Hengelsportvereniging liet onderzoek instellen Het Weekblad Het is niet best met de visstand is van mening: Draagbare in Waddinxveense singels gesteld Nu f 369,- Raad kan praten over progressieve centrum-nota T.V. Rabobank O Café Sport voor al uw buitenlands gelden reisverzekeringen Dinar, Peseta, Pound, Escudo, Lire, Mark, Franc, Dollar, Kroner, Forint,^ Dirham, Schilling, Leva, Lei, Drachme I SS® Slechte bouwstenen Heemskerk B.V. COMMISSIE ONTVOUWT MAATREGELEN VOOR 'N GOED JEUGDBELEID GEEN KLEUREN TV?? WIM BRON NAAR NAC I NU f 2,39 I Nieuwsblad Onafhankelijk ^<§lea BIP-luiers f. 2.65 GEMEENTERAAD Kleurentelevisie Drogisterij Bouma Natuurlijk zijn wij de vaders niet vergeten! GRUDDIG Drogisterij A. van der Heiden Drogisterij Bouma I I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I DONDERDAG 13 JUNI, raadzaal gemeentehuis, 20.00 uur. DONDERDAG 13 JUNI 1974 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN SPECIALE AANBIEDING (31 cm beeld) Uw adviseur Milieu fff’f 10 (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Zie verder pag. 5 Gehele dag geopend - ontspanne sfeer - gezellig drankje - hartig hapje Groensvoorde 1 O 29e JAARGANG - Nr. 1362 UW W.K. VOETBALWEDSTRIJDEN IN KLEUR in samenwerking met HIFI-VIDEO CENTRUM VAN DEN BERG Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 met en zonder draadloze af standbediening ZUIDKADE 1 GROENSVOORDE 10 '■'T van 7-30 juni de goedkoopste luier van Nederland. Alleen bij aansluitmogelijkheid accu en lichtnet Groot opname g vermogen. In draagtas met 30 stuks V Zacht voor baby’s bips. Diepe slaap Petteplas KERKSTRAAT 11 - WADDINXVEEN WADDINXVEEN Het is niet best gesteld met de visstand en het milieu in de Waddinxveense singels. De Petteplas ziet er wat beter uit. WADDINXVEEN De gemeentelijke commissie voor kunst, cultuur, recreatie en jeugd heeft een aantal maatregelen op een rijtje gezet, die het gemeentebestuur zou moeten treffen om het jeugd- en jongerenbeleid in Waddinxveen in goede banen te leiden. WADDINXVEEN Tegen het einde van een 23 punten tellende agenda zullen de Waddinxveense gemeenteraadsleden zich vanavond kunnen uitlaten over de „aanzet tot een doeleindennota voor het cen trum van Waddinxveen”, welk stuk vorige week dinsdag door de in to taal zes leden (inclusief wethouder A. H. van Gent) tellende fracties van de Partij van de Arbeid en D’66 op het gemeentehuis is aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraads leden. I I I I I Na acht maanden studeren komt men in het dezer dagen verschenen mini-rapport ’’Advies planning jeugdbeleid op langere termijn” tot de volgende adviezen: (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) VU (ADVERTENTIE) 'ku.- ZONDAG Arts: C. N. Vreeken, Kerkweg 222, tel. 2979 Apotheek: Boskoopse apotheek, tel. 01727-2834 Foto: WvW/Gijs Kooren Wim Bron. ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: diensdoende arts Dat blijkt uit een visserijkundig onder zoek dat de hengelsportvereniging „Wad dinxveen” heeft laten instellen door de afdeling sportvisserij en beroepsbinnen visserij van de directie Visserijen van het onder het ministerie van Landbouw en Visserij vallende directoraat-generaal voor de Landinrichting en de Visserijen. Het onderzoek is al een poosje geleden uitgevoerd, maar de resultaten zijn nu beschikbaar. wonnen inlichtingen zijn de vangsten er redelijk en trad er tot heden geen mas sale vissterfte op. WADDINXVEEN De bij het Rot terdamse Excelsior voetballende Wad- dinxvener Wim Bron (26) gaat naar de Bredase eredivisieclub NAC. Rond het komend weekeinde tekent hij een twee- f Zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken. Het advies, waarover elders in dit Week blad voor Waddinxveen meer, is opge steld door een commissie, die onder voorzitterschap staat van drs. G. C. Ka merling. Lid zijn de dames L. MOoster- broek-Waagmeester (VVD-raadslid) en C. C. Verboom-Kroes en de heren P. Bakker (secretaris en op het gemeente huis tijdelijk „jeugdambtenaar”), Th. den Boon, H. M. van den Dool, R. Gayke- ma (D’66-raadslid) en F. L. M. Leenen. Het mini-rapport is uitgebracht op ver zoek van Burgemeester en Wethouders, welk verzoek voor de commissie een sti mulans was uit een diepe slaap te ont waken. Aan de vanavond vergaderende gemeenteraad heelt het college meege deeld zich met de verstrekte adviezen te kunen verenigen. Het onderzoek naar het milieu van de singels leverde het volgende resultaat op. Het gaat om betrekkelijk smalle en on diepe singels binnen de bebouwing. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 3 hectare, gemiddelde diepte één tot an derhalve meter. De bodem is wisselend van min of meer schoon zand (Koningin Wilhelminasingel) tot steik verontrei nigd, zuurstofonttrekkend modder, waar in zwavelwaterstof wordt gevormd (om geving waterzuiveringsinstallatie). De zuurstofhouding is gewoon slecht, terwijl de zichtdiepte 20 tot 50 centimeter is, het plankton spaarzaam aanwezig is en de plantengroei enig riet en liesgras om vat. De beoordeling door de deskundigen is dan ook, dat de onderzochte singels de vis een verontreinigd milieu bieden met een labiele zuurstofhuishouding, waar door de kans op vissterfte doorlopend aanwezig is. De belangrijkste oorzaak hiervan is de invloed, die van de zuive- Om een inzicht te krijgen in de visstand werden met behulp van een electro- aggregaat de Waddinxveense singels af- Tijdens het onderzoek werd ook de Pet- teplas globaal in ogenschouw genomen, waarbij een watermonster voor nader laboratorium-onderzoek werd meegeno men. Uit de analyse hiervan blijkt de waterkwaliteit minder verontreinigend dan in de singels het geval was. Boven dien maakte het milieu in zijn geheel een betere en vooral stabielere indruk dan dat van de singels. Volgens inge- Op de tafel van het college van Burge meester en Wethouders en de gemeente raadsleden is verschenen een tien pagi na’s tellend mini-rapport met de wijdse naam Advies planning jeugdbeleid op langere termijn”. Het „werkstuk” is na acht maanden vergaderen ontstaan er zit althans acht maanden tussen het ver strekken van de opdracht door B. en W. aan de gemeentelijke commissie voor kunst, cultuur, recreatie en jeugd en de verschijningsdatum van het in een blau we kaft vervatte rapportje en is on dertekend door twee vrouwelijke en zes mannelijke commissieleden. B. en W. zijn er dus kennelijk wel in geslaagd de gemeentelijke commissie uit een diepe slaap te halen, maar de vraag blijft na tuurlijk of zij nu werkelijk weten welke maatregelen er ten behoeve van het plaatselijke jeugd- en jongerenwerk in Waddinxveen in de toekomst genomen moeten worden. Het college had daar 11 oktober 1973 tenslotte om gevraagd. Maar laten we eerlijk zijn: het rapport is ronduit een slechte inventarisatie, het noemt cijfers die genoegzaam bekend mogen zijn, het brengt geen nieuwe be hoeften boven water, het lijkt de ongeor ganiseerde jeugd buiten beschouwing te laten, het opent geen verrassende pers pectieven en het kan naar onze mening nauwelijks representatief genoemd wor den. U mag best weten dat wij een ge voel van teleurstelling hebben moeten onderdrukken bij het doorlezen van het mini-rapport van de commissie voor kunst, cultuur, recreatie en jeugd; ook al zeggen B. en W. in hun voorstel aan de vanavond vergaderende gemeenteraad zich voor te stellen de verstrekte advie zen te aanvaarden als uitgangspunt voor het te voeren jeugd- en jongerenbeleid op langere termijn. Dat is ons een raad sel. Daarvoor zijn immers de adviezen te onvolledig en te nietszeggend. Het rapportje draait frusterende rondjes rond het te bouwen jeugd- en jongerencen trum „De Bonkelaar”, waarover in ons dorp zeker al vijf jaar wordt gesproken. Met het einde van die periode (het wachten op de realisering van „De Bon kelaar” dus) in zicht is het advies van de commissie geheel zonder noemens- waardige betekenis geworden, ook al wordt verontschuldigend opgemerkt dat de commissie slechts een aantal bouw stenen heeft willen aandragen. Het zijn ronduit onvolwaardige bouwstenen waar geen goed onderkomen voor de Wad dinxveense jeugd mee gebouwd kan wor den. In ieder geval hadden wij van een commissie met acht volwassen en onge twijfeld deskundige, althans zeer geïnte resseerde Waddinxveners een gedegener rapport verwacht met knopen doorbak kende adviezen, waar B. en W. en raad mee uit de voeten zouden kunnen. Kort om: een gemiste kans om het jeugd- en jongerenwerk (wat verstaat de commissie daar eigenlijk onder?) daadwerkelijk uit het isolement te halen. gevist. In totaal werden voor heit visserij kundig onderzoek 317 vissen met een totaal gewicht van 36,2 kilogram gevan gen. In de singels zitten voornamelijk ruisvoom en kroeskarper, beide vissoor ten1 die zich ook in een slecht milieu nog kunnen handhaven. Ook zwemmen er rond: blankvoom, kolblei, zeelt, goudkleurkarper, grondel en stekelbaars. ringsinstallatie uitgaat in combinatie met de aanwezige zuurstofonttrekkende modder, waardoor bovendien het voed selaanbod sterk wordt beperkt. De vis stand heeft zich aan de omstandigheden aangepast. Deze is nu beperkt en be staat hoofdzakelijk uit minder kwetsbare soorten. Werkelijk grote exemplaren werden niet gevangen en kunnen onder de huidige omstandigheden oök niet worden verwacht. Ter illustratie wordt hierbij opgemerkt dat in de ruime om geving van de zuiverings-installatie geen vis kon worden waargenomen. De oorzaak van de moeilijkheden in on derzochte singels ligt1 primair in het milieu, aldus het visserijonderzoek. Ver betering hiervan kan worden bereikt door: a) eliminatie van de ongunstige invloed van de zuiveringsinstallatie en b) verwijdering van de zuurstofonttrek kende modder. Eerst nadat aan deze voorwarden is voldaan heeft het zin aan een serieus visserijkundig beheer te be ginnen. -1 I uw officiële Gruncligdealer: Radio DOOL Kerkweg 17'1 I Waddinxveen O1E32C3 2301 j schenen, tenzij de noodzaak voor het stichten van nieuwe accommodaties kan worden aangetoond, Streef naar de aanstelling van een ge meentelijk welzij nsambtenaar. PvdA-wethouder A. H. van Gent ver zoekt ons mee te delen, dat onze aan de doeleindennota verbonden conclusie zoals die vorige week in het Weekblad voor Waddinxveen werd gepubliceerd niet juist is. Het ter sprake gebrachte Kerkwegwinkelcentrum (waarvoor de plannen weer zijn gewijzigd, hoewel de te bouwen winkelruimte en het aantal flats gelijk is gebleven) hoeft in principe niet nog langer op realisering te wach ten, ondanks de progressieve aanzet tot een doeleindennota. Weekblad voor Waddinxveen I I 4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I k- V en jongerenwerk, geeft het een bestemming in de sfeer van het creatieve jeugdwerk en vestig er een peuterclub in. (Mogelijk kan het tweede ketelhuis aan de Tollenslaan bij deze activiteiten be trokken worden). Bezie of in het geïsoleerde Waddinx- veen-Zuid (St. Victorwijk) een beperkte accommodatie voor het creatieve jeugd werk kan worden gesticht, Bevorder dat de jeugdaccommodaties ook overdag zo goed mogelijk worden benut, Ken anderen geen subsidie toe indien en nadat er een voldoende hoeveelheid - accommodaties in Waddinxveen reeds met rijks- en gemeentegelden zijn ver- I Bouw met voorrang het jeugd- en i jongerencentrum ”De Bonkelaar”, over welk centrum al vijf jaar in ons dorp i| wordt gesproken, Breng het ketelhuis aan de Busken H Huëtlaan onder de subsidieregeling voor I jeugd- if

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1