Proefproces tegen Peppelhorstbewoner aangespannen is en Bloemen voor voor onze gevallenen Moederdag- geschenken I ”In stemhokje leggen we God getuigenis af” dB Woningbou wver. Waddinxveen” blijft tegen honden in flats I I Gemeenteraad Beperkt aantal autoboxen te huur Stem Kroes VVD Kleuren T.V. Heemskerk B.V. (gruhdig) i BOEKHANDEL VELDWIJK BV PASSAGE 145 TEL. 2620 ’’TOI-TOI” GAAT PLAATSELIJK TONEEL HISTORIE SCHRIJVEN Verkoopmiddag in „Souburgh” I Nieuwsblad Onafhankelijk Ir. B. J. v. d. Vlies voor SGP: MET KOMISCHE PARABEL Niet schoppen tegen andere schenen maar recht door zee opeigen benen met 100% service Kleurentelevisie I I Woningbouwvereniging „WADDINXVEEN” wl r -fj lil EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG Smaak Hans Bautz niet zijn hond Charlie op de galerij van zijn Peppelhorstflat. 8 met en zonder draadloze af standbediening Ontbinding WADDINXVEEN De woningbouwvereniging „Waddinxveen” wil dat vijf flatbewoners hun hond de deur uitdoen en dat ze zich op dat punt hou den aan de huurovereenkomst, die het houden van huisdieren zonder voor afgaande schriftelijke toestemming verbiedt. Om die bewoners weer in het gareel te krijgen heeft zij bij de Goudse kantonrechter tegen één van de vijf, de op het adres Peppelhorst 103 wonende heer H. F. Bautz (28), een proces aangespannen. De woningbouwvereniging beschout dit proces als een „proefproces”. DOKTERSDIENSTEN WADDINXVEEN Uitspraak Ife, WADDINXVEEN Het Utrechtse statenlid ir. B. J. van der Vlies heeft dinsdagavond op een openbare verkiezingsvergadering van de SGP/Her- vornide Kiesvereniging in de Bethelkerk duidelijk gemaakt, dat christe lijke politiek die politiek is die in gehoorzaamheid en gebondenheid aan de Bijbel ontleende prioriteiten duidelijk stelt „Zo gezien leggen we in het stemhokje voor Gods aangezicht een getuigenis af. Stemmen is tenslotte getuigen”, aldus het in Maartensdijk wonende statenlid. WADDINXVEEN De Waddinxveense toneelvereniging „Toi- Toi” komt, zoals al in het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week werd aangekondigd, komende zaterdagavond in het Anne Frank-centrum voor het voetlicht met de komische parabel van Paul Rodenko „Harten Twee Harten Drie”. „Toi-Toi”-voorzitter Hans Bandell spreekt van een stuk „waar hartelijk om gelachen zal kun nen worden”. P. KROES X Weekblad voor Waddinxveen VANAVOND (DONDERDAG) raadzaal gemeentehuis, 20.00 uur 29e JAARGANG - Nr. 1357 DONDERDAG 9 MEI 1974 ADVERTENTIE Te betrekken juli-aug. 1974. Te bevragen bij: I p.a. Stationsstraat 39, Waddinxveen, Tel. 2468. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren (Advertentie) I (ADVERTENTIE) Grote keuze Uw adviseur Bfl ■Mi Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. Technische gegevens: Opgetrokken van steen, plat dak gedekt met mastiek, kanteldeur van staal. lengte der garage 5.47 m., breedte der garage 2.72 m., hoogte 2.05 m. maximale inrijhoogte 1.90 m. Gelegen achter haakflats Wilgenhorst en Peppelhorst te Waddinx veen. Huurprijs 50.- 55.- per maand. De woningbouwvereniging „Waddinx veen.” vraagt de kantonrechter over te gaan tot ontbinding van de huurovereen komst en ontruiming van de flat binnen veertien dagen na uitspraak. Toegelicht wordt nog dat de verbodsbepaling tot het houden van huisdieren in het huur- Volgens de secretaris van Waddinxveens grootste woningcorporatie, de heer C. M. P. van Vuuren, heeft het in het ge heel geen moeite gekost te besluiten juist tegen de Peppelhorstbewoner te gaan procederen, omdat naar zijn me ning de heer Bautz zich „onvolwassen en onfatsoenlijk” heeft gedragen. Geruime tijd voordat deze hondenliefhebber na melijk in november 1972 de flat betrok en ook tijdens de ondertekening van het huurcontract zou hem nadrukkelijke zijn meegedeeld, dat geen toestemming kon worden verleend voor het huisvesten van een hond de nu ruim tweejarige Bas set CharHe. aan aan van overbodig is omdat een ander artikel de verhuurder reeds, volgens de huurwet, de bevoegdheid geeft om ingeval van ernstige overlast ontruiming te vorderen. Citerend uit een antwoord van de minis ter van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, drs. P. J. A. Gruijters, op desbetreffende Kamervragen stelt hij de woningbouwvereniging voor om /in het voetspoor van het merendeel van de verhuurders een dergelijke bepaling in huurovereenkomsten soepel te hanteren. De verwachting is dat de kantonrechter in Gouda binnen een paar weken uit spraak zal doen in deze principiële zaak. Dat dit Waddinxveense toneelgezelschap het aandurft dit spel te spelen ge tuigt van durf en vakmanschap, maar ook van smaak. Geheimzinnig doet men over de schrijver van „Harten Twee Harten Drie”, die volgens het pro gramma in het stuk de rol van John Leerkamp voor zijn rekening neemt. Andere rollen (soms dubbelrollen) worden gespeeld door Zeger van der Hou wen, Frido Ritter, Mieke Droog, Dona Nieuwland, Mieke Pijpers, Marianne van de Hatert, Hans Bandell, Robert Boer, Hetty van Sonsbeek en Hans Hagen. Het decor is in handen van Arnold van de Hatert en Jan Koning, terwijl Marian Scholte voor het script verantwoordelijk is. De regie heeft Huub Jansen. „Toi-Toi” komt in dit seizoen al voor de tweede keer op de planken. Half oktober vorig jaar werd „Mijn Lieve Schim” gebracht. Het lijdt geen twijfel dat de Waddinxveense toneelvereniging voor het eerst in haar bijna vierjarig bestaan het doorgaans massaal opkomende publiek zal verrassen met een stuk dat niet aleen zal verbazen, maar waarom ook zoals „Toi-Toi’’-voorzitter Hans Bandell zelf zegt hartelijk om gelachen zal kunnen worden. Maar dat de toneelspelers met deze komische parabel plaatselijke toneelhistorie gaan schrijven staat al bij voorbaat vast. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ZATERDAG Arts: C. N. Vreeken, Kerkweg 222, telefoon 2979 Apotheek: tot 13.00 uur Van Doom, daarna Boskoop- se Apotheek, tel. 01727-2834 ZONDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 „Waddinxveen” blijft de mening toege daan dat de Peppelhorstbewoner willens en wetens in strijd met de verbodsbepa ling een hond in zijn flat heeft genomen en dat hij de consequenties hiervan dient te dragen. De heer Bautz zou ten on rechte een beroep doen op de Conventie van Rome, omdat immers de Europese Conventie tot bescherming van de rech ten van de mens bij artikel 8 heeft uit gesproken, dat ieder recht heeft op eer biediging van zijn privé-leven, van zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisse ling en dat inbreuk door het openbaar gezag slechts wordt toegestaan voor zo ver bij de wet voorzien en in een demo cratische samenleving nodig is. „En ten deze is er geen sprake van inbreuk door het openbaar gezag, doch enkel en al leen wordt ontbinding van een huur overeenkomst gevorderd op grond van het feit, dat gedaagde zich aan de door digd hebben”. Buiten discussie staat voor hem dat echte overheden er zijn als beschermers en bewaarders van de beide tafelen der wet. Het Utrechtse statenlid riep op tot gebed, omdat dat voor het werk wat gedaan moet worden onontbeerlijk is. Het toneelspel, met als ondertitel „De man die zichzelf bedroog”, breekt met talrijke in de loop der tijd gegroeide toneeltradities. Miogen in de meeste stukken de souffleur, regisseur, assistenten, inspeciënten en belichter niet gezien worden, met „Toi-Toi” is dat nu volkomen anders. In de opvoering van komende zaterdagavond leveren de werkers-op-de-achtergrond zelfs een zicht- en hoorbare bijdrage. reglement is opgenomen nadat aan de hand van steeds veelvuldiger voorko mende klachten van flatbewoners in de praktijk was gebleken, dat het houden van huisdieren in meergezinswoningen in steeds heviger mate leidde tot allerlei wantoestanden, onder andere met betrek king tot hondenvuil in gemeenschappe lijke ruimten en overlast door geluids hinder en als gevolg daarvan steeds gro ter wordende spanningen tussen de flat bewoners onderling. De heer Bautz, werkzaam bij het secre tariaat van de Internationale (Hydrolo gische) Rijncommissie in Den Haag, meent dat die verbodsbepaling tot het houden van honden die overigens in zijn huurregelement anders zou worden geformuleerd, in die zin dat het zou gaan om huisdieren die overlast veroor zaken in strijd is met de goede zeden, aangezien zij inbreuk maakt op de per soonlijke levenssfeer, zoals ook erkend in artikel 8 van de Conventie van Rome. Bovendien is hij van mening dat zijn hond geen ernstige overlast aan zijn medebewoners bezorgt en bezorgd heeft, hetgeen zou blijken uit het feit dat nie mand bij hem is komen klagen. De wo ningbouwvereniging moet de bestaande verbodsbepaling, aldus de heer Bautz, in alle soepelheid en redelijkheid hanteren en constateert dat de woningcorporatie het houden van huisdieren, anders dan honden, tolereert. In ieder geval blijft de heer Bautz van mening dat de verbodsbepaling in het huurreglement niet past in de huidige maatschappelijke opvattingen over eigen verantwoordelijkheid en democratisering en zegt dat het hele artikel eigenlijk Weer heeft op de 4e mei het leven ook in Waddinxveen twee minuten stilge staan, toen wij met alle andere Neder landers onze gevallenen in en na de Tweede Wereldoorlog herdachten. Om half acht vertrok van het gemeentehuis de Zuidkade een stille tocht, waar- veten deelnamen. Met medewerking het Nederlandse Hervormd Zang koor „Vox lubilans”, de muziekvereni ging „Voorwaarts” en declamator J. D. Geel werd weer teruggedacht aan toen. Na deze inleiding discussiëerden de aan wezigen onder voorzitterschap van SGP-voorzitter ir. T. Drost met de in leider en de raadsleden H. Huizer, J. Havenaar en D. Uitbeijerse over de uit gangspunten van christelijke politiek, waarbij plaatselijke zaken en situaties uiteraard soms uitvoerig ter sprake kwamen. fflK, is WADDINXVEEN Volgende week zaterdag 18 mei wordt in het bejaardentehuis „Souburgli” een verkoopmiddag gehouden, die om half drie begint. Naast aan trekkelijke prijswinnende activi teiten voor de ouderen, wordt er ook voor de jeugd het een en ander gedaan. De opbrengst van deze verkoopmiddag wordt be stemd voor het inmiddels al aan geschafte electronische orgel. „Dat orgel willen we namelijk zelf verdienen,” vertelt ons direc trice M. Tijmes. In ieder geval lijkt de opzet van deze verkoop middag een garantie voor succes te zijn. Te koop zullen worden aangeboden (vaak zelfgemaakte) leerartikelen, handwerken, luxe artikelen, huishoudelijke artike len, kruidenierswaren, bloemen, planten en fruit. Daarnaast zijn er attracties zoals touwtjetrekken voor de kinderen, is er een grab belton, kan er getafelvoetbald worden, kan er naar een hoeveel heid boontjes geraden worden en bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan het rad van avontuur. In een. bijna een uur durende inleiding ging hij dieper in op en de grondbegin selen van christelijke politiek, welke grondbeginselen worden bepaald door ideologieën. Reden waarom christelijke partijen over veel zaken verschillend kunnen oordelen, omdat de doelstellin gen niet dezelfde zijn. „Wij zijn allemaal gevallen mensen die onbekwaam zijn tot iets goed en neigen tot alle kwaad”, zei ir. Van der Vlies, die stelde dat de over heid er is vanwege het verdorven men selijke geslacht. En die overheid ook de plaatselijke zou condities moeten scheppen waarin Gods Koninkrijk ge vestigd kan worden. Hij wilde andere politieke partijen niet kapittelen, omdat zoals hij zei „wij met hen gezon- WADDINXVEEN Aan de voet van het monument voor de gevallenen aan het Stationsplein hebben zaterdagavond aan het slot van een stille tocht jong en oud Waddinxveen bloemen gelegd. Meis jes en jongens deden dat namens de leer lingen van alle plaatselijke scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, mannen en vrouwen deden dat namens plaatselijke verenigingen en organisaties als de Oranjevereniging „Waddinxveen”, de Partij van de Arbeid, de speeltuin vereniging „De Overkant”, de brand weervereniging „Jan v.d. Heide” en de ijsclub „Nooit Gedacht”. Burgemeester C. A. van der Hooft legde namens het gemeentebestuur van Waddinxveen een krans. uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL i Kerkweg 171 I Waddinxveen I O1S2E3 2301 hem vrijwillig op zich genomen verbods bepaling tot het houden van een hond in een flatwoning niets gelegen laat lig gen.” De woningbouwvereniging „Wad dinxveen” zou herhaaldelijk klachten ontvangen van flatbewoners-zonder- honden over flafbewoners-met-honden. Mt -tï -- -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1