de grond Organisatie van Bouwvakker overleeft val van 14 meter Kroes VVD Lijst 4 In Waddinxveen twee lunaparken binnen vijf weken Het Weekblad volgende week een dag eerder WADDINXVEEN Het Week blad voor Waddinxveen zal volgen de week in verband met Hemel vaartsdag niet op donderdag maar op woensdag verschijnen. Wij ver zoeken onze correspondenten en ad verteerders vriendelijk er rekening mee te houden, dat kopij en adver tenties voor het eerstvolgende Week blad voor Waddinxveen uiterlijk maandag in ons bezit dient te zijn. Mannequin Alice Grünberg wil vrouwen leren deskundig aan zichzelf te werken „Kijkdag” bij de politie Confrontatie tussen plaatselijke politieke partijen zal uitblijven van forumavonden niet 1 Politieke avonden Geplakte CDA-affiches NAJAARSCURSUS IN HET ANNE FRANK-CENTRUM Kermis in Waddinxveen Stem Kroes VVD -Jl afgescheurd 5 ook in uw Sf (Gemeente)belang Kleuren T.V. Nieuwsblad Onafhankelijk GRUDDIG Kleurentelevisie met 100 service sa ir EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 29e JAARGANG - Nr. 1358 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG DONDERDAG 16 MEI 1974 Politiek Café Confessionelen Modeshow P. KROES A met en zonder draadloze af standbediening WADDINXVEEN Gisteren is een 54-jarige Leidenaar van de 5de etage van de Wingerd te bouwen Kromstafflat in Groenswaard 3 ge vallen. fcJ! Alice Griinberg-Michels, mannequin en straks ook cursusleidster. WADDINXVEEN De dertig jarige in Leimuiden wonende ex- Waddinxveense mannequin Alice Grünberg-Michels start in het na jaar met een mannequincursus in één van de zalen van het Anne Frank-centrum. „Eigenlijk is de aanduiding „mannequincursus” niet helemaal goed, want het gaat in de eerste plaats juist niet om de oplei ding tot mannequin. Het gaat er om dat modebewuste vrouwen leren zich wat gemakkelijker en zelfbe wuster te bewegen. En daarbij zijn houding, lopen, make-up, mode en accessoires belangrijke (mannequin achtige) aspecten. Vandaar dan toch de ctirsus met die naam”, ver telt ons de charmante en goeduit- ziende Alice Grünberg. DOKTERSDIENSTEN ZATERDAG avond richten GPV-politici zich tot een vertrouwd publiek in het Gere formeerd Verenigingsgebouw, ter wijl dezelfde avond in café „Sport” een politiek café wordt gehouden door de Progressieven (pvda/d’66/ ppr/psp). WADDINXVEEN De Waddinxveense rijkspolitie stelt komende zaterdag een ieder weer in de gelegenheid enkele tientallen fietsen en bromfietsen te bekijken, die de laatste tijd van straat zijn gehaald. Deze „kijkdag” ach ter het politiebureau aan de Kerkweg is bedoeld om recht matige eigenaren met hun ver voermiddel in contact te bren gen. Men kan over twee dagen dus tussen elf en één uur weer terecht. WADDINXVEEN Het zit er niet in, dat het nog voor de over een kleine twee weken te houden gemeenteraadsverkiezingen zal komen tot een confrontatie tussen de aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen en hun kandidaten. Van de spaarzame initiatieven die zijn ontwikkeld om te komen tot een zo breed mogelijk samengestelde politieke avond is na melijk niets terecht gekomen. Dat betekent dat de Waddinxveense kiezers eenzijdig zich zullen moeten laten informeren door folders en pamfletten, die in deze dagen in be langrijke aantallen zullen worden verspreid. Er kan daarnaast ook ge gaan worden naar een enkele door één politieke partij te houden avond. Vanavond bijvoorbeeld spreekt dr. Piet Steenkamp voor het CDA (arp/ chu/kvp) in het Anne Frank-cen trum, volgende week maandag- i I Weekblad voor Waddinxveen ADVERTENTIE (Advertentie) Nog slechts drie dagen kunt u naar het LUNA PARK met zijn vele kermis-attrakties. Hoek Mozartlaan/Beethovenlaan. Zaterdag de gehele dag geopend. Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. VANAVOND: CDA (AF-centrum) MAANDAGAVOND: GPV (Ger. Verenigingsgeb.) Progressicven (Café „Sport”) Haar op dinsdag 1 oktober van start gaande mannequincursus bestaat uit zes tien lessen van anderhalf uur, die weke lijks zullen worden gegeven. Het cursus geld bedraagt 6,50 per les. „Een be drag waar je het niet om hoeft te laten”, zegt de Leimuidense er zelf van. Alice, die de cursus eigenhandig heeft samen- getseld en als cursusleidster fungeert, beschikt over een rijke en ruime erva ring als mannequin. Zo liep zij bijvoor beeld voor het Italiaanse modehuis Nina Ricci. Elk meisje of jonge vrouw die zich in het mannequinvak aan het oriënteren is geslagen weet, dat er talrijke opleidingen zijn, die nauwelijks enige garantie bie den. Een officieel diploma bestaat niet. „Als je het in je hebt word je het toch wel, met of zonder diploma”, is de vaste Aanvankelijk zijn vertegenwoordigers van het Gereformeerd Politiek Verbond in Waddinxveen bezig geweest de lijst trekkers van de drie confessionele par- Vannacht kwam definitief vast te staan dat ook het inderhaast door de Progres- sieven op maandagavond georganiseerd „Politiek Café” in café „Sport” niet op de aanwezigheid van kopstukken van an dere politieke partijen zou kunnen reke nen. Hoewel wél uitgenodigd ziet het er dus naar uit dat café „Sport” volgende week maandagavond „slechts” een pro gressief verkiezingsavondje dreigt te worden. Dat men het laat afweten zou liggen aan een complex van zoals eer der genoemde redenen. Dat dit forum tenslotte toch niet door kon gaan ligt in feite aan het Christen- Democraisch Appèl. Het CDA achtte het niet juist dat de drie confessionelen zich in het openbaar tegen elkaar zou den gaan afzetten, terwijl christenen juist de eenheid hebben te zoeken. Een ander bezwaar zou zijn dat een politieke strijd tussen broeders beslist niet is te verkiezen. Het CDA is er voorstander van in dergelijke zaken meer de nadruk te leggen op wat de confessionelen bindt, dan wat hen scheidt. De SGP/Hervorm- de Kiesvereniging had overigens wel toegezegd op de forumavond aanwezig te zullen zijn, maar het GPV zag ten slotte toch van de hele organisatie van een dergelijke avond af en bepaalde zich tot de te beleggen avond met eigen po litici van maandagavond. De man, werkzaam bij het aannemings bedrijf Reym BV, heeft de val van veer tien meter overleefd. Hij werd met (slechts) een gebroken enkel en vinger en een vleeswond aan het hoofd naar het Bleuland ziekenhuis in Gouda over gebracht. De bouwvakker was op de 5de etage van het flatgebouw bezig op een balustrade, toen plotseling de afzetting het begaf, waardoor hij voorover naar beneden viel. Naar de toedracht van het ongeluk stelt de arbeidsinspectie een onderzoek in. Toen deze gang van zaken zich deze week begon af te tekenen en in de loop van gisteravond definitieve vorm kreeg was het voor het Weekblad voor Wad dinxveen te laat om nog te komen tot het houden van een zo breed mogelijke samengestelde politieke avond, waaraan wel degelijk behoefte bestaat. Het Week blad, dat zich in deze weken wat het organiseren betreft op de achtergrond had gehouden omdat een politiek forum werd gezien als een activiteit van de plaatselijke partijen, beschikte immers wel over de principiële toezeggingen dat de plaatselijke politieke leiders op deze avond aanwezig zouden zijn. Het mag bijzonder spijtig worden ge noemd, dat de Waddinxveense kiezers niet getuige zullen kunnen zijn van een confrontatie tussen de aan de gemeente raadsverkiezingen deelnemende politieke partijen en hun kandidaten. De verkie zingsstrijd speelt zich nu voornamelijk af in folders en pamfletten en op poli tieke avonden voor eigen kring. In ieder geval ontbreekt een discussie, waarvoor ongetwijfeld van de zijde van het pu bliek grote belangstelling had bestaan en waarop de kiezers ook recht hebben. Het Weekblad voor Waddinxveen zal echter een ieder zo ruim mogelijk blijven in formeren over alles wat maar gemeld kan worden in verband met de op woensdag 29 mei te houden gemeente raadsverkiezingen. overtuiging van het-wèl-hebbende Alice Grünberg, die het plezierig vindt over ruim vijf maanden in Waddinxveen te kunnen starten met een mannequin- cursus waar „onze vrouwen” gewoon een heleboel nuttige dingen kunnen leren tegen een betaalbare prijs. En dat is toch geheel des vrouw! Alice Grimberg, die de cursisten aan het einde van de cursus wil laten meedoen aan een door haar te organiseren modeshow en waarvoor een aantal Waddinxveense zaken al belang stelling heeft getoond, woont op het adres Kerklaan 72 in Leimuiden en heeft telefoon: 01721-8864. Toch heeft ze toen het er op aan kwam niet in de eerste plaats gekozen voor het beroep waarvan veel meisjes en jonge vrouwen dromen en dat door Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal zo pover wordt omschreven als „een persoon in dienst van een mode magazijn om nieuwe modes of mode- stoffen te vertonen”. Alice Grünberg trouwde, stichtte een gezin want dat was toen haar keus en kreeg twee kinderen: Pauline (8) en Katarien (7). „Maar op een gegeven moment gaan de kinderen naar de basisschool en wil je best weer eens écht aan jezelf gaan wer ken. Je wilt er goed uitzien en mode bewust zijn. Stuk voor stuk zaken waar je kennis over vergaren kunt. En die kennis wil ik graag aan al die vrouwen die dat ook zo zien overdragen, omdat ik nu eenmaal over die ervaring beschik. Leeftijden spelen daarbij geen enkele rol”, zegt de vrouw die vijf jaar geleden Waddinxveen verruilde voor Leimuiden. WADDINXVEEN - Vorige week don derdagavond zijn leden van de propa- ganda-commissie van het Christen- Democratisch Appel (CDA) tevergeefs op pad geweest om de twaalf in Wad dinxveen staande aanplakborden te voor zien van groen-kleurige affiches met daarop de naam. van lijsttrekker drs. Tijme Bouwers en het nummer van de CDA-lijst. De plakploeg bemerkte na melijk dat twee Waddinxveners dezelfde avond de geplakte affiches weer aan het verwijderen waren. Zonder daar politie werk van te maken ging men opnieuw op pad. Maar krachtig veroordeeld werd het tweetal wel, dat aan het afscheuren was geslagen. Tenslotte kosten affiches ook geld. En ze weet waarover ze spreekt want in Leimuiden en Alphen aan den Rijn steekt ze ook welbewust met een tien tallen belangstellenden trekkende man- nequincursus van wal. tijen, CDA, SGP/Hervormde Kiesver eniging en GPV, in één forum te krij gen. Graag had de niet in de gemeente raad vertegenwoordigde GPV deze or ganisatie aan een ander overgelaten, maar dat kon moeilijk omdat die ander gewoon niets deed. WADDINXVEEN Waddinxveen gaat in deze weken iets meemaken wat het nog nooit heeft meegemaakt. Bimien vijf weken geeft onze gemeente huisvesting aan twee lunaparken. Gisteren is op het terrein aan de Mozartlaan/Beethovenlaan een 4-daagse kermis met zeventien attracties van start gegaan, die tot en met zaterdag zal duren. Organisator hiervan is het fanfarecorps „Concordia”. In het kader van de Sportweek Waddinxveen laat het Sportweekcomité van dinsdag 18 tot en met zaterdag 22 juni een kolossaal 5-daags lunapark bij het openluchtzwembad in het sportpark „De Sniep” neerzetten. Zowel het fanfarecorps „Concordia” als het Sportweekcomité halen de kermisvermakelijkheden naar Waddinxveen om er financieel voordeel uit te kunnen trekken. Dat het gemeentebestuur voor twee kennissen binnen vijf weken toestemming heeft gegeven heeft de verbazing gewekt van zeer velen. Gesproken wordt van een „communicatiefout”. Toen al in een vroeg stadium bekend werd dat er twee vergunningen waren afgegeven voor twee lunaparken in zo’n korte tijd waren de beide organisatoren niet bereid de voorbereidingen te stoppen. In feite wilde nie mand zich vrijwillig terugtrekken en werd er om het hardst geschreeuwd om het recht van de eerste. Het Sportweekcomité, dat over vijf weken tevens rekent op financiële steun, maar dan voor de in die week te ontwikkelen sportieve activiteiten, troost zich met de gedachte dat de kermisattracties die het comité naar onze gemeente weet te halen spectaculairder van aard zijn. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Op tafel lag inmiddels ook een poging van de hoofdredactie van het Weekblad voor Waddinxveen om te komen tot een zo breed mogelijk samengesteld forum van politieke partijen om de bevolking door middel van discussie en het stellen van vragen met de plaatselijke gemeente politiek indringend en veelzijdig te con fronteren. Vrijwel tegelijkertijd waren de Progressicven aan het organiseren ge gaan om een politieke avond met de zelfde opzet op dinsdag 21 mei van de grond te krijgen. Er werd druk getelefo neerd, brieven geschreven en afspraken gemaakt, maar puntje bij paaltje bleek dat die politieke avond wegens gebrek aan voldoende belangstelling en mede werking niet te houden zou zijn. De an dere politieke partijen die naar zetels in de Waddinxveense gemeenteraad dingen voelden er namelijk niets voor mee te werken aan een initiatief van een niet- neutrale groepering als de Progressieven. Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2, tel. 2676 Apotheek: tot 13.00 uur Apotheek Van Doom, daarna Boskoopse Apotheek ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL! Kerkweg 171 I Waddinxveen 01328J23011 IJ Uw adviseur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1