HOOGTEPUNTEN T FEEST BEGINT dit keer niet in te zitten Een openbaar debat lijkt er over van Het weekblad is van mening: HHH Overleg over verdeling wethouderszetels ademt nu nog de sfeer van de huiskamer Kinderspeelplaats ontstaat mede door het enthousiasme van ouders Kis Leerboeken voor de samenwerkende scholen RIJNLAND B.V. i (gruddig BOEKHANDEL VELDWIJK BV PASSAGE 145 TEL. 2620 WADDINXVEEN Onafhankelijk Nieuwsblad Donderdag 27 juni (vanavond) Jubileum Maandag 1 juli met achterban, CDA is flexibel Kleurentelevisie ""1 Progressieven nemen contact op vx Jubileum Burgemeester MAANDAG 1 JULI, Anne Frankcentrum HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG DONDERDAG 27 JUNI 1974 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN hB i Oriënterend i Geen inlichtingen Achterban ft. I 30e JAARGANG - Nr. 1364 met en zonder draadloze af standbediening Burgemeester C. Avan der Hooft. W ADDIN XV EEN De viering van het ambtsjubileum van burge meester C. A. van der Hooft kent de volgende hoogtepunten: 19.30 uur Bijeenkomst met het gemeentepersoneel in het Anne F rank-centrum, waarna van 20.15 tot 21.30 uur receptie. WADDINXVEEN Het feest rond het 25-jarig ambtsjubileum van bur gemeester C. A. van der Hooft kan beginnen. Vanavond staan de gemeente ambtenaren bij dit moment stil, volgende week maandag kan de bevolking in alle geledingen aan het feest deelnemen. WADDINXVEEN Op dit moment, vier weken na de gemeenteraads verkiezingen van woensdag 29 mei, is het nog niet duidelijk hoe het straks in september met het verkiezen van de nieuwe wethouders zal gaan. Wel voeren de vier partijen Progressieven, CDA, SGP/Hervormde Kiesver eniging en VVD hierover geregeld overleg met elkaar, maar de bespre kingen ademen nog de sfeer van de huiskamer. 14.00 uur Buitengewone vergadering van de Waddinxveense gemeenteraad in het Anne F rank-centrum. 16.30 uur Aanvang receptie, eveneens in het Anne F rank-centrum 18.15 uur Serenade door de gezamenlijke muziekverenigingen Concordia, De Cormula's en Voorwaarts. HERENHUIZEN EENGEZINSWONINGEN BUNGALOWS FLATS 1--- Uiterst voorzichtig wordt afgetast wat men nu precies wil en worden diverse zaken uitvoerig toegelicht. Keiharde eisen en onwrikbare standpunten worden er niet op tafel gelegd. De lijsttrekkers zeggen dan ook zelf dat de tijd nog niet rijp is conclusies uit dit huiskamer-overleg te trekken. C. A. van der Hooft n i i i i i i i i i i i i i i i i i r i Weekblad voor Waddinxveen Fjs i De Progressieven, vertelde wethouder A. (ADVERTENTIE) t‘ kunnen wij u uit voorraad leveren. De oriënterende besprekingen zouden zijn bedoeld als voorbereidend overleg om de wethoudersverkiezingen in rustig vaarwater te brengen en te houden. De mededelingen over deze gesprekken zijn dan ook uiterst summier en moeten wel haast uit de mond van de lijsttrekkers worden getrokken. Sommigen zeggen wel wat, anderen helemaal niets. De plannen tot het maken van deze kin derspeelplaats zijn door de werkgroep „Groen” in samenwerking met het ge meentebestuur ontwikkeld naar aanlei ding van een reeds geruime tijd geleden gehouden enquete onder de bewoners van de ruim 200 fiats. Daaruit bleek dat vrijwel iedereen wel wat wilde, maar wat precies werd niet duidelijk. Over twee punten bestond overigens geen verschil WADDINXVEEN De kinderspeel plaats in Groenswaard 1 tussen de ruim 200 flats aan het Mevrouw Kui- pers-Rietbergplantsoen, Johannes Post- laan en Peter Zuidlaan begint te lij ken op de maquettes die er van zijn ge maakt. Dezer dagen wordt een begin gemaakt met het plaatsen van speeltoe stellen. Men gaat dus in de hoogte wer ken en dat zullen vele kinderen bijzon der plezierig vinden, want het is geble ken dat de speelplaats nu al bijzonder in trek is. Het gebied van de zandbak werd ver- hogd aangelegd. Deze verhoging vrij waart de zandbakken van wateroverlast. Tevens is op verzoek van bewoners een aantal kleinere zandbakken opgenomen, die afsluitbaar zijn voor honden en kat ten. In het gebied is een terreintje opge nomen geschikt voor volleybal, badmin ton, rolschaatsen en dergelijke. Voor speeltoestellen is het idee ontstaan om een staketselachtige bouwvorm te ont werpen waarin alle soorten speeltoestellen verwerkt kunnen worden zoals glijbaan, schommels, wip, speelhutten tentjesbou- wen, rekstokken en alles wat de bewo ners maar nodig vinden. Met de ron dom de speelplaats wonende bewoners is steeds overlegd wat er gedaan moest worden. Er werden zelfs informatiebij eenkomsten belegd. Aan de totstand koming van de speelplaats wordt ook door de ouders van harte meegewerkt. Het materiaal levert openbare werken. Het jubileum van de heer Van der Hooft is voor het Weekblad voor Waddinxveen aanleiding geweest tien Waddinxveners te vrageni een gelukwens uit te spreken aan het adres van onze burgemeester. Wij hebben! bij het uitkiezen' en bereid daartoe vinden! van deze Waddinxveners niet naar volledigheid willen streven, maar wilden vooral uit zoveel mogelijk Dank u wel daarvoor, burgemeester, en nog van harte gefeliciteerd. Ook uw vrouw, kinderen en familieleden willen wij daarbij betrekken. ZATERDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2, tel. 2676 Apotheek: tot 13.00 uur apotheek Van Doorn, tel. 4162, daarna Boskoopse Apotheek. ZONDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse Apotheek, tel. 01727-2834 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 In het huidige college van Burgemeester en Wethouders zitten drie wethouders: A. H. van Gent, H. Huizer en Ph. Kroes. De heer Van Gent is in het najaar als opvolger van de plotseling vertrokken P. Lips met algemene stemmen door de Waddinxveenise gemeenteraad gekozen. Hetzelfde was in 1970 het geval met de heer Lips. De heren Huizer en Kroes werend op hun zetels geplaatst zonder de steun van ARP, KVP en Gemeente belangen. Deze drie partijen probeerdën tot tweemaal toe tevergeefs AR-kandi- daat F. M. van Tol op een wethouders- zctel te krijgen. De raadsleden konden toen voor het eerst een derde wethouder kiezen; een gevolg van het door de KVP-er P. F. I. van Schie genomen ini tiatief dat door het provinciaal bestuur werd gesteund. Natuurlijk schaart ook het Weekblad voor Waddinxveen zich onder al die mensen, die onze jubilerende burgemees ter C. A. van der Hooft massaal hun ge lukwensen gaan aanbieden of dat mis schien deels als hebben gedaan. We we ten en niet in het minst uit eigen er varing dat we een eerste burger heb ben die een ieder het langst eerlijk in de ogen kan kijken, maar die ook ontzag lijk kwaad kan worden, al is het maar eventjes. Wij geloven dat dat moet kun nen als je met elkaar werkt. De heer Van der Hooft in zijn taak en wij in de onze. De nieuwsvoorziening is in elke gemeente, en dus ook in de onze, een uitermate belangrijke zaak. Tenslotte heeft de jubilaris zelf in zijn installatie- rede in 1958 gezegd: „De pers is één der meest uitnemende middelen om burger zin aan te kweken en te bevorderen”. En daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn. „Maar dan heeft de pers ook een brede voorlichting nodig”, zeggen wij hem eveneens na. De verdiensten van de heer Van der Hooft zijn er vele. Heel wat zaken kun nen gewoon niet in de krant vermeld worden. Want onze burgemeester werkte en werkt soms op heel kleine schaal. Hij praat diepgaand met enkelingen, maar ook met meerderen. De heer Van der Hooft is en dat is misschien wel het meest opmerkelijke in een in de loop der jaren steeds gegroeide gemeente als de onze eigenlijk alleen maar dichter bij de mensen komen te staan. En dat is een goede, fijne zaak. Dat maakt hem ge liefd bij zeer velen. Ook bij ons. En in zo’n gezonde op liefde en vertrouwen gebaseerde verhouding is op gezette tijden ook plaats voor wat harde woor den. Omdat ze in alle eerlijkheid en op rechtheid gezegd moeten en kunnen wor den. verschillende „leefwerelden” iets horen. En de pennen zijn behoorlijk in bewe ging gekomen. Dat kunnen wij u ver zekeren en u kunt dat zelf constateren op pagina 5 van' dit Weekblad voor Waddinxveen, waar acht schriftelijke re acties zijn opgenomen, en elders in dit Weekblad, waar nog twee gelukwensen zijn geplaatst. van mening: een speelvijver werd niet gewenst; wel een verbetering van de be staande zandbak vooral wat betreft wa teroverlast. In ieder geval waren er voor de werkgroep „Groen” voldoende sug gesties binnen gekomen om daarmee aan het werk te gaan. Ze werden in een teke ning verwerkt en als discussiestuk ge bruikt bij de besprekingen met de ge meentelijke dienst openbare werken en bedrijven. Van gemeentewege schakelde men de tuin- en landschapsarchitect J. Brinkman in en na veel heen en weer ge praat is een plan geboren waarin vol gens Hans Mooiman en Jos van Rooden duidelijke verbeteringen zijn te ontdek ken. Ten eerste is geprobeerd de totaal conceptie van het groen een minder rechtlijnig karakter te geven, waarbij de mogelijkheid bestaat wat meer differen tiatie en kleur toe te passen in de flora. Ook in Groenswaard 2 zijn speel- werktuigen voor kinderen neergezet, zij het dat het hier uitsluitend een gemeen telijke activiteit betreft. In de omgeving van de Peppelhors- en Wilgenhorstflats zijn leuke (houten) toestellen neergezet, die de kinderen in deze woonwijk zon der meer zullen uitnodigen er een inten sief gebruik van te maken. De speel- werktuigen zijn er gekomen als compen satie voor de garagebouw achter de haakflats Peppelhors* en Wilgenhorst. H. van Gen* (soc.) ons gisteravond, gaan eind volgende week met hun achterban over de wethoudersverkiezingen over leggen. Het gaat hier om een informatie bijeenkomst. Pas daarna zouden de Pro gressieven (voorlopige) conclusies willen trekken en die aan de openbaarheid prijsgeven. De vergadering met de ach terban draagt een besloten karakter. Foto: WvW/Gijs Kooren Onze deskundige bemiddeling bij aan- en verkoop van: bieden wij u gaarne aan. MAKELAARSKANTOOR J. H. J. Meyerlnk Makelaar o.g. ASSURANTIËN - TAXATIES - HYPOTHEKEN Kanaalstraat 12 - Waddinxveen k. Tel. 01828 - 2028 Of 6283 b.g.g. 010 - 185871 l l” j -k».‘7 De nu met elkaar in gesprek zijnde po litieke partijen zijn eigenlijk heel toe vallig aan het praten gèslagen. Bij het maken van afspraken werd niet moeilijk gedaan en in ieders agenda wat altijd wel ruimte over voor overleg. De ver wachting is dat er nu me* de vakan ties voor de deur - van het wethouders- front de komende weken eveneens wei nig te melden zal zijn. Het lijkt er overi gens naar uit te zien, dat een openbaar debat over de verdeling van de wethou derszetels zoals dat vier jaar geleden is gebeurd en iedereen nog lang zal heu gen er dit jaar niet in zit. De huis- kamenbijeenkomsten zouden tot conclu sies kunnen leiden, die door de respec tievelijke vier politieke partijen al of niet in een persbericht naar buiten zul len worden gebracht. I I I I I I I I I I I I I I i CDA-leiders drs. T. J. Bouwers zei ons gisteravond dat het duidelijk moet zijn wat de christendemocraten willen en dat dat de anderen ook helder geworden moe* zijn. Hij wilde niet definiëren wat zijn partij nu precies voor ogen staat. In ieder geval heeft het CDA niet als kei harde mening uitgesproken, dat de in de discussie gebrachte vierde wethouder er moet komen. In interviews en andere verklaringen zou steeds individueel zijn gesproken over de mogelijkheid het hui dige college van Burgemeester en Wet houders met één (CDA?) wethouder uit te breiden. Maar alles is nog mogelijk, om me* de heer Bouwers te spreken. Een officieel standpunt over de vierde wet houder is op dit moment van christen democratische zijde niet te krijgen, om dat er eenlvoudig nog geen definitieve beslissingen in die richting door het CDA zouden zijn genomen. Vast staat wel dat de christen-democraten een wet houder willen leveren, indien overeen stemming wordt bereikt over het beleids programma van het college van B. en W. en de gemeenteraad voor de komende vier jaar. Wethouder H. Huizer van de SGP/ Hervormde Kiesvereniging wilde ons gisteravond geen inlichtingen verstrek ken over de stand van zaken met betrek king tot de wethoudersverkiezingen. Hij zei da* niet juist' te vinden nu de be sprekingen waar hij op uitnodiging aan deelneemt nog niet zijn afgerond. De heer Ph. Kroes, wethouder van de VVD, konden, wij gisteravond niet be reiken. xi i I uw officiële Grundigdealer: I Radio DOOL KerkwegTZI I 1 Waddinxveen018282301

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1