Kleuters te gast bij bakker G. Huizer Wiertsema Nieuwe toonzalen van 3 meubelfabrieken Door bazar kan Souburgh ook een piano kopen Apotheek krijgt volop overtollige medicijnen Lezers schrijven Ook de politie rijdt te hard door woonwijken A „DE PLAATSELIJKE PERS IS ONMISBAAR voor de democratie in de praktijk” WADDINXVEEN/AMSTERDAM Tijdens zijn openingsrede van de algemene ledenvergadering van de Ned. Nieuwsblad Pers (waarbij ook het Weekblad ovor Waddinxveen is aangesloten), gehouden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam, besprak voorzitter J. H. Boom enige actuele problemen de nieuwsbladpers betreffende. f J Spontane muziek J. H. Boom, voorzitter Ned. Nieuwsblad Pers: in De Hoeksteen sieraden Feestdag Klaas de Vriesschool Voorgoudenen zilveren Juwelier J. den Haag Juwelier J. den Haag WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 30 MEI 1974 Pagina 9 Deel niet uit! klassieke stijlen. Levering Kleuters kneden deeg bij bakker Huizer. WADDINXVEEN Kleuters van de kleuterschool „Prinses Beatrix” hebben dinsdagmiddag een bezoek ge bracht aan de brood- en banketbakkerij van G. Huizer aan de Zuidkade. De foto is er het bewijs van dat het bezoek bijzonder in de smaak viel. W. DEN BAARS, Groensvoorde 114 naar Voor verlovingsringen ook de bekende Constant-collectie, bekend van radio en TV- reclame. Folders worden u gratis verstrekt. Oranjelaan 36b, W’veen telefoon 7868 Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Zo ziet het er van binnen uit in de meubeltoonzalen aan de Zuidkade. Foto Gijs Kooien WADDINXVEEN Meubelfabriek MuIIenian BV, M-S Meubelen BV en Meubelfabriek Ronk en Egthuizen BV hebben deze week nieuwe toonzalen geopend aan de Zuidkade 147. Deze drie Waddinxveense bedrijven heb ben in een ruimte van plm 400 m2 een groot assortiment meubelen geplaatst, zoals Ieren zitmeubelen, stijlmeube- len in eiken, mahonie, noten en noten antiek. Tijdens de deze week te houden speciale openingsbeurs wordt het gehele programma getoond aan de meubeldetailhandel, die hiervoor zeer enthousiast blijkt. Het grote assortiment vergemakkelijkt de keus en biedt tevens de gelegenheid voor een complete inrichting, speciaal gericht op de van deze stijlmeubeien geschiedt uitsluitend via de meubeldetailhandel. Foto Sjaak Noteboom (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE BLOEMTDEK Kerkweg, JHTERFlORfl’ Eign. H. I. Zeypveld Waddinxveen, tel. 2097 WADDINXVEEN Een vlot afge werkt programma en spontaan gebrach te muziek waren de kenmerken van de jaarlijkse uitvoering van „De Zang vogels” en het Hervormd Jeugdkoor die vorige week werd gegeven in De Hoek steen. media financieel opbrengen of worden beide noodlijdend?” De overtreders die we constateerden zijn: 71 AF 81 7.1 sec. Volvo 63 km/uur 54-80 SL 7 sec. Toyota 64 km/uur 17-40 VA 8.9 sec. Ford’ 50 km/uur 26-78 SV 7.6 sec. Luxe renault 59 km/u. 94 IB 44 8 sec. Simca 56 km/uur 7 sec. Witte Renault 64 km/uur 92-64 BK 6.8 sec. Blauwe Simca 66 km/u. 11-93 EX 6.1 sec. Witte Renault 74 km/u. Politie 7.3 sec. 62 km/uur 35-39 EJ 8.9 sec. Daf, wit 50 km/uur BA 54 6.3 sec. Volkswagen 71 km/uur 12 AT 88 7 sec. Lichbl. Ford 64 km/uur 23-22 PG 8.9 sec. Opel wit 50 km/uur 22 AD 43 8.9 sec. Opel blauw 50 km/uur 00 AT 29 7 sec. Oranje mini 64 km/uur Gemiddeld 63.8 km/uur. (naast banketbakkerij De Vl'aam) Zaterdag 18 mei werd voor ons huis de hond van onze oudste zoon doodgereden. Dit verdriet hem en ons zeer. De bij het ongeval betrokken automobiliste, ver weet ons dat de hond los liep. Naar de letter van de regel heeft zij uiteraard gelijk. Dit neemt niet weg, dat zij onder soortgelijke omstandigheden) een kind, dat God zij dank nog wel los rond mag lopen, ook zou hebben doodgereden. WADDINXVEEN „Doe uw overtollige geneesmiddelen gauw de deur uit!”, riepen de Wad dinxveense apotheker drs. D. C. van Doorn en zijn Boskoopse collega drs. L. Dreijer u toe in het Weekblad voor Waddinxveen van zeven weken geleden. Sinds dien zijn er nogal wat Waddinx- veners naar de apotheek aan de Prins Bernhardlaan gegaan om hun niet meer gebruikte en veel al nog wel in talrijke huishoudens gevaarlijk rondslingerende medi cijnen kosteloos in te leveren. In deze schoonmaaktijd wordt dus schoon schip gemaakt. Hij verzette zich overigens vierkant te gen kijkdwanig, waarbij middels plaatse lijke verordeningen de bijdragen voor een plaatselijke omroep zouden worden geheven. „Dat zou een concurrentiever valsing zonder weerga betekenen. Aan het bezit van een brievenbus is toch ook niet een verplicht abonnement op de krant verbonden?” Met grote zorg volgde de heer Boom de ontwikkeling in de middenstand. „Haar zorg is ook onze zorg. Het is niet alleen de zorg over de economische grondslag van de onderneming, maar ook die over het verzorgingspakket van de samen leving. Een verschraling van de midden stand betekent een verschraling van het dienstenpakket en kan een wezenlijke aantasting betekenen van het welzijn in onze plaatselijke samenleving. Ik meen dat het mede tot onze taak gerekend kan worden via onze persorganen de aan dacht te vestigen op het belang van een goedlopende, gevarieerde middenstand.” Spreker, die stelde dat de krant even noodzakelijk is als het dagelijks brood, wekte zijn gehoor op ernaar te streven „dat de krant ook even vers en smakelijk blijft, opdat de eetlust van de lezer- consument nimmer vergaat.” Hij meende voorts, dat juist de plaatse lijke pers van wezenlijk belang is bij het praktisch functioneren van de democra tie. Ten aanzien van de kabelomroep was de heer Boom van mening, dat juist de lokale pers het’ eerst zal worden ge confronteerd met deze nieuwe commu nicatietechniek. Hij was ervan overtuigd, dat lokale kabelomroep, indien deze er zou komen, vroeg of laat geprofessiona liseerd zou worden en meende dat de plaatselijke pers daarbij dient te worden ingesChakeld. Hij ziet’ het vooral ook als een economisch probleem: „kan en wil een lokale gemeenschap twee soorten Ten aanzien van de op handen zijnde nota voor een geïntegreerd mediabeleid sprak de voorzitter der N.N.P. zijn ver trouwen uit, dat de minister van C.R.M. voldoende oog zal hebben voor het be lang van alle soorten persorganen en dat er ook van een duidelijk alomvattend beleid sprake zal zijn. Hij was van me ning, dat ook bij steunmaatregelen voor de pers geen sprake mag zijn van wille keur, doch dat voor alle persorganen met gelijke maat gemeten dient te wor den. De heer Boom zag zeer wel de mogelijkheid rjan algemene voor alle bladen geldende maatregelen, die in hun uitwerking toch genuanceerde resultaten zouden opleveren. Dat daarbij geen on derscheid mag worden gemaakt tussen dag- of nieuwsbladen, tussen bladen, van verschillende politieke kleur, dan wel op WADDINXVEEN De bruto op brengst van de in „Souburgh” gehouden bazar was 5.086,65. Het was een druk bezochte verkoping, waar vooral de jeugd zich heeft kunnen vermaken. Jong en oud van ..Souburgh” is dankbaar voor zoveel medewerking van inwoners en middenstand van Waddinxveen. Alle gevers en geefsters willen ze dan ook hartelijk bedanken voor hun spontane medewerking. Want tenslotte maakt de opbrengst het mogelijk het reeds aan geschafte electronische orgel af te beta len en nog een piano te kopen. De op onderstaande lotnummers gevallen prij zen zijn nog niet af gehaald. Het betreft: oranjelot nr. 99, bUauvylbt nr. 15, blauw- lot nr. 83 en citroentjes (geel) nr. 33. grond van de exploitatievorm, vond hij een vanzelfsprekende zaak. Hij kantte zich fel tegen de mening, dat persorga nen eigenlijk niet met winstoogmerk mogen worden uitgegeven. „Wat is het winststreven anders dan, het streven om het verlies buiten de deur te houden en de continuïteit van onderneming en krant, te waarborgen”, aldus de heer Boom. „Bij de huidige kostenontwikke ling is dat geen sinecure”. Dit voorval was voor mij aanleiding om de snelheden van de over onze straat voortrazende automobielen eens te me ten. Wij markeerden, daarvoor een stuk van de weg met een lengte van 125 m. Een eenvoudig rekensommetje leert, dat elke wagen die deze afstand aflegt in 9 sec. of meer zich houdt aan de, overi gens te hoge, maximum snelheid in de bebouwde kom. Op het gekozen weg deel bevonden zich links en rechts van de weg geparkeerde wagens. Deze be moeilijkten roekeloos rijden. Met twee stopwatches, om een grotere nauwkeu righeid te verkrijgen, werd gedurende een kwartier gemeten. Daarbij bleek dat slechts de helf van, de passerende wa gens zich, maar dan ook net, aan de maximum snelheid hield. De resterende WADDINXVEEN Woensdag 22 mei heeft de Klaas de Vriesschool naar tra ditie haar jaarlijkse feestdag gehouden. Dit feest werd geopend’ met het hijsen van de vlaggen en het zingen van het door de kinderen ingestudeerde „vosse- lied”, daar deze dag in het, teken stond van het belangrijkste evenement de „vossejacht”. Hierna werd een zeskamp gehouden, waaraan alle leerlingen met enthousiasme hebben, deelgenomen. In, de pauze werd een picknick gehouden, op het schoolplein, welke bestond uit een pannekoeken-festijn. De moeders die dit geheel verzorgd hadden kregen wel eer van hun werk, gezien de eetlustig- heid van de jeugd. ’s M iddags werden voor de diverse leef tijdsgroepen een vossejacht gehouden en werd de middag opgevuld met een door lopende filmvoorstelling op school, ’s Avonds werden de leerlingen met hun ouders op het voetbalveld van de voetbal vereniging „Waddinxveen” door de zeer goed spelende groep „INDEX” verwel komd. Na de prijsuitreiking van de vos sejacht. gaf de wethouder van onderwijs, de heer A. van Gent, de aftrap voor een gecostumeerde voetbalwedstrijd, welke met een grote inbreng van beide par tijen, zowel oudercommissie/leerkrachten en schoolteam, gespeeld werd onder de „zeer goede” leiding van de voorzitter van de schoolraad, de heer C. de Ruyg. Dit laatste evenement, welke aaneen, ge praat wer door de heer van de Capelle, was een goede afsluiting van, deze dag voor de Klaas de Vriesschool’, die mede door de inbreng van de ouders als ge slaagd kan worden, beschouwd. U HEBT BEGREPEN dat u voorzichtig moet zijn met geneesmiddelen,. Als er vragen zijn, bel dan uw arts of uw apo theker. Doe dat altijd als: er onverwachte verschijnselen optreden, zoals jeuk, hoofdpijn, misselijkheid; uw geneesmiddelen er anders uitziet dan gewoonlijk; een kleuter van vreemde dingen heeft gesnoept.. Vraag steeds raad aan de mensen die weten wat u in een bepaald geval moeit doen: de arts of de apotheker. Zij zijn de deskundi gen die u kunnen helpen. 50% raasde voorbij met snelheden van 55 t/m 75 km per uur. Een lijstje, waar op voorkomen type wagen, kleur, en kentekennummer met de bijbehorende gemeten snelheid, is bijgesloten. Bewaar geneesmiddelen in de ver pakking waarin u ze gekregen hebt. Als u geneesmiddelen in een ander potje of doosje overdoet dan waarin u ze van de apotheek gekregen heeft, is er grote kans op vergissingen, omdat op de apotheek verpakking zowel uw naam als ook de naam en de do sering van het geneesmiddel staan,. Deze gegevens zijn voor u belangrijk en ook voor anderen (b.v. voor de plaatsvervangende arts). Een verwisseling kan nare gevolgen hebben. Bewaar genees middelen daarom steeds in hun eigen verpakking en bewaar ze droog en in het donker. Bewaar ze ook niet langer dan u ze nodig hebt. Hang het medicijnkastje bij voorkeur niet in de badkamer of douche-cel. Om u nog eens op die overtollige geneesmiddelen, die u gemakke lijk kwijt kunt, te wijzen het vol gende: Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kleuters. Na tuurlijk zult u zeggen. Toch staan in veel gezinnen de tabletten voor vader of moeder, evenals het lek kere vitaminesapje voor Jan- Willem of het hoestdrank je van M argriet, bij de jam en de hagel slag. Dat is allemaal héél aan trekkelijk voor kleuters. En er wordt dus bijgeklommen! Berg daarom alle geneesmiddelen zó op dat zij et niet bij kunnen. Want als gevolg van het snoepen Van geneesmiddelen moeten jaar lijks honderden kinderen in zie kenhuizen worden opgenomen Henny Brinkhorst weet veel te bereiken met zijn jeugdige zangers en d’at ze zich onder zijn leiding goed op hun gemak voelen is bijvoorbeeld te merken aan de flair waarmee de jonge solisten voor het voetlicht komen. Een enorm Winsüpnt bij deze zang was de piano, die de verenigde koren onlangs ten geschenke kregen aangeboden. Juist bij deze kinder-, en tienerzang is een piano het begeteidinigsinstrument bij uit stek. Ds. W. Verboom, die als vader en als predikant de avond bijwoonde, vervulde de hem t'oegemeten spreekbeurt kenne lijk met veel pfezier. Hij hield het „lek ker kort” en zal daarmee bij de jeugd zeker een hoog waarderingscijfer heb ben geoogst. Bewaar geneesmiddelen nooit langer dan u ze nodig hebt. En gebruik ze vooral nooit langer, maar ook niet korter, dan uw dokter voorschreef. Een kuur te gen koorts moet meestal afge maakt worden,. Ook al voelt de patiënt zich na een dag al beter. Gebruik ook de geneesmiddelen die u zonder recept hebt aange schaft, nooit langer dan nodig is. Dat zijn de middeltjes tegen hoofdpijn, maagpijn, verstopping en andere kwaaltjes. Allemaal on gemakken waar u zelf aan dok tert. Wij hadden) gehoopt, om d.m.v. deze in formatie, de politie te verleiden om op Groensvoorde SnelheidSmetingen te ver richten. De konsekwente bekeuringen zouden mogelijk aanleiding kunnen ge ven tot wat meer gedisciplineerd rijden. Zoals u echter uit bijgesloten lijstje kunt zien, wend onze eigen politie, in het wel bekende busje, betrapt op een snelheid van 62 km per uur. Gezien het gebrek aan discipline dat kennelijk heerst bij onze politie, verwachten wij weinig hulp van de Waddinxveense politie bij ons streven naar een verbeterde wegdisci- pline binnen de bebouwde kom. Het enige alternatief lijkt ons nu het aan brengen van drempels in het wegdek, op dat elke roekeloze automobilist zijn eigen kop stote. Wij zouden het ten zeerste op prijs stelten indien u ons middels uw krant zoudt willen steunen in ons streven tot het verkrijgen van zulke drempels voordat er een kind het slachtoffer zal worden. Nu we het toch over geneesmid delen hebben. Geef geneesmidde len die aan, u zijn voorgeschreven, nooit aan kennissen of huisgeno ten. Dat is bijna altijd verkeerd. Ogenschijnlijk dezelfde behande ling. Wat goed voor u is, kan voor een ander schadelijk zijn. U mag daarom nooit uitdelen; U moet oppassen ze ook niet te verliezen. Sommige medicamenten maken dat u minder snel reageert, terwijl u zich daarvan in het geheel niet bewust bent. Slaap- en kalmerings middelen hebben die eigenschap. Om nog maar niet te spreken van de combinatie met alcoholhou dende dranken, zoals bier of een borrel, zelfs al is het maar één enkel glaasje. In het verkeer kan dat levensgevaarlijk zijn. Maar ook bij helt bedienen van machi nes, zoals draaibanken en hef kranen. Vraag daarom steeds uw arts of apotheker om raad. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Na geconstateerd te hebben, dat' in 1973 de economische positie ook van: de nieuwsbladpers aanzienlijk verbeterd was, zag hij in de zorgelijke papiersitu- atie nieuwe gevaren voor het voortbe staan van de pers. De exorbitante stij ging van de papierprijs (binnen: een half jaar meer dan 50%) brengt: de exploitatie van diverse kranten in gevaar. Het lijkt vrijwel ónmogelijk om door tariefsaan- passingen deze kostenstijging voldoende op te vangen. Spreker ziet in 1975 een nieuwe crisis voor de persorganen, waar voor hij nu reeds bij: de regering aan dacht vraagt. A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 9