LUNAPARK Kleuren-tv in raadszaal D’66 vinden steun voor bun doeleindennota PvdA en Groot-centrumplan moet Waddinxveens hart voor een infarct gaan behoeden lucbtscbip Statenlid was even Vakantieschip van J. Knol vraagt provincie om opheldering mag in Gouda blijven liggen Heemskerk B.V. Draagbare T.V. Nu f 349,- Nieuwe raadsleden bleven buiten spel WADDINXVEEN De nieuwgekozen en in september te installeren raadsleden hebben gisteravond niet deelgenomen aan de discussies over de ,^anzet tot een doeleindennota” van de PvdA en D’66. Burgemeester C. A. van der Hooft had de nieuwe raadsleden T. J. Bouwers (arp), R. Holl (D’66), W. L. M. Kruijk (kath.v.), P. Meerkerk (SGP/Hervormde Kiesvereniging), W. C. Verbaan (ppr) en J. C. A. C. de Vogel (lib.) uitgenodigd aan de vergadering deel te nemen, indien een voorstel daartoe aan raad in goede aarde zou vallen. Nog voor dat de raadsvergadering werd gehouden moest de burgemeester meedelen hiervan te moeten afzien. „Na nader beraad bedacht ik dat het onjuist is u, terwijl u nog niet beëdigd bent als raadslid, te laten meebeslis sen of te beinvloeden, waartoe u nog niet de bevoegdheid hebt. U hebt gelegenheid genoeg de fracties, waartoe u behoort, van uw mening op de hoogte te stellen”, aldus de heer Van der Hooft. Van de nieuw te benoemen raadsleden toonden gisteren twee hun belangstelling. De heer De Vogel had bericht van verhindering gezonden. De andere nieuwe raadsleden lieten niets van zich horen of kwamen na afloop van de voetbalwedstrijd de raadzaal binnen. Vrouwe Bastiana bent u dan zeker over de verzekering? bent de gelukkige eigenaarvan... een pleziervaartuig? een caravan ofaanhangwagen? Nieuwsblad Onafhankelijk O ver Noordeinde Kleurentelevisie (GRURDIG) I i i 11 11 i 11 11 i 11 11 i i i i i1 F IrW-i iw ally i Sapr*' d ■Br”1 ill’ Ny DONDERDAG 20 JUNI 197^ 29e JAARGANG - Nr. 1363 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 77 ingen i r met en zonder draadloze af standbediening Hardop meedenken Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 SPECIALE AANBIEDING aansluitmogelijkheid accu en lichtnet (31 cm beeld) Uw adviseur zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken Vervolg op pag. 2 WADDINXVEEN - Het in Gouda wonende oud-raadslid van Wad dinxveen en huidig lid van de pro- vinciole staten, drs. R. Harms (soc.), heeft dinsdag schriftelijk vragen ge steld aan het college van gedepu teerde staten over de verzakkingen en de kosten van het Noordeinde in de gemeente Waddinxveen. WADDINXVEEN De gemeenteraad van Waddinxveen heeft gister avond een globaal raamwerk voor het tussen de Gouwe en de spoorlijn en de Prins Bernhardlaan en de Jan Dorrekenskade geleden dorpscentrum opgesteld, om daarmee te voorkomen dat het hart van onze gemeente in de toekomst door een hartinfarct in de vernieling zou raken. DE MEE RN /W ADDINXVEEN Zaterdag voor een week werd in De Meern de oud-hollandse platbodem „Vrouwe Bastiana” met een mobiele kraan over het dak van het huis van de bouwer getild en even later te water gelaten in het water van de Oude Rijn. Dat we dit feit vermelden komt omdat de bouwers geboren en getogen Waddinxveners zijn. De ge broeders Theus en Cor Drost, zonen van de vroegere concierge van „De Hoeksteen” hebben in vier jaar tijd deze zeeschouw gebouwd. Alleen het aanrecht is gekocht, voor de rest is alles op en aan dit schip (met een leng te van acht meter en een breedte van ongeveer drie meter) zelf gemaakt. De bouwers hebben berekend dat er ongeveer 2600 werkuren aan werden besteed. Wanneer het schip helemaal klaar is, zal het worden opgetuigd met bruine zeilen, om zoveel mogelijk in stijl te blijven. Over het dorpscentrum en daardoor indirect het te realiseren Passage plan werd door de gemeenteraad in een extra vergadering gesproken (de vergadering van vorige week don derdag waarover in het Week blad voor Waddinxveen van vol gende week meer liep daarvoor te ver uit) naar aanleiding van de „aanzet tot een doeleindennota voor het centrum van Waddinxveen” van de Partij van de Arbeid en D’66. In een met algemene stemmen aangeno men motie heeft de raad besloten deze progressieve nota te aanvaarden als een aanzet tot een doeleindennota en deze door Burgemeester en Wethouders in samenspraak met de raad nader te laten uitwerken, te onderzoeken welke juridi sche mogelijkheden er zijn om het resul- eindennota lieten verschijnen en het’ ver- r-- 1 1 Weekblad voor Waddinxveen TOT EN MET ZATERDAG 22 JUNI 1974 (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) I i (ADVERTENTIE) - i a Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren De „Vrouwe Bastiana” was voor een paar minuten een luchtschip. KVP-fractievoorzitter P. F. J. van Schie, die ook sprak namens de ARP en CHU, zei openlijk dat de christen-democraten zich direct hadden afgevraagd of de pro- gressieven alles wat in de afgelopen maanden in moeizaam overleg is opge bouwd om Waddinxveen een centrum aan de Kerkweg te geven weer op losse schroeven wilden zetten, gezien het tijd stip waarop zij hun aanzet tot een doel- taat in plannen vast te leggen en het col lege uit te nodigen intussen de onder- handelingen over het Passagecentrum gewoon voort te zetten. Dit laatste punt is vooral op verzoek van de christen democraten aan de motie toegevoegd. Total loss of verduistering? Total loss en/of verduistering? Wettelijke aansprakelijkheid? Hoeveel eigen risiko? Inklusief of exklusief inboedel van caravan of boot? Plus persoonlijke ongevallen-verzekering voor opvarenden van een boot? Welke dekking voor hoeveel en waar? Heus waar, een goede verzekering voor pleziervaartuigen of caravan is nodig. Kom er eens vrijblijvend over praten bij de Rabobank. Omdat u bij de Rabobank aan een vertrouwd adres bent. Er is er vast wel één vlak bij u in de buurt U bent, er welkom. ZONDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, tel. 4162 ZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 4, tel. 2676 Apotheek: Van Doom, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 zoek dit stuk te behandelen voordat een beslissing valt over de winkels en wo ningen aan de Passage. Uit overleg is gebleken, dat dat niet het geval was. „De progressieven blijven positief staan ten aanzien van de huidige centrumplan- nen”, aldus constateerde de heer Van Schie, die het onzorgvuldig zei te vinden dat dèt juist niet in de nota was gezet. Uitgangspunt voor de christen-democra ten is dat zij de naderende oplossing rond de Passage positief zullen blijven benaderen. De nota is niet meer dan een aanleiding hardop mee te denken in de discussie die nodig is om te komen tot een zo goed mogelijke bestemming van het kleine stukje centrum dat dan nog overblijft. De heer Van Schie betoogde dat het uit gangspunt dat Waddinxveen geen nieuw bouwwijk. van Gouda is de toekomstige CDA-fractie aanspreekt. Dat er een dui delijke afstemming op Gouda moét zijn wordt gelukkig in de nota erkend. Om trent de begrenzing van het centrum gebied wilde de heer Van Schie weten of de Dorpstraat daar nu wel of niet bij hoort. Dat de progressieven het te rea liseren centrum een „ontmoetingsplaats” i I Foto: WvW/Sjaak Noteboom J. KNOL Rabobank Q WADDINXVEEN De gemeenteraadsleden hebben gisteravond voorafgaande aan de extra raadsvergadering in de raadzaal kunnen kijken naar de eerste helft van de voetbalwedstrijd Nederland-Z weden in het Westduitse Dortmund. Dit was een initia tief van burgemeester C. A. van der Hooft, die daarvoor de raadsvergadering een kwartier later liet beginnen en een kleuren-tv het raadhuis binnenhaalde. Niet alle raadsleden, gezien het feit dat ze later verschenen, hadden begrepen dat de burge meester een gezellig uurtje op het oog had om gezamenlijk naar het scherm te kij ken en wat te drinken. willen laten zijn vond de KVP-fractie- leider erg idealistisch gedacht. Zoiets zou alleen lukken als de bewoners aan iets dergelijks behoefte blijken te heb ben. Verheugend noemde hij het dat de nota de voetganger in het nieuwe cen trum voorrang wil verlenen. „Met dit uitgangspunt behoeven we niet meer te vrezen voor een doorgaande weg dwars tussen winkels en woongebied door”. Dat een plan op de lange termijn ook financieel haalbaar moet zijn en dat plannen biji gewijzigde situatie daaraan moeten kunnen worden aangepast zijn zaken waar ook de christen-democraten achter kunnen staan. Naast een aantal punten, die volgens de heer Van Schie verdacht veel lijken op het intrappen van een open deur had hij het over de gevolgen voor het beleid. Hij tekende daarbij aan, dat het gemeente lijke beleid de laatste tijd al in een rich ting gaat, waarvan de progressieven zou den suggereren dat die nieuw is. Zoals bekend worden in Groenswaard 3 geen winkels neergezet, is het jeugd- en jon gerencentrum „De Bonkelaar” in het De gemeenteraad heeft vorige week don derdag daarvoor een extra krediet van 1,2 miljoen gulden beschikbaar moeten stellen. De vragen luiden: Kunnen Gedeputeerde Staten beves tigen dat de Provincie 90% van de re- constructie-kosten van het Noordeinde, de tertiaire weg tussen Waddinxveen en Boskoop voor haar rekening neemt Is het juist dat met de reconstructie van dit 3100 meter lange wegstuk reeds een bedrag van 5.620.000,is ge moeid? Is het juist dat zich in het weglichaam zodanige verzakkingen hebben voorge daan, dat nu herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd tot een be drag van 1.210.000,Bedraagt het provinciate aandeel in deze kosten ook 90%? Zijn Gedeputeerde Staten van oordeel dat deze verzakkingen redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen worden? Kunnen Gedeputeerde Staten mee-1 delen welk bodemonderzoek is uitge-1 voerd en welke technische adviezen zijn] inigewonnen alvorens met de reconstruc-1 tie werd begonnen. WADDINXVEEN/GOUDA De te vergeefs naar een gemeenteraadszetel in Waddinxveen gedongen hebbende lijst trekker van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV), de heer J. Knol van de Koningin Wilhelminasingei, is weer als beheerder van het tot eind september langs het Regentesseplantsoen in Gouda afgemeerde vakantieschip „Oase” uit de moeilijkheden. De boot, die eigendom is van de Gereformeerde Stichting „Va- kantiekring”, welke stichting (binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt) zieken, invaliden en eenzame ouderen kosteloos een week vakantie verstrekt, hoeft namelijk niet naar een andere plek versleept te worden. Dat is een pak van het hart van de heer Knol, die naast be heerder ook nog de penningen van de stichting beheert. Wat is namelijk het geval. Het vakantie schip ligt sinds begin mei tegenover het huis van de heer J. Zwart in Gouda en zou daar tot eind september blijven. Maar een andere bewoner van het Re gentesseplantsoen, een gemeente-ambte- naar, wilde het schip laten verdwijnen en organiseerde een handtekeningenac tie. In zijn brief aan b. en w. van Gouda - die ter tekening aan de buurtbewoners werd aangeboden - drong hij er op aan het schip te laten verhalen naar een ligplaats tegenover de (drukke) Herp- straat. Aanleiding voor die verandering was het zich „belemmerd” voelen in het uitzicht. De heer J. Zwart tegenover wiens huis het schip ligt: „Ik ben het daarmee hele maal niet eens en heb dan ook een brief geschreven. Ik vind het uit een oogpunt van medemenselijkheid gewoon fijn ,dat er elke week een groepje mensen, dat daar broodnodig behoefte aan heeft, va kantie houdt en geniet van onze goede stad Gouda”. B. en W. van Gouda hebben die brief gelezen. Zij hebben nu officieel besloten het schip „Oase” niet te verplaatsen. „We laten het schip waar het ligt, even eens uit een oogpunt van medemenselijk heid”, aldus gemeentelijke woordvoerder Dorreboom. Overigens zou de verplaat sing tot gevolg hebben gehad, dat een nieuw tegelpad en nieuwe electriciteits- leidingen door het plantsoen aangelegd moesten worden. 74 rekreatie verzekering I I I I I I I I I I I I uw officiële Grundigdealer: J UVv CJi I lOitsic: i_Ji i_ji luiyu^ui^i Radio DOOL i Kerkweg 171 I j Waddinxveen O182S 2301j sk 1 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1