Inbrekers kenden Rabobank beter dan rekeninghouder 10 mei 1940 Bankdirecteur Wout C. Slob had met MET UNIEK SPEL DE HEREN KUNNEN Kleuren T.V. Heemskerk B.V. Collecte-opbrengst (gruddig) HERDENKING GEVALLENEN ”TOI-TOI“ KOMT STOREN” ”IK HAD eigen pistool gedood kunnen worden Tegen zijn gewoonte in ging hij zondag niet naar de bank WADDINXVEEN De Waddinxveense Rabobankdirecteur Wout C. Slob (52) is zondagmiddag geheel tegen zijn gewoonte in niet naar het volgende week woensdag precies twee jaar geleden in gebruik genomen bankgebouw aan de Kerkweg gegaan. Aan die routinehandeling, waar je volgens omwonenden de klok op gelijk kon zetten, was hij nu niet toege komen omdat hij pas laat in de middag uit Schiedam was teruggekomen. Samen met zijn vrouw had hij daar de verjaardag van zijn dochter gevierd. «■E Nieuwsblad Onafhankelijk till HERDENKING GEVALLENEN SCHOOLHOOFD W.F.M. MULLER met 100 service Kleurentelevisie NAAR BRUMMEN ZATERDAG 4 MEI 1974 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG DONDERDAG 2 MEI 1974 Gebouw bekend Aat Hoogerdijk: met en zonder draadloze af standbediening Tevergeefs werd de grote kluis van de Rabobank met betonboren Met kracht werd de nachtkluis van de muur getrokken. WADDINXVEEN Zaterdag 4 mei zullen ook in Waddinxveen de ge vallenen weer worden herdacht. Voor de te houden stille tocht heeft het gemeentehuis het volgende programma vastgesteld: Plots, toen de dag begon te grauwen, brak tussen het verblekend spoor der sterren, als een onbehouwen kreet van vernietiging, het rauwe geronk van vliegmachines door Als felle gierenzwermen vlogen zij over het onstelde land en wierpen uit het hemelhoge gebied der stilte onbewogen de zaden neer van dood en brand. De gesel die Europa’s leven al sedert jaren had bedreigd, werd boven Holland opgeheven, Het recht werd door een macht verdreven, die steeds naar nieuwe offers hijgt. Verbeten vocht een kleine schare tegen een blinde overmacht, zij hadden alles laten varen, slechts één goed wilden zij bewaren: de vrijheid van hun nageslacht. M. MOK DOKTERSDIENSTEN WADDINXVEEN De Waddinxveense toneelvereniging „Toi-Toi” brengt volgende week zaterdag in het Anne Frank-centrum „Harten Twee Harten Drie”, een komische parabel van Paul Rodenko. Op deze voor Waddinxveen unieke voorstelling, met bal na, komen wij volgende week uitvoerig terug. Brandslangen 19.15 uur Verzamelen deelnemers aan stille tocht bij het raadhuis. 19.30 uur Vertrek stoet naar het monument aan het Stationsplein (via Zuidkade en Kerkweg) ca. 19.45-19.59 uur Afwisselend koorzang en koraalmuziek, respectieve lijk door het Nederlands Hervormd Zangkoor „Vox Jubilans” en Muziek korps „Voorwaarts”. Tijdens de ten gehore gebrachte muziek bestaat er gelegenheid voor de deelnemers tot het leggen van bloemen bij het monu ment, voorafgegaan door kranslegging van burgemeester C. A. van der Hooft. Ontzag 20.00-20.02 Twee minuten stilte, waarna declamatie door de heer J. D. Geel. Dan vreugdevuur-ontsteking en vlaggen in top. Het bloemenleggen kan na 20.02 uur worden voortgezet. De plechtigheid wordt beëindigd met het spelen van twee coupletten van het „Wilhelmus”. WADDINXVEEN/GOUDA „Ik had de heren in hun werk kunnen storen.” Dat zegt de heer Aat Hoogerdijk uit Gouda van de nachtveilig- heidsdienst „Paraat”, die ook in Waddinxveen actief is. Had hij alsnog besloten even naar de bank te gaan, dan had hij zeker de inbrekers tegen het lijf gelopen, die naar wordt vermoed sinds de nacht van zaterdag op zondag in het gebouw vertoefden. Gedacht wordt aan drie man, die met succes een kleine twee ton 200.000,—) uit de nachtkluis haalden en tever geefs de grote kluis onder handen namen. 29e JAARGANG - Nr. 1356 7 Weekblad voor Waddinxveen (Advertentie) (ADVERTENTIE) TT TT Uw adviseur j Waddinxveen01828I23011 Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren WADDINXVEEN De opbrengst van de collecte voor de kinderbescherming (SAKOR) was dit jaar in Waddinxveen een enorm succes: 2.232, I I I I I I I I I I i uw officiële Grundigdealer: I I I I I ZATERDAG Arts: P. van der Linde, Souburghiaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, tel. 4162 ZONDAG Arts: C. A. de Geus, Mozartlaan 4, tel. 2676 Apotheek: Van Doom POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 WADDINXVEEN De heer W. F. M. Muller, hoofd van de openbare Klaas de Vriesschool aan de Herman Heijermans- laan, gaat weg. Hij is per 1 augustus be noemd tot schoolhoofd in de gemeente Brummen. Mejuffrouw H. Mulder zal welhaast zeker worden overgeplaatst van de Klaas de Vriesschool naar de open bare mr. A. de Roosschool. De heer P. Klapper heeft per 17 april de Leon van Gelderschool verlaten. „Maar ja, de Rabobank is geen klant van me. Dus bij het drie maal langsrijden in het weekein de ben ik niet mijn auto uitge stapt om te kijken. Wel heb ik in het voorbijrijden naar de bank gekeken, maar niets gezien’, al dus de heer Hoogerdijk. De Gouwenaar, die in de hele streek alles bewaakt als hem ge vraagd wordt dat te doen, zegt wel een fijne neus voor dergelijke zaken te hebben en meent intui- tief te kunnen zeggen wanneer er bij aankomst iets niet klopt. Hoo gerdijk laat zich altijd vergezellen door een hond. cassettes in de nachtkluis plegen te val len een goed zicht had op de reeds aan de bank toevertrouwde cassettes. Slechts één klant moet het gevoel hebben gehad dat er iets mis was, omdat hij niet zoals gebruikelijk automatisch een nieuwe le ge cassette terugkreeg. De nachtkluis zelf ledigden de inbrekers, door hem vol water te laten lopen. De casettes met geld kwamen daardoor bo ven drijven en konden er met een vis- schepnet van de heer Slob, dat in de ga rage lag, worden uitgevist. Voordat aan al deze werkzaamheden werd begonnen werd eerst het bankgebouw doorzocht, zo wordt aangenomen. Tot alle vertrek ken had men toegang, omdat de deuren niet plegen te worden afgesloten. In de kamer van de directeur vond men het FM-pistool (de heer Slob had daarvoor een speciale vergunning) waarmee een weekeinde lang binnen het bankgebouw moet zijn rondgestapt. Voor de rest werd nauwelijks iets geforceerd. Omdat de deur naar de Hft op slot zat werd die opengebroken. Bij de nachtkluis trof men een schakelkast aan die vakkundig werd bekeken en behandeld, zodat een deel van de verlichting kon worden uit geschakeld en de stroom van de elec- trische deur kon worden af genomen. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I uw orncieie Lorunuigoeaier: I Radio DOOL Kerkweg 171 I niet afgesloten deur in de bank bij de grote kluis komen. Daar moet naar ver houding niet veel geld in hebben geze ten, omdat de vrijdag voor het weekein de juist voor uitbetalingen en dergelijke (einde van de maand) veel geld was op genomen. Maar, hoewel de'hoogte van het bedrag dat zich in de kluis bevond niet bekend is, mag worden aangenomen dat het altijd nog gegaan zou hebben om een voor buitenstaanders „lieve som geld”. Maar goed, de grote kluis werd met grote boren aangepakt. Het zat niet mee, want de ene boor na de andere brak. De apparatuur klemzet- tend in de anderhalf meter brede gang en natgehouden door het via aanwezige en verlengde brandslangen aangevoerde water kon de inbrekers niet ten dienste zijn. Er was kennelijk geen doorkomen aan aan de 40 centimeter dikke muur. Ook niet na tweemaal proberen. Dan maar naar de nachtkluis moet men ge dacht hebben. De nachtkluis werd van de muurgerukt. Dat moet ook een kar wei geweest zijn, waarvoor de heren hun jasje moeten hebben uitgedaan en hun mouwen moeten hebben opgestroopt. Niettemin gelukte het hen de nachtkluis, die met ijzeren staven was verankerd in de buitenmuur, van de muur te krijgen, zodat men via de ruimte waardoor de Rasinbrekers tijdens hun werk tegen het lijf lopen zou, zo is de vaste overtuiging van de heer Slob, zeker niet zonder ge volgen gebleven zijn. Te meer daar later bleek dat de ongewenste bezoekers het geladen FM-pistool uit de linkerbureau- lade van de bankdirecteur in hun han den hebben gehad. Een niets vermoe dende Wout Slob, 29 jaar bij de Rabo bank en sinds 1 november 1959 direc teur, had met zijn eigen pistool onder schot gehouden kunnen worden met alle gevolgen van dien. Het vuurwapen vond de politie maandagmorgen in de kantine van het bankgebouw, waar de inbrekers rustig warme maaltijden hadden klaar gemaakt, sigaretten hadden gerookt (er lagen drie peukjes) en pils en frisdran ken hadden gedronken. Op het politiebureau aan de Kerkweg spreekt men met ontzag over het vak manschap waarmee de dieven aan het werk zijn gegaan. De bewondering van de agenten voor de manier waarop deze kluiskraak was opgezet ging op een ge geven moment zover dat al gauw ge dacht werd dat de 31-jarige Haagse su- perkraker Aage Meinesz onlangs uit de Leeuwarder strafgevangenis ontsnapt op uiterst geniale wijze in Waddinx veen aan het werk was geweest. Bij na der inzien twijfelt de politie er echter aan, of hij inderdaad bij de zaak be trokken is. Daarbij komt dat de super- dief, die door iedereen bij zijn voor naam wordt genoemd, vermoedelijk in het buitenland is. Toch blijft de kans natuurlijk bestaan dat Aage, uiterst be hendig met de thermische lans, in onze gemeente is geweest, althans zijn kennis en ervaring ten dienste van de kluis kraak kan hebben aangewend. Aangeno men kan echter worden dat de Hagenaar zeker contact met de Nederlandse pers had opgenomen, getuige de exclusieve In het bankgebouw liggen de folders over de nachtkluis van de Rabobank. „24 uur zekerheid per dag dank zij de nachtkluis”, staat er in. Waarschijnlijk hebben de inbrekers geen tijd gehad die folder in te kijken of als curositeit mee te nemen. Zeker is in ieder geval dat ze de gehele zondag in de bank hebben doorgebracht. Ze kwamen met een auto naar Waddinxveen en liepen naar de achterzijde van de Rabobank kenne lijk hadden ze het bankgebouw reeds tijdens eerdere bezoeken „in kaart” ge bracht. De werkwijze verraadt namelijk dat de bezoekers het gebouw beter moe ten hebben gekend dan menige reke ninghouder of spaarder. Op het dak van de garage maakten ze een lichtkoepel stuk om na het doorzagen van twee spij len in de garage, die voor geldtranspor ten wordt gebruikt, te komen. Ze kon den toen de electrische deur openen en hun auto naar binnen rijden. Later zou de deur onklaar worden gemaakt, zodat van buitenaf niemand de garage in kon. Omdat de inbrekers dit aandurfden wordt er rekening mee gehouden dat de auto wel gestolen zal zijn geweest. Eenmaal in de garage kon men via een Na gedane arbeid moeten de inbrekers, vooral ook na het opwannen van de diepvriesmaaitijden en het eten daarvan, voldaan naar huis zijn gegaan. Zonder maar iemand op een idee gebracht te hebben. Pas maandagmorgen werd de inbraak van het wel tegen overvallen, maar niet tegen inbraak beveiligde bankgebouw ontdekt. En voor de tweede keer was het dat de heer Slob moest con stateren dat er inbrekers aan het werk waren geweest bij zijn afwezigheid. In november werd namelijk ingebroken in zijn huis aan de Noordkade toen hij met zijn vrouw de verjaardag van hun schoonzoon in Schiedam aan het vieren waren verhalen kent hij die weg, om te bestrij den dat zijn naam ten onrechte met de inbraak in Waddinxveen in verband wordt gebracht. Niettemin ontbreekt op dit moment nog elk spoor naar de in brekers. Met alles moet rekening worden gehouden. Het kan ook best zijn dat rondom het bankgebouw met mobilo foon en, portofoon uitgeruste helpers de wacht hebben gehouden, opdat er een heel weekeinde lang in alle rust in het bankgebouw kon worden gewerkt. Zonder dat voorbijgangers, omwonen den, spelende kinderen en langs komen de politieagenten maar iets hebben kun nen merken of kunnen horen. Zelfs de Waddinxveners die in de loop van zon dag hun met geld gevulde cassettes in de nachtkluis kwamen deponeren hebben niets verdachts gezien of gehoord. De politie is van mening dat als om wonende attenter waren geweest, zij de inbrekers van de Rabobank op heter daad had kunnen betrappen. Nu zijn ze aan hun neus voorbij gegaan, omdat de jongens die tijdens het spelen bij de bank hadden gezien dat een glazen koe pel kapot was en de mensen die merkten dat de nachtkluis stuk was verzuimden naar de politie te gaan. De rijkspolitie in Waddinxveen, die in het onderzoek wordt bijgestaan door het recherche- bijstandsteam van het district Den Haag van de rijkspolitie, tast nu volkomen in het duister over de identiteit van de in brekers. Ze hebben al hun werk met de handschoenen aangedaan, zodat geen vingerafdruk kon worden gevonden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1