Huizer-effect Tbeus Lammertse (Gemeentebelangen) spreekt van CDA bad meer TOTAAL-UITSLAG VERKIEZINGEN IN WADDINXVEEN 1970-1974 ZETEL VERDELING SGP/Hervormde Kiesvereniging RECEPTIE-ALBUMS recbt op 6e zetel dan WD op 4e WADDINXVEEN Een wat teleurgestelde Anne van Gent, lijsttrekker van de ’’Progressieven”, een gelukkige drs. Tijme Bouwers, lijsttrekker van het Christen-Democratisch Appèl (CDA), een tevreden Philip Kroes, lijst trekker van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (WD), een dank bare Heimen Huizer, lijsttrekker van de SGP/Hervormde Kiesvereniging, een nauwelijks verraste Co Knol, lijsttrekker van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en een gedesillusioneerde Theus Lammertse, lijsttrekker Anne van Gent: „Het is me een raadsel welke waardemaatstaven de kiezers hebben gehandhaafd Paul van Sc bicCDAeerste,,tweede man Progressieve wethouder kreeg de meeste stemmen WSE-tournooi IN VIER JAAR 4 6 CDA 4 VVD belangen 12 RAADSLEDEN NIEUW OUD PvdA 2 D’66 Progressieven PPR PSP SCHOOLRAAD ARP 2 CHU 1 5 KVP 2 3 2 VVD 1 GPV GPV 17 19 totaal totaal Gemeente* SGP/Herv. Kiesvereniging Gemeente belangen SGP/Herv. Kiesvereniging „VERSLETEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 30 MEI 1974 Pagina 2 Partijen* 10690 10128 100,0 9535 Totaal 7654 100,0 9250 100,0 100,0 100,0 X CDA Progressiever! VVD WD CDA GPV Kiesgerecht. Ongeldig Opk. in 10067 49 76 2710 2520 783 1188 378 75 10949 35 85 3088 2935 1208 1063 170 786 333 31,7 13,1 11,5 8,6 12217 79 87,5 3635 2947 1941 1053 267 847 333 27,6 18,2 93 13 10 13 15 9 1 9 2 4 3 4 1 5 1 3 12372 43 82 3300 2619 2393 1167 226 423 12510 26 76,2 2871 2563 1786 1848 341 126 Raad 1970 Stemmen stemmen 2296 104 24 46 59 18 53 40 16 66 56 LUST 6 1. J. Knol 2. L. Rademaker 3. J. Verwey 4. C. P. Voorberg 23 73 23 44 Boekhandel Veldwijk BV 32,6 25,9 23,6 11,5 28 5 3 12 8 15 2 10 11 30,4 26,8 18,7 19,3 3,5 1,3 35,4 33,0 104 153 4,9 M „Progressieven” 4. P. W. Meerkerk 5. A. van Doom 6. Ir T. Drost 7. C. de Bas 8. J. Dankers 9. L. D. Burger 10. J. W. van de Werken 11. W. van de Heuvel 12. A. Uitbeijerse 13. J. Burger 14. P. Mulder 15. S. P. Bax 16. G. van Lagen 17. J. Koren 18. N. Bakker 19. H. Visscher 20. P. Bremmer LIJST 1 (PvdA/D’66/PPR/PSP): 1A. H. van Gent 2. M. Boere 3. H. van Ek 4. R. H. Holl 5. W. C. Verbaan 6. W. G. de Meer 7. W. van Breemen 8. L. Vleggeert 9. H. J. van der Steen 10. H. P. Barth 11. Mej. L. M. Boere 12. Y. C. Klinkenberg- v. d. Hoogen 13. R. Beekhuizen 14. W. A. Erath 15. E. C. de Boer-Alberti 16. C. H. P. Oosterwijk 17. W. G. van Baarle 18. H. Kolb-de Valk 19. Jos. H. van Rooden 20. H. F. Bautz SGP/Herv. Kiesvereniging SGP/Herv. Kiesver. stemmen 1658 42 55 men op zich te vergaren. Van de 88 wisten er slechts 10 boven of ver bo ven de honderd stemmen in de wacht te slepen. De volledige lijst ziet er zo uit: van de niet meer in de gemeenteraad terugkerende Gemeentebelangen. Zo troffen wij deze zes Waddinxveense politici gisteravond na het bekend wor den van de stembusuitslag aan. 1Th. Lammertse 2. F. W. van de Cappelle 3. J. Loef 4. A. Kloet-van Dorp 5. F. M. B. van den Bosch 6. G. van der Vlist 7. B. J. Evers-Jonker 8. G. G. Boer 9. A. H. de Groot 10. M. C. Kloet 11. A. C. van den Bosch Tw. Kamer 1972 Stemmen LUST 4 1Ph. Kroes 2. L. M. Oosterbroek- Waagmeester 3. J. C. A. C. de Vogel 4. Z. van der Houwen 5. F. H. de Ruijter 6. C. Verweij-Scharleman 7. M. N. Boer 8. J. A. G. Jeukens-Masseling 9. T. Ververs 10. C. C. Verboom-Kroes 11H. Steetsel 12. H. C. Verhaar 13. T. F. C. Henning LUST 5 stemmen 1972 186 43 107 10 96 35 16 4 4 20 4 2 6 1 1'4 8 25 4 6 Tw. Kamer 1971 Stemmen stemmen 116 5 2 3 LUST 2 (ARP/CHU/KVP): 1. drs T. J. Bouwers 2. P. F. J. van Schie 3. Ir. W. Stuulen 4. P. de Lijster 5. W. L. M. Kruijk 6. H. J. Groenendijk-Bemard 7. J. H. Koetsier 8. C. J. Th. J. M. Smit 9. J. M. A. van der Eerden 10. Ing. C. van ’t Hoog 11. Th. J. Janmaat 12. J. Vermeij-de Jong 13. P. van den Berg 14. W. Waterreus 15. J. R. Kromkamp 16. M. W. Dijkshoorn-Sinke 17. H. H. Heller 18. P. Glasbeek 19. G. M. E. van der Leun-Mol 20. J. A. Hielema stemmen 1496 124 30 6 10 19 11 11 50 7 11 5 6 stemmen Inmiddels verdwenen van het poli tieke toneel P. Lips (soc.), drs R. Harms- (soc.), F. M. van Tol (ar), P. C. G. van Vloten (D’66), mevr. H. L. M. Rottinghuis-Pruijmboom (kath.v.) en mevr. A. P. van Roo- de-Molenberg (lib.). De laatste ver dween in het zicht van de beëdiging van de nieuwe raadsleden in sep tember 1970 en werd toen opge volgd door de inmiddels ook al weer vertrokken VVD’er A. W Schulte. Vertrekken zullen ook H. P. Barth (D’66), P. Moordam (ar), C. J. Th. J. M. Smit, J. van den Roovaart (chu), J. L. van Heteren (Gemeentebelangen) en R. Gayke- ma (D’66). Dat zijn voor de perio de 1970-1974 in totaal twaalf raads leden, waarbij het weggaan en weer terugkomen van de socialist A. H. van Gent en de verwikkelingen bij de VVD voorafgaande aan de be ëdiging van de gemeenteraad in 1970 niet begrepen zijn. Nieuw zijn voor deze raadsperiode de tussen tijds gekomen raadsleden H. van Ek (soc.), drs W. G. de Meer (soc.), P. Noordam (ar), R. Gaykema (D’ 66), C. J. Th. J. M. Smit (kath.v.) en mevr. L. M. Oosterbroek-Waag- meester (lib.). Met de mogelijkheid moet rekening worden gehouden dat er na de gemeenteraadsverkiezin gen van dit jaar meer zittende raadsleden maar dan overeen komstig de volkwil het politiek toneel zullen gaan verlaten. WADD1NXVEEN Op de 88 kandidaten van zes verschillende politie ke groeperingen werden gisteren in totaal 9535 geldige stemmen uitge bracht. Van de lijsttrekkers kreeg Anne van Gent van de ’’Progressieven” de meeste stemmen (2296), gevolgd door CDA-voorman drs. Tijme Bou wers (1972), de eerste man van de SGPjHervormde Kiesvereniging, Hei men Huizer (1658) en VVD-lijstaanvoerder Philip Kroes (1496). Als "twee de man” wist de uit KVP-kring afkomstige Paul van Schie de meeste stem- dankt alle kiezers die ons bet vertrouwen bebben geschonken. WADDINXVEEN Bij de in 1970 gehouden gemeenteraadsver kiezingen kozen de Waddinxveners de volgende raadsleden: A. H. van Gent (soc.), P. Lips (soc.), drs R. Harms (soc.), M. Boere (soc.), H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesver eniging), J. Havenaar (SGP/Her vormde Kiesvereniging), D. Uitbeij erse (SGP/Hervormde Kiesvereni ging), F. M. van Tol (ar), P. de Lijs ter (ar), H. P. Barth (D’66), P. C. G. van Vloten (D’66), P. F. J. van Schie (kath.v.), mevr. H. L. M. Rot tinghuis-Pruijmboom (kath.v.), Ph. Kroes (lib.), A. P. van Roode-Mo- lenberg (lib.), J. van den Roovaart (chu) en J. L. van Heteren (Ge meentebelangen). LIJST 3 1H. Huizer \2. J. Havenaar 3. D. Uitbeijerse Gemeentebelangen 252 22 9 8 15 3 4 2 3 2 21 Gemeenteraad ’74 Stemmen Progres sieven CDA WD SGP** Gem.bel. GPV Overigen*** Prov. Staten 1974 Stemmen 4 3 De 48-jarige Anne van Gent, lijsttrekker van de met zes zetels in> de gemeente raad komende „Progressieven” (PvdA/ D’66/PPR/PSP) en sinds het najaar van 1973 wethouder van onderwijs, sport, recreatie, jeugd en cultuur, noemt de stembusuitslag voor zijn partijcombina- tie „wat spijtig”. De socialist had in de in Waddinxveen verspreide „Progres sieven Krant” de hoop uitgesproken straks met zeven zetels in de gemeente raad te kunnen terugkeren. De vraag, die Anne van Gent sinds gisteravond bezig houdt, htidt hoe de VVD en SGP/ Hervormde Kiesvereniging hun verkie zingswinst verklaren. Het is hem een raadsel welke waardemaatstaven de kie zers deze keer hebben gehanteerd. De lijsttrekker van de „Progressieven” geeft in zijn reactie te kennen graag inzicht te wiHen hebben in de beweegredenen van de stemgerechtigden. De door de heer Van Gent als „teleurstellend” geken schetste opkomst zou naar zijn mening traditioneel de confessionele partijen hebben bevoordeeld. De stembusuitslag voedt de veronderstelling van de pro gressieve wethouder, dat de door de PvdA, D’66, PPR en PSP in een jaar tijds gevonden samenwerking kennelijk niet door iedereen wordt gewaardeerd. „Indien politieke partijen zichzelf seri eus nemen is een bezinning op wat de kiezer nu precies wil nodig. Het moet tot nadenken stemmen als een samen werkingsverband tegen de verwachting in niet voldoende aanslaat”, aldus Anne van Gent, die van mening is dat dit ook voor het Christen-Democratisch Appèl (CDA) geldt. „Nogmaals: Volgens mij heeft het geen zin als een politieke par tij tegen de stroom inroeit. Een politieke partij moet een afspiegeling zijn van het volk”. De lijsttrekker van de „Progres sieven” zegt er dankbaar voor te zijn, dat in de Bomenwijk - de eerste naoor logse nieuwbouwwijk - en in de woon wijken van recentere datum zijn partij- combinatie de meeste aanhang heeft. Heimen Huizer (61), de lijsttrekker van de van drie naar vier zetels gegroeide SGP/Hervormde Kiesvereniging en wet houder van sociale zaken en woonruim teverdeling, zei dankbaar te zijn dat „onze samen optrekkende partijen” met een man kan worden uitgebreid. „Ik heb natuurlijk wel' op een vierde zetel gehoopt, maar ik heb er niet op durven rekenen”, aldus de eerste man van de SGP/Hervormde Kiesvereniging. In dè stembusuitslag zou het vetrouwen dat de kiezers hebben in het door zijn fractie gevoerde beleid tot uiting komen. De heer Huizer zei het „heel jammer” te vinden dat het GPV met een eigen lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen had deelgenomen, terwijl de SGP/Hervoimde Kiesvereniging lijsttrekker J. Knol tever geefs een vierde plaats op de lijst had aangeboden. De GPV’er hoopte dat er in de komende tijd mogelijkheden zullen worden geschapen om met elkaar in ge sprek te blijven en desgewenst tot een vorm van samenwerking te komen, als is dat een zaak van geduld en goed over leg. „In ieder geval zijn nu de 126 op het GPV uitgebrachte stemmen verloren ge gaan”, concludeerde de lijsttrekker van de SGP/Hervormde Kiesvereniging. Na in de raadzaal van het gemeentehuis ai het een en ander verwerkt te hebben ging iedereen zijn eigen (partij)weg. De „Progressieven” zochten elkaar op ten huize van dokter Th. G. Blom aan de Jacob Catslaan, de CDA'ers dronken een glas in het huis van het nieuwbakken ehristen-democratische raadslid ir. W. Stuulen aan het Sweelinckhof, de men sen achter de SGP/Hervormde Kiesver eniging praatten wat na in ,,’t Anker” achter de hervormde Brugkerk en kregen gezelschap van GPV-lijsttrekker J. Knol, de VVD’ers vierden feest in bar-bodega „Royal-lnn” en de aanhangers van Ge meentebelangen verwerkten hun verlies ten huize van de heer M. C. Kloet aan de Jan Dorrekenskade. Wij zochten de lijsttrekkers daar op voor commentaar. WADDINXVEEN De schoolraad voor het openbaar onderwijs komt van avond in de raadzaal van het gemeente huis in vergadering bijeen. De agenda vermeldt zeventien punten. De liberale voorman Philip Kroes (54) en wethouder van openbare werken had op de nu veroverde vier WD-zetels reeds gerekend. Hij vond het onnodig om te spreken van een slechte opkomst, omdat het wegblijven van een belangrijk deel van de kiezers bok kan worden ver klaard als een steun aan het gevoerde beleid, „ik wil niemand tegen de schenen schoppen, maar ik heb overigens het vermoeden dat de liberaal stemmende Waddinxveners het zeker niet hebben laten afweten”. De tevergeefs naar een raadszetel dingende lijsttrekker van Ge meentebelangen, Theus Lammertse (44), zei de mening te zijn toegedaan, dat er in deze gemeente en dit land geen plaats meer is voor splinterpartijen. De verkie zingswinst van de SGP/Hervormde Kies vereniging noemde hij een gevolg van het zogenaamde Huizer-effect, omdat voor hem vast staat dat ook niet-prin- cipiële stemmers zich achter deze com binatie hebben geschaard. De heer Lam mertse zei desgevraagd dat Gemeente belangen, nu deze niet-politieke groepe ring niet in de raadzaal zal terugkeren, wel eens zou kunnen gaan insluimeren. „Maar daar zullen de leden zich nog over moeten uitspreken." Drs. Tijme Bouwers, 32 jaar en lijst trekker van hel Christen-Democratisch Appèl (CDA), toonde zich ingenomen met het feit dat naar zijn mening de stembusuitslag aantoont dat de Wad- dinxveense kiezers de door de ARP, CHU en de KVP broodnodig geachte samenwerking ondersteunt. Hij verheelde niet dat anderen in de beginfase van de toen ontluikende samenwerking hun twijfels hadden. Naar nu blijkt: niet te recht. CDA-lijstlrekker Bouwers noem de de ch risten-democratische aanhan g 4n Waddinxveens nieuwste woonwijken „geweldig”, terwijl in de weken vooraf gaande aan de verkiezingen juist daar niet opvallend veel CDA-affiches te be kennen waren. Volgens hem is de door hem aangevoerde partijcombinatie zowel landelijk als plaatselijk een constante factor in de politiek. De heer Bouwers betoogde de WD kennelijk niet hard genoeg te hebben aangepakt, waardoor net geen kans gemaakt kon worden op de d oor mevrouw Jos Groenendijk- Bernard te bezetten zesde restzetel. „Ge zien de aan de dag gelegde inspanningen had het CDA recht op die zetel”, meen de de christen-democratische voorman. Met dè voorzitter van het CDA-overleg- orgaan, de heer Th. B. Mourits, zei hij van oordeel te zijn dat het door de „Pro gressieven" geleden verlies was toe te schrijven aan het succesvolle optreden van het Christen-Democratisch Appèl. Drs. Tijme Bouwers toonde zich een ge lukkig mens, vooral ook omdat volgens herri de dóór het CDA gevoerde verkie zingscampagne zonder wanklank en met respect voor andermans overtuiging was gevoerd. Met dat laatste zouden anderen het niét zo nauw hebben genomen. „Niettegenstaande dat zit het CDA in de lift”, concludeerde de heer Bouwers. „De SGP/Hervormde Kiesvereniging heeft vóór mij op een onverklaarbare wijze geprofiteerd van de kiezersgunst, terwijl de VVD op een gelukkige wijze aan haar vierde raadszetel is gekomen. Een goede zaak noem ik het dat het CDA, zoals misschien' ten onrechte werd verondersteld, geen stemmen aan het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) is kwijtgeraakt”. WADDINXVEEN De voetbalclub WSE houdt het jaarlijkse toernooi om de Dirk van der Starre-bokaal op zon dag 18 augustus. De deelnemende ver enigingen zijn: Floreant (Boskoop, LDWS (Leiden), Martinit (Schiedam), Moerkapelle en WSE. Verder oefent WSE op 11 augustus tegen VTL en op 25 augustus tegen het Haagse Paraat. WSE verlengde het contract met trainer Bert Keij. Bovendien wordt omgekeken naar een goede jeugdtrainer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 2