Petra en Piet Wesseling ruilen bankstel voor kleuren-tv dan onze trouwdag, 121/2 jaar geleden jfc pettycoat naar het bruidsaltaar ledenvergadering van Progressieven Basketballers verliezen laatste thuiswedstrijd RECEPTIE-ALBUMS ’’Heupwiegend in We hebben BB-kwis intenser beleefd ra iL J aarvergadering van het NIVON 99 Hij timmerman, zij huisvrouw 99 Vernieuwd interieur De Rooy's Fotobedrijf 1 BOSPLANTSOEN UITGEBRAND TF DONDERDAG 18 APRIL 1974 Pagina 13 WEEKBLAD VOOR WADD1NXVEEN s I w Reacties Zoet Eerste ronde Activiteiten WADDINXVEEN De voorzitter van het koopcentra in „Brug”, de heer C. de Bas, heeft vorige week donder dagmiddag de gemoderniseerde en uitgebreide bedrijfsruimte van De Rooij’s Fotobedrijf aan de Nesse officieel in gebruik gesteld. Na de opening bestond er veel belangstelling, ook van de zijde van het publiek, voor het ver nieuwde interieur van deze zaak, die „groter is gegroeid” door de bovenwoning bij het geheel te betrekken. Het foto-atelier is nu op de bovenverdieping ondergebracht. Hele dag Boekhandel Veldwijk BV Spannendste gedeelte WADDINXVEEN „Het was een hele belevenis. Mijn man en ik heb ben die opnainedag in de Hilver- sumse studio’s intenter beleefd dan onze trouwdag van 121 jaar gele den, maar we zouden ons bedenken als we het allemaal nog eens zouden moeten over doen. Wij wisten niet dat zoiets zoveel van je zenuwen kon vergen”. Dat zegt Petra Wesseling (32) een paar dagen na de uitzending van de „Berend Boudewijn Kwis” waaraan zij samen met haar man Piet Wes seling (39) heeft deelgenomen. In alle rust hebben zij zaterdagavond de uitzending met hun kinderen Ronnie (11), Marco (9) en Linda (4) bekeken. Het spelprogramma was een dag eerder op beeldband opgenomen. :r -.. Foto Gijs Kooren Het vernieuwe interieur van De Rooij’s fotobedrijf. K i De KRO-televisie had de streek pers uit genodigd vrijdag in Hilversum bij de op- Activiteiten, die het NIVON op korte termijn ontwikkelt zijn een dia-avond over „Beroemde bouwwerken” op dins dag 23 april in het Goudse Montagne- huis aan de Westhaven, een weekeinde op 4 en 5 mei op het natuurvriendenhuis „De Grote Boshoek” in Bennekom en een puzzelfietstocht door de Krimpener- waard op zondag 5 mei. Over deze ac tiviteiten kan NIVON-secretaris J. H. van Lochem, Jan Luykenstraat 14, tele foon 3579 aWe inlichtingen verstrekken. De heren van niet in geslaagd i De tweede ronde van het spelprograimna het raden van door Eli Asser, Sylvia de Leur, Henri Knap, Ria Valk en An- dré van Duijn gedane uitspraken ver liep voor Petra en Piet Wesseling naar wens. Ze verhoogden hun score van 65 gulden tot 157 gulden door vijf van de acht uitspraken aan het juiste panellid toe te schrijven. Tijdens het eerste ge deelte van de tweede ronde lachte de Waddinxveense timmerman zo hard om de Oudejaarsconference van Wim Kan waar de kandidaten via koptelefoons naar moesten luisteren om niet naar het panel te kunnen luisteren dat André van Duijn meende dat een kip achter het WADDINXVEEN De Progressieven (PvdA/D’66/PPR/PSP) gaan volgende week dinsdagavond in café-restaurant ..De Unie” aan de Kerkweg de campag ne voor de komende gemeenteraadsver kiezingen bespreken. Dat gebeurt in een openbare ledenvergadering van de sa menwerkende progressieve partijen. Be gonnen wordt om acht uur. WADDINXVEEN Bij de Tollenslaan is een stuk bosplantsoen door brand verwoest. De Waddinxveense vrijwillige brandweer moest nog uitrukken om het vuurtje te doven. Volgens bewoners duurde het wel even voordat de brand weerlieden arriveerden, maar brand weercommandant A. M. Zwam born ver klaarde dat hij naar aanleiding van de melding geen groot alarm had gegeven. Niet bekend is hoe het bosplantsoen vlam kon vatten. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom De strijd is gestreden. Presentator Berend Boudewijn schenkt, zoals deze van het televisiescherm genomen foto laat zien, Petra Wesseling champagne in. Haar man kijkt (nog) toe. WADDINXVEEN/HILVERSUM „Hij is timmerman, zij huisvrouw. Zij heupwiegde in een meterwijde pettycoat naar het bruidsaltaar. Twaalf en een half jaar getrouwd: Petra en Piet Wesseling.” Zo stelde „prijzenwaterval” Pierre van Ostade met zijn smeuïge Brabantse stem de Waddinxveense kandidaten van de Apollolaan 16 voor aan een televisie publiek van miljoenen mensen. Petra en Piet Wesseling vormden één van de zes echtparen, die uitverkoren waren zater dagavond mee te spelen in de vijf en twintigste aflevering van de door de KRO in Nederland en door de BRT in België uitgezonden en veelbekeken „Be rend Boudewijn Kwis”. De spelleider van de kwis-met-die-naam zou na hon derd minuten van spanning, ontspanning en plezier volkomen onverwachts de hoofdprijs (een compleet bankstel) aan het Waddinxveense paar uitreiken. Petra en Piet Wesseling toonden zich vooraf gaande aan het drinken van de door Berend Boudewijn ingeschonken cham pagne onopvallende deelnemers, die drie ronden lang in de middenmoot mee draaiden, in de vierde ronde zich op de tweede plaats nestelden en in de vijfde en laatste ronde de hoogste eer vlak voor de neus van verkoopster/huisvrouw Corry en kapper Jan Simons zouden weghalen. „We hebben erg veel geluk gehad,” zegt het Waddinxveense paar er zelf van. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Petra en Piet Wesseling kijken naar de Berend Boudewijn Kwis in hun huis aan de Apollolaan. WADDINXVEEN Vorige week werd in het Gereformeerd Verenigings gebouw aan de Stationsstraat de jaarver gadering gehouden van het NIVON, af deling Waddinxveen. Na het huishoude lijke gedeelte (jaarverslagen, bestuurs verkiezingen, bespreking beleid) werd een plezierig spelletje bingo gespeeld. NIVON-voorzitter B. Ph. Berloth was blij in zijn jaarverslag te kunnen op merken, dat het ledental in de richting van de honderd gaat. „Voor een kleine plaats als Waddinxveen geen geringe prestatie,” meende hij. De samenwerking die er bestaat met de afdeling Gouda noemde de heer Berloth uitstekend, om dat daardoor een zo gevarieerd mogelijk programma aan de leden kon worden aangeboden. Gepoogd wordt die be staande samenwerking met de Gouwe naars uiit te breiden. Secretaris G. H. van Lochem op de laatste vergadering in die functie herkozen stelde het ten zeer op prijs, dat diverse NIVON- activiteiten de volle aandacht van de plaatselijke- en regionale pers hebben gekregen. In 1973 werd op twee bijeen komsten informatie verstrekt over NIVON-huizen in het buitenland. Een niet regelmatig verschijnend informatie blad moet het contact met de leden on. derling gaan verstevigen, zo werd dui delijk. Penningmeester B. Jenner sprak van een gezonde financiële toestand. In kas zit een saldo van 810,25. «Ja Direct na de uitzending liep het storm in het huis van Petra en Piet Wesseling aan de Apollolaan. Dagenlang is het een drukte van belang geweest. Iedereen kwam feliciteren en „napraten”. Het succesvolle Waddinxveense echtpaar moest telkens weer hetzelfde verhaal vertellen, maar deed dat onvermoeibaar. En zonder spanning. Die spanning ver dween eigenlijk al tijdens de eerste ron de van de Berend Boudwijn Kwis". Maar Petra en Piet geven toe een heel onschuldig kalmeringsmiddel te hebben geslikt. „Ja, je hebt nu eenmaal niets aan klappertandende mensen op dat scherm.” Na het volksvermaak: ernst en stilte voor de eerste ronde. Die werd een bit tere teleurstelling voor het echtpaar Lobbezoo uit Rotterdam. „Hoeveel paaseieren zegt uw man dat u in huis hebt genomen?” luidde de vraag. Me vrouw zei „geen”, meneer zei „acht”. Achteraf bleek dat mevrouw inderdaad geen paaseieren in huis had gehaald, amar dat er wel acht gewone kippe- eieren in de koelkast had gestaan. Twee uur later zaten ze er nóg over te kib belen „Ja”, zei mevrouw, „we zou den naar m’n moeder gaan”. En be schuldigend tegen haar echtgenoot: „Dat wist je toch?” Naarmate de tijd verstreek, werd de spanning groter, vooral bij ons in de mom'tor-kamer, waar alle „afgevallen” echtparen bijeen kwamen en bij elkaar troost vonden. Eén grote familie De vreugde steeg ten top toen dan eindelijk die allerlaatste ronde stond te gebeuren: de twee overgebleven echtparen („onze” Waddinxveners met veel minder punten dan het andere paar), moesten raden naar de prijzen van bepaalde artikelen. Piet en Petra Wesseling waren het meest prijsbewust, of ze hadden gewoon meer geluk, en de uitslag betekende voor hen een geweldige blijdschap, voor het andere paar een moeilijk te slikken te leurstelling. Maar ja, het is een spel en iedereen moet blijven lachen. Dat deden ze ook, zelfs zónder instructie. En daarmee was het spannendste gedeel te van de „Berend Boudewijn Kwis” aan gebroken. In de schatkamer achter het eerste gordijn stond een heerlijk luizit- tend, in katoenen ruitenstof uitgevoerd hoekbankstel met een driezits- en een tweezitsbank, compleet met zeven extra kussens en een kamerkoelbox met een inhoud van 50 liter. „De hele schatka mer is van u als uw prijs de juiste is,” ratelde Pierre van Ostade. Omdat de bovenaan staande Corry en Jan Simons nieuwsgierig van aard zijn, zoals ze zei den, en wilden weten wat zich in de an dere schatkamer bevond besloten ze Petra en Piet Wesseling te laten raden naar de winkelprijs van het hoekbank stel met toebehoren. Ze gokten op 1975,en dat was een verschil van 122,met de werkelijke prijs van 2097,Omdat het andere echtpaar de waarde van een dames- en een heren fiets en een veertiendaagse vliegreis naar Israël voor twee personen met een groter verschil raadde 329,de winkel waarde van deze schatkamer bedroeg 2246,dronken de Waddinxveense huisvrouw en de Waddinxveense tim merman van de Apollolaan champagne met Berend Boudewijn. De verliezers kregen als troost een heel lot uit de Staatsloterij. Petra en Piet Wesseling maakten het waar als tweede geëindigden met de hoofdprijs naar huis te gaan. WADDINXVEEN Toosjbasketibal zijn er om him laatste thuiswedstrijd te winnen. Tegen het bezoekende Forcial uit Den Haag moesten ze het onderspit delven met 35-70. In deze wedstrijd toonde Forcial zich in alle opzichten de meer dere van Toos, vooral in het provoceren en het begaan van overtredingen, die voor de scheidsrechters niet te zien wa ren. Toos liet zich hierdoor nogal be ïnvloeden en kon alleen de eerste tien minuten Forcial in toom houden. Hier na zakte het spelpeil naar een beden kelijk niveau en won Forcial uiteindelijk deze wedstrijd toch wel verdiend. Voor Toos was Peter Zwamborn deze keer eens niet de topscorer, maar Erik de Ruyter met 16 punten. Voor de dames senioren zat er deze keer ook geen winst in; ze verloren namelijk met 21-38 van Essor. „Maar we zijn er nog ondersteboven van,” vertelt Piet Wesseling. „Die dag in Holversum is voor ons een onver gefelijke dag geworden. We hebben nu eens een keer achter de schermen kun nen kijken. Je hebt er geen idee van hoeveel mensen voor zo’n opname in de weer zijn. En wij de kandidaten werden met alle zorgen omringd. Nee, het was fantastisch. Vooral ook omdat w enatuurlijk tenslotte gewonnen hebben.” zijn Vóór de opnamen begonnen werd het publiek door Pierre van Ostade stevig onder handen genomen. Op een vrién delijke, maar uiterst resolute manier. Niet zwaaien naar de familieleden kijkers, niet boos worden als er een knopje weigert, onder alle omstandig heden doen wat Berend zegt: klappen als het bordje „applaus” voor de kij kers thuis onzichtbaar gaat branden, en bovenal: zoet zijn, niet stiekem klet sen of schuifelen en zéker niet naar de w.c. willen. Na die „warming-up” was alles klaar en werden de hoofdpersonen binnengeleid. Berend, even dribbelig en nerveus als altijd, rende hijgend tribunes op en af om publiek te verzamelen voor de eerste practical joke: aanwijzen hoe groot een kabouter is. Onzin natuurlijk, want ieder kind weet dat echte kabouters net zo groot zijn als je eigen duim. Hoe harder je eraan zuigt, hoe groter het sprookje wordt, en blijkens de reacties van men sen uit het publiek waarvan sommi gen een kabouter schatten op een halve meter schijnt de verbeeldingskracht ook onder de vijftigjarigen nog weelde rig te tieren. De basis voor het succes werd al gelegd in de eerste ronde, die met een totaal stand van 65 gulden zou worden afge rond. Petra Wesseling zei op een vraag van Berend Boudewijn, dat ze voor de Paasdagen 50 eieren in huis had ge haald. Haar man noemde exact hetzelfde aantal eieren. Dat de Waddinxveense niets moet hebben van het laten slinge ren van allerlei dingen in huis, had Piet Wesseling ook goed weten te voorspel len. ,jZ,e is nogal schoon van aard,” voeg de hij er aan toe. Op Berend Boudewijns vraag „Wanneer zal uw vrouw zeggen bent u voor het laatst samen te water gegaan” kwamen verschillende antwoor den. „Drie weken geleden,” volgens Piet en „Vijf weken geleden,” volgens Petra. Ze bedoelden samen de dag waarop ze met de kinderen naar het overdekte zwembad waren geweest. De voorspel ling van de vrouw des huizes, dat haar man haar in deze dagen tegen de achter grond van de paashaas zou fotograferen kwam niet uit. Voor deze lentefoto koos Piet Wesseling niet voor de paashaas, de voetbal of de wieg, maar hoe kan het ook anders voor de ragebol. ,(le werkt nogal graag,” vertrouwde hij Be rend Boudewijn openhartig toe. Hoewel het huis aan de Apollolaan niet voorzien is van een telefoonaansluiting had Piet het toch goed voorzien, dat zijn vrouw haar zus Sjaan had genoemd als ant woord op de vraag met wie ze in de af- I gelopen week het langst had gespreken. Voor de jury was het geen punt dat Petra Wesseling desgevraagd zei dat ze voor het leven met haar man haar vrije tijd heeft moeten opgeven en dat Piet zou zeggen dat het samenleven met hem ten koste van een stuk vrijheid van zijn vrouw is gegaan. Ze vond de antwoor den voldoende op elkaar lijken en be- I loonde dat met 25 gulden. name te zijn. Daar was ook een verslag geefster van het Aliphen Dagblad, die van nabij heeft meegemaakt dat het Waddinxveense paar op was van de ze nuwen na de uitzending en die van nabij heeft kunnen vaststellen dat een hele dag .Jioofdpersoon” zijn in Hilversum je niet in je kouwe kleren gaan zitten. ’s Morgens vroeg opstaan en om klok slag tien uur een „rustig” kopje koffie in de studio. Daarna rondleiding en een afmattende spoedcursus over wat wel en wat niet mag tijdens de opnamen. De hele show rond Berend Boudewijn en zijn hoofdpersonen lijkt misschien spon taan, maar dat is ingestudeeerd, ieder drukknopje wordt van te voren gede monstreerd, iedere pas wordt van te voren gelopen en eigenlijk alleen vraag en antwoord worden nog niet prijs gegeven. gordijn aan het overwerken was. De quotes van de panelleden hadden te maken met het streaken (schichten) en een hijlikmaker (een met honing en spe cerijen bereide bruiloftskoek). Maar liefst 200 gulden veroverden Petra en Piet Wesseling in de derde ronde zinnen aanvullen met door het publiek bedach te woorden een prestatie die goed bleek te zijn voor de rondeprijs: „Een all-in geluidsinstallatie. Dat wil zeggen: een stereocombinatie van radio, cassette recorder en versterker. Het muziekver- mogen is twee maal 10 Watt en uw huis zal dus echt gevuld kunnen zijn met mu ziek. Natuurlijk FM met automatische fijnafstemming. Uw cassetterecorder kan opnemen en weergeven, zowel mono als stereo. Twee fraaie notenhouten boxen met hoge drukkamers zullen uw luister genot volmaakt doen zijn,” aldus Pierre van Ostade, die de kunst verstaat elke prijs aan te bieden als dè prijs van je leven. Met 357 gulden gingen de Wad dinxveners over naar de vierde ronde. In die op één na laatste ronde werden slechts 20 gulden verdiend en twee "koopjes” in de wacht gesleept: „Een zespersoons, dertigdelige cassette tafel zilver met grote en kleine vorken, des sertlepels, messen, soeplepels en op- schepbestek voor de lieve paasprijs van twee gulden” en „Een wijnkaraf van prachtig kristal met verzilverder voet en deksel. De minutieuze kraan verraadt ambachtelijk werk. Vandaar dat hij u kost: acht gulden.” Petra en Piet Wesse ling slaagden er maar een aantal malen in antwoord te geven, omdat de twee andere echtparen telkens net iets eerder op de bel drukten. De vierde ronde werd met 377 gulden afgesloten, goed voor de tweede plaats. Inmiddels is er druk gebeld om het bankstel te kunnen inruilen. Dat bank stel vormde de hoofdprijs en het Wad dinxveense paar had die natuurlijk dank baar geaccepteerd, ware het niet dat ze net een paar weken geleden een eike- houten bankstel hadden aangeschaft. Ze zullen de zitcombinatie kunnen ruilen voor een kleurentelevisie. Helaas zal ook de kristallen bokaal, een in de wacht gesleept „koopje”, geen plaats kunnen krijgen in het huis'aan de Apol lolaan, omdat de bokaal bij de leveran cier stuk is gegaan. Een tweede exem plaar bleek niet te vinden. Maar voorlopig raken Petra en Piet Wesseling, en eigenlijk de hele buurt, niet uitgesproken over hun deelname aan die razendbekende quiz-met-die- naam. In huis komen telegrammen en brieven van mensen die ze niet kennen of lange tijd niet hebben gezien, zoals een oude schoolvriendin van Petra Wes seling uit haar vroegere woonplaats Reeuwijk. Haar man heeft diverse leuke reacties gekregen op zijn werk. Hij werkt bij het aannemingsbedrijf Van der Heij den uit Woerden. - i r'-S - i 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 13