Regering toont belangstelling voor spectaculair miljoenen de Spaar Bank Bethel school A <3O5D JOH// karwei in de ’’Zeeheldenbuurt” Ijv lil WEER MEER VAARTUIGEN PASSEERDEN HEFBRUG FOTO’S: SJAAK NOTEBOOM Gymnastieklessen voor moeder/kind gaan van start Cfe iWUJERKUORmEn i in 12 cursusavonden worden in overleg met de deelnemers, met de modernste middelen, in één cursus de volgende technieken behandeld en beoefend: ei y. 1 V i ■iiii Pagina 9 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 5 SEPTEMBER '74 (Advertentie) de wijze 1 v MJ De Piek-Fijn-rekening is een echte bankrekening voor jongeren. Onrust weggenomen Daarmee ben je ineens deelnemer in het moderne geldverkeer. Zo was het Jaar lang overleg Zo wordt het (Advertentie) H 15 - 1 JE ©GEM BWREKEN1N<t MET EXTRA GELD IDE/ T -HAAL i De c PXDE? Nutsspaarbank te Gouda Hoofdkantoor Oosthaven 12 - Gouda - Tel. 01820-15244 Bodegraven, Boskoop, Moordrecht, Waddinxveen Net wat voor jou! Ga even naar De Spaarbank in de buurt. Doe je mee dan krijg je ook nog een originele tienerkalender....zolang ze d'r zijn. WADDINXVEEN In de Waddinxveense „Zeeheldenbuurt” is een spectaculair miljoenenkarwei aan de gang waar staatssecretaris J. L. N. Schaefer gistermiddag bijzondere belangstelling voor had. Hij raakte onder de indruk van het hier aan de gang zijnde renovatieproject en de wijze waarop oude huizen worden vernieuwd. WADDINXVEEN Werd tot voor kort gesproken van 'de derde hervormde school’ zonder verdere naamsaandui- ding, vanaf heden gaat de school verder onder de naam: „Hervormde school voor ba sisonderwijs Bethel”Het be stuur is tot deze naamkeuze gekomen om dat enerzijds de geraadpleegde ouders zich in meerderheid uitspraken voor 'Bethel’ en anderzijds hier mee de lijn gevolgd wordt van de andere twee hervorm de scholen ’Eben Haëzer’ en Rehoboth’ die beiden ook een bijbelse naam dragen. Zoals bekend is de oorspron kelijke dependance van de Rehobothschool met ingang van het pas begonnen cursus jaar zelfstandig geworden en is tot nu toe tijdelijk gevestigd in de Bethelkerk en de naast gelegen noodschoot aan de Bilderdijklaan. Huurprijzen Een eigen bankrekening op je eigen naam, die je van 11 t/m 15 jaar bij De Spaarbank kunt openen en tot je 18e kunt blijven gebruiken. Met toestemming van je ouders natuurlijk. De Piek-Fijn-rekening is ook goed om te sparen. (Extra rente en een spaarpremie achteraf). WADD1NXVEEN Reeds in 1967 werd door het bestuur van de woningbouwvereniging ’’Waddinxveen” een aanvang gemaakt met de renovatie van de woningen in de "zeeheldenbuurt”In 1968 kwam een twaalftal vóóroorlogse woningen aan de Trompstraat gereed. Door de weigering van rijkssteun zoals hiervoor reeds werd ver meld kon de voorgenomen renovatie van de overige woningen toen geen doorgang vinden en werd daaraan noodgedwongen een afbraak-bestemming gegeven en werden sindsdien derhalve uitslui tend de hoogst noodzakelijke en geen uitstel duldende reparaties aan deze woningen verricht. bi 1 - j Z I 1 5 Met het van start gaan van deze werk zaamheden werd een aanvang gemaakt met een toch wel uniek project tot reno vatie van in totaal 51 vóóroorlogse wo ningen voor een termijn van 25 jaar in deze wijk. De 18 overige woningen in deze wijk zullen voor een termijn van 10 jaar in stand worden gehouden. Aan de ze woningen zal. waar nodig, achterstal lig onderhoud worden gepleegd, terwijl deze woningen eveneens van een douche gelegenheid en -installatie zullen wor den voorzien. •LINO SNIJDEN ‘LEERBEWERKEN •DRUKTECHNIEKEN WADDINXVEEN/GOUDA Er zijn vorig jaar weer meer vaartuigen de Waddinveense hef- brug gepasseerd dan in de jaren daarvoor. Om precies te zijn 35.160 tegen 33 302 in 1972 en 35.017 in 1971. De hefbrug hoef de echter in 1973 „maar” 18.787 maal geopend te worden. Deze cijfers staan genoemd in het jaar boek 1974 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. aangesloten bij De Spaarbank te Rotterdam Hiermee werd de bestaande onrust bij debewoners in de wijk weggenomen met betrekking tot de vraag of de voorgeno men renovatie al dan niet zou kunnen doorgaan, te meer omdat reeds een eer dere poging Tot renovatie van deze wo ningen, in de zestiger jaren, door de weigering van rijkssteun geen doorgang kon vinden. De plannen daartoe werden, in opdracht van het bestuur, door de Nationale Wo ningraad te Amsterdam en het architec tenbureau Meyram te Beverwijk ontwik- geld en voorzien in een vrijwel volle dige metamorfose, zowel aan de binnen- als buitenzijde, van de woningen, waar over de bewoners uit de gehele wijk erg enthousiast zijn. De werkzaamheden worden tot volle tevredenheid van het bestuur door de fa. Frans Vink Zonen B.V. te Moordrecht uitgevoerd, welke firma ook het nieuwe flatgebouw aan de Henegouwerweg bouwde. De schil- derswerkzaamheden worden door de fa. P. W. Kloet te Waddinxveen verricht. instigatie van het bestuur van de wo ningbouwvereniging door de gemeente raad enige tijd geleden werd besloten. Rest nog te vermelden dat de renovatie- werkzaamheden aan 10 van de 51 wo- ln het najaar van 1973 Met het bestuur jan de woningbouwvereniging ”Wad- jinxveen" een aanvang maken met de renovatie verbeterings)-werkzaamheden gn behoeve van een viertal vóóroorlog se woningen (ouderdom 50 jaar) aan je De Ruyterstraat, aan de „overkant” ran de Gouwe. Ondanks de op dat tijd stip nog niet voor de plannen verkregen rijksgoedkeuring werd door het bestuur, anticiperende op deze goedkeuring, toch overgegaan tot de uitvoering van de ge plande werkzamheden ten behoeve van deze vier woningen, zogenaamd als ’mo del’. De vijf latwoningen zijn door de wo ningbouwvereniging volledig gestoffeerd zodat alleen het nodige meubilair door de bewoners dient te worden meegeno men. De bewoners betalen tijdens het verblijf in de flats de maandelijkse huur van de oude tijdelijk verlaten woning vermeerderd met een bedrag voor boiler huur en stookkosten. De in de woningen terugkerende bewoners ontvangen als tegemoetkoming in de te maken kosten (verhuis- en sltofferihgskosten) een be drag van 2.500.op grond van artikel 10 van de verordening geldelijke steun bewoners bij krotontruiming, doorstro ming en woningverbetering, waartoe op De totale kosten van dit project, waar aan door de minister inmiddels finan ciële medewerking werd verleend, zullen een bedrag van bijna twee miljoen gul den gaan vergen, dus gemiddeld 30.000,- per woning. Hierbij zij niet inbegrepen de kosten van de C.V.-instal laties. Voor deze kosten worden door het Rijk geen voorschotten verleend, zo dat de financiering hiervan door de wo ningbouwvereniging zelf dient te ge schieden. •BOETSEREN, GLAZUREN 'WANDVERSIEREN •SCHILDEREN •PAPIERBEWERKEN •EMAILLEREN •APPUKEREN de laatste les wordt verzorgd door een gouds kunstenaar aanvang februari en oktober, aanmeldingen bij: ging in de gelegenheid worden gesteld een C.V.-installatie in de woning te ne men. De kosten hiervan worden uiter aard in de maandelijks verschuldigde huur opgenomen. Bijna 20% van de hui dige bewoners gaven de wens hiertoe in middels te kennen. De door verhuizing en dergelijke vóór de uit te voeren reno- vatie-werkzaamheden leegkomende wo ningen zullen door het bestuur van de woningbouwvereniging gelijk met een dergelijke installatie word enuitgerust, terwijl zulks eveneens zal geschieden bij in de toekomst leegkomende woningen. Op deze wijze zal het toch ai door de renovatie-werkzaamheden sterk opge voerde wooncomfort van deze woningen nogmals worden ui (gebreid. WADDINXVEEN Inmiddels zijn er een aantal concrete gegevens bekend ge worden over de gymnastieklessen voor moeder en kind, die op initiatief van de Waddinxveense gymnastiekvereniging TOOS zoats bekend in de voormalige Bethelkerk aan de Jan Willem Frisoweg zullen worden gegeven. Indien door de minister eveneens goed keuring wordt' verleend aan de door het bestuur van de woningbouwvereniging op basis van de huurprijzen van 1 april 1974 voor beide groepen ingediende ex- ploitatie-ramingen, zal1 de huur van de 51 te renoveren woningen met een be drag van 50.- per maand worden ver hoogd en gemiddeld een bedrag van 117.75 per maand gaan bedragen. De maandelijkse huurprijs van de 18 nog 10 jaar in Stand te houden woningen zal met ƒ11,per maand worden verhoogd en gemiddeld 67,per maand gaan bedragen. De juiste tijden zijn: Dinsdagochtend is er van 9.00-10.00 uur moeder/kindgym- nastiek en van 10.00-11.00 uur hujs- vrouwenigymnastiek met wat ritmiek. De leiding berust bij Ria Zwijnenburg. Op donderdagochtend zijn er weer twee uren huisvrouwengymnastiek en wel van 9.30- 10.30 uur voor de wat jeugdige huis vrouwen en van 10.30-11.30 uur voor de oudere huisvrouwen. Op deze ochtend heeft Letty Borg de leiding. Afhankelijk van het aantal deelneemsters zal het aan tal uren worden uitgebreid. De eerste cursus van di t seizoen loopt tot de kerst vakantie, terwijl de tweede cursus is vast gesteld van januari 1975 tot mei 1975. De kosten per cursus bedragen 35, voor het gehele seizoen dus 70,Da mes die hieraan wensen deel te nemen, kunnen zich aanmelden op onderstaande adressen: Mevrouw M. Bruining-Quint, Wingerd 73, tel. 4743; Mevrouw N. de Ruyg-Schardam, Da Costaweg 2, tel. 4827; Mevrouw E. Verwey-Knop, Vij- verlaan 23, tel. 5941; Mevrouw G. Wal- thie-K rui sheer, Pr. Irenestraat 54, tel. 2820. Op deze wijze wordt de beschikking ge houden over een flink aantal goede wo ningen met een lage huur welke bij voorrang zullen dienen te worden be stemd voor de minst-draagktachtigen in onze gemeente. De bewoners van de te renoveren woningen worden gedurende het tijdvak van uitvoering der werk zaamheden tijdelijk gehuisvest in de nieuwe flats aan de Henegouwerweg. waarvoor door het bestuur van de wo ningbouwvereniging speciaal een 5-tal woningen op de benedenverdieping wer den vrijgehouden alsmede in een aantal in de wijk zelf door verhuizing en der gelijke leeggekomen woningen welke als zogenaamde „doorstroom-woningen” worden gebruikt. Vermeldenswaard is ook nog dat alle bewoners door de woningbouwvereni- Aan de start van deze werkzaamheden is een periode van bijna één jaar voor afgegaan van overleg via een daartoe ingestelde bewonerscommissie met de bewoners in de ..Zeeheldenbuurt”. Alle bewoners hébben uiteraard binnen het kader van de praktische en financi ële mogelijkheden volledige inspraak gehad bij de tot stand koming van de definitieve plannen, waaraan tijdens een °P 27 maart 1973 gehouden bewoners- vergadering vrijwel unaniem goedkeu ring werd verleend. Een blik op de gerenoveerde huizen aan de De Ruyterstraat vanaf de nu onder handen zijnde huizen aan de Piet Heinstraat. WESTHAVEN 31-32. r01820-17861 ningen inmiddels werden afgesloten en aan 12 woningen gaande zijn. De ver- wachtinjg is, dat de totaal te verrichten werkzaamheden' in het najaar van 1975 zullen kunnen worden afgesloten. In 1967H968 werd dit rijtje huizen aan de Trompstraat gerenoveerd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 9