T0TAAL-U1TSLAG VERKIEZINGEN van IN WADDINXVEEN 1970-1974 Commentaren fris van de lever en SGP grootste prot. chr. dit moment Vreugde en teleurstelling bij plaatselijke politici party VAN NU DE MEESTGESTEMDE PARTIJEN Optaters voor D’66, ARP en DS’70 VVD EN PVDA ZIJN IN WADDINXVEEN i Langs De Gouwe Loop Kleuren T.V. Grote schoonmaak Gordijnen - kleden - dekens - enz. Heemskerk B.V. 7-"T Onafhankelijk Nieuwsblad met 100% service Kleurentelevisie Originele Sigarenblokken VB® (GRUDDIG) I HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 28 MAART 1974 29e JAARGANG - Nr. 1351 Partijen Stemmen 71 1,0 75 1,0 Hans Barth Anne van Gent Hier brengen burgemeester C. A. van der Hooft en zijn vrouw hun stem uit. SPECIAALZAAK VAN DER KRANS Taxatie Stemmen met en zonder draadloze af standbediening drs. Tijme Bouwers 1494 822 97 60 1143 799 787 962 1016 76 67 49 1681 1029 1047 639 834 1188 783 378 13,7 8,4 10,9 15,5 10,2 4,9 1927 963 102 96 1283 733 919 1063 1208 70 419 170 55 242 2409 666 451 109 1463 598 886 1053 1941 133 492 267 97 125 2530 142 559 69 981 853 785 1167 2393 F' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I h I 1 92 147 226 147 37 Vleugels en 20,1 11,0 13 0,8 15,4 10,7 10,6 12,9 13,6 Raad 1970 Stemmen 22,0 13,4 13 2,5 0,9 13 PvdA D’66 PPR PSP ARP CHU KVP SGP* VVD Gem.bel. CPN DS’70 GPV BP Overige** 1,0 0,9 0,7 20,8 10,4 1,1 1,0 13,9 7,9 9,9 11,5 13,1 1,0 1,5 23 1,4 03 0,8 1,8 2,7 Jan Havenaar Piet de Lijster Gemeenteraadslid Piet de Lijster (arp) vond dat ondanks de mederegeringsver- antwoordelijkheid die zijn partij op dit moment draagt, er toch wat ARP kiezers de andere kant zijn uitgegaan. „We heb ben helaas wat kiezers van ons afgesto ten. We mogen de Provinciale Staten verkiezingen niet vergelijken met ge meenteraadsverkiezingen.” De heer De Lijster zag in het gisteren verkregen ver kiezingsresultaat een lichte teruggang van de partijen die zich inmiddels in de CDA hebben verenigd. Tw. Kamer 1972 22,5 63 43 1,0 13,7 5,6 83 9,9 183 WADDINXVEEN In Waddinxveen wijkt de verkiezingsuitslag voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland van gisteren in grote lijnen weinig af van het landelijk beeld. Ook hier is de VVD de grote winnaar, met een stijging van 5,4% ten opzichte van de in 1972 gehouden Tweede Kamer verkiezingen en maar liefst 10% ten opzichte van de statenverkiezingen van vier jaar geleden. De liberalen vinden in hun kielzog de PvdA met een winst van 2,5% (1972) en 4,9% (1970). De CHU ging ten opzichte van de laatste verkiezingen 2,8% vooruit, maar verloor 1,3% in vergelijking met de statenverkiezing van 1970. WADDINXVEEN Gisteravond tegen negen uur kon in de raadzaal van het gemeentehuis het resultaat bekend worden gemaakt van die die dag gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Wad dinxveen ging woensdag voor de vijfde keer sedert 1970 naar de stembus. Prov. Staten 1970 Stemmen Tw. Kamer 1971 Stemmen Wim van Breemen Philip Kroes WD-wethouder Philip Kroes was met het verkiezingsresultaat van zijn partij, 23,6% bijzonder in zijn nopjes: „Dit hebben wij verwacht, hoewel ik moet opmerken dat we nu ’slechts’ over de statenverkiezingen spreken en niet over gemeenteraadsverkiezingen. Als deze voor ons gunstige tendens zich straks in mei voortzet krijgen we 4 zetels in de gemeenteraad. E>at zit er dik in. Dan zijn we in Waddinxveen de tweede partij en dat is nog al wat.” DOKTERSDIENSTEN LaatU deskundig woriiditen door onze gedipt Jdavkrbouwr.^d Paul van Schie Prov. Staten 1974 Stemmen 25,0 1,4 0,7 9,7 8,4 7,8 11,5 23,6 7443 100,0 Kiesgerecht. Ongeldig Opk. in 9938 66 75 10067 49 76 10949 35 85 12372 43 82 12217 79 87,5 10128 100,0 9250 100,0 10690 100,0 7654 100,0 Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG 30 MAART Foto Sjaak Noteboom (Advertentie) (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE ADVERTENTIE 's Morgens gebracht kunnen 's middags worden afgehaald. I u Uw adviseur VEREDELT UW KLEDING Kerkweg 175 ORANJEGALERIJ 57 TELEFOON 3144 Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. De nieuwe CDA-voorman bij de aan- Opvallend is ook de winst van de SGP met respectievelijk 1,6 en 1,4%. Daar mee zijn de staatkundig-gereformeerden In totaal werden gisteren in Waddinx veen 10128 geldige stemmen uitgebracht. Er waren 12372 stemgerechtigden. De opkomst bedroeg 82,2% en dat is ruim 5% minder dan twee jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen. De cijfers tonen aan dat PvdA en VVD in Wad dinxveen op dit moment de meest ge stemde partijen zijn. in Waddinxveen de grootste confessio nele partij geworden. merkte op: „Wij zaten nu niet bepaald in de hoek waar je winst kon verwach ten. Dat het toch is gebeurd heeft me verblijd. Onze stemmenwinst is zeker voor een groot deel van andere christe lijke partijen zoals ARP en CHU ge komen.” zaak, is ongeveer gelijk gebleven. Naar mijn mening zijn de meeste D’66-stem- men naar de VVD gegaan. D’66 heeft toch wat te weinig eigen identiteit. Dit valt in Waddinxveen te betreuren, om dat juist hier D’66 een eigen inbreng heeft gehad. Voor de komende gemeen teraadsverkiezingen zie ik niet veel ver andering optreden: eerder meer winst door het duidelijke program. Dit terwijl het CDA nog steeds geen verkiezings programma voor de verkiezingen van mei heeft.” Van Breemen vond tenslotte dat we in deze resultaten toch ook het verschil met het opkomstpercentage in vergelijking tot de kamerverkiezingen van 1972, altijd nog zo’n 5%, moeten in calculeren. ^naar onze grootse kolleklie^^ 4,6 In het gemeentehuis stonden tientallen belangstellenden de resultaten zo goed en zo kwaad dat ging in verband te brengen met de op woensdag 29 mei te houden gemeenteraadsverkiezingen. Wij vroegen plaatselijke politieke coryfeeën om hun commentaar op de stembusuit slag. Exclusieve kol lekt Ie, EIGEN IMPORT 1 4,5 0,6 veense CDA samenwerking voor de na bije toekomst.” De heer Van Schie con cludeerde voorts dat de PvdA duidelijk het verlies van D’66 opvangt en dat de winst van de VVD voor een groot deel uit de gelederen van DS’70 komt. „Er is een duidelijke tendens naar de vorming van grote partijen, waarbij ik toch wel verwonderd ben over de versterking van de SGP die meteen de grootste confes sionele partij in Waddinxveen is gewor den.” i11 PvdA-woordvoerder Anne van Gent was opgetogen over het behaalde provinciale resultaat. In het gemeentehuis zei wet houder Van Gent dat het resultaat hem en zijn progressieve partijgenoten was meegevallen: „Het resultaat in Waddinx veen wijkt niet of nauwelijks af van de landelijke tendens. Voor de progressie- ven is het verlies van D’66 bijzonder jammer te noemen. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorspel ik toch een opleving voor D’66 omdat de plaatselijke kandidaten bij het kiezers korps meer aanspreken dan op provin- Paul van Schie, raadslid voor de KVP constateerde een duidelijke vooruitgang van de PvdA ten opzichte van de voor gaande verkiezingen. Aan de hand van dit verkiezingsresultaat waagde Van Schie zich aan een prognose voor de komende gemeenteraadsbezetting van de raadsverkiezingen van mei. „Ik zie 7 progressieven de raad binnenstappen, 5 raadsleden voor de CDA, 4 WD’ers en 3 raadsleden voor de SGP/Hervormde Kiesvereniging. Nog even terugkerend naar de Statenverkiezingen moet ik zeg gen dat tijdens het vroege uur van de uitslagen ik bijzonder blij verrast was over het resultaat van het CDA in Maastricht. Daarmee ben ik hoopvol ge stemd voor wat betreft de Waddinx- Alberdingk Thijmlaan, 14.00 uur De heer Jan Havenaar, gemeenteraadslid voor de SGP/Hervormde Kiesvereniging D'66, ARP en DS’70 zagen in Waddinx veen een belangrijk deel van hun aan hang verloren gaan. D’66 ging maar liefst 4,8% achteruit in vergelijking met 1972 en 9,6% in vergelijking met 1970. De ARP slonk respectievelijk met 4,0% en 5,7%. De aanhang van DS’70 hal veerde zich. ciaal niveau. Ik geloof beslist dat bij die aanstaande gemeenteraadsverkiezingen meer mensen op de progressieven zullen stemmen dan nu bij deze provinciale staten verkiezingen het geval is ge weest.” 1. WD, winst 5,4% (1972, 20,0% (1970) 2. CHU, winst 2,8% (1972), maar 1,3% verlies ten opzichte van 1970 3. PvdA, winst 2,5% (1972), 4,9% (1970) 4 SGP, winst 1,6% (1972), 1,4% (1970) 5. PPR, winst 1,3% (1972), 4,2% (1970) 6. BP, winst 0,5% (1972), in vergelij king met 1970 hetzelfde. Verliezers: 1. D’66, verlies 4,8% (1972), 9,6% (1970) 2. ARP, verlies 4,0% (1972), 5,7% (1970) 3. DS’70, verlies 3,1% (1972) 1,5% (1970 4. Overige, verlies 0,9% (1972), 0,4% (1970) 5. KVP, verMes 0,5% (1972), 2,8% (1970) 6. PSP, verlies 0,3% (1972), 0,1% (1970) 7. GPV, verlies 0,3% (1972), maar 1,2% winst ten opzichte van 1970 8. CPN, verlies 0,2% Winnaars: PSP woordvoerder Wim van Breemen sprak gisteravond in het gemeentehuis zijn teleurstelling uit over het feit dat zijn partij toch wel wat achteruitgang vertoonde. „De percentages binnen de progressieve concentratie waartoe ik ook de CPN reken, dat vind ik een reële MUZIEKHANDEL J.M2toensingel tot 9 uur «ends geopend e„ voorts iedere ond na afspraak. I staande gemeenteraadsverkiezingen, drs Tijme Bouwers, erkende een verlies voor zijn partij ten opzichte van de vorige kamerverkiezingen. „Toch is dat niet zodanig dat we moeten zeggen dat de CDA een grote miskleun is. Ik geloof zeker dat we bij de volgende verkiezin gen beter uit de bus zullen komen. De CHU en ARP hebben stuivertje gewis seld. Opvallend vind ik dat mensen die tegen het CDA zijn naar de SGP zouden zijn gegaan. Je zou zeggen dat wanneer het CDA terugloopt, de SGP zou moe ten winnen. Dat is volgens mij niet ge beurd.” ZATERDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Dienstdoende arts ZONDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan4, tel. 2676 Apotheek: Van Doom, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Hans Barth, fractievoorzitter van D’66, vond het meest opmerkelijke van de sta tenverkiezingen in Waddinxveen het op komstpercentage nl. 82%. Op de vraag of zijn partij zich binnen de progressieve groepering in Waddinxveen zich met dit verkiezingsresultaat niet opgelaten voelt, antwoordde Barth met ’helemaal niet’. „De progressieven zijn in hun totaliteit gemeentelijk en provinciaal gezien niet achteruit gegaan. We moeten niet ver geten dat binnen de progressieve kiezers een aantal „zwevende” kiezers zijn die dan weer D’66 en dan weer PvdA stem men. De heer Barth wilde ook nog de opmerking gemaakt hebben dat zijn par tij zich altijd voor de opheffing van de provincies heeft uitgesproken. I I uw officiële Grundigdealer: j I Radio DOOL Kerkweg 17*1 I Waddinxveen 01323 23011 5,5 Totaal

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1