Progressieven en wegnemen Gemeenteprogram Doorzetten in 1974 HH goed krijgen ook stemrecht nemen toe Punt CDA-programma IN PRINCIPE SLUITENDE BEGROTING Het onderwijs moet achterstanden kind centraal stellen m gemeenteprogramma: Eigenaren gebouwd onroerend Winkeldiefstalletjes in Groensvoorde Ds. D. van Vliet bedankt voor beroep naar Ede VOORWAARTS STELDE JEUGDCORPS VOOR CDA-program verbouw vernieuwbouw nieuwbouw pi 3" HARTSTICHTING - WADDINXVEEN In Waddinxveen is in de week voor Pasen gul gegeven voor de Nederlandse Hartstichting. Er werd 4.860,opgehaald. Alle gevers en geefsters worden vanzelfsprekend hartelijk bedankt. F' 4860,- VOOR 11 II - - Pagina 7 DONDERDAG 18 APRIL 1974 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN K Wisseltruc 2. S8S F.’Jp Aanslag Jg WADDINXVEEN Het beleid van het Waddinxveense gemeentebestuur dient in principe afgestemd te worden op een sluitende begroting van de algemene dienst. Nieuwe scholen WADDINXVEEN/LEIDEN Het bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland dat ook „heerst” over Waddinxveens grondgebied zal straks ook rechtstreeks verkozen kunnen worden door eigenaren van ge bouwd onroerend goed. De provinciale besturen van Noord- en Zuid- Holland zijn tenminste van plan het reglement voor Rijnland te wijzigen, een zaak waarmee de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap zich kortgeleden langdurig heeft beziggehouden. '"TU - WADDINXVEEN Er worden overmatig veel winkeldiefstalletjes gepleegd in het winkelcentrum Groensvoorde. Dat is de plaatselijke rijkspolitie uit meldingen gebleken, reden waarom zij op verzoek van de winkeliers er strenger op gaat toezien dat daaraan een einde komt Er is één zaak die er wat het aantal diefstalletjes betreft uit springt Peuterspeelzalen WADDINXVEEN „Het streven naar sociale gelijkheid van de mensen kan onder andere slechts met succes worden bekroond, wanneer sprake is van onderwijs dat vóór alles is gericht op het wegnemen van achterstanden en dat het geluk van het kind centraal stelt.” Zo luidt de eerste regel van het hoofdstuk „Onderwijs”, dat opgenomen is in het gemeenteprogramma van de Progressieven (PvdA/D’66/PPR/PSP) en waarmee deelgenomen wordt aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Plastic pijp Belastingen advies over en levering van-, dewaandt—waddinxveen helpt u met alles U vindtonsinde bouwvoorlichting midden-holland 3 i I X. i 1 1 "h t* J- Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren De majorettes tijdens de uitvoering van Voorwaarts" in het Gereformeerd Verenigingsgebouw. A genaamde bio-industrie, ook vertegen woordigd te worden via de Kamers van Koophandel. De mening van de Com missie Waterkwaliteit vond overigens on voldoende steun. In het algemeen betreurde Rijnlands be stuur de spoed die de provincies met deze wijzigingsvoorstellen hebben be tracht. Tegen een aantal punten in het voorgestelde reglement zal Rijnland be zwaar indienen bij provinciale staten. Onder andere zal dit bezwaarschrift be trekking hebben op de voorgestelde uit sluiting van benoeming tot hoogheem raad van burgemeesters en wethouders van gemeenten met meer dan 10.000 in woners. Naar verwachting zal het regle ment nog deze maand in een zitting van provinciale staten worden vastgesteld. dm de waardt tot welke bedragen in beginsel aanspraak op subsidie kan worden gemaakt. Diensten welke de gemeente voor be drijven en particulieren verricht, dienen tenminste tegen de kostprijs te worden verrekend .tenzij ze duidelijk ten alge mene nutte worden verricht. WADDINXVEEN Ds. D. van Vliet (54), predikant van de Centrale Her vormde Gemeente voor de wijk Oost, heeft dezer dagen bedankt voor het be roep dat de Nederlands Hervormde Ge meente van het Gelderse Ede op hem had uitgebracht. De predikant staat sinds 15 maart 1970 in Waddinxveen, na evan gelist in Wieringerwaard (1949), hulp prediker in Kolham (1961) en predikant in Zetten-Andelst (1965) geweest te zijn. Dat staat in het gemeenteprogramma voor de komende gemeenteraadsverkie zingen van het Christen-Democratisch Appèl (ARP/CHU/KVP) in het hoofd stuk „Financieel beleid”. Dat hoofdstuk vermeldt voorts de punten: bij het bouwen van nieuwe scholen wordt zowel rekening gehouden met het aantal leerlingen dat de wijk in de toe komst zal bevolken, als met de moge lijkheid om deze gebouwen buiten de schooltijden te gebruiken door de be woners van die wijken, die daar b.v. cultureel, sociaal of creatief bezig kun nen zijn; dit gebeurt eveneens met de huidige schoolgebouwen, alsmede met de houten lokalen die vrijkomen; door het gemeentebestuur wordt al dan niet in samenwerking met andere Ef Aanleiding tot de wijziging van het reg lement, aan de hand waarvan het hoog heemraadschap de opgedragen taken uit oefent, vormt de inwerkingtreding voor Rijnland van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Een voor de inwo ners van het Rijnlandse gebied waar neembaar gevolg van de nieuwe wet zal zijn een verschuiving in de belasting heffing. In 1975 zullen namelijk alle hoofdbewoners van woningen recht streeks een aanslag van het hoogheem- schap ontvangen: de zogenaamde ver ontreinigingsheffing. Uit de opbrengst van deze heffing worden de rioolwater zuiveringsinstallaties bekostigd. gemeenten gestreefd naar voorzieningen om de partiële leerplicht goed te laten functioneren; bovendien wordt getracht onderwijsvormen en -methoden voor werkende jongeren zoveel mogelijk te in tegreren in bestaande voorzieningen voor het algemeen vormend voortgezet on derwijs; alle scholen dienen hun gymnastiek onderwijs in goede gymnostieklokalen in de nabijheid van de school te kunnen geven; aandacht wordt besteed aan overblijf mogelijkheden voor kinderen van wer kende moeders en vaders; sexuele voorlichting moet een geïnte greerd onderdeel van het totale onder wijspakket op de scholen gaan uitmaken. Het gemeentelijk beleidsplan moet vergezeld gaan van een financiële meer jarenraming. Het uitvoeren van het in de begroting vastgelegde beleid moet vergezeld gaan van een goede begrotingsbewaking. De voorlopige vaststelling van de g> meenterekeningen door de raad moe, binnen de door de gemeentewet gestelde termijnen geschieden. Twee mannen, tussen de 50 en 60 jaar oud, hebben een pompbediende van de Shellhoek aan de Gouwebrug met een wisseltruc 300 afhankelijk gemaakt. De mannen kwamen aanrijden in een Mercedes met daarachter een caravan waarin zich enkele vrouwen en kinderen bevonden. Ze vroegen een pompbedien de twee briefjes van 1000 te wisselen. Deze kon echter maar één biljet „klein maken” pakte het aan en gaf negen bil jetten van honderd en vier van 25 te rug. Toen wilden de mannen er biljetten van tien gulden bij, maar de pompbe diende liet weten deze niet te hebben, waarop de mannen het biljet van dui zend terugvroegen. De pompbediende telde daarop de losse biljetten en deed ze, toen het klopte, weer in de kassa. Nadat de mannen vertrokken waren, ging hij het geld nog eens natellen en miste toen 300. Reactie van de pomp bediende: „Een raadsel. Ze spraken geen Nederlands, maar maakten zo’n herrie. En het ging allemaal zó vlug WADDINXVEEN Het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 1974 van de Progressieven (PvdA/D’66/PPR /PSP) luidt: „Doorzetten in 1974” en constateert dat de ongelijkheid in Neder land ook in de Waddinxveense woon- en werkgemeenschap haar weerslag vindt. Progressieve politiek is er op gericht door een planmatig beleid de levens omstandigheden van de bevolking te verbeteren en een grotere gelijkheid in kansen op welzijn voor alle mensen te bereiken. Uit het progressieve gemeente programma zullen wij hoofdstuksgew'js publiceren. Vandaag: „Onderwijs”. Wij behandelden eerder de hoofdstukken „Ruimtelijk beleid, woningbouw, ver keer en werkgelegenheid” en „Een de mocratisch functionerend gemeentebe stuur”. Maar het wordt door alle betrokkenen en de discussies tussen particulieren in onze gemeente bewijzen dat van zelfsprekend gevonden, dat binnenkort ook de eigenaren van gebouwd eigen dom naar de stembus kunnen gaan om een hoofdingeland te kiezen. Kiesgerech tigd worden eigenaren van gebouwd eigendom met een belastbare opbrengst van tenminste 250,-. De verkiezingen zullen geschieden bij kandidaatsstelling en districtsgewijze. Er komen vier dis tricten. In de nieuwe samenstelling zal Rijnlands verenigde vergadering bestaan uit tien rechtstreeks gekozen hoofdingelanden voor helt onbebouwd eigendom, tien rechtstreeks gekozen voor het bebouwd eigendom alsmede een nieuwe, derde ca tegorie hoofdingelanden, dïe geacht wor den de belanghebbenden bij schoon op pervlaktewater te vertegenwoordigen. Laatstgenoemde categorie bestuursleden eveneens tien in getal wordt be noemd door de gemeenteraden, de Ka mers van Koophandel en door het Land bouwschap. De Commissie Waterkwaliteit (een ad viesorgaan waarvan behalve Rijnlandse vertegenwoordigers ook deel uitmaken vertegenwoordigers van gemeenten en Kamers van Koophandel) was tegen het opnemen in de verenigde vergadering van hoofdingelanden door het Land bouwschap aan te wijzen. Naar de op vatting van deze commissie dienen de agrarische vervuilers, met name de zo- WADDINXVEEN Het gemeentepro gramma van het Christen-Democratisch Appèl (CDA) een samenwerkings orgaan van ARP, CHU en KVP aan vaardt het Evangelie als richtsnoer voor het politiek handelen en streeft naar een samenleving waarin de Bijbelse gerech tigheid meer gestalte krijgt. Uit het CDA-gemeenteprogramma zullen wij hoofdstuksgewijs publiceren. Vandaag het hoofdstuk: „Financieel beleid”. Wij behandelen eerder het hoofdstuk „Al gemeen bestuur”. Bij een regio-verkeerscontrole op de Henegouwerweg zijn voor Pasen 45 processen-verbaal opgemaakt. In totaal werden 357 auto’s onderzocht. Een snel heidscontrole op onder meer de Sniep- wacht niet op het rijk met het stellen Van eisen aan peuterspeelzalen; kleuters komen terecht in een onder- wijsgemeenschap die bestaat uit een kleuter- én een basisschool, opdat een soepele overgang van spelen naar leren is gewaarborgd; zitten blijven van leerplichtige kinde ren moet een uitzondering blijven; er wordt gestreefd naar zo klein mogelijke klassegroepen; de gemeente activeert de aanschaf van moderne leer- en hulpmiddelen, door daarvoor voldoende gelden be schikbaar te stellen leerlingen bij het voortgezet onder wijs (beroeps-of algemeen vormend on derwijs) krijgen begeleiding in studie, gedrag en beroepskeuze door daarvoor gespecialiseerde leerkrachten, het liefst binnen een niet te grote scholengemeen schap; deelname aan anderwijsexperimenten wordt door de gemeente nagestreefd; de democratisering van de regionale schoolbegeleidings- en adviesdienst wordt krachtig bevorderd; het ontstaan en blijven functioneren van voldoende goede peuterspeelzalen en een kinderdagverblijf wordt van ge meentewege actief bevorderd. In af wachting van een rijkssubsidieregeling dient de gemeentelijke subsidiëring zo danig te worden uitgevoerd, dat minder draagkrachtigen weinig of geen finan ciële barrières ontmoeten. De gemeente Uitgaande van dat streven naar sociale gelijkheid van de mensen vinden de Pro gressieven dat de gemeente dan ook een taak heeft bij het eventueel opheffen van maatschappelijke belemmeringen voor het volgen van onderwijs. „Het be leid van de gemeente moet erop worden gericht dat het onderwijs, behalve tot het ontwikkelen van kennis en vaardighe den, leidt tot creativiteit, sociale be wustwording, solidariteit en het vermo gen om democratisch besef tot gelding te brengen. Mede door confrontatie met de maatschappelijke omgeving moet het kind ook gevormd worden tot een kriti sche persoonlijkheid. Voor alle deel nemers aan het onderwijs moeten gelijke ontwikkelingskansen worden geschapen, afgestemd op hun persoonlijke vermo gens. Het competitie-element in het on derwijs moet verder worden terugge drongen. De wettelijke adviesorganen (oudercommissies en schoolraad) moeten nog meer worden uitgebouwd tot actieve en goed functionerende colleges. De ou ders moeten actief bij het onderwijs en het bestuur van openbare scholen wor den betrokken. Onderwijsvernieuwingen geschieden in samenwerking met de ouders,” aldus het gemeenteprogramma. Gezien deze algemene doelstelling, zeg gen de Progressieven in de komende raadsperiode te zullen blijven ijveren voor de volgende punten: het onderwijs in samenwerkingsscho len wordt evenzeer gestimuleerd als het openbaar onderwijs. Naar de spoedige totstandkoming van een samenwerkings school voor lager beroeps- en nijver heidsonderwijs, voor jongens en meisjes wordt gestreefd. Ook de mogelijkheid in dit kader een z.g. middenschool te stich ten, wordt onderzocht; weg deed de politiemannen 16 keer het boekje pakken. Vorige week is de Brugweg een poosje gestremd geweest toen twee kraanwagens van garagebedrijf Plomp uit Reeuwijk een in het water geraakte meubelvracht- wagen van een meubelfabriek uit Boxtel op het droge moest brengen. De wagen was bij het uitwijken naar rechts, om een tegemoetkomende personenauto te kunnen laten passeren, weggezakt in de berm en in de naast de Brugweg gelegen sloot terecht gekomen. De 78-jarige heer Kameraad van de Eikenlaan is op het kruispunt Kerkweg- Kanaalstraat aangereden door een per sonenauto. De fietser werd met een hoofdwond en een beenbreuk naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist, een inwoner van Krimpen aan den Hs- sel, wilde linksaf de Kanaalstraat in slaan en verleende geen voorrang aan de heer Kammeraad die op de Kerkweg fietste. De 15-jarige Elly Kool van de Sniepweg werd door een personenauto aangereden toen zij plotseling overstak op het kruispunt Esdoomlaan en lep- laan. Zij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Bij een gecompliceerd ongeluk, vorige week bij de hefbrug, is een buschauffeur licht gewond geraakt. Oorzaak van het ongeluk was een plastic pijp, die los schoot van een vrachtauto, toen deze vanaf de hefbrug rechtsaf de Henegou werweg opging. De pijp, tien meter lang en met een doorsnede van 16 centimeter, boorde zich in de voorruit van een voor het verkeerslicht wachtende lijnautobus van NV Verenigd Streekvervoer West- nederland. De chauffeur van de bus dook weg, maar omdat de bus niet op de handrem Stond, reed deze achteruit tegen een achter de bus wachtende brom fietser. Deze viel en kwam onder de bus terecht. De chauffeur van de autobus raakte tijdens zijn noodsprong licht ge wond aan zijn linkerzij. Tijdens het lunchuurtje, van hal één tot half twee, is de kassa gelicht van Wo ninginrichting Kooyman aan de Kerk weg. Men mist een bedrag van 267,50. De dief is vermoedelijk binnengekomen door een achterdeur, die men vergeten had af te sluiten. Bij een controle op de Henegouwerweg op naleving van het inhaalverbod heeft de rijkspolitie van Waddinxveen op Eerste Paasdag zeven en op Tweede Paasdag vijf automobilisten bekeurd. De tarieven van de gemeentelijke be lastingen dienen waar mogelijk rekening te houden met de draagkracht der be lastingbetalers. Ter voorkoming van schoksgewijze verhogingen dienen ze bij voorkeur jaarlijks te worden aangepast. Zolang zowel de beschikbaarheid van kapitaal voor nieuwe investeringen, als de jaarlijks te besteden geldmiddelen on toereikend zijn voor het uitvoeren van alle beleidsvoornemens dient in een bre de discussie te worden bepaald welke zaken voorrang verdienen bij de uit voering. Bij gewijzigde omstandigheden dienen de prioriteiten opnieuw te wor den vastgesteld. Terwille van de rechtsgelijkheid voor belanghebbenden dient de gemeente voor haar subsidiebeleid een verorde ning op te stellen waarin voor ieder duidelijk blijkt wanneer, waarvoor en WADDINXVEEN U hebt van ons nog een foto tegoed van de uitvoering die de muziekvereniging (brassband) ’Voorwaarts’ in het Gereformeerd Verenigingsgebouw heeft gegeven. Buiten het gewone optreden van het tambourcorps, het majorettencorps (zoals de foto Iaat zien) en het muziekcorps werd aan het publiek het jeugdcorps onder leiding van L. S wijnenburg voorgesteld. De avond werd besloten met een grandioos optreden van de tuijanaband "What’s New”. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom De Brugweg raakte voor de Paasdagen verstopt toen deze vracht wagen uit Boxtel bij een uitwijkmanouevre te water raakte. k©lenaffeanderet^an^nt^nbjXJwkasten isolatiematerialen W*~f| de beste onentatie over en de meest complete Mvl I permanente bouwexpositie in midden nederland storingloan 8 waddinxveen telefoon (01828) 4777 openingstijden: ma. t/m vr. 10-17 uur vrijdagavond 19-21 uur zaterdag 10-16 uur s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 7