hefbrug de Rondom voor BUITENLANDER Gehooronderzoek voor zuigelingen in het Pastoor J. A. M. Saulenn vertrekt naar Warmond A. van Leeuwen (54) 40 jaar bij Okkerse B V Werkelijke ontmoetingen in Ontmoetingskerk RECEPTIE-ALBUMS Mensen staan in de rij huis in Waddinxveen wijkgebouw van het Groene Kruis I inssivtli binnenkort starten wij weer met de mondelinge cursussen ITIODERH RUSSISCH (basis-gevorderden) WILLEMS Burgemeester tot scheidende raadsleden: Mr. HJ. Graafland Kapelaan P. M. Olsthoorn opvolger Mbuma-zendingsavond dinsdag 10 september deze wee. BENOEMD TOT PASTOOR TE WARMOND VOOR WADDINXVEEN studiecentrum gouda HET PERSONEEL VAN WESTNEDERLAND TIPS VAN HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Pagina 5 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 5 SEPTEMBER ’74 Inwonertal Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 Samenstelling: Bert J. Woudenberg (Advertentie) Nieuwe kapelaan Onderzoek (Advertentie) WADDINXVEEN „Uw vakmanschap, bescheidenheid en collegialiteit hebben van u een graag geziene figuur gemaakt. Iedereen weet dat u alles voor een ander over hebt en dat men nooit een tevergeefs beroep op u doet”. WADDINXVEEN Pastoor J. A. M. Saulenn van de rooms-katholieke St. Victorparochie is met ingang van zaterdag 14 september benoemd tot pastoor van Warmond. Zijn plaats zal worden ingenomen door de sinds het begin van dit jaar in Waddinxveen werkzaam zijnde kapelaan P. M. Olsthoorn. Boekhandel Veldwijk BV WADDINXVEEN Binnenkort zal er in Waddinxveen worden begon nen met het gehooronderzoek van zuigelingen. Als de baby’s ongeveer negen maanden oud zijn, kunnen ze op hun gehoor worden onderzoht, door een van de bureauartsen en een van de wijkverpleegkundigen. Foto Sjaak Noteboom Brons voor trouwe Okkerse-medewerker J. A. van Leeuwen. 'i WADDINXVEEN Er bestaat grote belangstelling voor het wonen in Waddinxveen. Burgemeester C. A. van der Hooft vond het een ple zierige zaak dat vorige week don derdagavond aan de scheidende ge meenteraadsleden mee te kunnen delen, omdat zij in de afgelopen raadsperiode van vier jaar er ten slotte mede voor hadden gezorgd juist dat wonen en leven in onze gemeente bijzonder aantrekkelijk te maken. lil Zegelring Koninklijk brons voor trouwe medewerker ADVERTENTIE -- WADDINXMENS WESTHAVEN 31-32. 001820-17861 De pastoor van de St. Victorparochie te Waddinxveen, de Zeereer- waarde heer J. A. M. Saulenn, is met ingang van 14 september 1974 Tijdens een receptie, welke zal plaats vinden op dinsdag 10 sep tember 1974 van 20.00 tot 21.30 uur in de hal van de Ontmoetings kerk, Groensvoorde 3 te Waddinxveen, wordt de gelegenheid gebo den van pastoor Saulenn afscheid te nemen. Het Parochiebestuur van de St. Victorparochie dig burger van als u en ik. „De mensen staan eigenlijk in de rij voor een huis in ons dorp”, zei Wad- dinxveens burgemeester. Hij vertelde dat de woningbouwverenigingen lange wachtlijsten hebben met woningzoeken den. Voor de huurwoningen aan Peu- leyen (altijd nog met een huurprijs van ruim vier honderd gulden per maand) staan zelfs 25 belangstellenden op een lijst. Ongenoemd liet de heer Van der Hooft de tientallen Waddinxveners die het gemeentehuis hebben laten weten zelf in onze gemeente een huis te willen bouwen. Een dag nadat pastoor Saulenn zal zijn vertrokken zal kapelaan P. M. Olsthoorn zondagmorgen 15 september om kwart voor twaalf in de Ontmoetingskerk door deken G. P. Regeer als pastoor van de St. Victorparochie worden geïnstalleerd. Pater Th. P. Doesburg, passionist in Haastrecht, geboren in 1918 en tot pries ter gewijd in 1945, zal de opengevallen kapelaansplaats in Waddinxveen komen opvullen. Zijn taak zal vooral bestaan in het consequent nalopen van twee van de drie rooms-katholieke scholen voor lessen en dergelijke en gericht huisbe zoek. Het parochiebestuur is er blij mees dat in deze tijd met' een dalend aantal priesters er toch nog twee beschikbaar zijn voor Waddinxveen met zijn ruim 4300 katholieken. toP tien 1 DE DODENRIT - Drs ”P” 2 IN THE SUMMERNIGHT - Teach in NICK MACKENZIE o.a. Juanita - Peaches on a tree - One is one - Answer me - Lollipop e.a. - stereo Ip - 17,50 Dit onderzoek zal in de regel niet meer dan vijf minuten duren. Het is op het eerste gezicht een eenvoudig onderzoek met behulp van geluidjes, waarmee de kinderen al vertrouwd zijn, zoals de rammelaar, de stem enz. Toch gaat het hier om materiaal speciaal op geluids sterkte en toonhoogte afgestemd. Deze methode van onderzoek, die uit Enge land afkomstig is, is in ons land geïn troduceerd door de Nederlandse stich ting voor het dove en slechthorende kind. Op diverse consultatiebureau’s in de provincies wordt dit onderzoek al gedaan. Het is belangrijk dat alle zui gelingen worden onderzocht. Ook al menen de ouders te weten, gelukkig vaak terecht, dat er niets met het ge hoor van hun kind aan de hand is. WADDINXVEEN Aan de Erasmus- universiteit in Rotterdam is geslaagd voor het doctoraal examen rechtsge leerdheid de heer H. I. Graafland te Waddinxveen. Deze lovende woorden sprak vorige week vrijdagmiddag burgemeester C. A. van der Hooft tot de heer J. A. van Leeuwen, die op 1 september de dag herdacht dat hij veertig jaar geleden in dienst trad van de Waddinxveen.se speel goederen- en houtwarenfabriek G. Ok kerse BV. Als blijk van waardering speldde de burgemeester de jubilaris de bronzen medaille verbonden aan de Or de van Oranje-Nassau op de revers. Het is bekend, dat het gehoor van niet alle kinderen even goed is. Soms wordt dat pas op de lagere school ontdekt, bij voorbeeld doordat het kind niet zo goed kan meekomen. Het ligt voor de hand, dat het voor de ontwikkeling van slecht horende kinderen van het grootste be lang is, dat de opsporing en behandeling zo vroeg mogelijk begint. Een klacht van artsen en specialisten is vaak: „Was dit kind maar eerder gekomen, dan had den we op een vroeger tijdstip iets kun nen doen!” Om dit te bereiken, zal de moeder als het kindje ongeveer negen maanden is, worden gevraagd voor ge- hooronderzoek te komen op een aparte zitting in het wijkgebouw van het Groe ne Kruis. WADDINXVEEN In het kerkge bouw van de Remonstrants Gerefor meerde Gemeente aan de Zuidkade spreekt ds. A. I. Wijnmalen van Maar tensdijk volgende week dinsdagavond voor de Mbuma-zending. De avond be gint om half acht. In zijn toespraak tot de scheidende raadsleden vond de burgemeester het plezierig dat het inwonertal nog altijd boven de 20.000 ligt. Hij verwachtte wel iswaar een geringe terugloop, maar meende dat indien Waddinxveen jaar lijks 130 huizen zal mogen bouwen het inwonertal op peil' te kunnen houden. En dat betekent dat de bestaande voor zieningen rendabel zullen kunnen blij ven. De 20.000e inwoner werd al in sep tember 1972 begroet. Pastoor Saulenn is sinds oktober 1965 in de St. Victorparochie werkzaam. Zijn parochianen denken met dankbaarheid terug aan datgene wat in die negen jaar is bereikt. Met enthousiasme heeft de pastoor nieuwe ontwikkelingen binnen de kerk begroet en wist hij daaraan met wijze voorzichtigheid vorm te geven. In deze periode kreeg ook de samenwer king met de plaatselijke Gereformeerde Kerken gestalte door de bouw en inge bruikname van de Ontmoetingskerk, een van de eerste samenwerkingskerken in ons land. Pastoor Saulenn bevorderde krachtig de openheid en de inspraak van de leken in het beleid van de parochie. Vandaar dat het afscheidsoomité, met als leden H. M. v.d. Dool, G. T. H. B. Mulleman, J. T. H. Lemm en H. H. Heller, hem volgende week dinsdag avond hartelijk wil uitwuiven. WADDINXVEEN Dezer da gen is het vijf jaar geleden dat de Ontmoetingskerk door de rooms- katholieke St. Victorparochie en de Gereformeerde Kerken in ge bruik werd genomen. In „Victo- rientje”, het gestencilde weekblad van de rooms-katholieken in Wad dinxveen, wordt ronduit gezegd dat de naam van dit Godshuis nauwelijks reden lijkt te zijn voor echte ontmoetingen. Pastoor J. A. M. Saulenn: „Natuurlijk, r.k. mensen ontmoeten r.k. mensen, en gereformeerde mensen ont moeten elkaar; de ruime vriende lijke hal is een permanente uit nodiging daartoe. Maar het komt mij voor, dat wij als katholieken, daarvan wat meer konden pro fiteren. Misschien ontbreekt het ons aan sociale durf om iemand naar zijn naam te vragen, of om een gesprekje te beginnen. Het maakt soms de indruk alsof ie dereen na de mis wegholt alsof de kerk in brand stond. We zijn samen kerk, en zijn we dan toch bang om elkaar onze belangstel ling aan te bieden (of een siga ret)? Ontmoetingskerk? De naam is een program. En nog een ver dere vraag: in het stichtingsbe stuur is een amicale geloofseer- biedigende sfeer, met je en jij en vóórnamen. Maar ontmoeten ’de’ katholieken ’de’ gereformeerden? (en andersom)” De parochianen zullen volgende week dinsdagavond in de Ontmoetingskerk afscheid nemen van hun pastoor. Een aantal van hen heeft bij de Rabobank in onze gemeente een rekening (3668.26.778) geopend om hun scheiden de geestelijk leider op die avond een passend afscheidsgeschenk te kunnen aanbieden. De in Gouda wonende Johannes Adria- nus van Leeuwen (54) trad op 14-jarige leeftijd in dienst van Okkerse en heeft zich ontwikkeld tot een volleerd machi naal houtbewerker, voor wie slechts wei nig machines nog geheimen hebben. In de omgang met zijn collega’s spreekt de directie over de heer Van Leeuwen van een prettige medewerker. De jubilaris is in zijn vrije tijd een actief lid van de Goudse damvereniging Damlust. Het uitreiken van de koninklijke onderschei ding liet burgemeetser Chr. van Hofwe gen van Gouda gaarne over aan zijn Waddinxveen.se collega. 1 ROCK YOUR BABY - George Mc Crae 2 GIGI L’AMOROSO - Dalida 3 I DON’T WANNA DIE IN AN AIR DISASTER - Albert Hammond 4 YOUR BABY AIN’T YOUR BABY ANYMORE - Paul da Vinei 5 THE SIX TEENS - The Sweet 6 THE WALL STREET SHUFFLE - 10 cc 7 THE HOSTAGE - Donna Summer 8 AMATEUR HOUR - Sparks 9 VERONICA SORRY - Peter en zijn Rockets 10 TONIGHT - The Rubettes kreeg hij een gouden zegelring aange boden. Mevrouw J. Th. van Leeuwen- Koemans viel een bloemenhulde ten deel. kopje „Personeel”: „In daartoe speciaal ge houden bijeenkomsten werd van 10 personeels leden het 25-jarig dienst- jubileum gevierd te weten van de heren: C. Assche- man, A. van Benten, P. J. de Boer, H. C. de Jong, M. de Klein, T. Noorlander, P. van Oosten, D. Ouwens, G. Pels en N. E. Plant- feber. In deze bijeenkom sten werd afscheid geno men van 6 personeelsleden die het bedrijf wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd gingen verlaten te weten de heren: J. M. van Dijk, in dienst sedert 27- 12-1926; P. A. van Driel, in dienst sedert 05-02-’28; L. van Driel, in dienst se dert 0-102-1931; P. Th. Hoogduin, in dienst sedert 18-02-1946; J. Slappendel, in dienst sedert 24-02-’46; G. A. van der Vlist, in dienst sedert 10-02-1946. Wij konden hun medede len, dat ook voor 1974 toe slagen op de pensioenen zullen worden toegekend door de Pensioenstichting Transport en voorts dat in het kader van het C.A.O.- cursusplaatsen: gouda en zoetermeer ruime aandacht wordt besteedt aan spreekvaardigheid en grammatica. cursusduur ca. Tl maanden Inachrijvlngan dagelijks: Getipt door VERONICA en verkrijgbaar bij: Voordat de heer Van Leeuwen, vader van twee getrouwde dochters, het „schouderklopje van de koningin” voel de had directeur G. Okkerse zijn mede werker veel lof toegezwaaid en werd hem een enveloppe met inhoud over handigd. Ook namens het personeel werd de jubilaris in het zonnetje gezet. Uit handen van de heer Van Gennep overleg toeslagen zijn overeengekomen voor hen, die een pensioen genieten van het Bedrijfspensioen fonds Wegvervoer. In de loop van het jaar traden 97 nieuwe perso neelsleden in dienst, ter wijl 54 personeelsleden de dienst verheten. Het totale personeelsbestand ziet er als volgt uit: directie, ad ministratie en personeels zaken 29, technisch perso neel 67, exploitatieperso- neel 439, totaal 535. De totale loonsom steeg van 14.238.000 in 1972 tot 17.335.000 in 1973. Wij zijn veel dank ver schuldigd aan het gehele personeel, dat afkomstig uit verschillende onderne mingen gezamenlijk de schouders heeft gezet on der de taak, die onze on derneming heeft te vervul len. In het bijzonder tij dens d eautoloze zondag konden wij op alle perso neelsleden een beroep doen, waarvoor het moge lijk was de sterke uitbrei ding van het reizigersaan- bod zonder problemen te verwerken.” In het Weekblad voor Waddinxveen van twee we ken geleden hebben wij u verteld dat het jaarverslag 1973 van de in Waddinx veen gevestigde NV Ver enigd Streekvervoerbedrijf Westnederland is versche nen en dat daarin stond dat vorig jaar een verlies is geleden van 202.100,-, terwijl er juist meer was gepresteerd. Tenslotte wa ren er autoloze zondagen en steeg het aantal ver voerde reizigers van bijna 17 miljoen tot 20,2 mil joen mensen. Dat is niet mis. Al die mensen wer den vervoerd met gemid deld 247 bussen (in 1972 171). Zij brachten 17 mil joen gulden in het laatje. U hebt in dat bericht van twee weken geleden niets gelezen over het personeel van Westnederland. En als u nu denkt dat zo’n droog jaarverslag aan die inzet van welgeteld 578 mannen en vrouwen voorbij gaat dan zit u er helemaal naast. Hoe menselijk ook een bol met cijfers staand jaarverslag kan zijn toont u dit gedeelte onder het Flitsende beelden op de buis en advertenties in vele dag- en weekbladen, roepen u en mij op, om op z’n tijd aan een buitenlander te denken. Op zulk een moment, wanneer ik dat inderdaad wil gaan doen, word ik over mand door een gevoel van opperste vrolijkheid, die dan resulteert in het mij willen begeven naar de autosnelweg Utrecht-Den Haag, bij de afslag Wad dinxveen. Daar wil ik dan gaan staan, gekleed in geel gekleurde klompen, met een pikant pijpje, gevuld met tabak van de Weduwe in de linker mondhoek, en een komiek mutsje op het hoofd. En maar zwaaien naar elke buitenlander, die zwaar beladen aan mij voorbij trekt, om samen met z’n kinderen in Scheveningen op het strand kuilen te gaan graven. In de auto’s die dan langs mij heen zoeven zeggen die buiten landers tegen hun gezinsleden: „Zie je nou wel, dat die Hollanders nog op klompen lopen!” En zulke opmerkingen worden dan joelend van pret en met grote geestdrift door de medepassagiers begroet en beaamd. Het zou dan ook nog kunnen gebeuren dat die buitenlandse autobestuurders schielijk afremmen, de vluchtstrook waar ik ongeveer sta inschieten, vervol gens het rechterraampje pijlsnel opendraaien en er een buitenlands muntstuk uitwerpen. Dat is dan voor mij, omdat ze het zo leuk vinden halverwege de weg naar Scheveningen op dergelijke wijze te worden toegewuifd. Denken aan je medemensen kun je natuurlijk ook op andere manier doen. En je hoeft daarbij, vind ik, niet speciaaal aan buitenlanders te dónken maar je zou eens kunnen beginnen om in je eigen omgeving rond te kijken. Als ik nog niet zo lang geleden lees dat een oude Haagse dame ruim acht maanden zonder enig teken van leven in haar woning heeft gelegen, dan vraag ik me af: zijn we niet te veel met ons zelf bezig? In Waddinxveen is zo’n identiek gruwelijke situatie, als hierboven beschreven, best denkbaar. Waarmee ik maar wil zeggen, dat we allemaal, wanneer het weer zo tegen de Kerstdagen gaat lopen, sentimenteel gaan doen: kerstbomen, kerstkransjes, engeltjes en zo. Dan gaan de daartoe in het leven geroepen instellingen ons zoals elk jaar weer oproepen om aan onze alleenstaande medemensen te denken, die speciaal op die dagen zo eenzaam zijn. Onzin natuurlijk, want als je tijdens de Kerstdagen eenzaam bent, ben je dat' in die zelfde omstandigheden het hele jaar door. Ook nu dit ogenblik. Kijk, dit komt door zo’n actie „Denk eens aan een buitenlander op z’n tijd” zo beroerd over. Waarom kan dat niet elke dag, maand in maand uit? Niet alleen bij van die vlagen zoals nu tijdens zo’n actie. Als er in de zomer van 1975 geen actie voor buitenlanders wordt gehouden zijn we in staat, om tegen een buitenlander die ons de weg vraagt te zeggen: .Koop even om de hoek een plattegrond, Jan.” En steeds omdat we, en ik herhaal het, al te zeer met ons eigen ik bezig zijn. „Ik heb geen tijd voor anderen, ik wil geen gezeur aan m’n vermoeide hoofd”, zeggen we dan. Het kan toch anders. Echt probeer het eens. Bel eens op naar een, pakweg, bejaardencentrum en vraag eens of u een bejaarde een dag mee uit rijden kunt nemen, op uw vrije zaterdag. Of vraag eens aan een Marokkaan of een Turk die je elke dag met van die trieste en troosteloze, kommervolle gezichten over de Noordkade ziet sjokken, of hij een biertje met u wilt drinken. Het zijn allemaal van die kleine dingen, waarvoor je echt niet hoeft te wach ten tot er een actie van start gaat, of de Kersman weer in aantocht is. Het zal bij die eenzame mensen, of ze nu uit Marokko komen of „eenzaam” in het Anne Frank-centrum wonen, het plezierige gevoel geven een volwaar dig burger van ons lieflijke dorp te zijn en dat ze er helemaal bij horen. Net Denk om de speen! Na het' gebruik moet de speen van een zuigfles worden schoongemaakt en dan onder water (bijvoorbeeld in een glas) worden gezet. Min stens éénmaal in de twee dagen behoort een gebruikte speen te worden uitgekookt. S Oranje houtbeits verkrijgt u door een oplossing van gele aniline in alkohol. Hout werk hiermee eenmaal bestreken geeft een zwakke mahoniekleur. Na droging en voor de tweede keer gebeitst, geeft het een oranje kleur aan het hout. -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 5