huisdieren praten over LINKS? Afscheid van zes raadsleden CDA SAMEN MET Woningcorporaties gaan I Toch nog openbaar beraad over nieuwe wethouders? Amro-bank bouwt in het centrum Gemeenteraad i (GRUnPIG) i “I I I Nieuwsblad Onafhankelijk I r C. H. DE VRIES H. F. Bautz toch in hoger beroep Kleurentelevisie BEGRAFENISONDERNEMING Weekendje wereldstad voor Foto De Rooy Met grondverkoop is f. 387.000,- gemoeid DONDERDAG 8 AUGUSTUS, HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN I Pers vergadering zal worden belegd over de vierjaarlijkse wethoudersverkiezing Vier jaar geleden met en zonder draadloze af standbediening van dinsdag 3 september. Wij beschikken over het nieuwste systeem van koeling. Dit is bij u THUIS, in het ROUWCENTRUM en in de aula van ’SOUBURGIT te gebruiken. Koeling is de meest doelmatige wijze van verzorging van overledenen. PvdA en D’66 zeggen ”JA” Hoger beroep raadzaal gemeentehuis, 20.00 uur. Hard gewerkt WADDINXVEEN In Waddinxveense politieke kringen wordt het zeer wel voor mogelijk gehouden dat er toch nog een gezamenlijke openbare Grondverkoop WADDINXVEEN Op initiatief van burgemeester C. A. van der Hooft gaan de drie Waddinxveense woningbouwvereniging Waddinx veen, St. Joseph en Ons Begin donderdag 29 augustus met elkaar overleggen op welke wijze tegemoet zou kunnen worden gekomen aan flatbewoners, die er een huisdier op na wensen te houden. WADDINXVEEN Zolang het Christen-Democratisch Appèl (AR/ CHU/KVP) nog altijd in Waddinx veen met de Progressieven (PvdA/ D’66/PPR/PSP) in goed gesprek is over de vorming van een nieuw college van Bürgemeester en Wet houders bestaat de mogelijkheid van samenwerking binnen datzelfde college, waar overigens de progres sieve wethouder Anne van Gent het meest zeker is van een zetel. 1 WADDINXVEEN De AMRO- bank, met nu nog een vestiging aan de Kerkweg, gaat een nieuw bank gebouw neerzetten bij de Juliana van Stolberglaan, grenzend aan de plaats waar nu nog de (onteigende) slagerij van J. A. Compeer staat I j I Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 8 AUGUSTUS 1974 30e JAARGANG - Nr. 1370 M (ADVERTENTIE) Uladdimeen Krijgt een nieuw hart ADVERTENTIE I V- i i STICHTING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS ST. VICTOR TE WADDINXVEEN Secretariaat: Groensvoorde 122 De heer T. A. Wekking, voorzitter, Willem de Rijkelaan 29, tel. 3538 Mevr. M. Röpke-de Vreede, vice-voorzitster, Jan Campertlaan 30, tel. 4159 Welke obstakels dan genomen zullen moeten worden leest u op pagina 7 van dit Weekblad voor Waddinxveen. De christen-democraten en de progres sieven zullen natuurlijk wel, wil het tot samenwerking van deze twee grootste Waddinxveense politieke groeperingen komen, overeenstemming moeten krij gen over het program dat de grondslag moet vormen voor het nieuwe college dat op dinsdag 3 september door de nieuwe gemeenteraad wordt gekozen. In deze dagen begint tergend langzaam het informeel gesprek tussen de fracties van de Progressieven, CDA, SGP/Her- vormde Kiesvereniging en WD weer op gang te komen. De vakanties hebben voor enige vertraging gezorgd. Overigens wordt er in de eerder genoemde politie ke kringen over de wethoudersverkie zing ogenschijnlijk laconiek gesproken. Er zijn zelfs politici die van mening zijn dat deze hele zaak een te zwaar accent dreigt te krijgen. Hoe het ook zij, de nieuwe gemeente raad zal op de eerste dinsdag van sep tember een nieuw college van Burge meester en Wethouders moeten kiezen uitgezonderd uiteraard van burge meester C. A. van der Hooft. Opvallend is dat onze burgemeester zich (nog) niet heeft laten verleiden tot een uitspraak De kans daartoe is vergroot nu het ge meentebestuur deze maand een extra ver gadering gaat uitschrijven om afscheid te kunnen nemen van zes vertrekkende gemeenteraadsleden en hen te danken voor het vele werk dat ze in het belang van de Waddinxveense samenleving heb ben gedaan. Die vergadering wordt op donderdag 29 augustus gehouden en dat is vijf dagen voor de vergadering van dinsdag 3 september. Er zou dan ook best over de nieuwe wethouders kunnen worden gesproken, zo wordt gerede neerd. Vier jaar geleden besloten de raads fracties vrij vlot op 20 augustus 1970 een openbaar beraad over de verkiezing van de wethouders in de nieuwe raad te houden. Die vergadering werd geleid door het oud-raadslid J. P. van Oosten. De plaatselijke politici konden toen voor het eerst drie wethouders aanwijzen. En dat werden P. Lips (soc.), H. Huizer (SGP/Hervonnde Kiesvereniging) en Ph. Kroes (Eb.). ARP-wethouder F. M. van Tol, die zich opnieuw als wethouder kandidaat had gesteld, werd door de meerderheid buiten spel gezet. Het be noemen van de heer Huizer was voor burgemeester Van der Hooft vier jaar geleden reden met een verklaring te ko men, waarin hij stelde als protest voor taan in alle principiële zaken met de SGPZHervormde Kiesvereniging-wethou- der te zullen meestemmen. Toen de bur gemeester in december 1971 door het Weekblad voor Waddinxveen werd ge vraagd of hij dat ook in de praktijk had gebracht, zei hij toen: „Tot nu toe zijn er geen zaken geweest, naar ik mij kan herinneren, waarbij het nodig was”. In 1970 was de heer Van der Hooft zeer teleurgesteld over het feit, dat hij op geen enkele wijze bij de besprekingen over de verkiezing van de wethouders betrokken was geweest, vooral nu ze in het openbaar zijn gehouden. ‘j ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bemhardlaan3, tel. 4162 ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 I i Tesselschadelaan 20 - Waddinxveen - Tel. 01828 - 4719 (dag en nacht bereikbaar). Voor Waddinxveen en Omstreken. WADDINXVEEN De fracties van de PvdA en D’66 zullen vanavond „ja” zeg gen tegen het centrumplan. Dat staat vast na het maandag- en woensdagavond gehouden openbaar fractieberaad. Hoe wel beide fracties huizenhoge bezwaren zeggen te hebben moet het toch tot een realisering komen, omdat de ellende voor Waddinxveen bij het niet doorgaan van het centrumplan niet te overzien zal zijn. PvdA en D’66'menen dat het op tafel Eggende plan voldoet aan de eisen van de door de raad aangenomen pro gressieve doeleindennota voor het cen trum en het progressieve partijprogram ma. dit betreft in twee delen uiteenvalt ge beurt op verzoek van de middenstands- vereniging Waddinxveen, inzake haar angst voor overbewinkeling. De huurprijs zal bij uitgifte van de win kels 140,per vierkante meter per jaar bedragen. En dan voor twee jaar vast. De middenstanders hebben in het overleg telkenmale gesteld een index ering van ten minste vijf jaar acceptabel te achten. Wat het branchepatroon be treft is af gesproken dat er een commis sie za Ikomen met alle betrokkenen om dit op absis van een zeer binnenkort over deze zaak uit te brengen rapport van het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (C.I.M.K.) vast te stellen. De belegger bhjft echter de uiteindehjke beslissing behouden. Door het centrumplan zal ook nog een weg lopen die wordt voorzien van drempels, hehingen en sierbestrating, zodat de weg alle aantrekkelijkheid om als „sluip route” te worden gebruikt bij afsluiten van de Kerkweg zal missen. WADDINXVEEN Foto De Rooy heeft door deel te nemen aan een lan delijke enquete van Agfa Gevaert onder de fotohandelaren een weekend-reis ge wonnen naar de Echtstad Parijs. De Waddinxveense prijswinnaar, die keus had tussen de wereldsteden Londen en Parijs, was één van de vijf in de prijzen vaEende origineelste inzenders. Intussen heeft de heer Bautz toch besloten tegen het ontruimingsvonnis van 20 juni beroep aan te tekenen, daartoe voomamehjk aangespoord door D’66- Tweede Kamerhd mr. A. Goudsmit, welk Kamerlid samen met haar collega drs. E. Nypels staatssecretaris dTs. M. van Dam van Volkshuisvesting heeft gevraagd zodanige maatregelen te treffen, dat het de woningbouwverenigin gen in ons land onmogehjk wordt gemaakt reglementen op te stellen die het houden van huisdieren onmogehjk maakt. In hoger beroep dient de zaak- Bautz op woensdag 2 oktober voor de arrondissementsrechtbank te Rotter dam. Er zou bijvoorbeeld een arbitrage-commissie in het leven kunnen worden geroepen, die in voorkomende gevallen uitmaakt wat wel en wat niet toelaat baar is. En dan niet strikt genomen volgens het huurreglement, dat in bijna alle gevallen het houden van huisdieren in meergezinswoningen verbiedt, maar eventueel aan de hand van mogelijk geen overlast opleverende woon situaties. WADDINXVEEN Na jaren van intensief vergaderen en keihard wer ken door iedereen is de tijd nu eindelijk rijp om Waddinxveen een hart te geven. De Waddinxveense gemeenteraad gaat het vanavond mogelijk ma ken dat aan de Kerkweg tegenover de huidige Passage een centrumplan zal worden gerealiseerd. Een plan dat ruimte biedt voor totaal 3000 vier kante nieter winkeloppervlakte en 112 2- en 3-kamerwoningen in flatbouw. Maar voordat de raadsleden deze histo rische beslissing zullen gaan nemen zul len ongetwijfeld velen van de gelegen heid gebruik maken ellenlange verhalen af te steken om duidelijk te maken dat het hier gaat om een centrumplan dat stijf staat van de compromissen. En dat betekent dat alle betrokkenen het eigen lijk graag anders hadden gezien: geen flatbouw, creatiever, culitureler. Maar de raadsleden voelen ook wel dat er geen weg terug meer is. Er moet nu een cen trumplan van de grond worden getild, omdat anders het financiële debacle voor de gemeente Waddinxveen niet te over zien zal zijn. Daarom wordt verwacht dat de gemeenteraadsleden vanavond (of als het uitloopt morgenavond) in meer derheid „ja” zullen zeggen tegen het nieuwe hart van Waddinxveen. Iedereen is duidehjk moe van het praten en het bijsturen. Er is gered wat er te redden viel, zo wordt kernachtig geredeneerd. Toch zyn er diverse raadsleden die zeg gen over de vanavond te nemen beshs- singen slapeloze nachten te hebben ge had. schikbaar gesteld moeten worden om met het bouwrijpmaken van het centrum plan te kunnen beginnen. Indien de raad het centrumplan heeft vastgesteld zal het cohege van Gedeputeerde Staten, van Zuid-Holland er een oordeel over moe ten vellen. Gepolst is al dat zowel GS als zijn adviesorgaan, de Provinciale Planologische Dienst (PPD), Waddinx veen waarschijrdijk geen strobreed in de weg zullen leggen. Dan bestaat er ook nog voor een ieder de mogelijkheid om bezwaarschriften tegen het plan in te dienen. Indien daar gebruik van wordt gemaakt, en de middenstan'dsvereniging Waddinxveen schijnt daarover nog te denken als het nu op tafel Eggende plan niet op een aantal punten wat wordt bij geschaafd, dan zal een vertraging in de realisering van het centrumplan optre den en aangenomen kan dan worden dat de belegger het niet meer ziet zitten en besluit zijn geld in een ander project te steken. Maar de verantwoordelijkheid van deze eventuele gang van zaken rust op de schouders van de indieners van een mogebjk bezwaarschroft, zo redene ren raadsleden. (In dit Weekblad voor Waddinxveen meer over het te realiseren centrumplan) over het benoemen van nieuwe wethou ders. Zeker is vrijwel dat de vier politie ke partijen en groeperingen die uit hun midden wethouders zullen aanwijzen, niet met ellenlange verklaringen over hun stemgedrag zuhen komen. WADDINXVEEN In een extra, op donderdagavond 29 augustus te houden, gemeenteraadsvergadering zal afscheid worden genomen van zes gemeenteraads leden, die geen deel meer uit zullen ma ken van de dinsdag 3 september te in stalleren nieuwe gemeenteraad. De volksvertegenwoordigers die niet meer terug komen zijn H. P. Barth (fractie voorzitter van D’66, sinds 1970 lid van de raad), R. Gaykema (D’66, sinds 1971 lid van de raad), C. J. Th. J. M. Smit (KVP, sinds 1973 lid van de raad), P. Noordam (ARP, deze keer sinds 1971 lid van de raad), J. van den Roovaart (CHU, sinds 1962 lid van de raad) en J. L. van Heteren (Gemeentebelangen, sinds 1969 lid van de raad). Wij zoeken voor het team voor basis- en kleuteronderwijs: a. iemand met ervaring of meer dan gewone belangstelling voor de creatieve vorming van kleuter en kind b. iemand die zich specifiek zal moeten bezig houden met alle za ken die onze kleuterscholen betreffen. Voor deze laatste functie denken wij aan een oud-kleuterleidster of aan iemand met erva ring in kleuterwerk. Voor beide functies is het van belang dat de kandidaten zich zo nodig overdag kunnen vrij maken. Als u denkt dat u ons kunt helpen, neem dan zo spoedig mogelijk kontakt op met: In ons bestuur zijn een tweetal vacatures ontstaan. Wij vragen ouders, die zich gedurende een aantal jaren voor onze scholen willen inzetten. Zoals gezegd is er in de afgelopen maan den intensief overlegd en hard gewerkt door alle betrokkenen. Door architect L. Roggeveen is met medewerking van de directeur van de dienst Openbare Wer ken en Bedrijven, de heer A. M. Zwam- bom, en de stede bouwkundige ir. A. P. M. Franken binnen het' raam van de ontwerp-herziening van het bestem mingsplan, waaraan naast de genoemde personen ook de stedebouwkundige B. C. van Gent een belangrijke bijdrage heeft geleverd, een bouwplan ontwik keld, zulks in overleg met de aannemer (bouwbedrijf P. Rehorst BV), de beleg ger (Gemeenschappelijk Administratie kantoor) en de beheerder (Kok Beleg- gingsmakelaardij). Tot op het laatste mo ment zijn er besprekingen gevoerd met de aannemer, de belegger, de beheerder, de middenstandsvereniging Waddinx veen en de raadscommissie voor de fi nanciën en voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw. Het besluit vanavond om de eerste grote lap grond van 2320 vierkante meter voor ruim 1,8 miljoen gulden te verkopen be tekent dat er door de gemeente nog een exploitatieverlies wordt geleden van 452.000,In dezelfde vergadering zal een krediet van 1,2 miljoen gulden be- Zoals bekend heeft de Goudse kantonrechter mr. I. H. Landwehr een ont ruimingsvonnis gewezen in de zaak tegen de Peppelhorst-bewoner H. F. Bautz, die categorisch weigert zijn hond Charlie de deur uit te doem In zijn vonnis bepaalde hij dat een verbodsbepaling op het houden van huisdieren niet gezien behoeft te worden als strijdig met de goede zeden. „Immers het betreft hier het gebruik van een woning (flat), welke deel uimaakt van een gebouw, waarin de huurders aangewezen zijn op gezamenlijk gebruik van trappen, gangen en portalen en waar bovendien gemakkelijk geluidshinder kan optreden, zodat enige beperkende regels nopens het gebruik van flats, ter verzekering van een optimaal huurgenot voor alle bewoners, niet kunnen worden gemist”. In hun voorstel aan de raad om het bouwbedrijf P. Rehorst BV voor 1.851.500,(exclusief btw) de eerste lap grond van 2320 vierkante meter te verkopen schrijft het college van Burge meester en Wethouders „dat een aantrek kelijk centrumplan van de tekentafel is gekomen”. De resterende 680 vierkante meter het gedeelte dat tussen de gere formeerde Kruiskerk en de huidige Pas sage ligt zal in een later stadium worden verkocht. Mochten de tegenover de bestaande winkels de te bouwen nieu we winkels vlot worden verhuurd, dan is hét te verwachten dat het laatste gedeel te van het centrumplan (dat voor partiële verkoop zou worden aangewend) even eens binnen afzienbare tijd zal worden gerealiseerd. Dat het centrumplan wat De onderhandel in gen hierover met de directie van de AMRO-bank te Amster dam zijn zo succesvol verlopen, dat de vanavond vergaderende gemeenteraad wordt gevraagd de voor de bouw be nodigde 600 vierkante meter grond voor 387.000,(exclusief btw) aan dit con cern te verkopen. Het nieuwe bank gebouw past in het te reahseren Passage-winkelcentrum. Inmiddels blijft de landelijke pers zich met deze zaak bemoeien. Alle bij de GemeenschappeEjke Persdienst (GPD) aangesloten grote regionale dagbladen in aHe delen van Nederland hebben een verhaal over het gezin Bautz op genomen. Daarin staat onder meer dat de gemeente Waddinxveen niet bijster ingenomen is met het rumoer rond zijn principiële ingezetene en dat de bur gemeester hem gezegd zou hebben dat hij waarschijnlijk rustig met gezin én hond in zijn flat kan bhjven. Maar dan zou Bautz er wel voor moeten zorgen dat Waddinxveen verder niet meer in diskrediet wordt gebracht door de aan houdende stroom persberichten. In datzelfde verhaal komt ook mejuffrouw L. Otto van de juridische afdeling van de Nationale Woningraad in Amster dam, een overkoepeling van 650 woningbouwverenigingen, aan het woord: ,Jn 99 van de 100 gevaHen wordt het houden van honden wel stilzwijgend toegelaten. Eigenlijk is het desbetreffende artikel er aUeen om overlast te voorkomen. De meeste flats zijn nu eenmaal erg gehorig. In dit soort wonin gen kun je het niet hebben dat een hond uren achtereen blaft. Maar voor het overige is het artikel te beschouwen als een „stok achter de deur” voor als het te gek wordt”. De in Den Haag gevestigde Nederlandse Vereeniging tot Be scherming van Dieren heeft de houding van de woningbouwvereniging Wad dinxveen „star” genoemd. Bautz: „Tenslotte wil ik voor aEe zekerheid nog eens steEen dat ook ik ernstige bezwaren zou hebben tegen honden die flats bevuilen en uren achtereen blaffen. Het is dan goed dat er bepalingen be staan om tegen dergelijke overlast op te treden”. I uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL Kerkweg 171 I Waddinxveen 101828j 2301

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1