadloze af standbediening WADDINXVEEN De fiscus helpt de Waddinxveners met het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting 1973. Op het gemeentehuis houdt ook nog morgen (vrijdag) en vrijdag 29 maart een ambtenaar van de inspectie de r directe belastingen in Gouda van negen uur tot half één spreekuur voor het verstrekken van allerlei inlichtingen. De fiscus ging ook vorig jaar al de boer op om een ieder van dienst te kunnen zijn. Twijfel WADDINXVEEN De verhuizing van WSE naar de Oranjewijk was voor de redatcie van het WSE-clubblad aanleiding om deze cartoon die voor zichzelf spreekt op te nemen. DOKTERSDIENSTEN (U weet zelf wel waarom) VERKIEZINGEN VOOR DE PROVIN CIALE STATEN VAN ZUID-HOLLAND, woensdag 27 maart WADDINXVEEN Burgemeester en Wethouders gaan proberen na de volgende week woensdag te houden verkiezingen voor de provinciale staten uit te zoeken wie er van de stembus zijn weggebleven. Met die dan te ver zamelen statistische gegevens valt aan te tonen of het de jongeren of juist de ouderen zijn geweest die hun stemrecht hebben verzaakt. Hoge opkomst Burgemeester en Wethouders menen, dat WADDINXVEEN Er gaat gepoogd worden in Waddinxveen een mid denschool in samenwerkingsverband op te richten. Op verzoek van de coördinatie-commissie van de drie samenwerkende verenigingen voor voort gezet onderwijs in samenwerkingsverband heeft een groep van vijf ouders uit deze drie verenigingen het initiatief genomen om na overleg en instem ming van de ledenvergaderingen van deze verenigingen daartoe te komen. Het streven naar een middenschool in samenwerkingsverband is een voortzetting van de reeds in 1970 bij de voorbereidingen om te ko men tot een samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum geuite wens ook de belangen van andere vormen van voortgezet onderwijs in Waddinxveen te behartigen. U itgangspunten Kom kijken naar r onze grootse kollektie^™ orgels/piano’S WADDINXVEEN Gedeputeer de Staten van Zuid-Holland hebben vorige week donderdag het Wad dinxveense gemeentebestuur toe stemming verleend met de bouw van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg te starten. V Weekblad voor Waddinxveen (Advertentie) t (ADVERTENTIE) (Advertentie) ADVERTENTIE Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. I B. en W. schrijven nog maar eens het van belang te achten dat kiezers hun stem uitbrengen. Dat speciaal de jonge kiezers daartoe zouden moeten worden aangespoord - waarom de vragenstellen de raadsleden vroegen - moeten zij, ge zien de alom geuite behoefte aan het verkrijgen van inspraak, betwijfelen. De algemene indruk bestaat dat niet juist deze groep van nieuwe kiesgerechtigden haar stemrecht zou verzaken. Overigens kunnen de politieke partijen tegen gerin ge kosten op het gemeentehuis de nodi ge gegevens krijgen om deze categorie van kiezers (370) direct te kunnen be naderen. per advertentie regelmatig voorgelicht over de mogelijkheden om bij volmacht of elders dan in de woonplaats te stem men, terwijl de kiezers voorts middels een huis-aan-huis-biljet een kandidaten lijst ontvangen, hoewel krachtens de Kieswet ook met een algemene publika- tie zou kunnen worden volstaan. Dat nieuwtje vertelde burgemeester C. A. van der Hooft vorige week donder dagavond na middernacht aan de toen nog in vergadering bijeen zijnde ge meenteraad. Er ging applaus op. WADDINXVEEN Ds. D. van Vliet van de Centrale Hervormde Gemeente heeft een beroep ontvangen van de Ne derlands Hervormde Gemeente in Ede. Ds. Van Vliet is op 7 februari 1922 in Ter Aar geboren en is sinds 15 maart 1970 predikant in Waddinxveen. De bouwkosten van de nu nog in De Savornin Lohmanschool in Groenswaard 2 ondergebrachte school worden (exclu sief grondaankopen) geraamd op 2,1 miljoen gulden. De gemeente Waddinx veen gaat de bouw van het HAVO/ Atheneum eerst zelf betalen, omdat de eerste jaren niet op rijkssteun gerekend behoeft te worden. De betrokken minis teries blijven zich ondanks de goedkeu ring van GS verzetten tegen de wijze van voorfinanciering. In Nederland is dit de eerste middelbare school die in eerste instantie van gemeentewege wordt neergezet. ZATERDAG Arts: C. N. Vreeken, Kerkweg 222, tel. 2979 Apotheek: Van Doom, tel. 4162 ZONDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Van Doom, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 WADD1NXVEEN/ROTTERDAM De in november van dit jaar 26 jaar worden de Arthur John Modderkolk van de Waddinxveense Kerkweg is geslaagd voor het doctoraal examen in de rechtsgeleerdheid. Morgen zal hem in de aula van de Eras mus Universiteit in Rotterdam de bullen met de cijferlijsten worden uitgereikt. Op de dag af een jaar geleden - 22 maart 1973 - behaalde de jonge Waddinxvener zijn doctorandustitel in de economie. Mr. drs. Arthur John Modderkolk vervult op dit moment als vaandrig zijn dienstplicht. Wij feliciteren hem van harte. De vijf ouders - dr. W. C. de Bruijn, A. Kaufman, K. J. de Ree, C. H. de Ruijg en T. de Vries - zeggen geen afbreuk te will endoen aan de initiatieven van de Protestants-Christehjke Schoolraad in de regio Gouda door hun doeleinden veel meer af te stemmen op de belangen van de leerlingen en de wensen van de ou ders om het gewenste onderwijs te rea liseren. De groep, die binnenkort met een zesde ouder wordt uitgebreid, gaat uit van een bredere opzet en toont zich vanzelfsprekend bereid met alle betrok kenen overleg te plegen om te komen tot een geïntegreerde middenschool in samenwerkingsverband ten behoeve van de gehele regio Waddinxveen. WADDINXVEEN De verkoopmid- dag uitgaande van vrouwelijke vrijwillige hulpverlening afdeling Waddinxveen en ten bate van de kas van de bejaarden sociëteit wordt komende zaterdag om half drie in de recreatie- en filmzaal van het Anne Frank-centrum, Jan van Bij- nenpad 1, geopend door mevrouw J. van der Hooft-Lourens. Het leek misschien voor de hand te Eg gen, dat de vijf ouders (straks zes) in eerste aanleg de realisering van een school voor lager beroepsonderwijs in samenwerkingsverband zouden gaan be zien. Maar snel bleek, dat de situatie aan het voortgezet onderwijs-front zich sinds 1970 snel heeft gewijzigd. Met de wensen van onderwijsminister Van Ke- menade, om tot de vorming van een middenschool te komen, diende men rekening te gaan houden. „Nu is de vor ming van een middenschool, zoals de situatie er nu voor ligt, eigenlijk een product van ambtenaren en onderwijs deskundigen, maar nog geenszins een product van de ouders,” aldus de brief. Ervan uitgegaan wordt dat de unieke Waddinxveense situatie, waarin een ver eniging van ouders in samenwerkings verband scholen van voortgezet onder wijs willen helpen realiseren, een zeer positieve ouderbijdrage zou kunnen le veren aan de vorming in al zijn facetten van dit nieuwe type onderwijs. Hoewel in de beantwoording wordt ge steld dat het opwekken van de kiezers geen taak van Burgemeester en Wethou ders is heeft burgemeester C. A. van der Hooft wel een persoonlijk schrijven doen uitgaan dat in dit Weekblad voor Waddinxveen staat gepubliceerd. Daar in worden de kiezers opgewekt van hun stemrecht gebruik te maken. Voorts zul len de nieuwe kiezers door hem per brief worden benaderd om aan de op roep voor de verkiezingen gehoor te geven. Namens de openbare, protestants-chris- telijke en katholieke verenigingen voor voortgezet onderwijs in samenwerkings verband hebben de ouders zich deze week in een brief tot de leden gewend. Daarin wordt een werkplan ontvouwd, dat er in voorziet eerst informatieover dracht en opinievorming onder de ou ders te plegen om daarna het definitieve besluit tot het aangaan van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor een middenschool in samenwerkingsverband te nemen op grond waarvan stappen worden voorbereid, die bij de Waddinx- Dat staat in het antwoord dat D’66- fractievoorzitter H. P. Barth en PvdA- fractievoorzitter M. Boere dinsdag heb ben gekregen op hun twee weken eerder gestelde schriftelijke vragen aan het Waddinxveense college van B. en W. Uit deze vragen bleek, dat de beide raads leden menen dat het de taak van het ge meentebestuur is te proberen zoveel mo gelijk kiezers op te wekken te gaan stem men en wordt de vrees uitgesproken dat de jonge kiezers wel eens van de stem bus zouden kunnen wegblijven. WADDINXVEEN/BOSKOOP Het Noordeinde in Waddinxveen en Bos koop zal na de grote reconstructie van vorig jaar nogmaals worden opgeknapt, daar het nieuwe wegdek op vele plaat sen alweer is verzakt. De bermen zullen worden bijgewerkt en het wegdek wordt voorzien van een nieuwe slijtlaag en „belijnd”. Pas als deze „laatste zware loodjes” gewogen zijn, gaan de gemeen tebesturen van Waddinxveen en Bos koop over de kostenverdeling en het verkeer spreken. In de gemeenteraads vergadering van vorige week donderdag avond gaf D’66-raadslid R. Gaykema als zijn mening, dat de geplaatste 70 kilo meter „bouwborden” nu wel zouden kunnen verdwijnen, mede gezien in het licht van de verplichte maximumsnel heid van 80 kilometer voor niet-auto- wegen. In de afgelopen weken is er in het Weekblad voor Waddinxveen reeds veel geschreven over en zijn er initiatieven ontwikkeld om te komen tot een school voor Lager Beroeps Onderwijs (LBO), alsmede een protestants-christelijke sa menwerkingsschool waarin opgenomen een school voor christelijk lager tech nisch onderwijs. het - nu de stemplicht is afgeschaft - juist een taak is van de politieke partijen om de kiezers op te wekken aan de ver kiezingen deel te nemen. Zij zijn van oordeel dat de plaatselijke partijen daar in bijzonder goed slagen, gelet op het feit dat bijna 89 procent van de kies gerechtigden bij de laatste verkiezing is opgekomen, tegen een landelijk percen tage van 83 procent. Het college wijst er op dat ten gerieve van de politieke partijen van gemeente wege op een twaalftal opvallende plaat sen borden zijn geplaatst voor het aan- plakken van verkiezingspropaganda- materiaal. Daarnaast worden de kiezers MUZIEKHANDEL Vrijdag tot 9 uur s avonds geopend en voorts iedeie avond na afspraak De uitgangspunten, die gelden voor de samenwerkingsschool voor HAVO/ Atheneum, zijn ook onverkort van toe passing op de nieuwe middenschool. Zo dient het bestuur van de school in han den te zijn van ouders, met de mogelijk heid van inspraak door de gemeentelijke overheid, dient het onderwijs gebaseerd te zijn op onderling respect en verdraag zaamheid van eikaars opvattingen (dit geldt voor ouders, leraren en leerlingen) en dient het levensbeschouwelijke onder wijs geheel in overeenstemming te zijn met hetgeen elke groep van ouders voor hun kinderen wenst. In de brief van de ouders uit de drie samenwerkende verenigingen voor voort gezet onderwijs wordt even in het ver leden teruggeblikt voor wat betreft de op 30 januari 1970 door achttien Wad dinxveners genomen initiatieven om te komen tot een samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum. Na diverse en quêtes te hebben gehouden werd beslo ten prioriteiten vast te stellen en niet al leen te zullen gaan streven naar alge meen voortgezet onderwijs, maar ook te trachten beroepsonderwijs en LOM- scholen te realiseren. Voor zoveel mogelijk V.V.D.’ers in Provinciale Staten en Eerste Kamer. Dat is Uw garantie voor een verstandig en zuinig beleid. Koninginnegracht 57, Den Haag, 070 - 614121 veense gemeenteraad moeten worden ge nomen. Die te zetten stappen zouden moeten leiden tot een verordening- regelende instelling en het vaststellen van de bevoegdheden van een commissie van bestuur van een middenschool, zo als in ex artikel 61 van de gemeentewet wordt ontschreven. Is het zover dan zullen de verenigingen voor voortgezet onderwijs leden voor die commissie van bestuur voordragen. I I --- I i I I uw officiële Grundigdealer: j Radio DOOL j Kerkweg 171 I Waddjnxveen[O1828:23Ol{ 1-- I I I I I I I I I I I I I I I I 1 f i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1