Kandidaat overweegt later actief predikant te worden AGENDA Waddinxvener C. B. van Harten heeft RAAD NU WEEK Bethelkerk proefpreek gehouden in EERDER IN HET WEEKBLAD Nu het snoek- seizoen is AUTO-SCOOTERBAAN z o opengesteld ■W Muziekavond voor bejaarden WADDINXVEEN Onder leiding van haar dirigent A. Bosch, geeft de Brass- Band „Voorwaarts” op donderdag 10 oktober a.s. ’s avonds om 8 uur een uitvoe ring voor bejaarden, in de toneelzaal van het Anne Frank-centrum. Het programma vermeldt o.a.: Gershwin for Brass van George Gershwin; March Lorraine van Louis Ganne; The Rhythmic Danube van Sam B. Wood; Amparico Roca van Jaine Texidor. In de pauze wordt het hammondorgel bespeeld door de heer J. C. Lagrand met begeleiding van de heer T. Theussen op drums. I I Valhelm redt haar leven UITREIKING VOGELKOOI ALBERT HEIJN WADDINXVEEN Casinobrood van f 1,24 voor f 0,98 Slagroomcake van f 2,89 voor f 1,98 Wijziging in de kansspelenwet voor plaatselijke verenigingen ook erg belangrijk Straatverlichting in Waddinxveen weer als voorheen? PHILIPS’ VAATWASSER nu 799,-- Heemskerk B.V. Dorpstraat 33, Waddinxveen TEL. 01828-2218 van giiftteH bv Nieuwsblad Onafhankelijk Raadscommissie openbare werken PINOKKIO Gift van f 1000,-- Fractieberaad Progressieven Tot en met zaterdag 5 oktober zijn wij nog aanwezig met onze moderne UW WARME BAKKER de 3e penning gratis! 30e jaargang - nr. 1378 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Donderdag 3 oktober 1974 (Advertentie) Taxatie StemmëiTReparatie' (Advertentie) (BOTSAUTOOTJES) Standplaats Koningin Wilhelminaplein te Waddinxveen. GRATIS GESNEDEN; VANZELFSPREKEND! Kramer-Vet, Reeuwijk, Telefoon 01829-3630 Bij aankoop van twee penningen en tegen inlevering van deze bon: ■■M Proefpreek WADDINXVEEN Tot nu toe was het zo dat in het Weekblad voor Waddinxveen de agenda’s voor de vergade ringen van de gemeenteraad op de dag van die bijeen komst in de raadzaal van het gemeentehuis konden worden gepubliceerd. Dank zij vra gen van raadsleden komt daarin nu verandering. Voor taan kunnen wij één week voor de gemeenteraadsverga dering onze lezers al een in druk geven van de zaken die behandeld zullen kunnen worden. De en igebeperking is dat het gaat om een con- sept-agenda. MllhllllFw WADDINXVEEN Ten aanhore van zijn hoogleraar prof. dr. M. H. Bolkestein heeft de Waddinxvener C. B. van Harten gisteravond in de hervormde Bethelkerk zijn proefpreek gehouden. Volgens de regels van de Neder lands Hervormde Kerk moet ie mand die predikant wil worden eerst een kandidaaÉexamen theo logie halen aan één van onze uni- versiteiten, gevolgd door een twee jaar durende kerkelijke opleiding onder toezicht van de hervormde kerk. Laaft’ deskundig voorlichten door onze gedipt Wavierbouwer.^j IHHi Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG 5 OKTOBER, Anne Frank-centrum, 14.30 uur Foto Gijs Kooren Kandidaat Van Harten is binnenkort predikant. Vanaf donderdag 3 oktober Deze week En op de Gebak afdeling op donderdag, vrijdag en zaterdag Er mag in de verenigingswateren al leen worden gevist op snoek door leden van de hengesportvereniging „Waddinx veen”, die tevens in het bezit zijn van de kleine visakte; dit is de ’blauwe’ kaart; Gevist mag worden met één hengel geaasd met vis, óf één speciale hengel, dus geaasd met kunstaas; Het gebruik van de twee- of drie- tandige haak is verboden; óók in com binatie met kunstaas; De wettelijk vastgestelde minimum maat op snoek is 50 cm; Het is verboden meer dan één snoek per dag mee te nemen, in bezit te heb ben of aan anderen te geven. Deze twee jaar worden afgesloten met de „proefpreek”. Kort daarop volgt nog het colloquium, een gesprek met de hoogleraar, waarna de kandidaat zich WADDINXVEEN In het kader van het 15-jarig bestaan de Oranjegalerij aan het Koningin Wilhelminaplein wordt met het uitreiken van kooien met vo gels in in bar-bodega Royal Inn gehou den op: dinsdag 8 oktober 19.00 uur; zaterdagmiddag 12 oktober 14.00 uur; woensdag 16 oktober 19.00 uur; zater dagmiddag 19 oktober 14.00 uur; dins dag 22 oktober 19.00 uur. beroepbaar kan stellen voor een taak als predikant. De heer Van Harten zal voorlopig nog bij het onderwijs blijven dienen en pas in een later stadium overwegen of hij actief predikant wordt. Zijn proefpreek hield de heer Van Harten over Genesis 11 4 en Genesis 12 2A. Het thema van zijn preek was „Hoe is uw naam WADDINXVEEN De wijziging wet op de kansspelen is 1 september j.l. in werking getreden. Voor veel verenigin gen kan het belangrijk zijn met deze wijzigingen op de hoogte te zijn. Om ons te beperken tot Waddinxveen, was het tot voor die tijd zo, dat voor kans spelen met een maximum prijzenpakket van 1.000,vergunning moest worden aangevraagd bij B. en W. ZATERDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2, tel. 2676 Apotheek: tot 13.00 uur Apotheek Van Doom, Pr. Bernardi aan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 4, tel. 2676 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 WADDINXVEEN De raadscommis sie openbare werken- en bedrijven komt morgenavond om zeven uur in het ge meentehuis in openbare zitting bijeen voor de afhandeling van de volgende agenda: Notulen van de vergadering van 30 september 1974. Voorstel tot verkoop van 1250 m2 grond gelegen in het industrie-terrein Zuidkade aan Swan Vulpen Import. Voorstel van de provincie tot recon structie van de Henegouwerweg (zuid zijde) vanaf begin bebouwde kom rich ting hefbrug. Aanleg trainingsveld aan de IJser- manweg t.b.v. Chr. Sportvereniging Be Fair. Plaatsing van antenne-masten t.b.v. zendamateurs. Rondvraag. WADDINXVEEN Nu het snoek- seizoen afgelopen dinsdag is opengesteld meent het bestuur van de hengelsport- vereniging ’Waddinxveen’ er goed aan te doen onderstaande punten nog even on der de aandacht van een ieder te bren gen: Op grond van de wijziging in de wet moet in het vervolg vergunning worden aangevraagd bij de Kamer van Koop handel en Fabrieken, waaronder Wad dinxveen ressorteert, dus Gouda. Kleine kansspelen, zoals het kienspel (bingo), vogelpiekspel en rad van avontuur, zijn niet meer aan een vergunning gebonden, mits de prijzen niet meer bedragen dan 250,— per serie en 1.000,— per bij eenkomst. Van het organiseren van een bijeenkomst waar deze kleine kansspelen worden gehouden, moet uiterlijk veer tien dagen ervoor mededeling worden gedaan aan burgemeester en wethouders op door hen aangegeven wijze of bij aan getekend schrijven. WADDINXVEEN De raadsfractie van de Progressieven (PvdA/D’66/PPR/ PSP) belegt maandagavond 7 oktober weer een openbaar fractieberaad. Dit maal niet in café-restaurant „De Unie”, maar in café „Sport”. Begonnen wordt om acht uur. Exclusieve kol lek tie, EIGEN IMPORT! Iedere Waddinxveense bejaarde is van harte welkom. Programma a 1,verkrijg baar ’s avonds aan de zaak Degene, die slecht ter been is, kan gratis per auto wor den vervoerd, gelieve dan te bellen telefoon 5555. Lang niet alle lantaarnpalen beschikken evenwel over twee pitten, waardoor slechts één lichtsterkte mogelijk is. Om toch te bezuinigen bleef om de andere mast het licht gedoofd. In deze situatie kan het gebeuren dat een lamp kapot gaat waardoor ’s nachts dus drie masten geen licht meer geven. Controle hierop is een ondoenlijke zaak. Die geschiedt overdag, weliswaar bij brandende lich ten, maar niet valt na te gaan welke lampen gedoofd of stuk zijn. Mocht u naar aanleiding van be paalde punten vragen of opmer kingen hebben, dan hebt u thans de mogelijkheid daar de raads leden tijdig over te raadplegen, zodat onze volksvertegenwoordi gers u nooit meer behoeven te zeggen: Had ik <Nt maar gewe ten, want de raadsvergadering is al geweest. De concept-agenda voor de ge meenteraadsvergadering van vol gende week donderdagavond luidt: notulen van 8 augustus en 29 augustus 1974 mededelingen en ingekomen stukken vaststelling detailhandelsvoor- schriften behorende bij het bestemmingsplan in hoofd zaak voorstel tot het verlenen van garantie voor betaling van renten en aflossing van een door de chr. sportvereniging „Be Fair” aan te gane geld lening voorstel ter voorziening in vacatures in de commissie van bestuur voor de samenwer kingsschool voor havo/ atheneum voorstel tot vastelling van een verordening, regelende de bevoegdheden en de samen stelling van de commissie van bestuur voor zaalsport- accommidaties te Waddinxveen voorstel tot het garanderen van een exploitatie-tekort t.b.v. een concert voorstel tot grondverkoop aan de heer P. H. F. M. Roefs aan de Wagnerlaan voorstel tot grondverkoop aan de heer A. de Waardt aan de Noordkade voorstel tot grondverkoop aan de heer C. Voshol aan de Zuidkade voorstel tot grondverkoop aan de B.V. Wed. Boonstoppel aan de Wilhelminakade voorstel tot grondverkoop aan de heer L. Baas aan Wagner laan voorstel tot grondverkoop aan de meubelfabriek Mulleman B.V. aan de Mercuriusweg voorstel tot vaststellen van een verordening tot wijziging van de bezoldigingsregeling gemeente Waddinxveen (3e wijziging) rondvraag. WADDINXVEEN/GOUD A Ook Waddinxveen heeft van het Gemeen schappelijk Energiebedrijf Gouda en Omstreken een brief gekregen met het verzoek de straatverlichting weer op het normale peil te brengen, zoals voor de oliecrisis het geval was. In Gouda wordt namelijk verwacht dat de beperkte maat regelen spoedig zullen worden opgehe ven. Tot dusver heersten er in alle betrokken gemeenten verschillende opvattingen rond de bezuiniging, een groot probleem voor het bedrijf omdat de centrale post niet aan die afzonderlijke wensen tege moet kan komen. De algemene beper kende maatregelen voor de straatver lichting gelden nog steeds. Deze houden in: om half negen onbranden van de nachtveriichting (halve pit). Voorheen ging om die tijd de avondverlichting aan (fel licht), waarna om elf uur de nacht verlichting het schijnsel aanzienlijk deed afnemen. Het HSW-bestuur doet een beroep op leden en niet-leden op de naleving van deze bepaling - ook door de jeugd - te helpen toezien. „Snoek is de gezond heidsdienst van uw viswater. Weest u er dus zuinig op”, aldus het bestuur. Kerkweg 207. Waddinxveen. Tet. OTS2S-4488 WADDINXVEEN Dinsdagmiddag reed onze plaatsgenote Els Hogendoom met haar brommer in het Bloemendaal op een auto die stilstond. Met een ge broken kaak en een hersenschudding werd zij opgenomen in het St. Jozef - ziekenhuis te Gouda. Haar leven dankt zij aan de helm die zij droeg. WADDINXVEEN De kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeente heeft van een gemeentelid een gift van duizend gulden ontvangen, die zal wor den bestemd voor de Brugkerk. j I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1