Van Scbie onderstreepte woorden met duimstok Niet waarde huis, maar Zwembad- taneven worden VOOR- EN NADELEN Wiertsema Geld voor Nieuwe kleuterschool aan klaar-overs Vondelwijk Jozefschool vastgebouwd Huurachterstand is onrustbarend D. UITBEIJERSE GING ZAAL UIT Jaarvergadering Hervormde scholen verhoogd Garages Grondslagen oppervlakte maatstaf onroerend goedbelasting Raad voteert balf miljoen’gulden UIT RAAD BLIJKT: Leon van Gelderschool kwam met een musical DONDERDAG 21 MAART 1974 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Pagina 9 Deurwaarder P. J. F. VAN SCHIE (kvp) 4 Niet de duimstok Eben Haëzerschool WADDINXVEEN De leden van de raadscommissie voor de financiën hebben met ontsteltenis kennis genomen van de huurachterstand die een steeds groter wordend aantal Waddinxveners heeft weg te werken bij de plaatselijke woningbouwverenigingen. Namens deze commissie zei de heer J. van den Roovaart (chu) in de gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdagavond dat er bewoners zijn, die soms al een jaar geen huur meer hebben betaald. WADDINXVEEN De nieuwe onroerend goed belasting, die in de plaats komt van de huidige grondbelasting, personele belasting en straatbelasting, zal als alles goed gaat Nieuwjaarsdag 1976 in Waddinxveen worden inge voerd. Omdat in verband hiermee op het gemeentehuis nogal wat voor bereidend administratief werk moet worden verzet (waarvoor een krediet van 60.000,beschikbaar werd gesteld) en de minister van Financiën er bovendien op staat deze belastingverordening zeker een jaar voor de in voering op zijn bureau te hebben heeft de vorige week donderdagavond vergaderende gemeenteraad maar alvast uitgemaakt hoe de nieuwe onroe rend goedbelasting in ons dorp berekend zal moeten gaan worden. U itzonderingen Hearing Loyale steun ADVERTENTIE BLOEMTTEK Eign. H. I. Zeypveld Kerkweg, Waddinxveen, tel. 2097 JHTfRfWRA1 casme de ook voor de oppervlakte-maat- staf kiezende heer H. van Ek (soc.). Het gegeven dat het gemeentebestuur nog negen maanden de tijd heeft om de no dige gegevens te verzamelen en te ver werken garandeerde de heer H. P. Barth (D’66) dat besluitende tot de oppervlakte -maatstaf tot een juiste lastenverdeling gekomen zou kunnen worden. Hij zei het op prijs te stellen, indien een hearing voor belanghebbenden zou worden ge houden alvorens de gemeenteraad de belastingverordening vaststelt. De heer J. L. van Heteren (Gemeentebelangen) tenslotte toch kiezende voor de op- KVP-fractieleider P. F. I. van Schie toonde zich ingenomen met de coulante houding van Burgemeester en Wethou ders. Het raadsvoorstel was voor de heer J. van den Roovaart (chu) aanlei ding te informeren in hoeverre nu een blijvende vestiging van het filiaal van de bibliotheek in Waddinxveen-zuid tot de Gemeente-ambtenaar Brenkman meende dat bij het kiezen voor de oppervlakte- maatstaf zeker niet de voorkeur is gege ven aan de weg van de minste weer stand. Deze maatstaf is zelfs complexer maar leidt volgens hem tot meer bevre digende resultaten dan de waarde-maat staf. Even dreigde de discussie de ver keerde kant uit te gaan toen de voorzit ter en wethouder A. H. van Gent (soc.) uit de woorden van KVP-leider Van Schie meenden te moeten concluderen dat Burgemeester en Wethouders niet zelfstandig een beslissing hadden geno men, maar de ambtenaren in deze had den gevolgd. Dat was niet zo, maar het irriteerde het katholieke raadslid wel dat de afdeling financiën op het gemeente- pervlakte-maatstaf had graag wat rekenvoorbeelden gehad. Dezelfde maat staf werd door mevrouw L. M. Ooster- broek-Waagmeester doelmatig en objec tief genoemd. kosten van de stencilmachine komen voor de helft voor rekening van het schoolbestuur. Volgens dit raadslid neemt ook het achterwege laten van het betalen van de garagehuur onrustbarend toe. De door de heer Van den Roovaart gesignaleerde achterstand werd door burgemeester C. A. van der Hooft bevestigd en „veront rustend” genoemd. De voorzitter maakte duidelijk, dat het gemeentebestuur reeds meerdere malen de besturen van de woningbouwverenigingen had verzocht gerechtelijke stappen te ondernemen om aan deze schuldenlast een einde te ma ken. En dat gaat gebeuren volgens de opper vlakte van het onroerend goed. Na twee en een half uur discussie besloten enkele minuten voor middernacht elf van de vijftien aanwezige raadsleden op voor stel van het college van Burgemeester en Wethouders die als „eerlijk en objectief” genoemde maatstaf te verkiezen boven een berekening volgens de waarde van het onroerend goed. WADDINXVEEN Dat de tarieven voor het nemen van een duik in het openluchtzwembad „De Sniep” deze zo mer omhoog moeten staat vast, maar op verzoek van de Waddinxveense gemeen teraad zullen Burgemeester en Wethou ders alles in het werk stellen de tariefs verhoging tot gemiddeld tien procent te beperken. Daartoe is opnieuw contact gezocht met het Boskoopse gemeente bestuur om de nieuwe prijzen op elkaar af te stemmen en heeft de raadscommis sie voor de financiën zich weer over de ze zaak gebogen. huis nauwelijks meer open leek te staan voor andere opvattingen. Hij sprak zelfs van een cordon met allemaal opper- vlakte-opvattingen. Het contact met de buurgemeente is vooral ook gelegd om Waddinxveners op niet-zomerse dagen in staat te stellen te gaan zwemmen in het Boskoopse bal- lonbad, vertelde burgemeester C. A. van der Hooft in de vorige week donderdag avond gehouden gemeenteraadsvergade ring. Over de zwembadtarieven werd ge sproken naar aanleiding van een schema daarover bij de ingekomen stukken. Na mens de financiële commissie stelde de heer J. van den Roovaart (chu) vast dat de voorgestelde tariefswijzigingen vari eerden van tien tot veertig procent, ter wijl toch een verhoging van gemiddeld tien procent als uitgangspunt zou wor den genomen. WADDINXVEEN Dinsdagavond 26 maart om 20.00 uur komt de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Herv. Chr. Scholen te Waddinxveen in De Hoeksteen aan de Esdoomlaan in jaarvergadering bijeen. Naast de gebrui kelijke jaarverslagen is er een bestuurs verkiezing. De aftredende bestuursleden A. C. Marchand en A. van Oostenbrug- ge zijn herkiesbaar. In de vacature door het overlijden van de heer I. C. Noor- lander stelt het bestuur voor de heer I. Boon, Peppelhorst 9, te verkiezen. De kleuters van toen waren onderge bracht in enkele lokalen van het in de Burgemeester Trooststraat gelegen ver enigingsgebouw van het katholiek kerk bestuur. In februari 1970 verhuisden de meisjes en jongens naar de St. Jozef school, waar nu al twee lokalen door de kleuters in beslag worden genomen. Nu het aanbod van leerlingen voor de basis school stijgende is wil de school weer de beschikking krijgen over de eigen loka len. In het licht van de integratie kleuter/basisonderwijs ligt het voor de hand dat de kleuterschool aan de basis school zal worden vastgebouwd. In het bouwplan is tevens opgenomen de bouw van een kleedgelegenheid bij het gym nastieklokaal en verder enkele voorzie ningen voor de „eenwording” van de beide scholen. Het krediet daarvoor zal op een later tijdstip ter beschikking worden gesteld, omdat het schoolbestuur nu eerst de kleuterschool wil gaan bou wen. WADDINXVEEN Bij het spreken over de achterstanden in het betalen van garagehuur aan de Waddinxveense wo ningbouwverenigingen zei burgemeester C. A. van der Hooft in de vorige week donderdagavond gehouden gemeente raadsvergadering te menen, dat de wo ningbouwverenigingen wellicht niet tot huuropzegging overgaan gezien de mo gelijke geringe belangstelling voor ga rages. Drie maanden geleden verklaarde hij tijdens het debat over de verkoop van bouwgrond om achter de haakflats Peppelhorst en Wilgenhorst in totaal 45 garages te kunnen bouwen onder meer dat er behoefte aan deze boxen zou be staan. Vijf progressieve raadsleden be streden dat in de gemeenteraadsvergade ring van 20 december 1973 en gingen dan ook niet accoord met het (aangeno men) voorstel. WADDINXVEEN Aan de rooms-katholieke St. Jozefschool in Waddinxveen- zuid (Kanaalweg) zal de twee-klassige rooms-katholieke kleuterschool Klein Duim pje worden gebouwd. Daarvoor heeft de vorige week donderdagavond vergaderende gemeenteraad bijna een half miljoen gulden 479.544,beschikbaar gesteld. Elf jaar geleden besloten de raadsleden al medewerking aan de bouw van de kleuter school te zullen verlenen, indien de Stichting voor Katholiek Onderwijs „St. Victor” om een krediet zou verzoeken. Dat is nu gebeurd. mogelijkheden behoort. Burgemeester C. A. van der Hooft raadde het bestuur van de Christelijke Openbare UitleenbibHo- theek en Leeszaal aan daarover eens te gaan praten met de architect van het schoolbestuur. De heer H. P. Barth (D’66) wilde nog verder gaan door te stellen dat een integratie van de biblio theek in de school bevorderd zou dienen te worden. Mede gezien in het licht van ministeriële studies omtrent het doel en gebruik van schoolgebouwen, vulde de voorzitter aan. „We zijn gebonden aan de voorschriften,” aldus de heer Van den Roovaart. „Dan moet de wet maar op z’n kop,” repliceerde de heer Van der Hooft. ..Een alom gewaardeerde maatstaf is de gulden en niet de duimstok,” betoogde KVP-fractieleider P. F. J. van Schie, die zijn woorden zwaaiend met een duim stok onderstreepte. Hij meende dat kiezend voor de waarde-maatstaf - drie beëdigde taxateurs waarborgen zijn voor een eerlijke verdeling van de lasten in Waddinxveen. „Met de oppervlakte- maatstaf wordt een heel stuk objectivi teit en eerlijkheid opzij gezet en werken we met een computer- in plaats met een menselijke waarderingsnorm,” aldus de heer Van Schie. Hij ontzenuwde in een later stadium alvast de conclusie dat de christen-democraten niet de zwaarste last op de zwaarste schouders zouden willen leggen nu ze voor de waarde-maatstaf kozen. PvdA-fractieleider M. Boere meende dat het marktmechanisme de onrechtvaar digheid bevordert, noemde de waarde om onder meer die reden dan ook sub jectief en gaf resoluut de voorkeur aan de oppervlakte-maatstaf. „Ik feliciteer u, mijnheer de voorzitter, met zoveel be- lastingkundigen,” zei niet zonder sar- WADDINXVEEN De onroe rend goedbelasting moet worden geheven naar een uniforme grond slag, waarbij de raadsleden een keus maakten uit: a. de waarde van het onroerend goed in het economisch ver keer. Hieronder wordt ver staan de waarde, die aan het onroerend goed dient te wor den toegekend bij vrije opleve ring; b. de oppervlakte van het on roerend goed, waarbij rekening gehouden wordt met zaken als a. aard (eengezinswoning, villa, flat, portiekwoning); b. ligging (b.v. in bebouwde kom of daarbuiten); c. kwaliteit (mede afhankelijk van bouwjaar); d. soort gebruik (woning, bedrijf), om zo op benaderende wijze rekening te houden met ver schillen in waarde in het eco nomische verkeer. Desgewenst kunnen aard en soort gebruik worden samengevoegd. Gekozen werd voor de laatste maatstaf. WADDINXVEEN De leerlingen van de vijfde en zesde klas van de openbare Leon van Gelderschool hebben vorige week vrijdagavond tijdens de feestelijke ouderavond in de theaterzaal van het Anne Frank-centrum met veel enthou siasme de musical „Het koffertje van meneer van Dalen” ten tonele gebracht. WADDINXVEEN Om de in de Von delwijk werkzaam zijnde ouder- en jeugd brigades te voorzien van jassen en spie geleieren heeft de Waddinxveense ge meenteraad vorige week donderdag avond 1.100 beschikbaar gesteld. De werkgroep „Veilig Verkeer”, die de „be manning” van vier oversteekplaatsen aan de Staringlaan en Brederolaan voor haar rekening neemt, had daarom ge vraagd. Mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester (lib.) betreurde het dat door allerlei oorzaken al een jaar op de benodigde subsidie wordt gewacht. Vol gens haar heeft een artikel in het dames weekblad „Libelle” in dit geheel alleen maar verwarrend gewerkt. „Daar is het dan ook de „Libelle” voor,” pareerde de socialist drs. W. G. de Meer. Het PvdA- raadslid informeerde of het waar was dat de openbare Jan Ligthartschool be schikt over brigadeuitrusting die niet wordt gebruikt. De heer P. de Lijster (arp) kon in zijn functie van voorzitter van het incomplete bestuur van de afde ling Waddinxveen van Veilig Verkeer Nederland dat bevestigen. Er is door de ze school (nog) geen jetigdbrigade inge steld, omdat een verzekering ontbreekt. Bij de behandeling van dit agendapunt deelde wethouder H. Huizer (SGP/Her- vormde Kiesvereniging) mee dat het vrij wel zeker is dat aan de Chopinlaan ter hoogte van het Jan van Bijnenpad een voetgangersoversteekplaats zal worden aangebracht, met indien mogelijk een extra beveiliging voor overstekende voetgangers. Bewoners en onderwijzers hadden daarom gevraagd, zij het dat men het over de plaats niet eens kon worden. En twee voetgangersoversteek- plaatsen aanleggen gaat niet, aldus de wethouder. De nieuwe onroerend goedbelasting in een later stadium zal de hoogte ervan worden vastgesteld zal straks door de rijksbelastingdienst worden geïnd. Be zwaar-, en beroepschriften moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend. De belastingverordening zal uitzonderingen kennen en is onder meer niet van toe passing op cultuurgronden en daarop voorkomende bedrijfsgebouwen. Zij zal worden geheven zowel van eigenaren als gebruikers van onroerend goed en kent dus volgens een kersvers besluit van de gemeenteraad de oppervlakte van het onroerend goed als grondslag. Op de heffing, die aan een maximum is ge bonden, zijn zaken als aard, ligging, kwaliteit en soort gebruik van het pand (woning, bedrijf) van invloed. De heer J. van den Roovaart (chu) rap porteerde namens de commissie voor de financiën, dat deze in meerderheid de waarde van het onroerend goed in het economische verkeer (vraag en aanbod, vrije oplevering) als grondslag voor de onroerend goedbelasting verkiest. Hoe wel de heer J. Havenaar (SGP/Her- vormde Kiesvereniging) nog wel een paar vragen had koos hij toch voor de oppervlakte-maatstaf. ARP-raadslid P. de Lijster gaf te kennen voor de waarde maatstaf te willen kiezen, omdat die eenvoudiger, duidelijker en rechtvaar diger zou zijn. Liever had hij gezien dat de nieuwe gemeenteraad een besluit over de grondslag had genomen. Zijn fractie genoot P. Noordam vulde aan, dat zo juist een rapport van het Landbouw schap was verschenen waarin ook de voorkeur werd getoond voor de waarde maatstaf. De ervaring leert, volgens hem, dat het op pad sturen van de deurwaarder niet altijd tot het gewenste resultaat leidt, al thans aan de zaak een langslepend ka rakter geeft, omdat tot huuropzegging niet direct kan worden overgegaan. De heer Van den Roovaart zei er een voor stander van te zijn bij achterstand in de betaling wel inmiddellijk de garagehuur op te zeggen. Hij meende in het moge lijk eerder inschakelen van de gemeente lijke sociale dienst een remedie te zien tegen het voortbestaan van deze onge zonde situatie. „De huurachterstand die sommige bewoners nu al hebben zal nooit en te nimmer meer weg te werken zijn,” stelde een in dit opzicht sombere heer Van den Roovaart vast. De achterstand in de betaling van de huur kwam ter sprake bij de aan de raadsleden ter kennisname toegezonden administraties van de woningbouwver- Het bestuur van de Vereniging tot Stich ting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke Scholen heeft van de gemeenteraad toestemming ge kregen voor de lagere Eben Haëzer school leer- en hulpmiddelen voor de in richting van een documentatiecentrum, een stencilmachine, een schrijfmachine, een ladenkastje, leer- en hulpmiddelen voor de handenarbeidruimte en meubi lair voor een lokaal en de hoofden/ leerkrachtenkamer aan te schaffen voor een totale waarde van 15.700,De Tegen het sleutelen aan de nieuwe prij zen zei de voorzitter op zich geen be zwaren te hebben, al voelde hij het als beheerder van de portefeuille van finan ciën binnen het college wel als zijn plicht de raadsleden met nadruk en bij herhaling te waarschuwen voor mogelijk nog grotere tekorten in de exploitatie van zowel het overdekte- als het open luchtzwembad. Voorts wees de heer Van der Hooft er nog op dat de nieuwe ta rieven, die van openluchtzwembaden in de omgeving zeker niet te boven zullen gaan. KVP-fractievoorzitter P, F. J. van Schie betoogde dat toch getracht zal moeten worden de verhogingen tot ge middeld tien procent te beperken. En Burgemeester en Wethouders proberen dat met hem. De heer M. Boere (soc.) bepleitte nog ruimere faciliteiten voor de Waddinxveense jeugd om vaker in het openluchtzwembad te kunnen ver toeven. De musical speelde zich af in Spraysilië, het land met zijn beroemde spuitbus industrie. Niet iedereen in dit land is hier echter gelukkig mee en er is dan ook een actiegroep die tegen de spuitbus is en die het klaarspeelt om in een tv.- programma te komen, samen met de heer Van Dalen en zijn oude moeder. De inhoud van het koffertje blijkt te zijn het laatste restje gezond verstand, maar gelukkig komt tenslotte iedereen nog bij tijds tot bezinning. Eigenlijk geen musi cal zonder pretentie dus, maar een musi cal met een diepere betekenis. Vóór de pauze werden enkele circus nummers zeer verdienstelijk opgevoerd door de kinderen van de vierde klas, met o.a. acrobatiek, oersterke kerels, clowns, een slangenbezweerder en een kattendressuumummer. Al met al een bijzonder geslaagde avond, mede dank zij de inspanning van alle leerkrachten en een aantal ouders, die voor de cos- tuums en de decors zorg droegen. Burgemeester C. A. van der Hooft, die in zijn beantwoording werd bijgestaan door zijn ambtenaar F. Th. Brenkman, verzekerde de raadsleden dat de inko mens van de Waddinxveners in geen ge val van invloed zullen zijn op de hoogte van de onroerend goedbelasting. Er zal ook niet meer belasting worden geïnd dan de opbrengsten van de huidige grondbelasting, personele belasting en straatbelasting tezamen. En die belastin gen worden pas weer in 1975 herzien. Om tot een objectieve lastenverdeling te komen vond de heer Van der Hooft in spraak van verschillende groepen uit de samenleving, zoals middenstand, agrari- ëers, bedrijfsleven en woningbouwvere nigingen onontbeerlijk. Het zat hem dwars dat de kiesvereniging van de ARP niets had laten horen op een brief van hem over de onroerend goedbelasting. In tweede instantie zou hij daarover van repliek worden gediend door de heren P. de Lijster (arp) en P. F. J. van Schie (kath.v.). Voor de waarde-maatstaf kozen slechts vier raadsleden: P. de Lijster (arp), P. Noordam (arp), J. van den Roovaart (chu) en P. F. J. van Schie (kath.v.). KVP’er C. J. Th. J. M. Smit viel uit de christen-democratische boot door met de meerderheid mee te stemmen. De aan hangers van de waarde-maatstaf meen den dat juist in een kapatilistische we reld als de onze een dergelijke grond slag „betrouwbaar en rechtvaardig” ge noemd zou kunnen worden. Niettemin zegden deze raadsleden bij monde van KVP-fractieleider Van Schie B. en W. loyale steun toe bij de voorbereiding van de nieuwe onroerend goedbelasting. Voordat de raadsleden hierover zouden gaan stemmen verliet de heer D. Uit- beijerse (SGP/Hervormde Kiesvereni ging) voor een moment de raadzaal. Hij had tevergeefs geprobeerd de stemming uit te stellen, om een op het laatste moment verschenen studie van het Landbouwschap over deze zaak in de besluitvorming te kunnen betrekken. Wethouder Ph. Kroes (lib.) was afwezig. enigingen „Ons Begin” en „Waddinx veen”. Wethouder H. Huizer (SGP/ Hervormde Kiesvereniging) vroeg het Waddinxveense publiek over de hoofden van de raadsleden heen tijdig het liefst binnen twee maanden contact te zoeken met de gemeentelijke sociale dienst, indien mocht blijken dat er een huurachterstand dreigt te ontstaan op dat erger mogelijk zou kunnen worden voorkomen. WADDINXVEEN Het is waar: in het raadsvoorstel tot vaststelling van de grondslag van de nieuwe onroerend goedbelas ting worden meer voordelen en minder nadelen genoemd van de oppervlakte-maatstaf dan van de waarde-maatstaf. Toch hebben Burgemeester en Wethouders hun best gedaan de raadsleden zo uit gebreid mogelijk te informeren over beide grondslagen. Nu is ge kozen voor de oppervlakte-maat staf lijkt het ons goed juist de voor- en nadelen van die grond slag op een rijtje te zetten: Voordelen grondslag oppervlakte: 1. de oppervlakte is op vrij een voudige wijze vast te stellen, zeker in deze na 1945 sterk vernieuwde en uitgebreide ge meente, waar voor vele com plexen woningen goede bouw tekeningen aanwezig zijn; 2. indien deze gegevens eenmaal zijn verzameld dan kunnen de ze - afgezien van mutaties als gevolg van verbouwingen e.d. - voor een groot aantal jaren worden benut; 3. de perceptiekosten zullen - na de aanloopkosten - lager zijn dan bij de grondslag waarde; 4. door de toepassing van coëffi ciënten kan bij deze grondslag de waarde van het onroerend goed tot zekere hoogte tot uit drukking worden gebracht; 5. de oppervlakte is een objectief gegeven, waarmede de rechts zekerheid wordt gediend; 6. de aanslagen zijn bij deze grondslag, welke gebaseerd is op waarneembare en meetbare gegevens, op vrij eenvoudige wijze door de belastingschuldi ge te controleren, mits van een niet al te ingewikkeld stelsel terzake van de correctiefacto- ren wordt uitgegaan; 7. de grondslag oppervlakte kan een eerste aanzet zijn van een vastgoedsysteem waarmede een volledig inzicht wordt verkre gen in alle vaste objecten op, in en onder het gemeentelijk grondgebied. Nadelen grondslag oppervlakte: 1. ingevolge de wet zal rekening moeten worden gehouden met een aantal correctiefactoren t. w. naar aard, ligging, kwaliteit en soort gebruik, teneinde op benaderende wijze rekening te houden met de verschillen in waarde in het economisch ver keer. Een vrij ingewikkeld stel sel is hiervan het gevolg; 2. als gevolg van het gestelde on der 1 zal aan het vaststellen van een aantal definities niet zijn te ontkomen; 3. de oppervlakte is bepalend voor de belasting. Een en an der kan tot onbillijkheden lei den b.v. bij een pand, dat slechts één bouwlaag heeft, maar eenzelfde m3 inhoud, als een pand met meerdere bouw lagen; 4. de heffingsgrondslag is star in de uitvoering.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 9