Waardering renovatieproject van 51 buizen Omzet voor Kleuren T.V. in Heemskerk B.V. ^arïnaZameWlkt Garagebedrijf DE KOUWE HOEK B.V. veiling 19 mln I Onderminister op werkbezoek Waddinxveense „Zeeheldenbuurt Klaas J. Mulder bespeelt orgel van Bethelkerk It i (grufidig) I I Dat is Prijs idd^BTW^aM^r^^ ExtraVoordeel voor u! JBBT' I WANDELMARS Nieuwsblad Onafhankelijk Ruilbeurs Gouda Bevestiging ambtsdragers met 100% service Ing. J. N. de Bruijne BURGEMEESTER SLOEG PAAL IN MOERKAPELLE Kleurentelevisie Twee huizen onbewoonbaar Gereformeerde Jeugdweek II start zondag BRANDWEERLIEDEN UIT WADDINXVEEN STRIJDEN IN REEUWIJK HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 30e jaargang - nr. 1374 Donderdag 5 september 1974 Informeel (Advertentie) lil 'd (Advertentie) met en zonder draadloze af standbediening Staatssecretaris J. L. N. Schaefer (links) op werkbezoek. Rechts voor zitter P. de Bruin van de woningbouwvereniging Waddinxveen. VAN DE TURNKRING GOUDA KNGV ZATERDAG 7 SEPTEMBER, LOUISE DE COLIGNYLAAN zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken Dit concert zal aanstaande zaterdag beginnen om acht uur ’s avonds. Klaas Mulder zal onder meer eigen bewerkingen laten horen van be kende liederen en ook is er weer plaats ingeruimd voor samenzang. WADDINXVEEN J. L. N. Schaefer (34), is staatssecretaris voor stadsvernieuwing op het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening. Hij is lid van de PvdA en woont in Amsterdam. De heer Schaefer bezocht de LTS en de kaderschool van het NVV. Daarna oefende hij het beroep van banketbakker uit. Was lid van het atciecomité De Pijp. Zijn ’hobby’ was de politiek. Kwam in 1971 in de Tweede Kamer en hield zich daar voornamelijk met woning bouw en huurliberalisatie bezig- WADDINXVEEN Staatssecretaris J. L. N. Schaefer, op het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening belast met de portefeuille stadsvernieuwing, heeft gistermiddag anderhalf uur lang in de „Zeehelden buurt” rondgekeken. Hij had bijzondere belangstelling en waardering voor het renovatieproject van in totaal 51 vooroorlogse woningen, waar de wo ningbouwvereniging „Waddinxveen” mee bezig is. I Weekblad voor Waddinxveen ADVERTENTIE u Uw adviseur Foto Sjaak Noteboom (ADVERTENTIE) inrTittlItlIii;'"'. -j t Verlengde Zuidelijke Dwarsweg 1 B, Waddinxveen, Tel. 01328 - 7613 LEYLAfMO ■p. ubent veel rijker Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 WADDINXVEEN Evenals in voor gaande jaren organiseert de Hervormde Orgelcommissie een serie orgelconcer ten in het winterseizoen. Deze keer ging een huis in waaraan nog moet wor den begonnen. opent Klaas J. Mulder uit Kampen de rij met een bespeling van het orgel in de hervormde Bethclkerk aan de Bilder- dijklaan. Onze buurgemeente had hem voor deze officiële daad uitgenodigd in verband met de toetreding van Moerkapelle tot het overlegorgaan. Gouda’s burgemees ter en regio-voorzitter Chr. van Hof wegen moest verstek laten gaan wegens een reis naar Noorwegen. De 39 wonin gen zijn als het goed is voor de bouw- vakvakantie van volgend jaar klaar. ZATERDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: dienstdoende arts ZONDAG Arts: Th. G. Blom, J. Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 WADDINXVEEN/MOERKAPELLE Burgemeester C. A. van der Hooft heeft vorige week woensdagmiddag in Moerkapelle de eerste paal geslagen voor de bouw van negen koop-premie- woningen en dertig woningwetwonin gen. Hij had zich naar de Moerkapelse Hollevoeterlaan in het bestemmingsplan West gespoed in zijn kwaliliteit als tweede voorzitter van het intergemcente- lijk overlegorgaan Midden Holland. inboedel verzekering Rabobank C3 Het wedstrijdterrein bevindt zich aan de Reeuwijkse Fokkerstraat’, op het terrein van de firma Van de Berg. Er wordt vanaf ’s middags twee uur om de hoog ste eer gestreden. De prijsuitreiking zal omstreeks zes uur in het gebouw „De Brug” plaats vinden, waarna de brand weerlieden zullen deelnemen aan een broodmaaltijd. De prijzen die te winnen zijn, zijn een eerste, tweede, derde en vierde prijs, een bevelVoerdersprijs, een pompbedienersprijs en een ordonnans- prijs. Iedere deelnemer krijgt een vaan tje. WADDINXVEEN/GOUDA Er is in 1973 voor 19.252.000,— geveild door de Coöperatieve Tuiniersvereniging Gouda en om streken, tegen 14.425.000,in het jaar daarvoor. De grootste slokops waren de export (ruim 12,3 miljoen gulden), de groot handel (ruim 4,2 miljoen gulden) en de kleinhandel (ruim 2,3 mil joen gulden). Deze omzetcijfers staan genoemd in het jaarboek 1974 van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. WADDINXVEEN In de deze maand te houden gemeenteraadsvergadering zal ook de verkoop van een stuik grond van ongeveer 500 vierkante meter in het in dustrieterrein Zuidkade aan Mulleman BV ter sprake komen en zal een voor stel tot onbewoonbaarverklaring van de panden Noordeinde 59-61 ter tafel ko men. Dat blijkt uit de laatstgehouden openbare vergadering van de commissie openbare werken en bedrijven. De com missieleden besloten tot de grondver- koop en de onbewoonbaarverklaring. Bij wijze van afscheid liet voorzitter Ph. Kroes een borrel schenken na sluiting van de commissievergadering. WADDINXVEEN/REEUWIJK Aan de lage druk brandweerwedstrijd van komende zaterdag in Reeuwijk wordt behalve door de vrijwillige brandweer van Waddinxveen ook deelgenomen door korpsen uit Reeuwijk, Gouda, Bos koop, Moordrecht', Zevenhuizen, Bode graven, Capelte aan den IJssel, Moer kapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. De algemene leiding van deze 23e ont moeting berust dit jaar opnieuw bij de heer H. P. Mooiman, brandweercom mandant te Velp. WADDINXVEEN Zondag zijn in de gereformeerde Kruiskerk en Ontmoe- tingskerk de volgende ambtsdragers be vestigd: Ouderlingen: M. van Berkel, A. Lugthart, I. van Rijn, M. J. Versluis, K. Admiraal, G. Th. P. Bosma, B. Crie- laard, K. I. Fielstra, C. Koole, P. van der Meijden, J. van Ooijen, W. Stege- man, M. Stel en H. J. van Weelden. Diakenen: A. van der Heiden, W. Sleeu- wenhoek, K. de Wit jr., N. van Nielen en W. G. A. van der Lee. Een goed geoutilleerde kantoor ruimte is desgewenst beschik baar. De staatssecretaris maakte de woning bouwvereniging en het gemeentebestuur van Waddinxveen er op attent dat er bij het rijk een uitkering van 1500,per woning te verkrijgen! valt om het „bui- ttengebeuren” wat te verfraaien. Het was hem er om te doen dat niet verzuimd zou worden om te proberen van deze uitkeringen in het bezit te komen. de coupé goedkoper is dan de sedan! Vraag meteen naar uw tijdelijk Extra Voordeel a in de Marina Zomer Aktie. Die loopt tot 30 september 1974. Profiteer ervan. Kom langs! BRITISH De heer Schaefer heeft zich op infor mele wijze onderhouden met alle be trokkenen. Hij sprak met bestuursleden, bouwvakkers en bewoners. Van gemeen telijke zijde was de kersverse CDA- wethouder P. F. J. van Schie van open bare werken en bedrijven present. Het gezelschap bekeek een volledig gemo derniseerde woning, had aandacht voor een woning die nog niet klaar was en Voor dit jaar zijn de volgende concerten vastgelegd: 7 september: Klaas J. Mul der, Bethelkerk, 12 oktober: Jan Bone- faas, Brugkerk, 9 november: Wim v.d. Panne, Bethelkerk en 24 december het Kerstconcert met Feike Asma en Vox Jubilans in de Brugkerk. In de hervorm de Immanuelkerk zullen in het winter seizoen waarschijnlijk twee concerten worden gegeven. In goed overleg zullen de organisatoren er voor zorgen dat de Waddinxveense orgelliefhebbers een aaneensluitende reeks van concerten krijgen voorgeschoteld, die in de diverse stijlen en interpretaties elk wat wils biedt. De Bethelkerk is zaterdagavond om half acht open, de programma’s kos ten 2,50 voor volwassenen en 1, voor kinderen tot 14 jaar. WADDINXVEEN De Jeugdweek van de Gereformeerde Kerken in Wad dinxveen wordt van zondag 8 tot en met zondag 15 september gehouden. Op het programma staan achtereenvolgens een kinderdieniSt, een bingo-avond, een sportfestijn in het zwembad, een speur tocht, een filmavond, een avond volks dansen, een lampionnenoptocht, een gezinsdag en een jeugddienst. De gezins dag speelt zich zaterdag 14 september in en om het Gereformeerde Verenigings gebouw aan de Stationsstraat af vanaf ’s middags twee uur. Er zullen tot in de avond talrijke activiteiten ontplooid worden, zoals een fietsenrally, creativi teit en een kinderuurtje. De avonduren staan in het teken van de film „Schip per naast God” naar het boek van Jan de Hartog. uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL Kerkweg 171 De meeste mensen geloven dat niet, maar neem de proef eens op de som. Begin eens alles op te tellen wat er in uw huis staat Hoeveel zou het u kosten om dat allemaal nieuw aan te schaffen? Pak dan de polis eens van uw inboedel verzekeringOnze ervaring leert dat meer dan 70% van de Nederlandse gezinnen dan belangrijk onder-verzekerd is. U ook? Stap voor alle zekerheid en goed advies eens binnen bij de Rabobank. Er is er vast één vlak bij u in de buurt! BUREAU VOOR BOUWCON STRUCTIES zoekt, wegens te veel werk, contact met een bu reau met overcapaciteit, resp. met free-lance of parttime teke- naars/constructeurs voor het uitwerken van staal- en beton constructies voor utiliteits- en woningbouw. Foto Gijs Kooren Klaas J. Mulder Door het bezoek van de onderminister heeft dit spectaculaire karwei, waarmee bijna twee miljoen gulden is gemoeid, de aandacht gekregen die het verdient. In dit nummer van het Weekblad voor Waddinxveen wordt uitvoerig ingegaan op de aspecten van dit unieke project. dan u denkt WADDINXVEEN - C. Huijgens- laan 3 - Noordkade 14 - tel. 01828 - 3370. Nog nooit in die mooie Marina gereden? Uit voorraad leverbaar in 2 deurs coupé, Dan wordt het nü tijd. Tijd om een kijkje in 4 deurs sedan en combi-uitvoering, waarbij onze showroom te nemen en een proefrit te maken. Want wat een wagen, die Marina! Fel, snel en mooi, /j En geweldig degelijk. Zf, WADDINXVEEN/GOUDA Na de vakantiemanden is er in Gouda weer een ruilbeurs om uw hobby te kunnen uitbreiden. In september zijn er ruil beurzen op de zaterdagen 7 en 21 sep tember en verder iedere eerste en tweede zaterdag van elke maand. Geruild kun nen worden postzegels, munten, sigaren bandjes, oude ansichtkaarten enz. De plaats is: Prof. Gunningschool, Koningin Wilhelminaweg 1 te Gouda. De beurs is geopend van 2 tot 5 uur. Gevonden: oranje/bruin hoofddoek, klompjes maat 26, houten step, bril met geslepen glazen, verzekeringsplaat brom mer PRS-259.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1