KONINGINNEDAG Koninginnedag tot 1 uur geopend Kleuren T.V. Heemskerk B.V. in Albert Heijn Verbakel mode Openlucht zwembad "Voor middenstand valt ook van ARP en KVP niets te verwachten Open-deur-dienst met The Rivals 234 bejaarden gaven zich al op voor reis 462 meisjes ingeënt tegen rode hond 4 mei open WADDINXVEEN Op Konin ginnedag zal het overdekte zwembad in het sportpark „De Sniep” geopend zijn als op zon dagen: van 10.00-16.00 uur. Deze dag, waarop zes uur lang vrij ge zwommen kan worden, is tevens de laatste dag, waarop het bad voor het winterseizoen 1973/1974 geopend zal zijn. SGP/Herv. kiesvereniging opent programma felle aanval op WD ”H Huizer staat volkomen aan zijde middenstand” ”WD-wetbouder Pb. Kroes liet ons lelijk in de steek Nieuwsblad Onafhankelijk Dinsdag 30 april zijn onze zaken KLOKKENSPEL WEER IN TOUW met 100% service OPHAALDIENST HUISVUIL IS GEWIJZIGD DINSDAG GEEN BEJAARDENSOOS Kleurentelevisie GRUODIG DINSDAG 30 APRIL 1974 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG 29e JAARGANG - Nr. 1355 DONDERDAG 25 APRIL 1974 P. KROES H. HUIZER Punten Vrouwen Moeilijke jaren Voor raadsvoorstel 7.000 vierkante meter winkelcentrum. DOKTERSDIENSTEN WADDINXVEEN Deze week hebben 234 bejaarden in Wad dinxveen te kennen gegeven deel te willen nemen aan de op woens dag 12 juni te houden bejaardenreis. Er zal nog één zittingsmiddag worden gehouden, en wel op maandag 29 april ’s middags van twee tot vier uur in het Anne Frank-centrum, om een ieder in de gelegen heid te stellen zich tegen betaling van vijftien gulden te laten in schrijven. De organisatoren hebben bekend gemaakt dat het geld zal worden teruggegeven indien op de dag van de reis die dit jaar richting Flevohof gaat duidelijk wordt dat de man of vrouw of het echtpaar in kwestie om welke reden dan ook niet mee kan. de SGP/Hervormde Kiesvereniging. I WADDINXVEEN De SGP/Hervormde Kiesvereniging zet zich in deze verkiezingstijd, vooral waar het gaat om de behartiging van de plaatselijke middenstandsbelangen, krachtig af tegen VVD-lijsttrekker/wethouder Ph. Kroes. In een nu bij de drukker zijnde verkiezingskrant, die rond half mei in Waddinxveen zal worden verspreid, wordt gesteld, dat steeds één man volkomen aan de zijde van de middenstand staat. En dat is de heer H. Huizer, lijsttrekker en wethouder van Eigen hart WADDINXVEEN Het open luchtzwembad in het sportpark „De Sniep” zal zaterdag 4 mei voor het publiek worden geopend. De ope ningstijden van het zwembad zijn als volgt: maandag, woensdag en vrijdag van 7.00-19.45 uur, dinsdag en donderdag van 7.00-18.45 uur eniM zaterdag en zondag van 9.00-16.45^ uur. k*“ WD-wethouder liet ons lelijk in de steek” De twee andere raadsleden van deze politieke groepering, de heren J. Havenaar en D. Uitbeijerse, zouden met de heer Huizer een homogene ploeg vormen, die pal staat voor de belangen van het midden- en klein bedrijf. Toegegeven wordt in de verkiezingskrant, dat de door de SGP/Hervormde Kiesvereniging ge steund werd door de raadsfractie van de Partij van de Arbeid en D’66. met en zonder draadloze af standbediening f Weekblad voor Waddinxveen (Advertentie) Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. Omdat het van groot belang zou zijn dat in de komende moeilijke jaren van het midden- en kleinbedrijf in de gemeente- SGP, geen sprake van kon zijn omdat er dan geen vrouwen zouden mogen staan op de kandidatenlijst. „Dat zou het absolute probleem zijn geweest om geen samenwerking tot stand te bren- voegde dat men overigens samenwerking met de KVP ook niet zag zitten. In het kort komt het uitvoerige pro gramma van de SGP/Hervormde Kies vereniging op de volgende punten neer: Afwijzing van de gedachte „Wad dinxveen voorstad van Gouda”. Bouw van goedkope eengezinswonin gen. Tegengaan van verdere uitbreiding hoeveelheid flats. Verbetering van de werkgelegenheid Een sociaal beleid gericht op de mens in nood. Uitbreiding van het winkelareaal met maximaal 2200 m2 (en niet met 7000 m2). Handhaving van het gezag; scherp toezicht op de openbare orde en de publieke eerbaarheid. Handhaving en bevordering van de zondagsrust. Bevordering van de volksgezondheid; tegengaan van milieuverontreiniging en fluoridering van het drinkwater. Aandacht voor verantwoorde rekre- atiemogelijkheden: groenstroken, speel weiden, Gouwebos, ’t Weegje. Zorgdragen voor goede en voldoende onderwijsmogelijkheden. Zorgvuldig financieel beheer met sluitende gemeentebegroting. Subsidieverlening aan instellingen met een nuttig doel van algemeen belang. Behoud van Waddinxveen als gemeente in het Groene hart van Holland. ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts ZONDAG Arts: P. v.d. Linde. Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 WADDINXVEEN Zondagmiddag wordt in de Ontmoetingskerk om half vijf een open-deur-dienst gehouden. Ds. C. J. v.d. Drift uit Nieuwerkerk aan den IJssel zal dan spreken over het onder werp „Genade en gein”. Aan de dienst verlenen The Rivals onder leiding van Rob van Dijk muzikale medewerking. WADDINXVEEN Komende dinsdag zal er in het Anne Frank-centrum geen bejaardensociëteit worden gehouden in verband met Koninginnedag. Deze veer tiendaagse bijeenkomst is verschoven naar een week later, dinsdag 7 mei om half drie ’s middags. De lijsttrekker van het Christen-Demo- cratisch Appel, drs. T. I. Bouwers, zei kortgeleden op een openbare vergade ring van het CDA dat er in het begin ook contacten zijn gelegd met de SGP en de Hervormde Kiesvereniging om te spreken over samenwerking, maar dat daar, zeker voor wat betreft met de In de verkiezingskrant van de SGP/ Hervormde Kiesvereniging, waarin zit tende- en kandidaaüraadsleden uitvoerig het programma van deze politieke groe pering toelichten, staat dat mede door de bemoeienissen van de drie eigen raads leden het oorspronkelijke plan om een winkelcentrum te bouwen van 7000 vier kante meter is gewijzigd in een opzet, die voorziet in een winkel-areaal van 2.200 vierkante meter. „Nooit hebben wij een winkelcentrum van de oorspron kelijke grootte zien zitten, omdat daar mee naar onze mening de plaatselijke, reeds gevestigde middenstand de das werd omgedaan.” Het is overigens volkomen nieuw dat een aan de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar deelnemende groepering, zoals de SGP/Hervormde Kiesvereniging, in haar verkiezingsprogramma zich afzet tegen met name genoemde partijen en personen. Daar is in de nu bekende ge- meenteprogranuna's van de Progressie- ven en het CDA geen sprake van. In het Weekblad voor Waddinxveen zullen wij u in de komende weken ook successieve lijk op de hoogte brengen van de inhoud van het programma van de SGP/Herv. Kiesvereniging. In het Weekblad voor Waddinxveen van vandaag wordt verder gegaan met de hoofdstuksgewijze behan deling van de programma's van de Pro- gressieven en het CDA. De toegangsprijzen liggen dit jaar weer hoger dan vorig jaar. Zestienjarigen en ouder betalen voor een abonnement 31,voor een jeugdabonnement moet 24,worden betaald, terwijl het ba sisbedrag voor een gezinsabonnement neerkomt op 65,Abonnementen kunnen worden aangevraagd via een één dezer dagen in Waddinxveen verspreid bestelformulier. WADDINXVEEN - Op Koninginne dag zal in Waddinxveen geen huisvuil worden opgehaakt. De huisvuilophalers van de dienst Openbare Werken en Be drijven die op dinsdag in een gedeelte van de Oranjewijk, Zuidkade en om streken en aan de oostzijde van de Gou we werkzaam plegen te zijn doen hun werk daar nu komende maandag. raad de slem wordt gehoord van men sen, die de belangen van de Waddinx- veense middenstand behartigen wordt aangeraden op de SGP/Hervormde Kies vereniging te stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, omdat een gezonde middenstand van groot belang is voor de gehele bevolking en omdat „als we de landelijke politiek volgen van de ARP en de KVP niet veel te ver wachten valt.” WADDINXVEEN Het uit achttien klokken bestaande en in 1968/1969 door Petit en Fritsen gegoten klokkenspel van de Wad- dinxveense juwelier-horloger Ez. Venneij aan de Kerk weg zal op Koninginnedag vanaf acht uur elk half uur een kwartier lang oud- vaderlandse liederen ten gehore brengen. De heer Vermeij, die hiermee een paar jaar geleden op eigen initiatief begonnen is, komt op deze wijze tegemoet aan de wens van de Oranjevereniging „Waddinxveen" om de Waddinx- veners op een dag als deze met beiaardklanken te verrassen. „Hetzelfde kunnen we helaas niet zeg gen van de WD-wethouder, die in te genstelling met de landelijke politiek van de VVD, ons lelijk in de steek heeft gelaten,” aldus staat er in voorbereiding zijnde verkiezingskrant, waaraan het vol gende voorbeeld wordt toegevoegd: „Toen het voorstel tot realisering van het grote winkelcentrum aan de Kerk- weg ter grootte van 7.000 vierkante me ter in de gemeenteraad kwam, was de WD-wethouder het enige raadslid dat vóór stemde”. WADDINXVEEN Precies 462 meisjes hebben zich vorige week woensdag laten inenten tegen rode hond. Er waren er 565 opgeroepen. De 103 meisjes van elf, twaalf en dertien jaar die niet zijn gekomen kunnen zich volgend jaar laten inenten. Vol gens het gemeentehuis blijkt het voorpagina-artikel in het Wee kblad voor Waddinxveen van twee weken geleden ook van in vloed te zijn geweest op oudere vrouwen, die zich tegen rode hond wilden laten inenten, om in latere perioden van hun leven bij zwangerschap te voorkomen, dat de baby door een optreden de rode-hond-infectie met een afwijking ter wereld komt De SGP/Hervormde Kiesvereniging zegt er naar te willen streven het volgroeide Waddinxveen een eigen hart te geven. Er zou een duidelijk centrum ontbreken. „Het nu geplande winkelcentrum maakt evenwel afsluiting van een deel van de Kerkweg noodzakelijk. Mede daarom geven wij er de voorkeur aan dit cen trum een ander karakter te geven. Bij voorbeeld een dienstcentrum, enkele banken, een nieuw politiebureau, enz., aangevuld met een beperkt aantal win kels. De zo opengehouden Kerkweg is namelijk een onmisbare schakel in de na te streven integratie van de verschillen de deelkemen van Waddinxveen. Boven dien zien wij de Kerkweg nog steeds als een hoofdslagader van het verkeer.” Volgens de SGP/Hervormde Kiesvereni ging wijst het Woord van God naar een gemeentepolitiek, die zich baseert op Zijn geboden. Dat wordt een rijk uit gangspunt genoemd, „want in het hou den van die geboden Egt groot loon” en dat zou ook voor het beleid van de Waddinxveense gemeenteraad gelden. „Daarom is het de eerste taak van de overheid als Gods dienaresse, ons ten goede, om Gods leiding over haar werk te vragen,” aldus de verkiezingskrant van de SGP/Hervormde Kiesvereniging, waaruit blijkt dat deze politieke groepe ring in de vergaderingen van de over heid het ambtsgebed weer terug wil. „Daarom konden wij ook niet meedoen met het Christen-Democratisch Appel, vooral omdat door de KVP-fracties des tijds gestemd was voor de afschaffing van het ambtsgebed in de gemeente raadsvergaderingen. En bovendien ach ten wij de inzichten over de toepassing van Gods normen in de praktijk van heit politieke leven tussen het CDA en de SGP zo verschillend, dat een gezamen lijk optreden ons onmogelijk was.” Spijt wordt uitgesproken over het feit, dat het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) niet in de tussen de SGP en de Her vormde Kiesvereniging bestaande samen werking kon worden betrokken. (ADVERTENTIE)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1