Nieuw college dinsdagavond door raad gekozen Voetballers aan ’t woord Waarom Progressieven en CDA aan VVD geen wethouderszetel gaven „PORTRET” VAN ONS DORP Van (soc.) en (kath.v.) naar TUINBOUW- STUDIECLUB (progressieven) en (CDA) I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 5 SEPTEMBER ”74 Pagina 14 Progressie ven f VVD f CDA Hans van der Winden A. H. Loef Aad dagelijkse huis werkbegeleiding en beperkte studiehulp WADDINXVEEN val! Leeuwen Arend van Bommel -1 f Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom CDA-leider drs. T. J. Bouwers legt de eed af (ADVERTENTIE) SI Foto Sjaak Noteboom 2b. de heer Kroes 2c. mevrouw Oosterbroek. Voor de gemeenteraadsverkiezing waar in de wethouders werden gekozen be stond een bijzonder grote belangstelling. Spannend werd het toen de fractievoor zitter van de Progressieven. Marie Boe- re, om schorsing vroeg omdat de VVD plotseling naast de (weggestemde) WD- wethouder Philip Kroes ook mevrouw Lous Oosterbroek-Waagmeester kandi daat stejde. De volgende avond zaten wij niet met de eerste maar met de tweede keus van de moeite, neergelegd bij het feit dat er maar drie wethouders zouden komen. aanmeldingen tot uiterlijk 1 februari WADDINXVEEN/GOUDA In het jaarboek 1974 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. „Uithol ling overlangs en overdwars” geheten, wordt ook van Waddinxveen één van de 23 gemeenten in het gebied van de Kamer een ’por tret’ geschilderd. Het is best aardig eens mee te kijken in de spiegel die ons wordt voorgehouden. Er is geen geld voor. Ik ben een speler die veel opkomt. Maar dat is in WSE moeilijker. Ze zien je minder goed. En dan is de verassing weg. Wij trainen er wel op, maar het moet gewoon nog groeien”. WADDINXVEEN Vlak voor de dit weekeinde gestarte voetbal competitie is in de regionale dag bladpers nog een aantal voetballief hebbers aan het woord gekomen. Zij deden een aantal uitspraken die wij u niet willen onthouden. STUDIECENTRUM Westhaven 31, Gouda 001820-17861/20272 PvdA rond de tafel. Ik wil hier bena drukken dat wij noch contact met de VVD noch contocht met de SGP/Herv. Kiesvereniging gehad hebben. Dat bete kent dat wij tussen het tot stand komen van het beleidsprogramma en het ge sprek van de drie samenwerkende frac ties op 27 augustus geen besprekingen hebben gevoerd met de VVD of met de SGP/Herv. Kiesvereniging. Ik hoop dat over de keuze van de derde partner de verklaring van de heer Boere voldoende duidelijkheid heeft verschaft. Wij hadden geheel volgens onze begin selen dan ook warade gehecht aan een volledige afspigehng van de raad in het college. Daar de meerderheid van de raadsleden het echter niet met ons eens waren, hebben wij ons, wel is waar met Afscheid van scheidende raadsleden. Rechts J. L. van Heteren van Gemeentebelangen en van links naar rechts R. Gaykerna en H. P. Barth •an D’66. Wij hopen dat ieder raadslid begrip zal tonen en het belang zal inzien van deze informatie. Wij vinden dan ook dat dit niet als afgedaan beschouwd kan wor den op grond van allerlei besprekingen voor af, die toch bepaald wel éénzijdig geweest zijn. Dat neemt niet weg, mijn heer de voorzitter, dat de gemeente- raadsfractie van de VVD zoals zij hier zit, zich op welke plaats dan ook, vol ledig zal inzetten voor het belang van onze gemeente.” De heer M. Boere (Progressieven) ging nog even de uitslag van de dit jaar ge houden gemeenteraadsverkiezingen ana lyseren. Hij las ook de brieven voor die hij van de VVD en de SGP/Hervormde Kiesvereniging had gekregen naar aan leiding van het toegestuurde concept- beleidsprogramma van de Progressieven en het CDA. Omdat beide grooste par tijen geen noodzaak zagen een vierde wethouder te benoemen werd er geko zen voor drie en omdat de liberalen niet wilde tegemoetkomen aan de kwalitatie ve verlangens van de Progressieven wat de bezetting betreft van de derde zetel kozen de Progressieven voor Heimen Huizer van de SGP/Herovrmde Kies vereniging. dringen in het eerste team. Er blijven er te veel in een derde of een vierde han gen. Deze zomer is alleen Gert Pol bij de seledtie gekomen.” En over het begin: Nogmaals willen wij benadrukken dat het thans te kiezen college een afspie gelingscollege zal zijn met een beleids programma. Op grond van de overeen stemming over het beleidsprogramma stellen wij vertrouwen in door de frac ties van de progressieven en de SGP/ Herv. Kiesvereniging naar voren te brengen kandidaten. Ik wens u namens onze fractie veel geluk met de samen stelling van het nieuwe college”. Arend van Bommel uit Rotterdam, voor het achtste seizoen trainer van Be Fair, over het mogelijk in de derde klasse te wijzigen speltype van zijn ’’jongens”: „Dat speltype wordt niet helemaal ge wijzigd. Wat wij vorig jaar aangeleerd hebben, gaan wij natuurlijk niet zomaar weggooien, maar wij moeten er wel be dacht op zijn dat wij tegenstanders krij gen die fel gaan jagen en dan is het aan zienlijk moeilijker dit type voetbal (schuifvoetbal) goed uit te voeren. Daarom zullen de spelers moeten leren zich sneller te bewegen en trachten ook zelf eens pressievoetbal te gaan spelen. Maar in de allereerste plaats zullen de spelers, en dat geldt ook voor de men sen van het tweede team, dat in de re serve tweede klas speelt, moeten pro beren alles wat wij zorgvuldig opge- bouw hebben, te handhaven”. WADDINXVEEN Anne van Gent (Progressieven), Paul van Schie (CDA) en Heiinen Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) vormen met burgemeester C. A. van der Hooft sinds dinsdagavond het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen. VVD-fractievoorzitster mevrouw Lous Oosterbroek-Waagmeester merkte (tever geefs) het volgende open: „Wij staan aan het begin van een nieuwe periode met een merkwaardige achtergrond. Wij wisten bij de verkiezingen voor de ge meenteraad ons aantal raadsleden te verdubbelen en hadden dan ook de grooste winst. Een succes dat waarschijn lijk voor een deel te danken was aan de landelijke tendens. Maar men moet toch ook in de samenstelling van onze lijst vertrouwen gehad hebben. „Toen ik in het eerste elftal kwam speelden daarin nog Gerrit van Bergen, Joop Hertog, Ton Hilgers en Jaap Troost. Ik heb wel eens uitgerekend hoe veel wedstrijden ik heb gespeeld. Het moeten er driehonderd zijn. Cor van Triet, die iets later in het elftal kwam, heeft er meer gespeeld”. Maar alles bleef toch bij het oude .al thans bij het eindresultaat van het inter- fractioneel vooroverleg: geen VVD-wet- houder. Wethouder Arme van Gent van de Progressieven zei nog dat de libera len in het vooroverleg tenslotte de tijd nog hadden gehad om een andere libe rale kandidaat naar voren te schuiven dan de huidige wethouder Philip Kroes waar de Progressieven kwalitatieve be zwaren tegen hadden. De keus voor de derde wethouder viel' voor het CDA op Heimen Huizer. Hans van der Winden, dit seizoen van Gouda overgestapt naar WSE over die verenigingswisseling: „De transportlei der van het bedrijf waar ik werk, is be stuurslid van WSE. Hij zei: Joh, kom bij ons voetballen. Hij wist namelijk dat ik het niet meer naar mijn zin had bij Gouda”. Op die uitnodiging ging de in Waddinxveen wonende Van der Winden in. In WSE opereert hij als verdediger op de linkervleugel. Tevreden? „Het is wel wat moeilijker spelen. Op dit niveau wordt er minder vrijgelopen en de jon gens zijn niet zo sterk aan de bal als bij Gouda. Ook de techniek is minder. Dat is een direct gevolg van de ondergrond, die niet zo best is. De jeugdtrainingen zijn in de meeste gevallen niet goed. WADDINXVEEN Vorige week is het nieuwe vergaderseizoen van de studieclub van de coöperatieve tuin bouwveiling Gouda en Omstreken aan de Bredeweg van start gegaan met een lezing van de heer L. Baelde over de sla-teelt. Andere spreekbeurten die zul len worden verzorgd zijn die over witlof (16 september), tuinbouwverzkeringen (23 september), stooktomaten (7 okto ber), komkommers (28 oktober), sla- teelt met heteluchtverwarming en buis- verwarming (25 november), kleine ge wassen, zoals bloemkool, radijs en kou de sla (9 december), late stooktomaten (6 januari), teelt van koude komkom mers en tomaten (20 januari en 10 fe bruari), waarna op 24 februari de jaar vergadering volgt. Gezamenlijk met de Bleiswijkse veiling is vorige week al ge sproken over de eenmalige sla-verpak- king, op 1 oktober gaat het over econo mische onderwerpen, op 12 november over verschillende discussiepunten, op 10 september over paprika en op 5 no vember over nieuwe teelt, grondontsmet- ting en opbrengsten 1974 om op 14 ja nuari te komen tot een „actualiteiten avond”. Aad van Leeuwens, één van Be Fairs trouwste spelers, die al vanaf zijn 17e jaar deeluitmaakt van het eerste elftal en nu al weer 1-1 jaar: „Het valt me te gen, dat zo weinig jeugdspelers door- WADDINXVEEN We schreven het vorige week al op de voorpagina van het Weekblad voor Waddinxveen: er is in ons dorp weer een nieuwe bladzijde in het plaatselijk raadswerk opgeslagen en wel die van de politie ke samenwerking. Dat betekent dat u vandaag al het vertrouwde (soc.) achter de naam van (bijvoorbeeld) M. Boere niet meer zult aantreffen. En achter de naam van ex-KVP-fractievoorzitter, nu CDA-wethouder P. F. J. van Schie staat niet meer (kath.v.). Dat heb je als socialisten, democraten, pacifisten en radikalen zich nu ook in het gemeenteraadswerk met de naam „Progressieven” aangeduid wensen te zien. De landelijke partijnamen PvdAD’66, PPR en PSP zult u als gevolg daarvan zelden meer in de ko lommen van het Weekblad voor Waddinxveen aantreffen en als dat on verhoopt wel mocht gebeuren dan kunt er welhaast zeker van zijn dat er iets met de progressieve samenwerking aan de hand is. Datzelfde geldt voor de anti-revolutionairen, christelijk-historischen en katholieken, die zich bij het Christen-Democratisch Appèl (CDA) onder één dak weten. Daarom staat vandaag al achter de naam van M. Boere (Progressieven) en van P. F. J. van Schie CDADoor onze krant moet een ieder deze politieke be grippen duidelijk zijn. Bij alle verandering blijven er echter ook zaken on gewijzigd. Zo blijft achter de naam van Ph. Kroes (lib.) staan en achter die van H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging). Gemeentehuis: Zuidkade 8, telefoon 01828-4433. Oppervlakte: 2934 ha. Bevolking: (1 jan. 1973-31 dec. 1973) 20.095-20.110. Voornaamste bestaansbronnen van de bevolking: Industrie 52,8% (houtver werkende industrieën, metaalbedrijven, kabelfabriek, glas- en aardewerk- industrie, bouwmaterialen, verfwaren, e.a.), agrarische bedrijven: 16,9%, han del en verkeer: 21,1% en diversen: 9,2. Woonforensen: 40% beroepsbevolking. Woningvoorzieningen: In 1973 gereedgekomen Tl woningwet-, 80 premie- en 14 vrije sektorwoningen, aantal woningzoekenden 314. Mogelijkheden voor woningbouw: Gering Bedrijfsvestigingen in 1973: Industrie 2; Ambacht 1. Mogelijkheden voor industriële vestiging en vestiging van andere bedrijven: Zuidkade „Zuid”: 0,5 ha. Zuidkade „Noord”: 0,3 ha. Scholen: Naast 17 kleuterscholen en 14 basisscholen tevens openbare mavo (234 leerlingen) en chr. mavo (301 leerlingen); landbouwhuishoudschool (184 leerlingen). Opgericht werd een samenwerkingsschool voor Havo-Atheneum, die in 1973 van start is gegaan (alleen le leerjaar 137 leerlingen). Markt: Vrijdagmiddag en -avond wekelijkse goederenmarkt, ca. 80 kramen (met 70 standplaatsen). Branches: groente en fruit, bloemen, koek, banket, versnaperingen, horlogerie, grammofoonplaten, elektrische artikelen, sier kunst, aardewerk, zaden, textiel, diverse levensmiddelen, poelierswaren, zuivel, huishoudelijke artikelen, lectuur. Verkeer: N.S. Gouda-Alphen v.v. - station Waddinxveen, halteplaats Wad- dinxveen-Noord per 1 juni 1973 in bedrijf. Bus: Westnederland: lijn Leiden- Gouda v.v. en Waddinxveen-Rotterdam v.v. Goederen: bodediensten op Gou da, Leiden, Rotterdam, Utrecht. Vreemdelingenverkeer en sport: Openluchtewembad sportpark „De Sniep”; overdekt bad; recreatiegebied ’t Weegje (vissers). Sportvelden: voetbal, tennis, hockey, atletiekbanen. Gouwebos: aanleg ter hand genomen. Gemeentelijke belastingen: De navolgende belastingen (retributies) worden geheven: Leges: diverse tarieven. Los- en laadrechten: tarief 8 cent per m3. Verplaatsing van het vaartuig (enkele uitzonderingen). Precario-rechten: diverse rechten. Begrafenisrechten. Straatbelasting: 37% van de belastbare opbrengst (volgens kadaster) gebouw de eigendommen: 15% van de belastbare opbrengst (volgens kadaster) onge bouwde eigendommen. Reinigingsrechten: 44,40 per jaar voor het ledigen van één emmer. Rioolbelasting: 100,per aansluiting (voor bedrijven geldt een bijzonder tarief). Opcenten op de hoofdsom grondbelasting: op de gebouwde eigendommen 60, op de ongebouwde eigendommen 30. Opcenten op de hoofdsom personele belasting: 500. Hondenbelasting 30,le hond, iedere volgende 40,markttarieven 155,standplaats frontbreedte 4 meter per jaar; 42,per kwartaal en 4,per dag. Uitbreidingsplannen: plan Groenswaard UI (woningbouw) in uitvoering. Wijziging plan Stationsstraat (bouw winkelcentrum) in voorbereiding. Wijziging plan Zuidkade (Noord) in voorbereiding. A. H. Loef, secretaris van het naar de vierde klasse gepromoveerde Waddinx veen over de afdeling waarin zijn club speelt: „Het is een ineeressante afdeling, zeker voor de penningmeesters. We heb ben tegen WSE nog nooit voor de com petitie gespeeld. Ze hebben het wel eens over de derby’s van de lage landen, maar in de vierde klas is het net zo iets. In de „Haagse” afdeling hebben wij twee jaar geleden erg veel geleerd. We degradeerden wel naar de afdeling Gou da, maar het moderne voetbal hebben we toch geleerd. In de „Haagse” en „Rotterdamse” afdelingen wordt beter gevoetbald dan hier rond Gouda. Dat klinkt misschien vreemd, maar in Den Haag heb je FC Den Haag en in Rot terdam bijvoorbeeld Feijenoord”. En over het nieuwe sportcomplex in De Sniep: „Het is prachtig. Er liggen vel den als biljartlakens en dat stimuleert altijd. We hebben allemaal een veertje moeten laten en we moeten de eerste jaren proberen onze kop boven water te houden. Financieel gezien dan. Maar we hebben nu veel meer mogelijkhe den”. Toen de kaarten echter geschud waren, bleek, dat wij als gevolg van het samen gaan van andere politieke partijen in combinaties, toch als één van de kleine groepen aan het beleid zouden deel ne men. Daar direct duidelijke bleek dat de twee grotere partijen het samen eens wensten te worden, dwong dat ons bij de onderhandelingen voor het samen- stelien van een nieuw college tot een afwachtende houding. Niettegenstaande maakten ook wij een programma voor het te voeren beleid naar maatstaven zo als wij die in de toekomst graag zouden zien. In tegenstelling tot landelijke in zichten. is het op dit gemeentelijk ni veau gezien, niet zo vreemd dat dit pro gramma in zeer grote mate bleek over een te stemmen met het beleidsprogram ma dat door de „Ptogressieven” en het CDA werd samengesteld. Wij hadden dan ook niet de minste moeite ons ach ter dit programma te stellen. Wij bleven wel van mening verschillen over het aantal wethouders. Wij waren en zijn er nog steeds van overtuigd dat de ver deling van taken tussen vier wethouders optimaal had kunnen werken. Dit gezien in het licht van wat er in de komende jaren ondanks onze kaarschijnlijk gerin ge groei, staat te gebeuren. Om een aan tal zaken te noemen: heel veel werk, vooral op financieel niveau, voor de totstandkoming van het gewest. Waar schijnlijk in eerste instantie, het leveren van mensen die dat gewest moeten be sturen. Een afscheid naemende burge meester in deze periode met kort daama een vertrekkende gemeentesecretaris. De positie van de loco-burgemeester zal dan ook niet gering zijn. De intensieve be moeienis met de buitengemeentelijke zaken zoals de bedrijven voor gas, licht en water; het Bospark etc. Daar komt bij dat slechts één week ge leden een vermoeden in deze ricthing mij werd meegedeeld, die nochtans geen zekerheid in hield. U begrijpt onze moeilijke positie. Binnen 24 uur moesten wij op grond van slechts dit vermoeden een uitspraak doen. Onze fout is, en ik geef dat direct toe, dat wij toen niet op een gesprek aangedrongen hebben wat tot dan toe met de andere fracties niet had plaats gevonden. Wij waren echter overdonderd. Daar er echter nu van avond pas verkiezingen plaats vinden, die, waar wij allemaal zo opgesteld zijn, openbaar gehouden worden, kunnen wij alsnog onze mening kenbaar maken. Raadsleden hébben wel eens meer in deze raadszaal op grond van dan pas binnengekomen informaties hun stand punten’veranderd. Wij achten het belang van de VVD zowel als van de gemeente t.o.v. bepaalde beleidsbeslissingen zoals daar zijn: de gewestvorming. het onder wijs, het jeugd- en jongerenbeleid enz. zo groot, dat wij gezien ook de porte feuilleverdeling een rol speelt bij de verkiezing van de wethouders, de vol gende kandidatuur stéllen: CDA-fractieleider drs. T. J. Bouwers be toogde onder meer: „Het beleidspro gramma is na zijn totstandkoming voor gelégd aan de fracties van de VVD en van de SGP/Herv. Kiesvereniging. De reacties van beide fracties waren voor ons aanleiding om met onze achterban te vergaderen. De WD-fractie schreef o,m. dat dit programma voor haar aan vaardbaar zou kunnen zijn als uitgangs punt voor de werkwijze van het samen te tsellën nieuwe college. De fractie van de SGP/Herv. Kiesvereniging reageerde iets uitvoeriger. Er werden enkele kant tekeningen geplaatst, maar met de mees te onderdelen ging de fractie van de SGP/Herv. Kiesvereniging accoord. Be spreking van de brief van de SGP/Herv. Kiesvereniging leidde ons tot de con clusie dat ook deze fractie met dit pro gramma accoord gaat, zij het onder voor behoud t.a.v. de samenwerkingsschool. Daama hebben wij uitvoerig gesproken over onze keuze van de derde partner. Daarover zijn wij het toen niet eens ge worden. Onze achterban was verdeeld en onze fractie was verdeeld. Gesteld voor de keus: VVD of SGP/Herv. Kies vereniging was er een meerderheid voor de SGP/Herv. Kiesvereniging. Met deze innerlijke verdeeldheid zijn wij gaan praten met de fractie van de progres sieven over de keuze van de derde part ner. Gelet op deze verdeeldheid om met de eerste keus van de progressieven rond de tafel te gaan zitten. Deze bereidheid was daarom gemotiveerd omdat wan neer de Progressieve fractie een keus had gemaakt, onze keuze er niet meer toe zou doen. Ieder die tot tien kan tel len, kan dat begrijpen. Waar wij echter meer moeite mee heb ben is, dat wij ondanks het feit dat wij het beleidsprogramma konden onder schrijven (de SGP/Herv. Kiesverienging had daar meer moeite mee) waarschijn lijk niét in staat gesteld worden een wet houder van de VVD aan het college toe te voegen. Dat wil zeggen in de eerste plaats die wethouder te leveren, die on ze lijstaanvoerder is, de man die bij de verkiezing van zowel Provinciale Staten als van de gemeenteraad, een groot aan tal stemmen wist te vergaderen. Een man van wiens integriteit wij overtuigd zijn, al is dat tegenwoordig in de poli tiek een nauwelijks gewaardeerde eigen schap, die bovendien in de achter ons liggende raadsperiode niet vaak ernstige kritiek heeft moeten verduren of het moest zijn dat hij zo kort van stof is!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 13