op nieuwbouw moeten uitdraaien” WIJZIGING KANTOORUREN OP VRIJDAGAVOND 3 I een goede les voor later r I Hervormden spreken zich uit over toekomst Brugkerk: ’Kijkend in onze portemonnee zal het MINISTER, HELP ONS MET VERVALLEN BRUGKERK! VRIJDAGAVOND VAN 6.30 TOT 8.30 UUR r Heemskerk B.V. Hoofdtelefoon nu f 12,95 C. H. DE VRIES HET BEGON MET DE SINT PETRUSKERK Nieuwsblad Onafhankelijk W addinxvener mishandeling 1 bij rechter voor n 0 BEGRAFENISONDERNEMING Kleurentelevisie HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 77 t r Merkwaardig Hartverwarmend r Sr i R J II T Wij beschikken over het nieuwste systeem van koeling. Dit is bij u THUIS, in het ROUWCENTRUM en in de aula van ’SOUBURGH’ te gebruiken. Koeling is de meest doelmatige wijze van verzorging van overledenen. Het voorkomt te spoedige ontbinding zodat de overledene tot het laatste uur te bezichtigen blijft. Lees op pag. 5 waarom het Brugkerk-orgel moet blijven WADDINXVEEN Hoewel een spiksplinternieuwe, moderne kerk op de plaats van de huidige, markante hervormde Brugkerk aan de Kerkweg i zonder twijfel afbreuk zal doen aan het vertrouwde dorpsbeeld van Wad dinxveen zou toch wel eens puntje bij paaltje aan nieuwbouw boven res tauratie van het 137 jaar oude kerkgebouw de voorkeur moeten worden gegeven. Aldus blijken in ruime meerderheid de lidmaten van de plaatselijke Cen trale Hervormde Gemeente te redeneren, zo laat de voorlopige uitslag van een door de kerkvoogdij van dit kerkgenootschap gehouden enquete over duidelijk zien. ’’Kennelijk hebben de hogere kosten van de restauratie en de toekomstige hogere onderhoudskosten vele gedwongen voor nieuw bouw te kiezen”, becommentariëren de kerkvoogden het resultaat van de schriftelijke raadpleging van de gemeenteleden. WADDINXVEEN "De eer ste steen van dit kerkgebouw is gelegd door Gijsbert en Arie Hubertus Spruijt Ands Znn, den 15e maart 1837” staat er in een forse, grijze gevelsteen boven de ingang van de hervormde Brug kerk. De kerk staat op de monu mentenlijst, omdat het één van de weinige destijds door Rijks waterstaat gebouwde kerken is die ons land nog rijk is. Aan het waterstaats-tijdperk” herinnert nog een ijzeren nagel, die het A(msterdams) P(eil) aanwijst. Deze nagel bevindt zich nog in de kerkmuur, links naast de in- gang. De geschiedenis van de Centrale Hervormde Gemeente gaat uiteraard verder, dan de 1200 zitplaatsen tellende Brug kerk uit de negentiende eeuw- Veel van de geschiedenis van de hervormden in Waddinxveen rust in oude vergeelde documen ten in het archief en de oudste daarvan dateren uit 1609. De re formatie, die in dit gedeelte van Nederland in 1572 legaal werd, zorgde in ons dorp al vrij kort daarop voor een reformatorische gemeente. De eerste dominee, Gerhardi Jacobi Douw, kwam hier in 1577. Deze eerste gemeen te kerkte in de voormalige St. Petruskerk, die heeft gestaan op de begraafplaats in het dorp. De toren en hoofdingang waren naar het westen gericht, zodat de Kerkstraat recht voor de ingang eindigde. De kerk is reeds lang verdwenen, de pastorie (het nu zeer bouwvallige, witte gebouw naast de oude begraafplaats) staat er nog steeds. Eén van de leden van de Centrale Hervorm de Gemeente heeft zich tot taak gesteld het gehele archief te sor teren en tot een overzichtelijk geheel samen te brengen en van daaruit tevens een "Geschiede nis van de Brugkerk" te publi ceren. Hij hoopt dit werk klaar te hebben als de hervormde ge meente in 1977 400 jaar bestaat. Het wordt een samenvatting van de religieuze en sociale gebeur tenissen van een groep die eeu wenlang een zeer belangrijke rol in Waddinxveen heeft gespeeld en nog speelt. met en zonder draadloze af standbediening Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1974 30e JAARGANG Nr. 1369 (ADVERTENTIE) schoolsparen een i-f (ADVERTENTIE) Rabobank - Algemene bank Nederland, Kerkweg 224 Amsterdam Rotterdam bank, Kerkweg 151 Nederlandse Middenstandsbank, Kerkweg 216 Nutsspaarbank, Kanaalstraat 9, Groensvoorde 74 Rabobank, Kerkweg 161, Kon. Wilhelminaplein 38, Groensvoorde 14. Met ingang van 2 augustus a.s. worden de kantooruren van ALLE plaat selijke banken gewijzigd in: van markante bouw geneigd zijn, dan de hervormden van 60 jaar en ouder. De enquête-uitslag zal moeten bijdragen tot een goede besluitvorming, waarvoor ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: Dienstdoende arts ZONDAG Arts: C. N. Vreeken, Kerkweg 222, tel. 2979 Apotheek: Boskoopse Apotheek, tel. 01727-2834 POLITIE 3000 BRANDWEER 2221 Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 ge lasten zo beperkt mogelijk te houden. Het ligt in de bedoeling van de kerk voogdij in oktober van dit jaar voor de tweede maal een gemeente-avond te be leggen om de hele zaak nog eens met alle lidmaten door te spreken, zodat langzaam maar zeker naar een definitie ve beslissing gegroeid kan worden. Zo als bekend werden de hervormden op 8 januari voor het eerst uitvoerig op de hoogte gesteld van de problematiek rond de toekomst van de Brugkerk. zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken Hartverwarmend wordt het door de Centrale Hervormde Gemeente gevon den dat 39 procent (139) van de onder vraagden extra financiële steun toezeg de. ”Dit geeft ons vertrouwen op deze weg voort te gaan”, aldus de kerkvoog den, die daarnaast open oor zeggen te hebben voor de vele opmerkingen en verzoeken om toch vooral de toekomsti- ongetwijfeld nog meer cijfers en prog noses op tafel gebracht zullen moeten worden. Uiteindelijk zal bij het uitstip pelen van het beleid van de Centrale Hervormde Gemeente ook rekening ge houden moeten worden met de grootte en samenstelling van de Waddinxveense bevolking, zeker nu er van stabilisering sprake is en zo er enige groei zou zijn, die zich zeker niet in Waddinxveen-oost (het gebied van de Brugkerk) zal vol trekken. In onze gemeente staan ook nog van hervormde zijde de Bethelkerk en De Hoeksteen. Moderne vormgeving met licht bruine oorschelpen en donker bruine beugel en oorkussens. Ste reo. Impedantie: 200 Ohm bij 1000 Hz. Max. input: 200 mW. Freq. bereik: 50-12.000 Hz. Ge voeligheid: db bij 1000 Hz, 1 mW toegevoegd signaal. Gewicht: 270 gr. ASnsl. 5-polige dinplug. Uw adviseur WADDINXVEEN/DEN HAAG - We gens het meermalen plegen van mis handeling heeft de procureur-generaal bij het Haagse gerechtshof in hoger be roep tegen een 28-jarige inwoner uit Waddinxveen een boete van 300 gulden geëist. De politierechter had de man in eerste instantie veroordeeld tot tien dagen gevangenisstraf. Jong geleerd is oud gedaan. En dat geldt met name voor sparen. Vooral als dat in schoolverband gebeurt, want goed voorbeeld doet goed volgen. De Rabobank helpt er daadwerkelijk aan mee; heeft speciaal daarvoor een aantrekkelijk schoolspaarsysteem ontworpen. Stimulerend door de regelmaat die de kinderen wordt aangeleerd. Aktiverend door de leuke attentie voor elk sparend kind aan het einde van het schooljaar. Daarom, als uw kind aan schoolsparen mee kan doen, zet hem er dan toe aan. Het is per slot maar ’n kwestie van kwartjes. Maar de spaarzin die daar nu mee wordt bijgebracht Is een belangrijke eigenschap voor later... De man zette zich al sinds jaren in voor het jeugdwerk in ons dorp. Bovendien was hij belast met heit handhaven van de orde in de sociëteit waar de jeugd bijeen komt. Een keer had hij zijn zelf beheersing verloren toen er enkele las tige lieden binnen waren en had hij en kele rake klappen uitgedeeld. De ver dediger van de man, mr. A. Mout, zet te uiteen, dat de Waddinxvener met be paalde moeilijkheden had te kampen bij zijn werk. De procureur-generaal zei begrip te hebben voor de situatie van de verdachte en eiste een lagere straf. De uitspraak is volgende week. Om een indicatie te krijgen in de mate van mogelijke betrokkenheid bij de Brugkerk zijn de kerkvoogden uitge gaan van drie leeftijdsgroepen: van 0-35 jaar, van 36-60 jaar en van 60 jaar en ouder. Uit de beantwoording van de an dere van de in totaal acht enquête-vra- gen is vast komen te staan, dat 54 pro cent (192) van de ondervraagde her vormden - en dan vooral de 36-60 ja rigen (92) - de huidige in 1837 gebouw de en op de monumentenlijst staande Brugkerk niet als iets monumentaals beschouwt. Op de vraag of er dus spra ke is van een monumentaal kerkgebouw zeggen twee van de drie lidmaten ”nee”. Acht procent (30) had hierover geen mening. naar voren helt doordat de extra on derheide toren zich ais het ware los maakt van het gebouw. Recente bere keningen willen dat met restauratie van de Brugkerk 1.800.000,(restauratie kosten gebouw) en 200.000,(ver nieuwing interieur) is gemoeid. Zoals de rijksregeling op het ogenblik is worden de restauratiekosten (dus die 1,8 mil joen) voor 90 procent gesubsidieerd. Rijk: 50%, provincie 20%, burgerlijke gemeente 20% en kerkelijke gemeente 10%. De jaarlijkse rentelast zal onge veer twee ton 200.000,boven de gewone begroting bedragen. Nieuw bouw vergt tenminste 1.250.000, Hierbij is de grond en het orgel buiten beschouwing gelaten, omdat de her vormde gemeente beide al heeft. Een nieuwe kerk levert een jaarlijkse rente last van 130.000,boven de gewone begroting, op. Tesselschadelaan 20 - Waddinxveen - Tel. 01828 - 4719 (dag en nacht bereikbaar). Voor Waddinxveen en Omstreken. los te peuteren om de Brugkerk die broodnodige grootscheepse opknapbeurt te kunnen geven. Vooral nu de regering Den Uyl de mogelijkheid heeft geopend om in het kader van de bestrijding van de werkloosheid in ons land bepaalde restauratie-objecten met voorrang ter hand te nemen. Welke dat zijn beoor deelt de CRM-minister, onder wiens departement ook de Dienst Monumen tenzorg ressorteert. Indien de bewinds man positief reageert op het ver zoek uit Waddinxveen, zal archi tect P. van der Sterre uit leiderdorp - goed bekend met het restaureren van kerken - op verzoek van de kerkvoogdij aan het tekenen en rekenen slaan om de reeds verzonden brief straks te kunnen completeren met een uitgewerk te begroting en daarbij behorende bouwtekeningen. Overigens moet wor den opgemerkt dat de Centrale Her- De enquête was nodig om een zo be trouwbaar mogelijke indruk te krijgen hoe over de toekomst van de momen teel in deplorabele toestand verkeren de Brugkerk wordt gedacht. De voorlo pige uitslag (waaraan dus nog geen of ficiële conclusies kunnen worden ver bonden) is gebaseerd op 356 binnen gekomen vragenlijsten, die door de kerkvoogdij alvast konden worden ge ordend. Het resultaat daarvan staat af- -- I gedrukt in de deze week verschijnende hervormde ’’Kerkbode”. De verwachting is, dat de wat later binnengekomen en- quète-formulieren het nu naar voren gekomen beeld niet of nauwelijks meer zullen wijzigen. De geënquêteerden blijken ook geen bijzondere waarde te willen hechten aan het interieur, want 70 procent (251) zegt daar niets aantrekkelijks in te zien. Aan het pijporgel gaat men dan kenne lijk helemaal voorbij. De .hervormden van 60 jaar en ouder zijn in dit op zicht wat gematigder, maar toch ook menen zij in ruime meerderheid dat het interieur van de Brugkerk niets bijzon ders is. Op de vraag of de jeugd van nu zich in de toekomst thuis zal voe len in een gerestaureerde kerk aan de Kerkweg zeggen twee van de drie on dervraagde hervormden ronduit ”nee”. Wat opvalt is dat. 20 procent (71) het antwoord op deze vraag schuldig moet blijven. Maar desondanks denkt 54 pro cent (191) dat de Waddinxveense jeugd zich niet thuis voelt in een gerestaureer de Brugkerk en ziet 26 procent (94) dat nog niet zo zitten. De jongeren en wat ouderen geven overigens te kennen de ze zaak wat minder somber in te zien dan de hervormden van 60 jaar en ou der. Toch blijft het natuurlijk merkwaardig dat enerzijds 57 procent (185) van de hervormden-met-een-mening vindt dat de Brugkerk in het dorpsbeeld Waddinxveen beslist plaats inneemt en dat anderzijds maar liefst 66 procent (212) van mening is I dat nieuwbouw door de kerkvoogdij I dient te worden overwogen. De genoem de percentages zijn respectievelijk 53 procent en 60 procent als we er reke ning mee houden dat in het eerste ge val (’’Neemt de Brugkerk een markante plaats in?”) 9 procent (32) van de on dervraagde hervormden er geen mening °P na hield en dat in het tweede geval Restauratie of nieuwbouw?”) 10 pro cent (37) het antwoord schuldig moest blijven. Verder valt bij nadere bestude- nng van de cijfers op dat de lidmaten tor 60 jaar behoorlijk meer tot nieuw- WADDINXVEEN PPR-minister mr. H. W. van Doorn van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk (CRM) is de zer dagen door de kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeente te Wad dinxveen in een brief op de hoogte ge steld van het snelle verval van de in 1837 gebouwde en op de monumenten lijst staande Brugkerk aan de Kerkweg. De kerkvoogden hebben de bewinds man om adviezen gevraagd hoe nu in deze situatie gehandeld moet worden, omdat duidelijk zal zijn dat de een klei ne tweeduizend lidmaten tellende Her vormde gemeente in dit dorp het geld niet op de plank heeft liggen om een mogelijke (tenminste twee miljoen gul den vergende) restauratie van het Gods huis te kunnen bekostigen. Het Wad dinxveense kerkelijke schrijven beoogt uiteraard zo snel als maar mogelijk is 1 in Den Haag de benodigde financiën vormde Gemeente nog geen besluit heeft genomen over de toekomst van de Brugkerk. Maar in hun laatste verga dering waren de kerkvoogden unaniem van mening dat, wat er ook gaat ge beuren, de mogelijkheden tot restaura tie dienen te worden uitgediept, mits de jaarlijks terugkerende onderhouds kosten te dragen zijn. En dat er iets moet gaan gebeuren (restauratie of nieuwbouw) staat als een paal boven water. Met verslagenheid heeft de kerk voogdij dit voorjaar kennis genomen van deskundige rapporten over de toe stand van het kerkgebouw. Het blijkt namelijk dat de fundering van <fe“ Brug kerk niet meer goed draagt, mede door dat de palen gedeeltelijk zijn aangetast, dat de toestand van het dak, de vloer, elektriciteitsleidingen en het interieur slecht te noemen is en dat het Gods huis aan alle zijden is gescheurd en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1