Vox Jubilans Hervormd Jeugdkoor en hefbrug de Rondom INDRUK IN GOUDA TiP LP Belgische dominee spreekt voor In de Rechte Straat Wiertsema Anne Frank-centrum Foto Sjaak Noteboom OUD-PAPIER VOOR EEN NIEUWE PIANO „ONZEKOREN’MAKEN 0 WILLEMS Van Tilburg’s ’’Paasos Immanuelkerkkoor treedt meer naar buiten Interessante zang/muziekavond vol afwisseling !w deze week van de week BLOESEMTIJD VOOR WADDINXVEEN bloeitijd van het geluk DE COLLECTE VAN VOLGENDE WEEK WEL EN WEE RATTEN IN HET EERSTE HALFJAAR WEL EN WEE RATTEN IN HET TWEEDE HALFJAAR DONDERDAG 18 APRIL 1974 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Pagina 5 Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 Samenstelling: Bert J. Woudenberg Passage 143 - Telefoon 2477 Tenoren De laatste tijd treedt het koor wat meer naar buiten, men heeft reeds tweemaal gezongen in het Bleulandziekenhuis te Gouda en op 5 mei wordt meegewerkt Het netto-gewicht van het met de Paasdagen door de Waddinxve- ners opgepeuzelde beest bedroeg 851,5 kilogram. Maar liefst veertien mensen bleken 850 kilogram te hebben geraden. Reden voor slager Van Tilburg om geen tien, maar veertien prijzen beschikbaar te stel len. De zeven rollades gingen naar: 1. E. M. Maas, Nic. Beetslaan 42; 2. G. M. v. Dijk, Bloemendaalseweg 32a, Gouda; 3. N. K.Noor- dam-de Lang, W. de Zwijgerlaan 13; 4. Max Kortland, Pr. Irene- straat 33; 5. Edith Asscheman, Amalia van Solmsstraat 7; 6. v.d. Berg, Statenlaan 32, Bodegraven; 7. Mevr. Atema, Kon. Wilhelmina- singel 60. En de zeven worsten gingen naar: 1. Jan Rabinatie, W. de Zwijgerlaan 23; 2. H.B. Minnes, J.W.Frisoweg 22; 3. Dita van Ofwe- gen, Mauritslaan 28; 4. M. v.d. Berg, Pr. Irenestraat 37; 5. Peter Verheul, J.W.Frisoweg 36; 6. Wimmie Schouten, A. van Solmsstraat 29; 7. J. Brenkman, Mauritslaan 113. WADDINXVEEN Dit is de vorige week in Gouda geslachte stier (een Charolais) van topslagerij Van Tilburg van het Koningin Wil- helminaplein (Oranjegalerij). Het dier werd een week voor Pasen aan de bevolking getoond. De Waddinxveense slager had prijzen (rolla des en worsten) beschikbaar gestekj voor de mensen die via een in het Weekblad voor Waddinxveen van 4 april geplaatste bon naar het geslacht gewicht van dit beest (levend gewicht 1208 kilogram) hebben geraden. Van Tilburg had de laatste weken in Etten-Leur, Leiden en Den Bosch enkele bekroodne paasbeesten gekocht. Het met de Paasdagen kopen van een kolossale stier behoort tot de fami lietraditie. WADDINXVEEN/GOUDA In de stampvolle Goudse Sint Janskerk is zaterdagavond voor Pasen een zeer geslaagde en wijdingsvolle passie- en paasstonde gegeven, waar zowel het gesproken als het gezongen woord uit stekend harmonieerden. Voor dat gezongen woord hebben de grote her vormde gemengde zangvereniging „Vox Jubilans” uit onze gemeente on der leiding van haar bezielende dirigent Jan Bonefaas en het hervormd jeugdkoor onder leiding van Henny Brinkhorst gepaste muzikale bijdragen geleverd door een fijn gekozen selectie van passie- en paaszangen. WADDINXVEEN De Waddinxveense bejaarden en gehandicapten hebben een zang- en muziekavond aangeboden gekregen door het Imma nuelkerkkoor, het kinderkoor en de muziekvereniging Concordia. In een gevarieerd programma dat voor Pasen in de grote zaal van ’t Anne Frank- centrum werd gegeven traden de deelnemende gezelschappen afzonderlijk en in combinatie voor het voetlicht IJ 'T bs== ADVERTENTIE worden daan. pij manifesteert, waaraan per hebben het in het bijzon de grond en hebben hun dat de heer Brouwer aan gemeente. Hoe de cijfers ADVERTENTIE BIXJEMTIEK Eign. H. I. Zeypveld Kerkweg, Waddinxveen, tel. 2097 ook kennis nemen van het aas toch een groot aantal Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren ADVERTENTIE irirtRFioRfT zeer grote toename van de rat- Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom De „paasos" van slager Van Tilburg. Aantal behandelde adressen Aantal behandelingen Gemiddeld aantal behandelingen per advies zowel door beroepskrach ten Waddinxveens strijder J. de Jong van de J. de Jong over het tweede halfjaar: en deze van de gewone burgerwo ningen. Ondanks de voren staande wat verontrustende Het Immanuelkerkkoor, thans oLv. de heer P. de Koning, heeft in de vijftien jaar van zijn bestaan voornamelijk me dewerking verleend aan de kerkdiensten in de eigen gemeente. Daardoor bestaat het repertoire voor een groot deel uit geestelijke liederen, die passen in de liturgie van de protestantse eredient. Ook in deze uitvoering werd daarop de na druk gelegd. De introïtus voor orgel van Jan Zwart: „Christus is opgestaan” en diens korte fantasie over het paaslied „Daar juicht een toon” werden als een overtuigende hymne door Feike Asma op het machtig klinkende orgel vertolkt. Voor de vele aanwezigen was er tijdens deze passie- en paasstonde veel gelegen- LENTE HITS met o.a. Rock ’n roll - The Cats; Ella - Andre Moss; Peaches on a tree - Nick Mackenzie; Take me high - Cliff Richard; Kio - Maddog e.v.a. prijs 11.90. 1 WOLD - Harry Chapin 2 LEON-Euson Spreker is de Belgische predikant ds. G. M. A. Hendriksen te Denderleeuw. Hij zal referen over: „Samen op weg, maar waar naar toe?”. Een onderwerp dat aansluit op de huidige oecumenische ontwikkeling tussen reformatie en rome. Ds. D. van Vliet zal als plaatselijk her vormd predikant een openingswoord spreken. Na afloop is er gelegenheid tot kopen van boeken en grammofoonplaten t.b.v. de Stichting ,Jn de Rechte Straat”. Van twee jonge mensen die het eens zijn geworden. Een prachtige trouwdag slaagt nog beter als er een vakkundige reportage (in kleur en/of zwart wit) van gemaakt wordt door 54 128 2,4 WADDINXVEEN Donderdag 25 april wordt door het actie-comité Gouda en omstreken van de bekende stichting „In de Rechte Straat” weer een bijeen komst gehouden in Waddinxveen. De avond wordt ditmaal gehouden in „De Hoeksteen” aan de Esdoornlaan en be gint om 19.30 uur. WADDINXVEEN De piano die het Gereformeerd Kerkkoor „Dient Den Heer” bij de repetities gebruikt is aan vernieuwing toe. Daarom zijn de koorleden een actie gestart om zo snel mogelijk een nieuwe piano te kunnen kopen. Op zaterdag 30 maart werd in een paar uur maar liefst 4100 kilogram oud-papier bijeengebracht opbrengst 500,Het ligt in de bedoeling om op zaterdag 27 april opnieuw zo’n bedrag en als het even kan nog meer bijeen te brengen. Iedereen die het Gere formeerd Kerkkoor een goed hart toedraagt kan zijn oud-papier zaterdag 27 april afleveren bij de Gebroeders Lugthart, Noordeinde 47a of bellen naar de nummers 2200 of 6131. Voor het pianofonds kan ook geld gestort worden op rekening 3668. 17.108 van de Rabobank ten name van de penningmeester van „Dient Den Heer”. aan een Open Deur-diensit in de Goudse Pauluskerk Walt dit koor betreft zouden we graag een algemene opmerking ma ken. Op een totaal van 62 leden is de bezetting in de tenoren uitermate zwak. Daardoor moeten de vier heren en de vier dames die deze partij zingen zich onredelijk inspannen. Het gevolg is een wat rauwe klank en een gebrek aan nuancering in deze stem. Er moeten toch in een dorp als het onze tenoren te vin den zijn voor een overigens verdienste lijk zingend koor. Dat het koor kwaliteiten heeft werd be wezen in het lied „Lof zij God, de hoog ste troon” van Melchior Vulpus. Het kinderkoor o.l.v. de heer A. Jongejan zong fris en zuiver. De combinatie koor en orkest was wat kritisch, het podium is aan de kleine kant, de temperatuur in de zaal Hep nogal op wat voor de stem ming van de blaasinstrumenten funest is en de sterkteverhouding tussen koor top tien en orkest vroeg veel concessies aan bei de kanten. De heer G. de Knegt heeft in ieder geval met zijn ensemble een waardevolle bijdrage aan de avond ge leverd. De luisteraars hebben zeker een interessante muziek-avond vol afwisse ling beleefd. voor alles en voor ieder een zeer gunstig jaar ge weest wat de weersomstan- Ook in de koralen van Bach en de oud- Hollandse lijdensliederen gaf het koor er blijk van tot fraai genuanceerd zingen en musiceren in staat te zijn. Het Bach- koraal „Christus heeft overwonnen” kreeg een geesdriftige verklanking, waar na ook vooral het Paaslied van Emiel Hullebroeck door klankvolume en echo- werking veel indruk maakte. Het Jeugd- koor zong zeer helder en overtuigend het kerklied „Vaste rots van mijn behoud”, waarna het in samenzang met het grote koor het „King all Glorious” van M. Vail imposant ten gehore bracht. In vele liederen kreeg „Vox Jubilans” stimule rende en vaste steun van het orgel, dat werd bespeeld door Feike Asma. Hij soliëerde o.m. in het fijnzinnige Koraal- voorspel van Bach „O Mensch bewein” dein Sünde gross”, waarvan de gecolo- reerde koraalmelodie prachtig geregis treerd werd. Jacob Bijster’s variaties op het oud-Ncderlandse lied „lek wil mi gaen vertroosten’ frappeerden eveneens door zijn verrassende klankleuren. vlooien-, mieren- of kakkerlakken- plagen, waarvoor door mij naar beste weten advies wordt verstrekt.” heid tot spontane samenzang, die in het slotlied voor koor en aanwezigen: „Christus onze Heer verrees” een stra lende afronding kreeg. Ds. C. van den Bosch uit Gorinchem hield halverwege het programma een korte meditatie, die uiteraard ook was afgestemd op het passie- en paasgebeuren, waaraan dit programma zo zinvol was gewijd. RATTENBESTRIJDING LOKAAS MET CUMARIE 3e kwartaal 19734e kwartaal 1973 41 113 80 272 2,0 2,40 1 TIGERFEET - Mud 2 IK ZIE EEN STER - Mouth Mac- Neal 3 BE MY DAY - The Cats 4 WATERLOO - Abba 5 FLY AWAY - Teach In 6 KWEK KWEK - Ronald en Donald - 7 DE HEILSOLDAAT - Marc Winter - 8 LOVE EPIDEMIC - The Trammps 9 IN THE STILL OF THE NIGHT - Jack Jersey 10 WINDFALL - Rick Nelson schaal in de praktijk moe ten worden uitgeprobeerd, en welke tot doel hebben een meer aangepaste op- Getipt door Veronica en ver krijgbaar bij: Dat staat in de kranten van de Sijthoff- pers en wij zijn natuurlijk chauvinistisch genoeg om de prestaties van „onze ko ren” in onze buurgemeente Gouda gele verd niet onbeschreven te laten. Te meer daar volgens deze kranten „Vox Jubi lans” er het bewijs van leverde een goed geschoold koor te zijn door fijnzinnig het berustende „’t Is middernacht” a capella te vertolken. van de begeleidende vol wassenen extra handen vol de beroepskrachten zijde noodzakelijk, immers geld. Volgende week zwermen ook in Waddinxveen de voor in de kinderbescherming. Ook daar hebben verande- zowel geeste- Wanneer men dan weet dat ringen plaats als gevolg en we in ons land zo’n 40.000 onder invloed van nieuwe jeugdigen tellen waarover inzichten en opvattingen, welke dikwijls door de particulieren kinderbe- Deze veranderingen, welke schermingsinstellingen hun dikwijls eerst op kleine verloren zorg hebben, dan kan men staan op hun weg naar vol- zich voorstellen dat dit een wassenheid en burgerschap, aardige duit kost. Gelukkig Deze begeleiding geschiedt worden deze verenigingen door de overheid gesub- vang en begeleiding van de zoals maatschappelijk sidieerd. Doch naast deze jongeren, eisen naast een werkers, groepsleiders, psy- subsidie, welke nooit toe- totale persoonlijke inzet chologen etc., alswel door reikend kan zijn, blijven talloze vrijwilligers welke bijdragen van particuHere naast rattenbe- handelingen per adres metaalgaas, even onder de wederom belangrijk terug- wateriijn. De dieren ver. Meidoomstraat heeft weer gelopen (zie bijgevoegd oorzaken veel schade aan een behoorlijk druk jaartje lijstje). Voorts is het ver- jonge bomen, heesters en achter de rug. Over het meldenswaard, dat er, na eerste halfjaar rapporteert een nog zo korte intensieve der voorzien op bolgewas hij aan de dienst Openbare bestrijding bijna geen rat sen. Ze leven steeds onder Werken en Bedrijven, meer wordt aangetroffen waartoe deze part-time op de boerderijen in deze in- en uitgangsholen onder werkende kracht behoort: gemeente. Ook wordt meer water. Ter bestrijding van hulp ingeroepen voor be- deze rat wordt door mij vrij strijding van muizen, waar- „De resultaten van de be- strijding van muizen, waar- veel advies verstrekt. Ver- strijding zijn ook in het af- van het succes volledig is. meldenswaard is hierbij, gelopen halfjaar bijzonder Jammer is echter, dat de goed te noemen, dank zij hier vrij veel voorkomende de Brugweg op een gege- het lokaas, maar vooral woelrat niet met het voor ven moment acht dode rat- dank zij de medewerking ratten gebruikte lokaas kan ten in zijn metalen fuik van de inwoners van ónze worden bestreden, daar de- aantrof. Voorts komen er ze dieren dit aas niet eten, ook meldingen binnen in zullen zijn aan het einde De woelrat komt alleen zake vlooien-, wespen-, van dit jaar valt nog moei- voor in watergebieden en lijk te voorspellen, doch kan het beste worden be- ook in dit eerste halfjaar is streden door het plaatsen het gemiddeld aantal be- van fuiken, gemaakt van RATTENBESTRIJDING LOKAAS MET CUMARINE le kwartaal 2e kwartaal Aantal behandelde adressen 55 Aantal behandelingen 136 Gemiddeld aantal behandelingen per adres 2,5 En om een indruk te krij- digheden betreft, een heel derijen, maar zeker ook gen hoe het in het gehele mooie lente en zomer en jaar 1973 met de ratten- het grootste gedeelte van bestrijding in Waddinxveen de herfst. Dat ook ratten is gegaan, moet u uiteraard van dit mooie en zachte mededelingen troost ik mij weer hebben geprofiteerd met de gedachte, dat het verelag van rattenbestrijder is duidelijk aan te wijzen gemiddelde van het aantal daar ze zich toch maar lie- nodige behandelingen ver in de open velden op- slechts met 0,4 is opgelo- houden dan in de omge- pen, hetgeen er duidehjk „Mocht ik in mijn toelich- ving van mens en dier. Dat op wijst, dat door een vrij ting op de rapporten over heeft ertoe geleid, dat deze spoedige en afdoende be- het le en 2e kwartaal 1973 dieren voor een zeer grote strijding de vorengenoem- er melding van hebben ge- gezinsuitbreiding hebben de cijfers niet belangrijk maakt, dat de bestrijding gezorgd en toen dan ook, hoger zijn opgelopen en zeer gunstig verloopt, uit nog vrij plotseling begin dat dankzij ons goede lok- het rapport over het 4e november, de winter in- kwartaal 1973 zal blijken, viel, ze ze in grote getale ratten is vernietigd. Ten dat ten opzichte van de naar de bewoonde wereld slotte kan uit het resultaat eerste drie kwartalen thans toegekomen op zoek naar van de bestrijding over het sprake is van een grote warmte en vooral naar gehele jaar 1973 eenvoor- toename van het aantal rat- eten. Dat er veel meldin- uitgang van l,0perbehan- ten, met name op de boer- gen zijn binnengekomen deld adres worden gecon- derijen. Over deze zeer moge wel blijken uit de stateerd en meen ik toch cijfers nl. 41 meldingen in wel te mogen stellen, dat tenplaag zij het volgende het 3e kwartaal tegen 113 de bestrijding zodanig on vermeld. Het jaar 1973 is in het 4e kwartaal, een toe- der controle is, dat ik het name van maar liefst 72. hopelijk in mijn 70e le- De meldingen kwamen vensjaar wat rustiger aan echter niet alleen van boer- kan doen." zich inzetten om voor en voor tal van uitgaven, ook met deze jongeren te zoe- die welke in ieder gezin als collectanten vrijwillig uit ken naar een aangepaste normaal worden be- om geld in te zamelen voor ontwikkelingsmogelijkheid, schouwd, kan geen beroep de Stichting Samenwerken- Een gezonde omgeving is op de overheid worden ge- de Kinderbescherming Or- daarom een eerste vereiste, ganisaties (SAKOR). Kin- Wanneer deze niet kan ge- derbescherming is een zeer boden worden door het De ontwikkeling welke zich complex en veel omvattend eigen gezin, zal er gezocht overal in onze maatschap- begrip. Evenmin als het al- moeten worden naar een leen zou gaan om kinderen pleeggezin of een gezins- wij zelf bijdragen en waar- kan men uitsluitend spre- vervangend tehuis. Soms van wij ook de invloed on- ken van bescherming. M is- ook kan zelfs plaatsing op dergaan, doet zich ook schien drukt jeugdwelzijns- kamers mogelijk zijn. zorg beter uit waar het om gaat: n.l. een lijke als materiële begelei ding van kinderen en jon geren moeilijkheden in en met hun omgeving iHIH ast i M 7J ■T'V. -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 5