x- een Foto Sjaak Noteboom Raad vanavond 1 „Kramendorp” had een echte burgemeester I lil n 55 J \.D.Ig )-?l 73OC| 200 J sil >rd A 1 4 no- n 4B- s/lini GL •W xhailB- nryslB; 15. fl '3; COU- car W A=c* Fi* 70-A '71 -■ L, 2 er -’72: S, 3ipé ’7C-« 3; cB 70-7 J irir.sB- 5 2C er SI CS i: Tl bus j 18O|| ’73. rINA* garA" Altijd een schone keuken is geen sprookje meer DE GOUWE Wiertsema BE FAIR RUSTTE UIT EN VERLOOR u 11 1111111 1111111 i i L 3 STUKS NU f 39,75 3 STUKS NU f 37,50 Kinderen van het gemeentepersoneel trokken er op uit HEEMSKERK B.V. Gemeente wil GS met nota woningbouw over onze beslissing ontlokken een Praatavond CNV in AF-centrum Tennisseizoen >cl voor de deur vanaf 849,-- SPECIALE LENTE-AANBIEDINC KODAK SUPER-8 FILM - f 14,65 AGFA CT-18 DIAFILM 36 opn. - f 13,75 Tel. 2477 Passage 143 IBIIIIIIIIISIBIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIII CHR. OPENB. BIBLIOTHEEK ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS i l UI Tl DONDERDAG 18 APRIL 1974 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Pagina 11 Plastic huisvuilzakken morgen duurder Raad Scholen Uw adviseur TELEFOON 01828-2218 DORPSTRAAT 33 - WADDINXVEEN 1 rs* >1’05 WADDINXVEEN De vanavond vergaderende ge meenteraad behandelt deze agenda: Uitslagen Programma zaterdag 20 april te Gouda: OZV-Gou- we pupillen meisjes; idem te Waddinx- ven: Gouwe b-Zijl/LGB b beisjes; idem Gouwe a-Boskoop a meisjes; idem Gou we a-Boskoop a jongens; Gouwe 1-Zijl/ LGB 1 dames; idem Gouwe 3-BZPC 3 heren; idem Gouwe 2-LZ ’86 2 heren, idem te Alphen a.d. Rijn: AZC-Gouwe pupillen jongens; idem KLO 5-Gouwe 4 heren; zondag 21 april te Deventer: IJssel 1-Gouwe 1 heren. WADDINXVEEN De „Nota woningbouw op korte en lange termijn in de gemeente Waddinxveen” is juist bedoeld om Gedeputeerde Staten een beslissing te ontlokken ten aanzien van de woningbouw zowel uit plano logisch gezichtspunt als het woningbouwbeleidsaspect. Het huttendorp op het terrein van de speeltuinvereniging „De Overkant". Foto: WvW/Gijs Kooren t h KiJ 191 te* PHILIPS (Advertentie) iet BLOEMTIEK 73AFW400 61. mRFtOffi’ 1Eign. H. J. Zeypveld Kerkweg, Waddinxveen, tel. 2097 m Al :i ndl Dit antwoorden B. en W. van Waddinx veen op vragen van het KVP-raadslid de heer P. F. J. van Schie. B. en W. leg gen omtrent de bedoeling van de nota voorts uit dat zowel de gemeenteraad als het college wil weten wat’ het beleid van de provincie ten aanzien van de voort gang van de woningbouw in de gemeen te Waddinxveen is om vervolgens aan de hand daarvan een beleid voor de toe komst uit te stippelen. Op de vraag of het college het niet pre matuur acht reeds nu een tweede her ziening van het plan Groenswaard III te spreken (terrasflat), terwijl de eerste herziening (vervallen haakflat) nog niet is afgewikkeld, luidt het antwoord: „Ons college acht het niet prematuur in de De vanavond vergaderende gemeente raad is voorgesteld de prijs van de plas tic vuilniszakken die de opdruk Ge meente Waddinxveen' dragen te verho gen- van 2,75 tot vier gulden per twin tig stuks. Als de raad het voorstel aan neemt gaat de prijsverhoging per 19 april in. De hogere prijzen zijn, zo me nen B. en W„ nodig omdat de aankoop van twintig zakken al 3,37 vergt. De gemeenteraad is tevens voorgesteld medewerking te verlenen tot de bouw van een derde geïntegreerde ned. herv. kleuter- en basisschool in Waddinxveen- Noord. WADDINXVEEN Een bowlingwed- strijd in Hilversum en een skelterwed- strijd in Driebergen waren de ingediën- ten voor een succesvolle vorige week donderdagmiddag gehouden „vraag- tekenmiddag”, die jaarlijks in de Paas vakantie door het bestuur van de per soneelsvereniging van de gemeente Wad dinxveen voor kinderen van 11 tot en met 14 jaar wordt gehouden. WADDINXVEEN Kampioen Be Fair heeft er thuis tegen Monster een gemak kelijke middag van gemaakt en leed prompt de eerste nederlaag (01). Het werd een saaie vertoning met veel mid- denveldspel en Weinig kansen voor de wederzijdse aanvallers. Het enige doel punt kwam na ruim een uur spelen. Johan van Geest wist een algemene aan val van de Westlandse bezoekers doel treffend af te ronden (01). Be Fair heeft er nog van alles aan gedaan om te bewijzen dat het behalen van een titel enige verplichtingen met zich meedraagt. Toen was het echter te laat om het eer ste verlies op de eigen grasmat te voor komen. Monster ging tevreden huis waarts met de gedachte de kampioen te hebben verslagen. WADDINXVEEN Het tennisseizoen staat voor de deur. Dat betekent voor de Waddinxveense tennisverenigingen Be Fair en Waddinxveen dat er weer heel wat competitie-werk aan de winkel is. Be Fair heeft 360 leden en speelt op zes banen in het sportpark „De Sniep”. De club heeft een ledenstop. Hoewel niet officieel is er toch ook bij Waddinxveen sprake van een ledenstop. De club met 200 senior- en 100 juniorleden speelt op vier banen in het Warnaarplantsoen, waar de laatste hand wordt gelegd aan het nieuwe clubgebouw. Stel u voor dat wij bij u een Philips afwasautomaat installeren. Serviesgoed, lepels, vorken, kommen, pannen - de hele boel meteen na gebruik erin. En voor u ’t weet staat alles weer blinkend schoon en droog in de kast. Elke lieve dag opnieuw. Kom gauw eens praten. Om te ontdekken dat de aanschaf en de installatie van zo’n geweldige Philips eigenlijk heel makkelijk zijn. Per slot van rekening zijn wij specialisten op keukengebied. Philips afwasautomaat voor gemakljelijk afwassen. O.a. twee krachtige sproei-armen. Regelbare sproeikracht vpor boven en onder. En probleemloos in te bouwen. WADDINXVEEN De christelijke besturenbond van het CNV in Waddinx veen houdt weer een praatavond voor haar leden. Hoofdbestuurslid J. J. van Leeuwen uit Den Haag is op dinsdag 23 april in het Anne Frankcentrum (le etage) aanwezig om vragen te beant woorden en van gedachten te wisselen op alle gebied verband houdende met de vakbeweging. Vanaf 19.45 uur kan men terecht. sny I n Si Hal Eerl Is I Hans! Jul. v. Stolberglaan: ma. wo. en vr. 14.30 tot 17.30 u en 18.30 tot 20.30 uur; di 10 tot 12 uur. St Victorstraat: di. en vt. 19 tot 21 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: dl en vr 14.30 tot 17uur en 18.30 tot 2030 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. 1 ie>maal e< asB Mededelingen en ingekomen stukken. Voorstel met betrekking tot de vaststelling van de verkoop prijs voor plastic vuilniszakken. Onbewoonbaarverklaring Noordeinde 69,71 en 73 en Brug weg 18 en 22. Voorstel tot het nemen van verkeersmaatregelen. Voorstel tot het nemen van een drietal besluiten betreffende het openbaar en bijzonder onderwijs. Voorstel inzake naamgeving 5e openbare kleuterschool. H Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de stichting van een 3e Ned. Herv. kleuter school. 9 Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de stichting van een 3e Ned. Herv. school voor gewoon lager onderwijs. Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de uitbreiding van de Mgr. Bekkersschool. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor leer- en hulpmiddelen t.b.v. de Theo Thijssenschool. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de bouw van de openbare geïntegreerde kleuter/basisschool in Groenswaard III. 9 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaffing van beregenings- installaties vor de sportvelden. Voorstel tot het treffen van voorzieningen aan het pand Kerkweg 165. Voorstel tot verkoop van grond aan de Staringlaan aan Doeco Handelsonderneming BV. 9 Voorstel tot verkoop van grond aan de Staringlaan aan de heer W. de Lange te Boskoop. Voorstel tot wijziging van een krediet tot verkoop van grond aan de Houthandel Houtex BV. Voorstel tot verkoop van grond in het bungalowwijkje „WUhelminakade” nabij ’t Weegje. 9 Voorstel tot oninbaarverkla- ring van diverse vorderingen. 9 Voorstel tot vaststelling van de bezoldigingsregeling Waddinx veen. 9 Voorstel tot vaststelling van de Verplaatsingskostenverordening. 9 Voorstel tot vaststelling van de verordening studiefaciliteiten gemeente-ambtenaren 1973. 9 Begrotingswijzigingen (veeg- wijzigingen 1970, 1971, 1972). 9 Rondvraag. Plaatselijk vertegenwordigsters is me vrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Ef- fenlaan 5, telefoon (01828)4138. Moe ders Voor Moeders beijvert zich urine van zwangere vrouwen in te zamelen voor strikt medische doeleinden. WADDINXVEEN De zwem- en po loclub „De Gouwe” heeft aan uitslagen en programmagegevens het volgende te melden: Voor de kinderen, die van de op een dergelijke middag te houden activiteiten niet op de hoogte worden gebracht, werd in Hilversum een bowling wedstrijd gehouden. De uitslag van deze wedstrijd was: jongens: 1. lohan Boerman 130 punten, 2. Arie Gouw 107 punten en 3. Johan Meuleman 91 punten; meisjes: 1. Meta Boerman 60 punten, 2. Geertuida van der Klauw 57 punten en 3. Karin Hogendoom 56 punten. In Driebergen werd op de naast de rijksweg Arnhem- Utrecht gelegen skelterbaan een officiële skelterwedstrijd gehouden, die uiteinde lijk bij de jongens als overwinnaar Jo han Boerman met een tijd van 4.16,1 minuten en bij de meisjes Eliaan Berk- ouwer met een tijd van 4.28,1 minuten te zien gaf. In ,,’t Jagershuis” in Zeist reikte voorzitter J. Koelma aan de win naars van de bowlingwedstrijd waarde bonnen en aan de winaars van de skel terwedstrijd een bekertje uit. De avond tevoren werd met 47 deel nemers de le halve finalewedstrijd om de UEFA-cup tussen Feijenoord en VIB Stuttgart in de Rotterdamse Kuip bij gewoond. Na afloop van deze wedstrijd bleef het Waddinxveense gezelschap in „Hitland” gezellig bijeen. Gisteravond stond er ter gelegenheid van het tien jarig bestaan van de personeelsvereni ging van de gemeente Waddinxveen een jubileum-feestavond in de toonzaal van het Anne Frankcentrum op het pro gramma met medewerking van „De Mu zikale Keuken” uit Ruinen en „De Goudsche Bietenbouwers” uit Gouda B. en W. van Waddinxveen stellen de raad voorts voor 24.000 beschikbaar te stellen voor verbetering van de elektri sche installatie en de verwarming van de muziekschool aan de Kerkweg. De totale kosten voor de verbetering van de school bedragen echter 128.500,-, maar uit een rapport van de directeur van openbare werken blijkt dat deze uitgaaf over vijf jaren kan worden uit gesmeerd. Zodoende zal ieder jaar een gedeelte van de school worden verbeterd. In de raadsvergadering komen ook een aantal grondverkopen aan de orde. Voorgesteld is aan de Doeco Handels- ondememing BV een stuk industrie terrein te verkopen aan de Staringlaan. De heer W. de Lang te Boskoop wil een perceel grond, eveneens gelegen aan de Staringlaan, kopen. De houthandel Hou tex BV wenst een perceel industrieter rein te kopen aan de Maarten Schouten straat. Tot slot is voorgesteld twee per ceeltjes te verkopen in het bungalow wijkje Wilhelminakade aan de heren A. Th. Polet jr. te Gouda en mr. W. Fran kel, die tijdelijk in Aruba verblijft. WADDINXVEEN In de speeltuin „De Overkant” is een huttendorp uit de grond gerezen, dat de naam „Kramendorp” kreeg. Dit werd mogelijk gemaakt door het hout van de renovatiewijk en door de bestuursleden Versluis, Verlooy en Boer. Het doel ervan was de jeugd in de paasvakantie creatief bezig te houden, hetgeen zeer goed gelukt is. In het „Kramendorp” werden een kruidenierswinkel en een „saloon” gebouwd, waar de kinderen snoep, drankjes etc. konden verkopen. Maar wat is een dorp zonder burgemeester en zonder politie. Juist, daarom werd een burgemeester gekozen alsmede twee politie-agenten en een loco- burgemeester. Jeroen Kleiweg werd burgemeester en was na een dag reeds burgemeester-af. Zijn opvolger werd Wim de Leeuw. Al gauw werd hij ontvoerd door twee rovers en de gehele politiemacht nikte uit om samen met de dorpsbewoners de ontvoer de burgemeester op te sporen en de rovers te straffen met koud water. De gehele week waren de kinderen in het huttendorp aanwezig, zo ook met het middag- en avondeten. Aan het einde van de week werd er zelfs in de hutten geslapen. Zaterdag morgen om 7 uur werd er reveille geblazen en het huttendorp werd met man en macht veranderd in een enorme brandstapel. aanvanM B ptem'tfB Donk-Gouwe pupillen meisjes 06 DKD 2-Gouwe 7 heren 22 Donk 1-Gouwe 1 dames 11 Tevens is een krediet gevraagd van 136.225, voor de bouw van een zeven de lokaal aan de Mgr. Bekkersschool. Voorgesteld is ook een extra krediet van 125.000,beschikbaar te stellen voor de Mr. A. de Roosschool. B. en W. hebben de raad tenslotte voor gesteld de woningen Brugweg 18 en 22 en de woningen Noordeinde 69, 71 en 73 onbewoonbaar te verklaren. nota woningbouw reeds een plan aan de orde te hebben gesteld om te komen tot de bouw van een terrasflat. Ook te dien aanzien interesseert hem het standpunt van het college van Gedeputeerde Sta ren, temeer omdat hieraan naast aspec ten van planologie en behoefte ook in zeer sterke mate financiële aspecten ver bonden zijn. GEW

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 11