Vrijwillige Vrouwelijke Hulpverlening Waddinxveen verleent praktische en sociale hulp aan velen ruzie over Beukenhof vrachtwagenvrij WADDINXVEEN BURGERLIJKE STAND Waddinxvener slaat bij trouwdatum Wat verwacht de christelijke school van ouders? Weekblad voor Waddinxveen Klachten bezorging: Nassaulaan 20 Waddinxveen Telefoon 2604 ïrf Maaimachine OUDERAVOND INSTUIF WEER VOOR T LAATST ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS Spreekuren GEVONDEN EN VERLOREN i DONDERDAG 21 MAART 1974 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Pagina 7 Inbrekers SERVICE-RUBRIEK VAN HET WEEKBLAD VOOR DE ABONNEES l AGENDA DE KERKEN NODIGEN WADDINXVEEN Er is al ge ruime tijd in Waddinxveen een Federatie Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening. Ondertrouwd: C. Hoogendoorn en A. J. M. Ultéé; C. G. Lagrouw en T. C. Blokland; A. Mesker en N. van den Berg. Gehuwd: R. G. Hoffman en G. A. Manusama; R .P. Boskma en R. A. Höfer; C. M. Kroes en M. L. van der Maas. Geboren: Johannes Dirk Theodorus, zv. D. Heuvelman en J. Burger; Jaap, zv. D. E. C. T. J. Bruiningen J. M. G. Quint; Esther, dv. J. A. Hielema en E. L. Prudhomme van Reine; Maruscha Lisenka, dv. G. C. Kortlever en A. J. Zaal; Lennert Marc, zv. A. de Pater en C. H. van der Spek; Jelle, zv. A. M. Laan en D. Brandts Buijs; Martinus Franciscus, zv, F. J. Kalkhoven en A. C. Rijnhart; Eduard, zv. L. ’t Hart en C. van Santen; Ronald Frederik, zv. J. van Tol en F. M. Boons toppel. Overleden: Leendert van Vliet, oud 72 jaar. Uitgave Druk. Veldwijk B.V. Direktie J. B. Veldwijk Redactie B. J. Woudenberg Exploitatie F. van Kempen ai®as m K Xr, Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom De beiaardensociëteit, een veertienwekelijkse activiteit van de WH. u. V WADDINXVEEN Een 26-jarige Waddinxvener, die wat had gedronken, heeft na behoorlijk overstuur te zijn geraakt zijn 22-jarige verloofde uit Gouda toege takeld. Oorzaak van de ruzie was een meningsverschil over de trouwdatum. Het ver loofd paartje moest naar het Bleulandziekenhuis in Gouda waar zij op het mo ment van de ruzie vertoefden om zich te laten verbinden. Beiden konden na be handeling in het ziekenhuis weer naar huis. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Notcboom Mevrouw B. B. van der Linde-Bauer, presidente van de WH, afdeling Waddinxveen. WADDINXVEEN Op het pas gereed gekomen parkeerterrein Beukenhof aan de Kerkweg mogen geen vrachtwagens neergezet worden. De gemeenteraad, die vorige week donderdagavond daartie besloot, was het met Burgemeester en Wethouders eens dat voorbands afgewacht moet worden of meerdere verkeersmaatregelen nodig zijn. De ambtelijke verkeerscommissie had het col lege een jaar geleden al geadviseerd een éénzijdig inrijverbod in te stellen. Burgemeester C. A. van der Hooft zei er weinig voor te voelen overal in Waddinxveen maar verkeersborden te plaatsen. Op een vraag van de heer R. Gaykema (D’66) of voor dit parkeerterrein de tijd rijp is parkeermeters te introduceren meende de voorzitter dat afgewacht zal moeten worden hoe de zaken zich in de praktijk zullen gaan ontwikkelen. Omdat het parkeren van vrachtwagens ook in onze gemeente langzamerhand proble men beginnen op te leveren worden door het gemeentebestuur brieven geschreven aan de betreffende chauffeurs mét het ver zoek de wagen op een zodanige plaats te parkeren zodat nauwelijks iemand er last van zou kunnen hebben. Met name de heer H. van Ek (soc.) vroeg om speciale parkeerterreinen voor vrachtwagens. D’66-fractievoorzitter H. P. Barth bepleitte de instelling van een parkeerexcessenverordening, indien mocht blijken dat het door wethouder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) gepropageerde beleid op vrijwillige basis op den duur geen succes heeft. Om van het parkeerterrein Beukenhof direct bij de streekmuziekschool te kunnen komen zal de dienst Openbare Werken en Bedrijven de suggestie van de heer P. F. J. van Schie (kath.) een paadje aan te leggen overnemen. In een kort huishoudelijk gedeelte, waar in het jaarverslag en het financiële jaar overzicht werden goedgekeurd, bedankte de voorzitter, de heer M. Stel, de schei dende oudercommissieleden, nl. de da mes Ten Hoor en Kooistra, voor het vele werk dat zij verricht hebben. Beide dames vervulden een dubbele functie: mevrouw Ten Hoor was tevens lid van het schoolbestuur en mevrouw Kooistra lid van de redactie van de Schoolkrant. De sluiting van deze geslaagde avond werd verzorgd door het hoofd van de school, de heer J. Dijkhuizen. Verloren: zwarte aktentas met inhoud, 1 paar donkerbruine suède bontwanten, kinderportemonnee, suède schoudertas met inhoud, enkele nota’s, donkerblauwe stadstas met inhoud, sleutelbos, rode ba- tavus damesfiets, lap stof zwart met ge kleurd bloemmotief, gouden gevlochten armband, blauw gympakje, bruine hand schoen. WADDINXVEEN Het bekende „Do- mino Kwartet” uit Amsterdam gaat za terdagavond 30 maart weer een gezellige dansavond in het Anne Frank-centrum verzorgen voot de „Instuif voor gehuw den”. De dansavond zal in het teken van de lente staan en tevens het winter seizoen 1973-1974 afsluiten. Toegangs bewijzen kunnen besteld worden per telefoon op donderdag 28 maart tussen 19.00 en 21.00 uur (telefoon 3792). In het kort samengevat: Sociëteitsmiddag iedere dinsdag om de veertien dagen. Deze middag is voor iedereen boven de 65 jaar toegankelijk en wordt gemiddeld Opgave van evenementen en verga deringen, die een algemeen of open baar karakter hebben, ontvangen wij graag tijdig. Plaatsing geschiedt kos teloos. De stille maar o zo waardevolle mede werksters zijn de dames die de taxi dienst verzorgen. Zij halen en brengen nl. iedere bejaarde die slecht ter been is! Het bestuur wordt gevormd door een vertegenwoordigster van iedere aange sloten organisatie en een door deze ge kozen voorzitster. Plaatselijk vertegenwordigsters is me vrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Ef- fenlaan 5, telefoon (01828)4138. Moe ders Voor Moeders beijvert zich urine van zwangere vrouwen in te zamelen voor strikt medische doeleinden. In de oudheidkamer van de Rabo bank aan de Kerkweg wordt een expositie gehouden onder de naam „Schijnwerper op de molen”. De tentoonstelling is op dinsdagmid dag, donderdagmiddag en vrijdag avond voor het publiek tegen be taling van een gering bedrag toe gankelijk. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. J. R. Cuperus 18.30 uur ds. D. van Vliet Bethetkerk: 9.30 uur kand. C. B. van Harten 17.00 uur ds. H. Jongerden, Veenendaal De Hoeksteen: 9.30 uur ds. D. van Vliet 18.30 uur ds. W. Verboom Immanuclkerk: 10.00 uur ds. E. H. Kalkman, Am’foort 17.00 uur ds. C. B. Roos, Gouda GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. D. J. Modderaar 17.00 uur ds. E. Masselink, Rotterdam Kruiskerk: 10.00 uur ds. E. Masselink, Rotterdam 17.00 uur ds. D. J. Modderaar REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw: Zuidkade 59 Geen dienst OUD-GEREFORM. GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst Donderdag 28 maart 19.00 uur ds. H. Willink, Doetinchem CHR. AFGESCH. GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A P. Verloop GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP 9.30 uur en 18.00 uur ds. A. Bac ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand, 9 tot 12 Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Afd. Gezins- en bejaardenverzorging: Kantoor: Jan van Bijnenpad 1, 5e etage, tel. 4896 Aanvragen om hulp uitsluitend maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 9.30 uur Afd. Maatschappelijk werk: Kantoor: Gebouw ’t Anker, Kerkweg 234 (achter de Brugkerk), tel. 4522 (In verband met vacature voorlopig geen spreekuur. Voor nieuwe aanvragen zal Vrijdag 22 maart Klaverjassen, clubhuis Waddinxveen, 20.00 uur Feestavond De Gouwe, AF-centrum, 20.00 uur Uitvoering Voorwaarts, Gereformeerd Verenigingsgebouw, 20.00 uur Zaterdag 23 maart Verkoopmiddag WH, AF-centrum, 14.30 uur Dinsdag 26 maart Jaarvergadering Vereniging tot Stich ting en Instandhouding van Ned. Herv. Scholen, De Hoeksteen, 20.00 uur Politieke Scholingscursus voor vrouwen, Ger. Verenigingsgebouw, 20.00 uur Woensdag 27 maart NCVB, De Hoeksteen, 19.45 uur Verkiezingen voor de provinciale staten, 8.00-19.00 uur Donderdag 28 maart Informatieavond samenwerkingsschool, gemeentehuis, 19.30 uur Gevonden: bruine suède knipportemon- nee, kinderscooter groen met rood, he re nhorloge. I gebruik worden genomen. Hier kunnen alle bejaarden van Waddinxveen vrij in en uit lopen en gebruik maken van alle diensten die het centrum biedt. Alle evenementen vinden hier plaats. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE „SION” - Gemeenschapsruimte Chr. Basisschool ’De Savornin Lohmansch.’ Lindengaarde 17a (Groenswaard 2) 10 uur samenkomst Dinsdag, 20 uur, bijbelstudie: Tesselschadelaan 28 ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: eucharistievieringen 10.00 uur. Maandag, woensdag en zaterdag 19.00 uur. Vrijdag 7.45 uur. Ontmoetingskerk: eucharistievieringen 8.30, 11.45 en 18.30 uur, dinsdag 9.00 uur, donderdag 19.00 uur, zaterdag 9.00 en 19.00 uur. JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burg. Trooststraat 4: 15.30 uur openbare toespraak over „In Har-mégadon aan de zegevierende zijde staan”; 16.30 uur wachttorenstudie over „Zich uitbundig in Jehovah verheugen ondanks ontberingen van Har-mégadon, en waarom zich uitbundig verheugen ondanks persoonlijke ontberingen”. De Landelijke Federatie V.V.H. werd opgericht in ’s-Gravenhage op 29 de cember 1951. Drie maanden later, april 1952, kwam de oprichting in Waddinx veen tot stand. Het doel is het verlenen van practische, sociale hulp die vrijwil lig en belangeloos wordt verleend. Pre sidente werd mevrouw Warnaar. Wegens ernstige ziekte was zij genoodzaakt haar taak al heel snel neer te leggen. Zij werd opgevolgd door mevrouw Van der Torren-Veendorp. De eerste hulp die ge boden werd was bij de watersnoodramp in Zeeland, 1 februari 1953. Een groep jonge vrouwen uit alle Waddinxveense Vrouwenbonden vertrok naar het ramp gebied om te gaan helpen bij het weer bewoonbaar maken van de huizen. En kele jaren later bij de inval van Honga rije werden geld en goederen ingezameld. Omdat zulke rampen gelukkig een uit zondering zijn, werd besloten gezellig- heidsmiddagen voor de bejaarden te gaan verzorgen. tijdelijk een beroep moeten worden gedaan op instellingen in naburige gemeenten; nadere informatie tel. 4896) GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.15-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. Hand- en spandiensten (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werk dag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (tel. 6347) Te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uut. sindsdien iedere week plaats vindt. Er wordt door een groot aantal mensen enthousiast aan deelgenomen. De oefe ningen worden voornamelijk op de stoel gedaan. Ook wordt het balspel beoefend. In 1970 kon het Anne-Frankcentrum in In 1959 ging de sociëteit voor de eerste maal een reisje maken naar de pyramide in Austerlitz. Na verloop van enkele jaren werd het een dagreis. (Dit jaar zelfs met vier bussen). Mevrouw Van der Torren-Veendorp werd in 1962 als presidente opgevolgd door mevrouw Haspels. De heer R. Gaykema startte met de bejaardengymnastiek in 1967 die WADDINXVEEN Voor het onder houd van de dit jaar in gebruik te nemen nieuwe voetbalvelden in het sportpark „De Sniep” is de gemeenteraad ermee accoord gegaan dat de dienst Openbare Werken en Bedrijven daarvoor een maaimachine aanschaft. De maaimachine die men op' het oog heeft kost 5.500,-. Tegen de aankoop was de heer J. Have naar (SGP/Hervormde Kiesvereniging). De Waddinxveense rijkspolitie heeft sinds zaterdagavond half acht weer wat meer handen vrij toen het verkeer weer gebruik kon maken van de Boskoopse hefbrug. Hoewel er alleen afgelopen dinsdag nog even sprake was van om rijden in verband met herstelwerkzaam heden is ook dit (verkeers)leed weer ge leden. De genoemde onderwerpen gaven stof tot gezonde discussie; openheid tussen ouder - -kind - onderwijzer is een belang rijke zaak. Eén en ander heeft bijgedra gen tot een grotere bewustwording om trent de noodzaak zich meer bezig te houden met christelijk onderwijs en de school. Het zou wenselijk zijn indien een nog groter aantal ouders hieraan zou willen medewerken. De aanwezigen werden dan ook opgeroepen om toch vooral ideeën en wensen kenbaar te maken, waardoor het onderling contact tussen ouders - leerkrachten en leerlin gen nog meer gestimuleerd zou kunnen worden. door de voordeur open te breken. Via een geforceerd raampje heeft ook het zwembad in het sportpark „De Sniep” ongewenst bezoek gehad. Gesto len werden een versterker en twee micro foons van de omroepinstallatie, twee draagbare radio’s en een aantal horloges. De 11-jarige Comelis Huurman werd bij het plotseling oversteken van het Noordeinde gegrepen door een Volks wagenbusje. De jongen moest met een hoofdwond naar het Bleulandziekenhuis in Gouda worden vervoerd. Inbrekers hebben vorige week een be zoek gebracht aan twee Waddinxveense bakkerijen, waarbij kleine geldbedragen werden buitgemaakt. Bij bakkerij De Graaff aan de Zuidkade bracht het on gewenste bezoek zeshonderd gulden op aan geld, papieren en spaarbankboekjes. Een uitgebreid onderzoek onderging ook de bakkerij van Kerver aan het Konin gin Wilhelminaplein. De kassa werd ge licht (geld lag over de grond verspreid) en uit de huiskamer boven de winkel verdween een rol met 21 rijksdaalders. Uit de bakkerij werd een rood metalen geldkistje meegenomen met achttien rol len centen en enkele guldens. In beide gevallen verschafte men zich toegang WADDINXVEEN „Wat Verwachten de ouders van de christelijke school”, „Wat verwacht de christelijke school van de ouders” en „Ouderparticipatie” wa ren de onderwerpen waarover de heer L. J. C. v.d. Zwan, redactiesecretaris van de werkgroep „Schoolplein”, heeft gesproken op de vorige week dinsdag avond gehouden ouderavond van de Groen van Prinstererschool. De eerste middag vond plaats op 13 december 1956 in het Geref. Verenigings gebouw. Burgemeester Warnaar sprak een openingswoord en uitte zijn waar dering voor het initiatief van het bestuur en hoopte dat deze bijeenkomst het be gin zou zijn van een veelzijdige dienst verlening aan de oudere, somstijds een zame mens. Om aan de middagen een gezellig karakter te kunnen geven was geld nodig. In overleg met de bejaarden werd besloten een bazar te organiseren. De opbrengst bedroeg 1.048,Het was toen mogelijk een biljart en sjoel bakken aan te schaffen. De bijeenkom sten werden afwisselend gehouden in het R.K. verenigingsgebouw, het Geref. en het Herv. Wijkgebouw aan de Es- doomlaan en werden gemiddeld door veertig mensen bezocht. Dit aantal zou jarenlang de kern van de sociëteitsmid- dagen blijven. Redaktie-adres: Peppelhorst 109, Waddinxveen telefoon (01828) 5594 Advertentie-af deling: Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 66, telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Nassaulaan 20, Waddinxveen postbus 66, telefoon 2604 Abonnementsprijs 4,per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 10,50 per half jaar binnen ver spreidingsgebied en 16,75 per half jaar voor overig Nederland. Alle prijzen exclusief incasso kosten. Advertentietarieven Losse mm-prijs 0,24 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Kleine advertenties: zie Kabouters. Giro: 47062 tnv Drukkerij Veldwijk BV Bank: Rabobank Waddinxveen. bezocht door 100-125 mensen. De jaar lijkse bazar in april en de verloting met 8000 loten in oktober. In december wordt er een Sint-Nicolaasmiddag geor ganiseerd en een sfeervolle Kerstviering gehouden. Verder worden er jaarlijks twee kollekten verzorgd door het be stuur van de Federatie V.V.H., nl. voor de kinderbescherming „Sakor” en voor het Geestelijk Gehandikapte Kind”. Ex tra dit jaar was het organiseren van een feestmiddag ter gelegenheid van het re geringsjubileum van Koningin Juliana. MB «Eg» .«da*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 7