Raad vanavond Goudse kantonrechter beslist: Gezin ven moet met hond en al flat verlaten WIJZIGING KANTOORUREN OP VRIJDAGAVOND Schoenverkoop Savro VRIJDAGAVOND VAN verkoopruimte 6.30 TOT 8.30 UUR Oud-dijkgraaf A. Kroes (79) overleden Huizenbezitters moeten kosten onderhoud weer kunnen aftrekken Voor optimaal buurgenot zijn beperkingen I nodig” GEMEENTERAAD Nieuwsblad Onafhankelijk (GRUnDIGJ I Kleurentelevisie RAAD VAN HET VUILBEDRIJF D. J. Koster KOMT BIJEEN Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 11 JULI 1974 «w - Andere kanten 30e JAARGANG - Nr. 1366 met en zonder draadloze af standbediening Aan dit beeld moet een einde komen. Op deze archieffoto de heer H. F. Bautz met zijn hond Charlie een basset op de galerij van zijn flat woning aan de Peppelhorst. Ontruiming i WADDINXVEEN GOUDA Sinds de aftrek van onderhoudskos ten op de belastbare huurwaarde van de eigen woning niet meer is toegestaan doet zich een sterke ver schuiving voor van witte naar zwar te bestedingen. Dit verschijnsel is niet beperkt tot reparaties maar geldt evenzeer voor verbeteringen van de woning, aldus staat in een bericht van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. WADDINXVEEN/GOUDA De Waddinxvener H. F. Bautz (28) is met zijn vrouw en twee kinderen gedwongen hun flatwoning op de vijfde etage van de Peppelhorst-haakflat in Groenswaard 2 te ontruimen, omdat zij weigeren hun nu ruim tweejarige hond Charlie de deur uit te doen. De Goudse kantonrechter, inr. J. H. Landwehr, heeft in een door de woning bouwvereniging „Waddinxveen” aangespannen proefproces bepaald dat deze woningcorporatie op grond van het bepaalde in de huurovereenkomst het recht heeft het houden van huisdieren zonder voorafgaande schrifte lijke toestemming te verbieden. Met dit vonnis in de hand kan de woning bouwvereniging nu ook effectiever gaan optreden tegen andere in flats wonende hondenbezitters. Geringe wanprestatie De heer Bautz had nog gesteld, dat zijn handelen weliswaar in strijd met de huurovereenkomst is, maar dat mede gezien het feit dat zijn hond een welop gevoed dier is mogelijk gesproken kan worden van een wanprestatie van zo ge ringe aard, dat de door de woningbouw vereniging geeiste ontbinding van de huurovereenkomst niet zou zijn gerecht vaardigd. Daar is de kantonrechter in Gouda het beslist niet mee eens, want het wel toestemming verlenen tot het houden van (welopgevoede) honden doorkruist het beleid van de woning bouwvereniging, zoals dat door de lc- denraad al in 1970 is bepaald. En pre cedenten scheppen is er natuurlijk niet bij. Volgens de woningcorporatie is de verbodsbepaling tot het houden van huisdieren destijds in het huurreg- lement opgenomen, nadat aan de hand van steeds veelvuldiger voor komende klachten van flatbewoners in de praktijk was gebleken, dat het houden van huisdieren in meerge zinswoningen in steeds heviger mate leidde tot allerlei wantoestanden, onder andere met betrekking tot hondenvuil in gemeenschappelijke ruimten en overlast door geluids hinder en als gevolg daarvan steeds groter wordende spanningen tussen de flatbewoners onderling. Persoonlijke levenssfeer De heer Bautz, die zijn flat op het adres Peppelhorst 103 in november 1972 be trok, heeft voorafgaande aan het vonnis zowel mondeling als schriftelijk bij her haling gezegd, dat naar zijn oordeel die verbodsbepaling tot het houden van huisdieren in strijd is met de goede ze den, aangezien zij inbreuk zou maken op de persoonlijke levenssfeer. Boven dien zei hij van mening te zijn, dat zijn hond geen ernstige overlast aan zijn me debewoners bezorgt en bezorgd heeft, hetgeen zou blijken uit het feit dat nie mand bij hem is komen klagen. De wo ningbouwvereniging „Waddinxveen” moet de bestaande verbodsbepaling, al dus de heer Bautz, in alle soepelheid en redelijkheid hanteren en constateerde dat r-- Weekblad voor Waddinxveen VANAVOND (DONDERDAG), raadzaal gemeentehuis, 20.00 uur (ADVERTENTIE) Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren DORPSTRAAT 34 WARMOND Zoekt in Waddinxveen Reakties gaarne telefonisch 01711 - 2209. Met ingang van 2 augustus a.s. worden de kantooruren van ALLE plaat selijke banken gewijzigd in: Algemene bank Nederland, Kerkweg 224 Amsterdam Rotterdam bank, Kerkweg 151 Nederlandse Middenstandsbank, Kerkweg 216 Nutsspaarbank, Kanaalstraat 9, Groensvoorde 74 Rabobank, Kerkweg 161, Kon. Wilhelminaplein 38, Groensvoorde 14. de woningcorporatie het houden van huisdieren, anders dan honden, tolereert. De heer Bautz, werkzaam bij het secre tariaat van de Internationale (Hydrolo- in horecabedrijf, verenigingsgebouw of loods. Om zesmaal per jaar een ééndaagse verkoop te kunnen houden. Minimale oppervlakte 100 m2. ZATERDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 WADDINXVEEN De Wad- dinxveense gemeenteraad komt vanavond om acht uur in de raadzaal van het gemeentehuis bijeen voor de afhandeling van de volgende agenda: Vaststelling van de notulen van de vergaderingen 9 en 30 mei 1974. Mededelingen en ingekomen stukken; Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend kre diet ten behoeve van de voor bereiding van de invoering van de onroerend goedbelasting; Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied, gelegen tussen de Jan Dorrekenskade, Burgemeester Trooststraat, Kanaaldijk en de Gouwe; Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit tot her ziening van het bestemmings plan „Stationsstraat” voor ter reinen gelegen ter weerszijden van de Kerkweg; Beschikbaarstellen van een krediet voor aanschaffing van meubilair t.b.v. de Mr. A. de Roos-kleuterschool; Beschikbaarstellen van een krediet voor (aanvullende) inrich ting van de Mr. A. de Roosschool (basisonderwijs); Voorstel tot het verlenen van medewerking voor aanschaffing van leer- en hulpmiddelen en meubilair ten behoeve van de De Sav. Lohmanschool; Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de aanschaf fing van meubilair ten behoeve van de Groen van Prinsterer- school; Voorstel tot verhoging van de gemeentelijke subsidie aan de oudercommissies van de openbare scholen; Voorstel inzake verzoek tot wijziging van gemeentegrenzen; Voorstel tot het treffen van voorzieningen aan het pand Kerkweg 165; Voorstel tot wijziging van het besluit van 26 september 1968 inzake het garanderen van rente en aflossingen van leningen ten behoeve van eigen woningen; Voorstel tot het verlenen van ontslag aan het hoofd van de Klaas de Vriesschool; Voorstel tot instelling van een Commissie van Medezeggenschap; Begrotingswijzigingen; Rondvraag. gen dat de woningbouwvereniging ’Wad dinxveen’ ten volle het recht heeft het houden van huisdieren krachtens de be staande huurovereenkomst die nog eens door de rechter onder de loep is genomen eens en voor altijd te ver bieden. WADDINXVEEN/GOUDA De al gemene raad van het gemeenschappelijke virilverwerkingsbedrijf Midden Holland en Rijnstreek komt woensdag 24 juli voor het eerst in openbare vergadering bijeen. Er zal een uiteenzetting worden gegeven van de gang van zaken. De ver gadering is in het Goudse stadhuis. In de raad heeft namens de gemeente Wad dinxveen zitting de heer P. F. I. van Schie (kath.v.). Zijn plaatsvervanger is de heer M. Boere (soc.). gische) Rijncommissie in Den Haag, zal tegen half september zijn flatwoning moeten hebben ontruimd. Doet hij dat niet dan kan de woningbouwvereniging „Waddinxveen” tot huisuitzetting over gaan. De Peppelhorst-bewoner zegt dat zijn gezin geen afstand kan doen van de hond Charlie, omdat ze allemaal aan het dier gehecht zijn. De heer Bautz, die voorts veroordeeld is tot het betalen van de kosten van het geding 332,70), zal overigens tegen het vonnis van de Goud se kantonrechter geen beroep aanteke nen. Voor de woningbouwvereniging „Wad dinxveen” bestaat door dit proefproces nog beter de mogelijkheid dan voorheen om tegen flatbewoners met honden op te treden. Op het moment dat het proces werd gevoerd had de woningcorporatie in totaal vijf gezinnen met huisdieren op liet oog. Aan te nemen valt, dat deze binnenkort ervan mededeling zullen krij- I I Waddinxveen O1S28 i23011 Destijds werd het in rekening brengen van de onderhoudskosten niet langer mogelijk geacht door de fiscus, onder andere omdat het onmogelijk was gewor den alle uitgaven te controleren. In de sfeer van de inkomstenbelasting er geen afstand te zijn tussen de tekst van de wet en de uitvoering en deze ontstaat wan neer controlemogelijkheden onvoldoende worden. Wie onderhoud aan zijn woning verricht of laat verrichten heeft „niets meer” aan een rekening of kwitantie omdat deze geen recht meer geeft op aftrek. Men probeert dan ook steeds meer het be talen van omzetbelasting te vermijden en mijdt het normale onderhoudsbedrijf. De materialen worden zelf gekocht, vaak met de mededeling dat men geen omzetbelasting wil betalen, er wordt iemand gezocht die het werk kan ver richten en dat is dan iemand die ook geen behoefte heeft aan een rekening omdat die alleen maar „gevaarlijk” kan zijn. Bij het aankopen geniet een groot handelsbedrijf of zogenaamde groothan delsbedrijven de voorkeur. Het gevolg is dat er voor de normale aannemer zowel als voor de normale in stallateur op die manier een oneerlijke concurrentie is ontstaan die in de prak tijk niet meer te bestrijden valt. Bij her haling wordt er op de Kamer een beroep gedaan op de toepassing van de vesti gingswetgeving. De Kamer is evenwel geen opsporingsinstantie doch ook de Economische Controle Dienst die dat wel is, is niet ingesteld op de massale overtreding welke thans plaatsvindt. Gezien het feit dat de heer Bautz tijdig van de verbodsbepaling tot het houden van huisdieren op de hoogte is geweest, zegt mr. Landwehr ook niet anders te kunnen vaststellen, dan dat de Wad- dinxveense hondenliefhebber welbewust in strijd met de huurovereenkomst heeft gehandeld door categorisch te weigeren zijn hond de deur uit te doen, zodat er sprake zou zijn van een wanprestatie je gens de woningbouwvereniging. „Op die grond moet de huurovereenkomst ont bonden worden verklaard”, aldus de kantonrechter in zijn vonnis. Het vraagstuk heeft dan ook andere kanten gekregen dan alleen fiscale. Nu inmiddels steeds duidelijker blijkt welk een omvang het probleem is gaan aan nemen lijkt het gewenst de fiscale wet geving aan te passen en daarbij uit te gaan van de realiteit. Dit wil niet zeg gen dat de oude situatie zondermeer her steld moet worden. Er zou een oplossing gevonden kunnen worden door een be perkte forfaitaire aftrek, toe te staan en slechts wanneer meer aftrek wordt ge vraagd overlegging van kwitanties te eisen. Een terugkeer zal niet tot lagere ontvangsten voor de fiscus aanleiding geven want de bestedingen zullen weer van de zwarte naar de witte sfeer ver schuiven en daarmede in de belasting heffing worden betrokken. Het systeem dat nu wordt gehanteerd blijkt een ster ke economische ontwrichtende werking te hebben en sociaal onbillijk te zijn om dat het de oneerlijke concurrentie bevor dert. Een groot aantal ambachts- en detailhandelsbedrijven zowel als de toe leveranciers worden er door gedupeerd. Dit is destijds niet voldoende doorzien toen men het desbetreffende bepalingen in de Wet op de Inkomstenbelasting wij zigde. Daar de ontvang van het probleem steeds groter wordt is het volgens de Kamer van Koophandel ten zeerste ge wenst het Uit de wereld te helpen. WADDINXVEEN In het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week maakten wij er melding van, dat er een openbare aanbesteding had plaats ge vonden voor het uitvoeren van herbe- stratingswerkzaamheden in Waddinx veen en dat aannemingsbedrijf D. I. Koster BV te Woerden met 124.750, de laagste inschrijver was. Dat klopte ook wel, maar men verzoekt ons mee te delen dat D. I. Koster BV niet in Woer den, maar in Waddinxveen is gevestigd. De kantonrechter bepaalde in zijn von nis evenwel dat de verbodsbepaling van de woningbouwvereniging niet gezien behoeft te worden als strijdig met de goede zeden. „Immers het betreft hier het gebruik van een woning (flat), welke deel uitmaakt van een gebouw, waarin de huurders aangewezen zijn op het ge zamenlijk gebruik van trappen, gangen en portalen en waar bovendien gemak kelijk geluidshinder kan optreden, zodat enige beperende regels nopens het ge bruik van de flats, ter verzekering van een optimaal huurgenot voor alle be woners, niet kunnen worden gemist”. Er zou daarnaast geen misbruik van het recht zijn gemakat, omdat de Peppel horst-bewoner geruime tijd voordat hij zijn flat zou betrekken en ook tijdens de ondertekening van het huurcontract nadrukkelijk zou zijn meegedeeld, dat geen toestemming zou kunnen worden verleend voor het huisvesten van een hond. I I I I I I I I I I I I uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL Kerkweg 171 WADDINXVEEN Vanmorgen is in Rotterdam het stoffelijk overschot ge cremeerd van de heer A. Kroes, die maandag op de leeftijd van 79 jaar is overleden. Naar de overledene is in Waddinxveen een weg genoemd, terwijl ook het gemaal bij de Snellesluis tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moor drecht zijn naam draagt. Abraham Kroes was een zeer bekende figuur in vooral het agrarische leven van Midden Holland. Zo was hij tot in het midden van de jaren zestig dijkgraaf van de Zuidplaspolder, die nu al weer een poosje is ingelijfd binnen het hoog heemraadschap van Schieland, welk hoogheemraadschap de heer Kroes dien de als plaatsvervangend hoofdingeland, hoofdingeland en plaatsvervangend hoogheemraad. Voor dit „polderwerk”, dat 35 jaar lang op zijn schouders rustte, kreeg de overledene bij zijn afscheid in in 1965 de erepenning van het hoog heemraadschap toegekend. In zijn functie als dijkgraaf heeft de heer Kroes zich vooral ingezet voor een meer doelmatige en gezamenlijke water beheersing in de Zuidplaspolder en de Alexanderpolder. Vandaar dat het eerder genoemde nieuwe gemaal uit waardering de naam Abraham Kroes kreeg. De Abraham Kroesweg in Waddinxveen ontstond destijds op initiatief van de gemeentebesturen van Waddinxveen, Ze venhuizen en Moerkapelle. De weg ver bindt de Zesde Bloksweg met de Brede- weg en loopt deel over het voormalige grondgebied van de heer Kroes, waar nu het Capelse tuinbouwcentrum is geves tigd. De overledene, die op 13 november 1894 in Heenvhet werd geboren en tot zijn dood aan de Sniépweg woonde, was voorts actief in talrijke andere functies op onderwijskundig- en land- en tuin bouwgebied in Zevenhuizen, Moerka pelle en Gouda. S

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1