OVERDEKT ZWEMBAD GAAT OPEN Raad besluit straks snel te kunnen bouwen nam om CONFESSIONELEN N A VOND ONS DORP WIJZIGING KANTOORUREN OP VRIJDAGAVOND Draagbare T.V. Nu f 349,- Rabobank Q Laatste beletselen voor Passage- winkelbouw worden nu weggenomen voor al uw buitenlands geld en reisverzekeringen Dinar, Peseta, Pound, Escudo, Lire, Mark, 4 Franc, Dollar, Kroner, Forint, Dirham, Schilling, Leva, Lei, Drachme „REGEERDEN” GEZELLIGE CAFETARIA AAN DE DORPSTRAAT VRIJDAGAVOND VAN 6.30 TOT 8.30 UUR (grudpig) Heemskerk B.V. Nieuwsblad Onafhankelijk PvdA laat in raad verstek gaan Kleurentelevisie i GEASFALTEERDE CHOPINLAAN D. H. C. Roor beëdigd wnd gemeenteontvanger CHR. OPENB. BIBLIOTHEEK HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 1 10 met en zonder draadloze af standbediening Turfmarkt 2-4, Gouda. Vrijdagavond koopavond. (Young Lady geeft 10% korting 1 op al haar modieuze mode), I Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 18 JULI 1974 30e JAARGANG Nr. 1367 J (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Alleen I I I- Waddinxveen01828! 23Ol| Met ingang van 2 augustus a.s. worden de kantooruren van ALLE plaat selijke banken gewijzigd in: Algemene bank Nederland, Kerkweg 224 Amsterdam Rotterdam bank, Kerkweg 151 Nederlandse Middenstandsbank, Kerkweg 216 Nutsspaarbank, Kanaalstraat 9, Groensvoorde 74 Rabobank, Kerkweg 161, Kon. Wilhelminaplein 38, Groensvoorde 14. WADDINXVEEN Komende zaterdag zal in verband met het slechte zomer weer het overdekte zwembad tijdelijk dinxveen, dat over de opening van het overdekte zwembad in een advertentie in dit nummer van Waddinxveen meer bijzonderheden verstrekt, hoopt dat het mogelijk zal zijn op zeer korte termijn vakantie-activiteiten voor de jeugd op touw -te zetten. WADDINXVEEN Vorige week don derdag heeft de directeur van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, de heer A. M. Zwamborn, een openbare aan besteding gehouden voor het uitvoeren van asfalterings- en herstratingswerk- zaamheden aan de Chopinlaan. Er waren tien inschrijvingen. Laagste inschrijver was Gebr. P. en A. de Man te Atntner- stol met 92.800,terwijl op één laag ste was Gebr. Van Drie te Gouda met 111.200,—. Met 151.000,— was de BV Versluis uit Oudewater de hoogste inschrijver. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Er werd nog hard gewerkt in de cafetaria van Han en Anne-marie Zwijgers (achter de toonbank )toen wij dinsdag een foto kwamen nemen. WADDINXVEEN Vanavond om half acht zal burgemeester C. A. van der Hooft op een steenworp afstand van zijn ambtswoning de moderne en gezellige cafetaria van Han (22) en Anne-Marie Zwij gers (24) openen. Hun zaak is gevestigd aan de Dorpstraat in het pand waar al lange tijd een cafetaria in gehuisvest is geweest, eerst die van de heer T. Ververs jr, later die van de heer R. den Haag. Met een aantal reclames probeert het jonge echtpaar Zwijgers hun cafetaria bij het publiek een goede naam te bezorgen. De zaak zelf hebben zij sfeervol aangekleed. overeenstemming nu zeer binnenkort op komst is. „De reeds gevoerde besprekin gen waren in dit opzicht verhelderend en wekken het vermoeden dat ook even tuele laatste hindernissen wel genomen zullen kunnen worden,” aldus de burge meester. WADDINXVEEN De Waddinxveen- se gemeenteraad heeft vorige week don derdagavond aan het begin van zijn ver gadering de heer D. H. C. Roor (25) beëdigd als waarnemend-gemeenteont- vanger. Hij volgt in die functie wijlen de heer A. Th. Zoethoutmaar op. De heer Roor is sinds januari 1971 als klerk-A op het gemeentehuis werkzaam. Zijn be ëdiging werd bijgewoond door familie leden. De nieuwe waamemend-gemeente- ontvanger is de rechterhand van ge meenteontvanger G. van’ der Krans. ZATERDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: diensdoende arts ZONDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 SPECIALE AANBIEDING Jul. v. Stolberglaan: ma. wo. en vr. 14.30 tot 17.30 u en 18.30 tot 20.30 uur; di 10 tot 12 uur. St Victorstraat: di. en vr. 19 tot 21 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di en vr 14.30 tot 17uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. aansluitmogelijkheid accu en lichtnet (31 cm beeld) Uw adviseur Zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken. V oorbereidingsbesluit De gemeenteraad heeft vorige week een voorbereidingsbesluit genomen tot her ziening van het bestemmingsplan Stati onsstraat voor terreinen gelegen ter weerszijden van de Kerkweg, zoals dat officieel heet. Een zaak die eerder dit jaar in de raad aan de orde is gekomen, maar toen om diverse redenen moest worden aangehouden. Het nemen van een voorbereidingsbeshiit was nodig om straks bijtijds dé benodigde vergunnin gen te kunnen verlenen voor de winkel bouw. Met een dergelijk besluit kan namelijk vooruitgelopen worden op een nieuw in procedure te brengen bestem mingsplan en kunnen bouwvergunningen worden verleend na verkregen verklaring van geen bezwaar van de provincie. De bouwplannen voor het winkelcentrum zullen voor een ieder ter inzage worden gelegd, waarbij de mogelijkheid geboden zal worden tot het indienen van be zwaren. worden geopend. In die periode zal het openluchtzwembad eveneens geopend blijven. Het gemeentebestuur van Wad- WADDINXVEEN In een afrondende bespreking met het gemeente bestuur, middenstandsvereniging, bouwer en belegger moeten dezer dagen de laatste beletselen weggenomen worden om te komen tot de bouw van het veelbesproken Passage-winkelcentrum aan de Kerkweg. Mocht dit overleg vlot verlopen, dan zal de Waddinxveense gemeenteraad mogelijk al in een extra vergadering het definitieve winkelplan voorgeschoteld krij gen om er een oordeel over te kunnen vellen. Burgemeester C. A. van der Hooft zei in de vorige week donderdagavond gehou den gemeenteraadsvergadering goede hoop te hebben, dat de langverwachte Dat de afrondende besprekingen met het gemeentebestuur, middenstandsvereni ging, bouwer en belegger op komst is kreeg de heer P. de Lijster (arp) van de voorzitter te horen, omdat het raadslid voorzichtig informeerde naar onibeant- voor vrouwen! WADDINXVEEN Dat ook gemeenteraadsleden op vakantie plegen te gaan is goed te merken geweest aan de vorige week don derdagavond vergaderende gemeenteraad. Van de zeventien raads leden waren er maar liefst zes van een welverdiende rustperiode gaan genieten, terwijl er één (Gemeentebelangen-raadslid J. L. van Hete- ren) wegens drukke werkzaamheden verstek moest laten gaan. En dat betekende dat op dat moment de gemeente werd „geregeerd” door welgeteld tien raadsleden (waaronder twee wethouders) van in meerderheid confessionele huize: SGP/Hervormde Kiesvereniging (3), ARP (2), CHU (1), KVP (1), VVD (2) en D’66 E De heer R. Gaykema (D’66) had dus tot taak het progressieve geluid te vertol ken. Afwezig waren immers alle raadsleden van de Partij van de Ar beid (M. Boere, H. van Ek, wethouder AH. van Gent, drs. W. G. de Meer), D'66 leider H. P. Barth, KVP-fractievoorzitter P. F. J. van Schie en Gemeentebelangen-raadslid J. L. van Heteren. Burgemeester C. A. van der Hooft vond het niettemin toch nodig deze reeds lang van te voren aangekondigde gemeenteraadsvergadering te laten door gaan, omdat diverse besluiten geen uitstel konden gedogen. Wel kwa men de raadsleden overeen een tweetal voorstellen van het college van Burgemeester en Wethouders in een volgende vergadering aan de orde te stellen, omdat iedereen er dan weer zou zijn. Meer nieuws over de gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdagavond elders in dit Weekblad voor Waddinxveen. woorde brieven aan de bij de winkel bouw aan de Kerkweg betrokken par tijen. Zoals bekend is het neerzetten van het Passage-winkelcentrum - eens hoofd winkelcentrum genoemd - een zaak die door Rehorst BV geklaard moet worden. T’ I 11 I I I I I I I I I I I I I I I i Liw ui i iciiteits urunoigoeaier: I Radio DOOL Kerkvx eg T71 I \A/ariHin k\/ppnPI1 RPR I OTfTl c

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1